Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉ







PRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2093-2016
(111)  Číslo ochrannej známky  245059 
(151)  Dátum zápisu  30.05.2017 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  2093-2016 
(220)  Dátum podania prihlášky  26.09.2016 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky  532549 
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky  13.07.2016 
(330)  Krajina alebo organizácia priority  CZ 
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  02.02.2017 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  03.07.2017 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  08, 16, 20 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  08 - Pilníky (nástroje); nožnice; britvy; žiletky, čepele holiacich nástrojov; nože; pinzety; holiace strojčeky (elektrické aj neelektrické); depilačné strojčeky (elektrické alebo neelektrické); kliešte; klieštiky; manikúrové súpravy; pedikúrové súpravy; puzdrá na holiace potreby.
16 - Obaly (papiernický tovar); papierové a plastové škatule a škatuľky; papierové alebo plastové vrecká a tašky na balenie; papierové vrecia a vrecúška na balenie; baliace plastové fólie; lepiace pásky (papiernický tovar); plastové bublinové fólie na balenie (blistre); obálky (papiernický tovar); baliace materiály z penového polyetylénu na výplň a tlmenie; baliaci papier; tlačoviny; časopisy; knihy; letáky; kalendáre; katalógy; plagáty; fotografie (tlačoviny); kancelárske potreby okrem nábytku; papierové servítky; papierové obrúsky (prestieranie); papierové vreckovky; papierové utierky.
20 - Drevené alebo plastové debny; škatule a škatuľky z dreva a náhradky dreva (obaly). 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  STALEKS 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Kolodyazhniy Oleksiy; Nikolaje Bažana 10, byt 102, 61157 Charkiv; UA 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  26.09.2026 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.02.2017 02/2017 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 03.07.2017 07/2017 FG3M
3 Prevody a prechody práv na ochranné známky 07.01.2020 01/2020 PC3M
 
POZ 2093-2016
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2093-2016
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 26.09.2016 Typ Doručené
2 12 Poplatok za podanie prihlášky kolektívnej OZ 05.10.2016 Typ Platba
3 Doklad o práve prednosti 13.10.2016 Typ Doručené
3a Plná moc 13.10.2016 Typ Doručené
4 Žiadosť o opravu 21.10.2016 Typ Doručené
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 10.11.2016 Typ Odoslané
6 Odpoveď na správu úradu 29.11.2016 Typ Doručené
7 výsledok rešerše 20.12.2016 Typ Interné listy
8 pokyn na zverejnenie POZ 20.12.2016 Typ Interné listy
9 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 16.06.2017 Typ Odoslané
10 Žiadosť o zápis prevodu 20.09.2019 Typ Doručené
10a Sprievodný list 20.09.2019 Typ Doručené
10b Plná moc 20.09.2019 Typ Doručené
10c Plná moc 20.09.2019 Typ Doručené
10d Výpis z obchodného registra 20.09.2019 Typ Doručené
10e Doklad o prevode 20.09.2019 Typ Doručené
11 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 24.09.2019 Typ Platba
12 Doplnenie materiálov 26.09.2019 Typ Doručené
12a Doklad o prevode 26.09.2019 Typ Doručené
13 výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 29.10.2019 Typ Odoslané
14 Odpoveď na správu úradu 08.11.2019 Typ Doručené
14a Plná moc 08.11.2019 Typ Doručené
14b Plná moc 08.11.2019 Typ Doručené
15 dodatok k osvedčeniu OZ 28.11.2019 Typ Odoslané
POZ 2093-2016
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 22.11.2019 Kolodyazhniy Oleksiy KARIN KOSMETIK CZ, s.r.o.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 22.11.2019 Bačík Kvetoslav, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku