Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 209-2021
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  209-2021 
(220)  Dátum podania prihlášky  25.01.2021 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  44 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  44 - Poskytovanie ambulantnej zdravotnej starostlivosti v odbore gynekológia a pôrodníctvo; ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve; materno-fetálna medicína; mamodiagnostika v gynekológii; zdravotné strediská (služby); zdravotnícka starostlivosť; lekárske služby. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  GYNCENTRUM 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Gyncentrum Bratislava, s. r. o.; Višňová 1, 831 01 Bratislava-Nové Mesto; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Malata, Pružinský, Hegedüš & Partners s. r. o.; Twin City Tower, Mlynské nivy 10, 821 09 Bratislava-Staré Mesto; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zamietnutá prihláška 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 209-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 209-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 25.01.2021 Typ Doručené
1a Plná moc 25.01.2021 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 25.01.2021 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 28.01.2021 Typ Platba
4 výsledok rešerše 28.01.2021 Typ Interné listy
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 04.03.2021 Typ Odoslané
6 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (vecné chyby) 05.03.2021 Typ Odoslané
7 Odpoveď na správu úradu 11.05.2021 Typ Doručené
7a Doklady preukazujúce rozlišovaciu spôsobilosť prihlasovaného označenia 11.05.2021 Typ Doručené
7b Doklady preukazujúce rozlišovaciu spôsobilosť prihlasovaného označenia 11.05.2021 Typ Doručené
7c Doklady preukazujúce rozlišovaciu spôsobilosť prihlasovaného označenia 11.05.2021 Typ Doručené
7d Plná moc 11.05.2021 Typ Doručené
7e Sprievodný list 11.05.2021 Typ Doručené
8 rozhodnutie o zamietnutí POZ (s vyjadrením) 08.10.2021 Typ Odoslané
POZ 209-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku