Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 2089-2011
(111)  Trademark Number  232668 
(151)  Registration Date  11.07.2012 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date  08.12.2021 
(210)  Application Number  2089-2011 
(220)  Application Date  08.12.2011 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  03.04.2012 
(450)  Publication of Registration Date  03.09.2012 
(511)  International Classification of Goods and Services  05, 16, 35, 38, 41 
(511)  List of Classified Goods and Services  05 - Farmaceutické, parafarmaceutické, stomatologické, veterinárne a dezinfekčné výrobky; potravinové doplnky, zdravotnícke materiály, všetky patriace do triedy 5; vitamíny; diétne a nutričné prípravky, všetky na liečebné účely.
16 - Tlačoviny každého druhu patriace do tejto triedy, najmä noviny, časopisy, periodiká, knihy, katalógy, plagáty, fotografie, kalendáre, samolepky, propagačné tlačoviny, letáky, reklamné a propagačné katalógy.
35 - Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu; maloobchod, veľkoobchod a internetový obchod s tovarmi v triede 5, 9, 16, 29, 31; reklamná, inzertná a propagačná činnosť všetkými druhmi médií; marketing; usporadovanie reklamných a komerčných výstav; prieskum trhu; obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triede 41.
38 - Šírenie informácií a audiovizuálnych diel prostredníctvom verejných dátových sietí, najmä prostredníctvom internetu.
41 - Nakladateľská, vydavateľská, výchovná a vzdelávacia činnosť; usporadovanie sympózií a kurzov; nahrávanie zvukových a/alebo obrazových nosičov; tvorba audiovizuálnych diel. 
(531)  International Classification of Figurative Elements  02.01.16, 25.05.01, 07.11.10, 26.04.04, 26.04.14, 26.04.11, 26.02.05, 26.11.12, 24.17.02, 27.05.09, 27.05.12, 27.05.22, 29.01.03, 29.01.04 
(540) Trademark
Vyobrazenie
(550)  Kind of Trademark  obrazová 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)  biela, zelená, modrá 
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  InPHARM spol. s r.o.; Kopčianská 8/A, 851 01 Bratislava; SK 
(740)  Attorney(s)  Kapa Beta, s.r.o.; Slovenského národného povst 365/76, 018 51 Nová Dubnica; SK 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  08.12.2031 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.04.2012 04/2012 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 03.09.2012 09/2012 FG3M
3 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 01.03.2013 03/2013 TC3M
4 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 09.06.2021 11/2021 TC3M
5 Obnovené ochranné známky 09.06.2021 11/2021 ND3M
 
POZ 2089-2011
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 2089-2011
S/N Item Name Date Type Document
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 08.12.2011 Type Delivered
1a Plná moc 08.12.2011 Type Delivered
1b Vyjadrenie označenia 08.12.2011 Type Delivered
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 21.12.2011 Type Payment
3 výsledok rešerše 09.01.2012 Type Internal Letter
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 16.01.2012 Type Sent document
5 Odpoveď na správu úradu 24.01.2012 Type Delivered
5a Zoznam tovarov a služieb (SR) 24.01.2012 Type Delivered
6 pokyn na zverejnenie POZ 06.02.2012 Type Internal Letter
7 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 25.07.2012 Type Sent document
8 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 14.11.2012 Type Delivered
9 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 21.11.2012 Type Payment
10 dodatok k osvedčeniu OZ 05.02.2013 Type Sent document
11 Výpoveď plnej moci 27.02.2017 Type Delivered
12 všeobecný referátnik 13.04.2017 Type Sent document
13 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 13.04.2021 Type Delivered
14 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 30.04.2021 Type Delivered
14a Sprievodný list 30.04.2021 Type Delivered
14b Výpis z obchodného registra 30.04.2021 Type Delivered
14c Príloha inde neuvedená 30.04.2021 Type Delivered
14d Plná moc 30.04.2021 Type Delivered
15 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 30.04.2021 Type Delivered
16 Žiadosť o zápis zástupcu do registra 30.04.2021 Type Delivered
17 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 04.05.2021 Type Payment
18 dodatok k osvedčeniu OZ 25.05.2021 Type Sent document
POZ 2089-2011
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 29.01.2013 in PHARM, spol. s r.o. in PHARM, spol. s r.o.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 06.04.2017 Máčajová Mária, Ing.
3 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 24.05.2021 InPHARM spol. s r.o. in PHARM, spol. s r.o.
4 Zápis alebo zmena zástupcu 24.05.2021 Kapa Beta, s.r.o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku