Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2089-2011
(111)  Číslo ochrannej známky  232668 
(151)  Dátum zápisu  11.07.2012 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  2089-2011 
(220)  Dátum podania prihlášky  08.12.2011 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  03.04.2012 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  03.09.2012 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  05, 16, 35, 38, 41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  05 - Farmaceutické, parafarmaceutické, stomatologické, veterinárne a dezinfekčné výrobky; potravinové doplnky, zdravotnícke materiály, všetky patriace do triedy 5; vitamíny; diétne a nutričné prípravky, všetky na liečebné účely.
16 - Tlačoviny každého druhu patriace do tejto triedy, najmä noviny, časopisy, periodiká, knihy, katalógy, plagáty, fotografie, kalendáre, samolepky, propagačné tlačoviny, letáky, reklamné a propagačné katalógy.
35 - Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu; maloobchod, veľkoobchod a internetový obchod s tovarmi v triede 5, 9, 16, 29, 31; reklamná, inzertná a propagačná činnosť všetkými druhmi médií; marketing; usporadovanie reklamných a komerčných výstav; prieskum trhu; obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triede 41.
38 - Šírenie informácií a audiovizuálnych diel prostredníctvom verejných dátových sietí, najmä prostredníctvom internetu.
41 - Nakladateľská, vydavateľská, výchovná a vzdelávacia činnosť; usporadovanie sympózií a kurzov; nahrávanie zvukových a/alebo obrazových nosičov; tvorba audiovizuálnych diel. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  02.01.16, 25.05.01, 07.11.10, 26.04.04, 26.04.14, 26.04.11, 26.02.05, 26.11.12, 24.17.02, 27.05.09, 27.05.12, 27.05.22, 29.01.03, 29.01.04 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  biela, zelená, modrá 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  in PHARM, spol. s r.o.; Trnavská cesta 82/A, 821 01 Bratislava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  08.12.2021 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.04.2012 04/2012 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 03.09.2012 09/2012 FG3M
3 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 01.03.2013 03/2013 TC3M
 
POZ 2089-2011
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2089-2011
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 08.12.2011 Typ Doručené
1a Plná moc 08.12.2011 Typ Doručené
1b Vyjadrenie označenia 08.12.2011 Typ Doručené
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 21.12.2011 Typ Platba
3 výsledok rešerše 09.01.2012 Typ Interné listy
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 16.01.2012 Typ Odoslané
5 Odpoveď na správu úradu 24.01.2012 Typ Doručené
5a Zoznam tovarov a služieb (SR) 24.01.2012 Typ Doručené
6 pokyn na zverejnenie POZ 06.02.2012 Typ Interné listy
7 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 25.07.2012 Typ Odoslané
8 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 14.11.2012 Typ Doručené
9 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 21.11.2012 Typ Platba
10 dodatok k osvedčeniu OZ 05.02.2013 Typ Odoslané
11 Výpoveď plnej moci 27.02.2017 Typ Doručené
12 všeobecný referátnik 13.04.2017 Typ Odoslané
13 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 13.04.2021 Typ Doručené
14 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 30.04.2021 Typ Doručené
14a Sprievodný list 30.04.2021 Typ Doručené
14b Výpis z obchodného registra 30.04.2021 Typ Doručené
14c Príloha inde neuvedená 30.04.2021 Typ Doručené
14d Plná moc 30.04.2021 Typ Doručené
15 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 30.04.2021 Typ Doručené
16 Žiadosť o zápis zástupcu do registra 30.04.2021 Typ Doručené
17 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 04.05.2021 Typ Platba
POZ 2089-2011
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 29.01.2013 in PHARM, spol. s r.o. in PHARM, spol. s r.o.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 06.04.2017 Máčajová Mária, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku