Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2088-2019
(111)  Číslo ochrannej známky  251928 
(151)  Dátum zápisu  13.03.2020 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ  13.03.2020 
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  2088-2019 
(220)  Dátum podania prihlášky  24.09.2019 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  02.12.2019 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  04.05.2020 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  37, 42, 45 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  37 - Inštalácie, údržba a opravy počítačového hardvéru; inštalácie a opravy poplašných systémov proti vlámaniu.
42 - Počítačové programovanie; tvorba počítačového softvéru; aktualizovanie počítačového softvéru; poradenstvo v oblasti návrhu a vývoja počítačového hardvéru; výskum a vývoj nových výrobkov (pre zákazníkov); údržba počítačového softvéru; analýzy počítačových systémov; návrh počítačových systémov; inštalácie počítačového softvéru; ochrana počítačov proti počítačovým vírusom; diaľkové monitorovanie počítačových systémov; poradenstvo v oblasti informačných technológií; vedecký výskum; externé poskytovanie služieb v oblasti informačných technológií; technologické poradenstvo; poradenstvo v oblasti počítačových technológií; poradenstvo v oblasti telekomunikačných technológií; poradenstvo v oblasti počítačovej bezpečnosti; monitorovanie počítačových systémov na zisťovanie porúch; poradenstvo v oblasti internetovej bezpečnosti; poradenstvo v oblasti ochrany údajov; kódovanie údajov; monitorovanie počítačových systémov na zistenie neoprávneného vstupu alebo zneužitia dát; elektronické monitorovanie osobných identifikačných údajov na zistenie krádeže identity prostredníctvom internetu.
45 - Poradenstvo v oblasti fyzickej bezpečnosti; monitorovanie poplašných a bezpečnostných zariadení. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.11.06, 26.11.11, 26.04.09, 27.01.01, 27.05.17, 27.99.05, 27.99.13 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  EMM, spol. s r.o.; Sekurisova 16, 841 02 Bratislava-Dúbravka; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Holakovský Štefan, Ing.; Drobného 13, 841 01 Bratislava-Dúbravka; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  24.09.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.12.2019 12/2019 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 04.05.2020 05/2020 FG3M
 
POZ 2088-2019
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2088-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 24.09.2019 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 24.09.2019 Typ Doručené
1b Plná moc 24.09.2019 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 27.09.2019 Typ Doručené
3 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 11.10.2019 Typ Odoslané
4 Žiadosť o vydanie osvedčenia o práve prednosti 09.10.2019 Typ Doručené
5 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 11.10.2019 Typ Platba
6 výzva na zaplatenie poplatku za vydanie prioritného dokladu 18.10.2019 Typ Odoslané
7 08 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 07.11.2019 Typ Platba
8 potvrdenie o vyhotovení prioritného dokladu 08.11.2019 Typ Odoslané
9 výsledok rešerše 12.11.2019 Typ Interné listy
10 pokyn na zverejnenie POZ 12.11.2019 Typ Interné listy
11 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 25.03.2020 Typ Odoslané
POZ 2088-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku