Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2088-2019
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  2088-2019 
(220)  Dátum podania prihlášky  24.09.2019 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  37, 42, 45 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  37 - Inštalácie, údržba a opravy počítačového hardvéru; inštalácie a opravy poplašných systémov proti vlámaniu.
42 - Počítačové programovanie; tvorba počítačového softvéru; aktualizovanie počítačového softvéru; poradenstvo v oblasti návrhu a vývoja počítačového hardvéru; výskum a vývoj nových výrobkov (pre zákazníkov); údržba počítačového softvéru; analýzy počítačových systémov; návrh počítačových systémov; inštalácie počítačového softvéru; ochrana počítačov proti počítačovým vírusom; diaľkové monitorovanie počítačových systémov; poradenstvo v oblasti informačných technológií; vedecký výskum; externé poskytovanie služieb v oblasti informačných technológií; technologické poradenstvo; poradenstvo v oblasti počítačových technológií; poradenstvo v oblasti telekomunikačných technológií; poradenstvo v oblasti počítačovej bezpečnosti; monitorovanie počítačových systémov na zisťovanie porúch; poradenstvo v oblasti internetovej bezpečnosti; poradenstvo v oblasti ochrany údajov; kódovanie údajov; monitorovanie počítačových systémov na zistenie neoprávneného vstupu alebo zneužitia dát; elektronické monitorovanie osobných identifikačných údajov na zistenie krádeže identity prostredníctvom internetu.
45 - Poradenstvo v oblasti fyzickej bezpečnosti; monitorovanie poplašných a bezpečnostných zariadení. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.11.06, 26.11.11, 26.04.09, 27.01.01, 27.05.17, 27.99.05, 27.99.13 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  EMM, spol. s r.o.; Sekurisova 16, 841 02 Bratislava-Dúbravka; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Holakovský Štefan, Ing.; Drobného 13, 841 01 Bratislava-Dúbravka; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 2088-2019
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2088-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ Typ Odoslané
potvrdenie o vyhotovení prioritného dokladu Typ Odoslané
výzva na zaplatenie poplatku za vydanie prioritného dokladu Typ Odoslané
Potvrdenie o podaní Typ Doručené
Neznámy typ protokolu - bez názvu 24.09.2019
Neznámy typ protokolu - bez názvu 09.10.2019
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 11.10.2019 Typ Platba
08 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 07.11.2019 Typ Platba
výsledok rešerše 12.11.2019 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 12.11.2019 Typ Interné listy
POZ 2088-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku