Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2087-2013
(111)  Číslo ochrannej známky  237847 
(151)  Dátum zápisu  13.08.2014 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  2087-2013 
(220)  Dátum podania prihlášky  06.11.2013 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  06.05.2014 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  03.10.2014 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  16, 21, 24, 25, 28, 35 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  16 - Papier, lepenka, knihárske potreby; fotografie; papiernický tovar a písacie potreby; potreby pre umelcov; maliarske štetce; písacie stroje a kancelárske potreby, okrem nábytku; učebné a vyučovacie pomôcky, okrem prístrojov.
21 - Domáce a kuchynské potreby a nádoby; hrebene a špongie; kefy, štetky a štetce, okrem maliarskych; materiály na výrobu kief; čistiace potreby; oceľová vlna a drôtenky; surové sklo alebo sklo ako polotovar, okrem skla pre stavebníctvo; výrobky zo skla, porcelánu a keramiky, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach.
24 - Textílie a textilné výrobky, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; posteľná bielizeň; obrusy.
25 - Odevy, obuv a prikrývky hlavy.
28 - Hry, hračky; telocvičné a športové potreby, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; ozdoby na vianočný stromček.
35 - Reklamné služby; obchodný manažment; obchodná administratíva; kancelárske práce. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  PERINBABA 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  J&J Jakubisko Film Europe SR, s.r.o.; Panenská 8, 811 03 Bratislava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Áno 
   Minimálna platnosť do  06.11.2023 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 06.05.2014 05/2014 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 03.10.2014 10/2014 FG3M
3 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 03.12.2018 12/2018 PD3M
 
 
  Záložní veritelia 
Por. č. Veriteľ Účinnosť od Účinnosť do Stav
1 Slovenská produkčná, a.s. 13.11.2018 platná
 
POZ 2087-2013
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2087-2013
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
Neznámy typ protokolu - bez názvu
Neznámy typ protokolu - bez názvu
Neznámy typ protokolu - bez názvu
Neznámy typ protokolu - bez názvu
Neznámy typ protokolu - bez názvu
Neznámy typ protokolu - bez názvu
Neznámy typ protokolu - bez názvu
Neznámy typ protokolu - bez názvu
Neznámy typ protokolu - bez názvu
Neznámy typ protokolu - bez názvu
Neznámy typ protokolu - bez názvu
Neznámy typ protokolu - bez názvu
Neznámy typ protokolu - bez názvu
Neznámy typ protokolu - bez názvu
Neznámy typ protokolu - bez názvu
Neznámy typ protokolu - bez názvu
Neznámy typ protokolu - bez názvu
Neznámy typ protokolu - bez názvu
Neznámy typ protokolu - bez názvu 05.12.2013
Neznámy typ protokolu - bez názvu 10.12.2013
Neznámy typ protokolu - bez názvu 14.03.2014
Neznámy typ protokolu - bez názvu 09.11.2018
Neznámy typ protokolu - bez názvu 03.02.2021
Neznámy typ protokolu - bez názvu 03.02.2021
Neznámy typ protokolu - bez názvu 03.02.2021
Neznámy typ protokolu - bez názvu 03.02.2021
POZ 2087-2013
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku