Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2085-2019
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  2085-2019 
(220)  Dátum podania prihlášky  25.09.2019 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  05.11.2019 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  05, 30, 35 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  05 - Bielkovinové potraviny na lekárske použitie; vitamínové prípravky; liečivé rastliny; výživové vlákniny; výživové doplnky; výživové doplnky pre zvieratá; bielkovinové výživové doplnky; výživové doplnky z ľanových semien; výživové doplnky z ľanového oleja; výživové doplnky z obilných klíčkov; propolisové výživové doplnky; enzýmové výživové doplnky; glukózové výživové doplnky; lecitínové výživové doplnky; proteínové výživové doplnky; výživové prípravky s liečivými účinkami na terapeutické a lekárske použitie; náplasti s vitamínovými doplnkami.
30 - Proteínové tyčinky.
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triede 5 tohto zoznamu; maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triede 5 tohto zoznamu prostredníctvom internetu; vydávanie reklamných textov; reklama; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; služby porovnávania cien; marketing; optimalizácia internetových vyhľadávačov na podporu predaja; optimalizácia obchodovania na webových stránkach; obchodné sprostredkovateľské služby; online poskytovanie obchodného priestoru pre nákupcov a predajcov tovarov a služieb; obchodný manažment; obchodná administratíva; kancelárske práce. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  EDENPharma 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  EDENPharma s.r.o.; M.Galandu 10, 036 01 Martin 1; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Eva Petránová Advokátska kancelária s.r.o.; Puškinova 16, 080 01 Prešov 1; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 05.11.2019 11/2019 BA3M
 
POZ 2085-2019
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2085-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 25.09.2019 Typ Doručené
1a Osvedčovacia doložka 25.09.2019 Typ Doručené
1b Plná moc 25.09.2019 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 26.09.2019 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 01.10.2019 Typ Platba
4 výsledok rešerše 07.10.2019 Typ Interné listy
5 pokyn na zverejnenie POZ 08.10.2019 Typ Interné listy
POZ 2085-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku