Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2084-2000
(111)  Číslo ochrannej známky  197540 
(151)  Dátum zápisu  14.12.2001 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  17.07.2020 
(210)  Číslo prihlášky  2084-2000 
(220)  Dátum podania prihlášky  17.07.2000 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  11.09.2001 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  05.03.2002 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  29 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  29 - Drobné mäsové výrobky, mäkké mäsové výrobky, trvanlivé mäsové výrobky, varené mäsové výrobky, špeciálne mäsové výrobky, domáce údené mäsá, domáca škvarená masť, sedliacke oškvarky. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  03.04.20, 26.04.22 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  červená, zelená, čierna 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Bertovič Ignác; Dlhá, 900 55 Lozorno; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Porubčan Róbert, Ing.; Puškinova 19, 900 28 Ivanka pri Dunaji; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  17.07.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 11.09.2001 09/2001 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 05.03.2002 03/2002 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 04.03.2011 03/2011 ND3M
4 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 04.11.2013 11/2013 TC3M
5 Obnovené ochranné známky 02.10.2020 10/2020 ND3M
6 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 26.05.2021 10/2021 TC3M
 
POZ 2084-2000
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2084-2000
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Prihláška OZ - fax 17.07.2000 Typ Doručené
2 Prihláška OZ 21.07.2000 Typ Doručené
3 F0011 Popl. za prihlášku 26.09.2000 Typ Platba
4 výsledok rešerše 30.05.2001 Typ Interné listy
5 pokyn na zverejnenie POZ 30.05.2001 Typ Interné listy
6 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 11.01.2002 Typ Odoslané
7 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ -FAX 19.07.2010 Typ Doručené
8 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 23.07.2010 Typ Doručené
9 všeobecný referátnik 03.08.2010 Typ Odoslané
10 vyžiadanie poplatku za obnovu 23.08.2010 Typ Odoslané
11 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 13.09.2010 Typ Platba
12 výsledok prieskumu žiadosti o obnovu zápisu 21.10.2010 Typ Odoslané
13 Plná moc 21.12.2010 Typ Doručené
14 všeobecný referátnik 30.12.2010 Typ Odoslané
15 Plná moc 23.12.2010 Typ Doručené
16 dodatok k osvedčeniu OZ 07.02.2011 Typ Odoslané
17 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 03.05.2013 Typ Doručené
17a Plná moc 03.05.2013 Typ Doručené
18 Žiadosť o zápis zástupcu do registra 03.05.2013 Typ Doručené
19 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 06.05.2013 Typ Doručené
19a Plná moc 06.05.2013 Typ Doručené
20 Žiadosť o zápis zástupcu do registra 06.05.2013 Typ Doručené
21 všeobecný referátnik 13.05.2013 Typ Odoslané
22 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 15.05.2013 Typ Platba
23 dodatok k osvedčeniu OZ 07.10.2013 Typ Odoslané
24 Žiadosť o vydanie výpisu z registra, druhopisu, kópie, odpisu 03.12.2014 Typ Doručené
25 03 Poplatok za vydanie druhopisu, výpisu z registra 18.12.2014 Typ Platba
26 druhopis osvedčenia o zápise OZ do registra 22.12.2014 Typ Odoslané
27 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 20.11.2019 Typ Doručené
28 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 16.07.2020 Typ Doručené
29 vyžiadanie poplatku za obnovu 31.07.2020 Typ Odoslané
30 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 17.08.2020 Typ Platba
31 dodatok k osvedčeniu OZ 21.08.2020 Typ Odoslané
32 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 09.04.2021 Typ Doručené
32a Plná moc 09.04.2021 Typ Doručené
33 dodatok k osvedčeniu OZ 04.05.2021 Typ Odoslané
POZ 2084-2000
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 21.08.2013 Bertovič Ignác Bertovič Ignác
2 Zápis alebo zmena zástupcu 21.08.2013 Porubčan Róbert, Ing.
3 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 04.05.2021 Bertovič Ignác Bertovič Ignác
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku