Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2082-2002
(111)  Číslo ochrannej známky  206355 
(151)  Dátum zápisu  08.06.2004 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  17.07.2012 
(210)  Číslo prihlášky  2082-2002 
(220)  Dátum podania prihlášky  17.07.2002 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  02.03.2004 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  08.09.2004 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  35, 42, 45 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  35 - Vedenie centrálneho registra pri výmene utajovaných skutočností, vedenie evidencie súvisiacej so šifrovou ochranou informácií.
42 - Výskum a vývoj v oblasti kryptológie, výskum, vývoj a tvorba prostriedkov šifrovej ochrany informácií, vykonávanie certifikácie alebo vydávanie súhlasu na vykonávanie certifikácie technických prostriedkov, mechanických zábranných prostriedkov a technických zabezpečovacích prostriedkov, vykonávanie kontroly bezpečnosti šifrovej ochrany informácií, znalecká činnosť v uvedenej oblasti, vydávanie bezpečnostných štandard, vydávanie zoznamov utajovaných skutočností.
45 - Ochrana utajovaných skutočností a šifrová služba, hlavne kontrola utajovaných skutočností v štátnych orgánoch, obciach a právnických osobách, zabezpečovanie vykonania bezpečnostnej previerky navrhovanej osoby a vydanie alebo zrušenie vyjadrenia o navrhovanej osobe, vydanie alebo zrušenie potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti právnickej osoby. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  24.01.15, 26.03.06, 26.03.18 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Národný bezpečnostný úrad; Budatínska 30, 851 06 Bratislava 5; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Patentová a známková kancelária, Dolanská Elena, RNDr.; Krásnohorská 3, 851 07 Bratislava 5; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  17.07.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.03.2004 03/2004 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 08.09.2004 09/2004 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 06.08.2012 08/2012 ND3M
 
POZ 2082-2002
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2082-2002
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 17.07.2002 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 17.07.2002 Typ Doručené
1b Plná moc 17.07.2002 Typ Doručené
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 01.08.2002 Typ Platba
3 výsledok rešerše 26.09.2003 Typ Interné listy
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 30.09.2003 Typ Odoslané
5 Odpoveď na správu úradu 15.10.2003 Typ Doručené
6 pokyn na zverejnenie POZ 12.12.2003 Typ Interné listy
7 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 18.06.2004 Typ Odoslané
8 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 12.06.2012 Typ Doručené
9 Oznámenie 20.06.2012 Typ Doručené
10 Oznámenie 22.06.2012 Typ Doručené
10a Doklad 22.06.2012 Typ Doručené
11 dodatok k osvedčeniu OZ 04.07.2012 Typ Odoslané
12 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 22.11.2021 Typ Doručené
POZ 2082-2002
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku