Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2076-2019
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  2076-2019 
(220)  Dátum podania prihlášky  24.09.2019 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  29, 30, 32 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  29 - Mlieko, mlieko v prášku, kryštalizované, ochutené a šľahané mlieko, mliečne výrobky, najmä mliečne dezerty, jogurtové nápoje, peny, krémy a šľahačky, šľahačky a krémy na dezerty, sladká smotana a čerstvá šľahačka, maslo, prírodné alebo ochutené nápoje zložené hlavne z mlieka, alebo mliečnych výrobkov mliečne nápoje obsahujúce ovocie, kvasené prírodné či ochutené mliečne výrobky, presnidávky, najmä mliečne presnidávky, okrem zmrzliny, ľadového mlieka a mrazených jogurtov, syrové presnidávky, syry, syrové nátierky, zrejúce syry, zrejúce syry s plesňou, nezrelé čerstvé syry a syry naložené v soľnom rôsole, tvarohové syry, čerstvé syry v tekutom alebo pastovanom stave, jogurtové syry, jogurty.
30 - Káva, čaj kakao, čokoláda, kávové nápoje, kakaové nápoje, čokoládové nápoje, cukor, ryža, burizony, tapioka, múka, torty a koláče sladké alebo slané, pizzy, prírodné, ochutené alebo plnené cestá, prípravky vyrobené z obilnín, raňajkové obilniny, hotové jedlá obsahujúce prevažne cesto, jedlá vyrobené prevažne z tortového cesta, chlieb, sucháre, sušienky sladké alebo korenené, oplátky, vafle, koláče, cukrárske výrobky, všetky uvedené výrobky buď ako prírodné, obaľované, plnené alebo ochutené, sladké alebo slané predjedlá obsahujúce chlieb, sušienky alebo cukrárske cesto, cukrovinky, jedlé cukrové polevy, jedlé cukrové polevy vyrobené prevažne z jogurtu, zmrzliny, ľadu do potravín, mrazených jogurtov (jedlé cukrové polevy), ochutený ľad, med, soľ, horčica, ocot, omáčky (chuťové prísady), sladké omáčky, cestové omáčky.
32 - Minerálne vody, pramenité vody, stolové vody, limonády, pivá, nealkoholické šumivé nápoje, ovocné šťavy, sirupy na výrobu nápojov, sirupy pre limonády, minerálne vody ochutené a iné nealkoholické nápoje, prípravky na výrobu minerálnej vody, prírodné či perlivé vody (minerálne alebo neminerálne), ovocné alebo zeleninové šťavy (nápoje), ovocné alebo zeleninové nápoje, sódovky, zázvorové limonády, sorbety, nápojové prípravky, nealkoholické ovocné alebo zeleninové výťažky, nealkoholické nápoje obsahujúce činidlá pre mliečne kvasenie. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  Naturaqua 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Mattoni 1873 a.s.; Horova 1361/3, 360 01 Karlovy Vary; CZ 
(740)  Zástupca (-ovia)  TM & PATENT ATTORNEY NEUSCHL s.r.o.; Dostojevského rad 5, 811 09 Bratislava-Staré Mesto; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 2076-2019
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2076-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 24.09.2019 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 24.09.2019 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 01.10.2019 Typ Platba
4 výsledok rešerše 11.10.2019 Typ Interné listy
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 11.10.2019 Typ Odoslané
6 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (vecné chyby) 11.10.2019 Typ Odoslané
7 Doplnenie materiálov 08.11.2019 Typ Doručené
7a Plná moc 08.11.2019 Typ Doručené
8 Odpoveď na správu úradu 12.12.2019 Typ Doručené
8a Sprievodný list 12.12.2019 Typ Doručené
9 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 16.12.2019 Typ Doručené
9a Sprievodný list 16.12.2019 Typ Doručené
10 Odpoveď na správu úradu 10.02.2020 Typ Doručené
10a Sprievodný list 10.02.2020 Typ Doručené
11 Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 23.03.2020 Typ Doručené
11a Príloha inde neuvedená 23.03.2020 Typ Doručené
12 oznámenie o zápise zmeny 01.04.2020 Typ Odoslané
POZ 2076-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 31.03.2020 Mattoni 1873 a.s. Karlovarské minerální vody, a.s.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku