Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2070-2019
(111)  Číslo ochrannej známky  252308 
(151)  Dátum zápisu  16.04.2020 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ  16.04.2020 
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  2070-2019 
(220)  Dátum podania prihlášky  23.09.2019 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  07.01.2020 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  02.06.2020 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  16, 35, 41, 43 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  16 - Noviny; časopisy (periodiká); periodické tlačené publikácie; tlačoviny.
35 - Organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; reklama; reklamné agentúry; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; organizovanie obchodných výstav a veľtrhov; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; maloobchodné služby s hrami; maloobchodné a veľkoobchodné služby so športovým vybavením a športovými potrebami; maloobchodné služby s nealkoholickými nápojmi.
41 - Organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; služby múzeí (prehliadky, výstavy); organizovanie športových podujatí, súťaží a športových turnajov; organizovanie a vedenie športových podujatí; tábory na športové sústredenia; športové informačné služby; športové rozhodcovské služby; požičiavanie športového výstroja (okrem dopravných prostriedkov); prenájom športového vybavenia; celebrovanie športových súťaží; športová a kultúrna činnosť; výcvik zimných športov; poradenské služby v oblasti organizovania športových podujatí; rezervovanie osobností v oblasti športu pre podujatia (promotérske služby); rezervácie vstupeniek; organizovanie a vedenie koncertov; akadémie (vzdelávanie); organizovanie a vedenie konferencií, kongresov, seminárov, sympózií, školení, kurzov, firemných dní, vzdelávacích prezentácií, vzdelávacích programov na zostavovanie a rozvíjanie pracovného a športového tímu, kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie lotérií, plesov, predstavení (manažérske služby); divadelné predstavenia; organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; organizovanie živých vystúpení; plánovanie a organizovanie večierkov, banketov, recepcií; vydávanie kníh; poskytovanie informácií o možnostiach vzdelávania, rekreácie, zábavy; vyučovanie a vzdelávanie; online vydavateľské služby; online vydávanie multimediálnych materiálov; poskytovanie online elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania).
43 - Rýchle občerstvenie (bufety); hotelierske služby; samoobslužné jedálne; závodné jedálne; kaviarne; poskytovanie pozemkov pre kempingy; motely (služby); penzióny; prenájom prenosných stavieb; požičiavanie turistických stanov; reštaurácie (jedálne); samoobslužné reštaurácie; rezervácie ubytovania v hoteloch; rezervácie ubytovania v penziónoch; rezervácie prechodného ubytovania; turistické ubytovne; ubytovacie kancelárie (hotely, penzióny); bary (služby); prenájom prechodného ubytovania. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  27.05.01, 27.05.09, 27.03.15, 27.05.03, 01.01.99, 01.11.08, 07.05.02, 01.05.01, 27.05.17, 25.03.01, 29.01.02, 29.01.08 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  čierna, oranžová, žltá  
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Tatry mountain resorts, a.s.; Demänovská Dolina 72, 031 01 Liptovský Mikuláš 1; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Ing. Miroslav Labudík; Jesenského 1170/14, 024 01 Kysucké Nové Mesto 1; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  23.09.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 07.01.2020 01/2020 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 02.06.2020 06/2020 FG3M
 
POZ 2070-2019
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2070-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 23.09.2019 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 23.09.2019 Typ Doručené
1b Sprievodný list 23.09.2019 Typ Doručené
1c Plná moc 23.09.2019 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 24.09.2019 Typ Doručené
3 Oznámenie k poplatkom 24.09.2019 Typ Doručené
3a Sprievodný list 24.09.2019 Typ Doručené
4 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 26.09.2019 Typ Platba
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 08.11.2019 Typ Odoslané
6 Odpoveď na správu úradu 09.11.2019 Typ Doručené
6a Príloha inde neuvedená 09.11.2019 Typ Doručené
7 výsledok rešerše 21.11.2019 Typ Interné listy
8 pokyn na zverejnenie POZ 21.11.2019 Typ Interné listy
9 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 23.04.2020 Typ Odoslané
POZ 2070-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku