Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2069-2011
(111)  Číslo ochrannej známky  232456 
(151)  Dátum zápisu  12.06.2012 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  2069-2011 
(220)  Dátum podania prihlášky  02.12.2011 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  02.03.2012 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  06.08.2012 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  05, 06, 09, 14, 16, 20 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  05 - Náramky na lekárske účely.
06 - Kovové identifikačné náramky na použitie v nemocniciach; kovové štítky; kovové náramky; kovové identifikačné štítky a/alebo náramky.
09 - Identifikačné magnetické náramky; identifikačné náramky a/alebo štítky kódované; magnetické identifikačné náramky a/alebo štítky; elektronické náramky a/alebo štítky s digitálnym záznamom; čipové náramky a/alebo štítky; elektronický náramok alebo štítok; nosiče záznamov nahrané alebo nenahrané; prístroje a nástroje vedecké, námorné, geodetické, fotografické, filmové, optické, prístroje na váženie, meranie, signalizáciu, kontrolu (inšpekciu), záchranu a prístroje na vyučovanie; prístroje a nástroje na vedenie, prepínanie, premenu, akumuláciu, reguláciu alebo riadenie elektrického prúdu; prístroje na záznam, prevod, reprodukciu zvuku alebo obrazu; magnetické nosiče zvukových záznamov, gramofónové platne, automatické distribútory a mechanizmy pre prístroje a mince; zapisovacie pokladne, počítacie stroje, prístroje na spracovanie informácií a počítače; hasiace prístroje.
14 - Náramky na hodinky, náramky (šperky), vzácne kovy a ich zliatiny a výrobky z týchto látok alebo postriebreného alebo pozláteného kovu, ak nie sú uvedené v iných triedach; klenoty, bižutéria, drahokamy; hodinárske potreby a chronometrické prístroje; náramky a/alebo štítky ako šperky; náramky a/alebo štítky ako bižutéria.
16 - Papier, lepenka a výrobky z týchto materiálov, ktoré nie sú zaradené do iných tried; tlačiarenské výrobky; potreby pre knižné väzby; fotografie; papiernický tovar; lepidlá pre papiernictvo alebo domácnosť; materiál pre umelcov; štetce; písacie stroje a kancelárske potreby (s výnimkou nábytku); učebné a vyučovacie pomôcky s výnimkou prístrojov; plastické obaly (nezaradené do iných tried); tlačiarenské typy; štočky; tlačoviny; tlačivá; samolepky; náramky a/alebo štítky papierové; identifikačné prvky z papiera alebo lepenky.
20 - Identifikačné náramky na použitie v nemocniciach s výnimkou kovových, identifikačné náramky a/alebo štítky nekovové; náramky a/alebo štítky z plastu a rôznych náhrad, identifikačné náramky a/alebo štítky pre deti alebo pre dospelých, alebo pre zvieratá, alebo pre nemocnice; nábytok, zrkadlá, rámy; výrobky nemenované v iných triedach z dreva, korku, tŕstia, vŕbových prútov, z rohu, kosti, slonoviny, z kostíc, korytnačiny, jantáru, perlete, morskej peny, náhrady všetkých týchto materiálov alebo náhrady z plastických hmôt. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.04.14, 26.04.16, 02.05.23, 26.11.09, 26.11.03, 26.04.24, 26.11.12, 26.07.05, 26.04.09, 26.01.04, 27.05.02, 02.01.23, 04.05.03, 25.05.02 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Identifikační systémy, s.r.o.; Na Pankráci 30, 140 00 Praha 4; CZ 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  02.12.2021 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.03.2012 03/2012 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 06.08.2012 08/2012 FG3M
 
POZ 2069-2011
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2069-2011
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 02.12.2011 Typ Doručené
2 Podanie individuálnej prihlášky OZ 12.12.2011 Typ Doručené
2a Vyjadrenie označenia 12.12.2011 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 23.12.2011 Typ Platba
4 výsledok rešerše 05.01.2012 Typ Interné listy
5 pokyn na zverejnenie POZ 09.01.2012 Typ Interné listy
6 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 04.07.2012 Typ Odoslané
7 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 06.04.2021 Typ Doručené
POZ 2069-2011
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku