Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2068-2019
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  2068-2019 
(220)  Dátum podania prihlášky  20.09.2019 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  02.04.2020 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  36, 39 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  36 - Financovanie (služby); pôžičky (finančné úvery); záložné pôžičky; záložne; lízing; poisťovníctvo; finančné informácie, údaje, poradenské a konzultačné služby.
39 - Prenájom dopravných prostriedkov; prenájom garáží; prenájom miest na parkovanie. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  25.03.01, 26.11.07, 26.11.06, 18.01.23, 18.01.09, 27.05.10, 27.07.11, 27.05.15, 27.05.03, 27.05.19, 25.05.99, 29.01.01, 29.01.08 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  čierna, červená 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Car Service Group CZ, s.r.o.; Na poříčí 1071/17, 110 00 Praha 1, Nové Město; CZ 
(740)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.04.2020 04/2020 BA3M
 
POZ 2068-2019
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2068-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 20.09.2019 Typ Doručené
1a Sprievodný list 20.09.2019 Typ Doručené
1b Plná moc 20.09.2019 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 23.09.2019 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 30.09.2019 Typ Platba
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 08.11.2019 Typ Odoslané
5 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 14.01.2020 Typ Doručené
5a Sprievodný list 14.01.2020 Typ Doručené
6 Odpoveď na správu úradu 28.01.2020 Typ Doručené
6a Sprievodný list 28.01.2020 Typ Doručené
7 výsledok rešerše 18.02.2020 Typ Interné listy
8 pokyn na zverejnenie POZ 18.02.2020 Typ Interné listy
POZ 2068-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku