Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2067-2003
(111)  Číslo ochrannej známky  207944 
(151)  Dátum zápisu  09.11.2004 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  21.07.2013 
(210)  Číslo prihlášky  2067-2003 
(220)  Dátum podania prihlášky  21.07.2003 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  03.08.2004 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  04.02.2005 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  16, 35, 41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  16 - Tlačoviny, tlač, noviny, časopisy, magazíny, periodické a neperiodické publikácie vrátane príloh a mimoriadnych vydaní.
35 - Reklamno-inzertná činnosť, rozširovanie periodickej a neperiodickej tlače, vydávanie reklamných alebo náborových textov.
41 - Vydavateľská činnosť s výnimkou vydávania reklamných alebo náborových textov, organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  27.05.01 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  STAR production, s.r.o.; Dr. Vladimíra Clementisa 10, 821 02 Bratislava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a známková kancelária; Sliačska 1/A, 831 02 Bratislava 3; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  21.07.2023 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.08.2004 8/2004 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 04.02.2005 2/2005 FG3M
3 Prevody a prechody práv na ochranné známky 02.03.2006 3/2006 PC3M
4 Prevody a prechody práv na ochranné známky 06.04.2006 4/2006 PC3M
5 Obnovené ochranné známky 02.10.2013 10/2013 ND3M
 
POZ 2067-2003
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 14.08.2003 3 500,00 SKK
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 04.01.2006 600,00 SKK
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 22.02.2006 600,00 SKK
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 01.07.2013 133,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2067-2003
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Plná moc 21.07.2003 Typ Doručené
Podanie individuálnej prihlášky OZ 21.07.2003 Typ Doručené
Vyjadrenie označenia 21.07.2003 Typ Doručené
výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 08.08.2003 Typ Odoslané
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 19.08.2003 Typ Platba
výsledok rešerše 16.04.2004 Typ Interné listy
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 27.04.2004 Typ Odoslané
Zoznam tovarov a služieb (SR) 20.05.2004 Typ Doručené
pokyn na zverejnenie POZ 24.05.2004 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 22.11.2004 Typ Odoslané
Žiadosť o opravu 06.12.2004 Typ Doručené
oprava osvedčenia o zápise OZ do registra 28.12.2004 Typ Odoslané
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 20.12.2005 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o prevode 20.12.2005 Typ Doručené
Plná moc 20.12.2005 Typ Doručené
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 09.01.2006 Typ Platba
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 25.01.2006 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o prevode 25.01.2006 Typ Doručené
Plná moc 25.01.2006 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 03.02.2006 Typ Odoslané
vyžiadanie poplatku 17.02.2006 Typ Odoslané
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 24.02.2006 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 06.03.2006 Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 07.05.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
vyžiadanie poplatku za obnovu 24.06.2013 Typ Odoslané
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 03.07.2013 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 05.09.2013 Typ Odoslané
Výpoveď plnej moci 23.02.2016 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zástupcu do registra 29.02.2016 Typ Doručené
Plná moc 29.02.2016 Typ Doručené
všeobecný referátnik 28.04.2016 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 10.05.2016 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 28.01.2019 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 28.01.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 28.01.2019 Typ Doručené
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 24.11.2022 Typ Doručené
POZ 2067-2003
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 12.01.2006 Evensen, s. r. o. Vydavateľstvo Živena, a. s.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 12.01.2006 Litváková a spol., patentová, známková a znalecká kancelária, Litváková Edita, Ing.
3 Prevod majiteľa 01.03.2006 STAR production, s.r.o. Evensen, s. r. o.
4 Zápis alebo zmena zástupcu 01.03.2006 Patentová a známková, znalecká kancelária, Litváková Edita, Ing.
5 Zápis alebo zmena zástupcu 26.04.2016 Patentová a známková, znalecká kancelária, Litváková Edita, Ing.
6 Zápis alebo zmena zástupcu 26.04.2016 LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a známková kancelária
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku