Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2066-2011
(111)  Číslo ochrannej známky  232453 
(151)  Dátum zápisu  12.06.2012 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  2066-2011 
(220)  Dátum podania prihlášky  02.12.2011 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  02.03.2012 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  06.08.2012 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 35, 41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Nahraté nosiče zvukových a zvukovo-obrazových záznamov.
35 - Reklamná činnosť, sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov, inzertná a propagačná činnosť.
41 - Výchovná a zábavná činnosť, organizovanie verejných kultúrno-spoločenských, zábavných a športových podujatí, organizovanie súťaží krásy, vydávanie príležitostných publikácií a tvorba filmov a videozáznamov. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  24.09.02, 24.09.07, 24.09.10, 24.09.24, 06.01.04, 27.01.12, 27.05.12, 26.01.03, 26.01.16, 29.01.01, 29.01.02, 29.01.04 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  modrá, žltá, červená 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Edita Kmeťová AMADE-POP; Tomášikova 5724/7, 821 05 Bratislava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  02.12.2021 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.03.2012 03/2012 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 06.08.2012 08/2012 FG3M
 
POZ 2066-2011
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2066-2011
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 02.12.2011 Typ Doručené
2 Podanie individuálnej prihlášky OZ 05.12.2011 Typ Doručené
2a Vyjadrenie označenia 05.12.2011 Typ Doručené
3 Oznámenie 12.12.2011 Typ Doručené
4 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 20.12.2011 Typ Platba
5 výsledok rešerše 22.12.2011 Typ Interné listy
6 pokyn na zverejnenie POZ 05.01.2012 Typ Interné listy
7 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 04.07.2012 Typ Odoslané
8 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 06.04.2021 Typ Doručené
POZ 2066-2011
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku