Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 2065-2011
(111)  Trademark Number  232452 
(151)  Registration Date  12.06.2012 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date  02.12.2021 
(210)  Application Number  2065-2011 
(220)  Application Date  02.12.2011 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  02.03.2012 
(450)  Publication of Registration Date  06.08.2012 
(511)  International Classification of Goods and Services  04, 29, 30, 31, 41, 42 
(511)  List of Classified Goods and Services  04 - Priemyselné oleje a tuky.
29 - Mäso, ryby, hydina a zverina; mäsové výťažky; konzervované, sušené a tepelne spracované ovocie a zelenina; rôsoly, džemy, marmelády, ovocné zaváraniny, ovocné pretlaky; vajcia, mlieko a mliečne výrobky.
30 - Káva, čaj, kakao, cukor, ryža, maniok, ságo, kávové náhradky; múka a výrobky z obilia, chlieb, pekárske a cukrárske výrobky, zmrzliny; med, melasový sirup; kvasnice, prášky do pečiva; soľ, horčica; ocot, omáčky ako chuťové prísady; korenie; ľad.
31 - Poľnohospodárske, záhradkárske a lesné produkty a obilniny, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; čerstvé ovocie a zelenina; semená, slad.
41 - Vzdelávanie; zabezpečovanie výcvikov, kurzov a školení.
42 - Služby vedecké a technologické, ako aj výskum v oblasti vedy a priemyslu; priemyselné analýzy a priemyselný výskum. 
(531)  International Classification of Figurative Elements   
(540)  Trademark  EKVIA 
(550)  Kind of Trademark  slovná 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  EKVIA s.r.o.; Priemyselná 11, 949 01 Nitra; SK 
(740)  Attorney(s)   
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  02.12.2031 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.03.2012 03/2012 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 06.08.2012 08/2012 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 13.10.2021 19/2021 ND3M
 
POZ 2065-2011
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 2065-2011
S/N Item Name Date Type Document
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 02.12.2011 Type Delivered
2 Podanie individuálnej prihlášky OZ 07.12.2011 Type Delivered
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 16.12.2011 Type Payment
4 výsledok rešerše 21.12.2011 Type Internal Letter
5 pokyn na zverejnenie POZ 03.01.2012 Type Internal Letter
6 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 04.07.2012 Type Sent document
7 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 06.04.2021 Type Delivered
8 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 27.08.2021 Type Delivered
8a Plná moc 27.08.2021 Type Delivered
9 vyžiadanie poplatku za obnovu 08.09.2021 Type Sent document
10 44 Poplatok za obnovu zápisu za každú triedu tovarov alebo služieb nad tri triedy 13.09.2021 Type Payment
11 dodatok k osvedčeniu OZ 22.09.2021 Type Sent document
POZ 2065-2011
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku