Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 2064-2020
(111)  Trademark Number  254615 
(151)  Registration Date  08.03.2021 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM  08.03.2021 
(156)  Trademark Renewal Date   
(210)  Application Number  2064-2020 
(220)  Application Date  23.09.2020 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  02.12.2020 
(450)  Publication of Registration Date  24.03.2021 
(511)  International Classification of Goods and Services  09, 35, 37, 41, 42 
(511)  List of Classified Goods and Services  09 - Zariadenia na spracovanie údajov; nahraté počítačové programy; zvukové nahrávacie zariadenia; zariadenia na prenos zvuku; kamerové bezpečnostné systémy; čítačky čiarových kódov; počítačové operačné programy (nahraté); periférne zariadenia počítačov; počítačový softvér (nahraté počítačové programy); monitorovacie počítačové programy; optické čítacie zariadenia; optické nosiče údajov; čítacie zariadenia (zariadenia na spracovanie údajov); skenery (zariadenia na spracovanie údajov); elektronické publikácie (sťahovateľné); sťahovateľné počítačové programy; počítačové softvérové aplikácie (sťahovateľné); smartfóny; tablety (prenosné počítače); termovízne kamery; interaktívne terminály s dotykovými displejmi; vreckové počítače (PDA); platformy počítačového softvéru, nahrané alebo na stiahnutie; počítače na nosenie na tele alebo na odeve; mobilné aplikácie na zaznamenávanie informácii z kontrol a auditov a vytváranie správ a reportov; počítačové programy na interaktívne vytváranie reportov.
35 - Poradenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej činnosti; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; poradenstvo pri riadení podnikov; správa počítačových súborov; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; optimalizácia obchodovania na webových stránkach; poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom webových stránok; aktualizácia a údržba informácií v registroch; marketing v rámci vydávania softvéru; obchodný manažment; obchodná administratíva; veľkoobchodné a maloobchodné služby s tovarmi uvedenými v triede 9 tohto zoznamu; obchodné sprostredkovanie tovarov uvedených v triede 9 tohto zoznamu; obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triede 37, 41 a 42 tohto zoznamu.
37 - Inštalácie, údržba a opravy požiarnych hlásičov; inštalácie, údržba a opravy počítačového hardvéru; inštalácia, údržba a opravy elektrických zariadení a prístrojov; inštalácie, údržba a opravy poplašných systémov proti vlámaniu; inštalácia, údržba a opravy zabezpečovacích systémov slúžiacich na ochranu majetku, objektov, osôb; inštalácia, údržba a opravy zabezpečovacích systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a prejavu osoby v objekte a jeho okolí; inštalácia, údržba a opravy bezpečnostných zámkov; inštalácia, údržba a opravy poplašných systémov proti vlámaniu; inštalácia, údržba a opravy telekomunikačných zariadení mimo jednotnej telekomunikačnej siete; inštalácia, údržba a opravy telekomunikačných a rádiokomunikačných zariadení pre oblasť ochrany majetku, objektov, osôb a pre bezpečnostné služby; inštalácia, údržba, a opravy počítačov, počítačových komponentov, počítačových sietí a periférnych zariadení k počítačom; kladenie elektrických a optických káblov a vedení; inštalácie elektrických a optických káblov a vedení; stavebné úpravy budov; stavebné úpravy budov súvisiace s inštaláciou počítačových a komunikačných systémov a sietí; výstavba serverových miestností.
41 - Organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie sympózií; organizovanie a vedenie workshopov; organizovanie a vedenie vzdelávacích fór s osobnou účasťou; organizovanie vzdelávacích výstav; online vydávanie elektronických kníh a časopisov; online poskytovanie elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania); koučovanie (školenia); odborné preškoľovanie; online poskytovanie videozáznamov (bez možnosti kopírovania); odborné školenia zamerané na odovzdávanie know-how; online školenia.
42 - Počítačové programovanie; tvorba počítačového softvéru; aktualizovanie počítačového softvéru; grafické dizajnérstvo; kontroly kvality; požičiavanie počítačového softvéru; výskum a vývoj nových výrobkov (pre zákazníkov); údržba počítačového softvéru; návrh počítačových systémov; tvorba a udržiavanie webových stránok (pre tretie osoby); inštalácie počítačového softvéru; prevod (konverzia) počítačových programov alebo údajov (nie fyzický); poradenstvo v oblasti počítačových programov; ochrana počítačov proti počítačovým vírusom; poradenstvo pri tvorbe webových stránok; poskytovanie softvéru prostredníctvom internetu (SaaS); poradenstvo v oblasti informačných technológií; vedecký výskum; zálohovanie údajov mimo pracoviska; uchovávanie elektronických údajov; poskytovanie informácií o počítačových technológiách a programovaní prostredníctvom webových stránok; poskytovanie počítačových technológií prostredníctvom internetu (cloud computing); externé poskytovanie služieb v oblasti informačných technológií; technologické poradenstvo; poradenstvo v oblasti počítačových technológií; poradenstvo v oblasti ochrany údajov; poradenstvo v oblasti internetovej bezpečnosti; vývoj softvéru na softvérové publikácie; poskytovanie počítačovej platformy prostredníctvom internetu (PaaS); vývoj počítačových platforiem; navrhovanie a vývoj softvéru v oblasti mobilných aplikácií; aktualizovanie softvéru v oblasti mobilných aplikácií; programovanie softvéru v oblasti mobilných aplikácií; vývoj počítačového softvéru v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci; programovanie počítačového softvéru v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci; aktualizovanie počítačového softvéru v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci; vývoj počítačového softvéru v oblasti kontrolnej a nápravnej činnosti; programovanie počítačového softvéru v oblasti kontrolnej a nápravnej činnosti; aktualizovanie počítačového softvéru v oblasti kontrolnej a nápravnej činnosti. 
(531)  International Classification of Figurative Elements  16.03.17, 24.17.04, 26.01.06, 26.11.12, 27.99.09, 27.03.15, 29.01.02 
(540) Trademark
Vyobrazenie
(550)  Kind of Trademark  obrazová 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)  žltá a čierna 
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Health and Safety s.r.o.; Bartókova 2/d, 811 02 Bratislava-Staré Mesto; SK 
(740)  Attorney(s)   
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  23.09.2030 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.12.2020 12/2020 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 24.03.2021 06/2021 FG3M
 
POZ 2064-2020
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 2064-2020
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 23.09.2020 Type Delivered
1a Vyjadrenie označenia 23.09.2020 Type Delivered
2 Potvrdenie o podaní 24.09.2020 Type Delivered
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 28.09.2020 Type Payment
4 výsledok rešerše 21.10.2020 Type Internal Letter
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 22.10.2020 Type Sent document
6 Odpoveď na správu úradu 23.10.2020 Type Delivered
7 pokyn na zverejnenie POZ 26.10.2020 Type Internal Letter
8 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 18.03.2021 Type Sent document
9 Oznámenie 08.04.2021 Type Delivered
10 opätovne odoslaný list 12.04.2021 Type Sent document
POZ 2064-2020
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku