Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2064-2020
(111)  Číslo ochrannej známky  254615 
(151)  Dátum zápisu  08.03.2021 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ  08.03.2021 
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  2064-2020 
(220)  Dátum podania prihlášky  23.09.2020 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  02.12.2020 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  24.03.2021 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 35, 37, 41, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Zariadenia na spracovanie údajov; nahraté počítačové programy; zvukové nahrávacie zariadenia; zariadenia na prenos zvuku; kamerové bezpečnostné systémy; čítačky čiarových kódov; počítačové operačné programy (nahraté); periférne zariadenia počítačov; počítačový softvér (nahraté počítačové programy); monitorovacie počítačové programy; optické čítacie zariadenia; optické nosiče údajov; čítacie zariadenia (zariadenia na spracovanie údajov); skenery (zariadenia na spracovanie údajov); elektronické publikácie (sťahovateľné); sťahovateľné počítačové programy; počítačové softvérové aplikácie (sťahovateľné); smartfóny; tablety (prenosné počítače); termovízne kamery; interaktívne terminály s dotykovými displejmi; vreckové počítače (PDA); platformy počítačového softvéru, nahrané alebo na stiahnutie; počítače na nosenie na tele alebo na odeve; mobilné aplikácie na zaznamenávanie informácii z kontrol a auditov a vytváranie správ a reportov; počítačové programy na interaktívne vytváranie reportov.
35 - Poradenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej činnosti; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; poradenstvo pri riadení podnikov; správa počítačových súborov; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; optimalizácia obchodovania na webových stránkach; poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom webových stránok; aktualizácia a údržba informácií v registroch; marketing v rámci vydávania softvéru; obchodný manažment; obchodná administratíva; veľkoobchodné a maloobchodné služby s tovarmi uvedenými v triede 9 tohto zoznamu; obchodné sprostredkovanie tovarov uvedených v triede 9 tohto zoznamu; obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triede 37, 41 a 42 tohto zoznamu.
37 - Inštalácie, údržba a opravy požiarnych hlásičov; inštalácie, údržba a opravy počítačového hardvéru; inštalácia, údržba a opravy elektrických zariadení a prístrojov; inštalácie, údržba a opravy poplašných systémov proti vlámaniu; inštalácia, údržba a opravy zabezpečovacích systémov slúžiacich na ochranu majetku, objektov, osôb; inštalácia, údržba a opravy zabezpečovacích systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a prejavu osoby v objekte a jeho okolí; inštalácia, údržba a opravy bezpečnostných zámkov; inštalácia, údržba a opravy poplašných systémov proti vlámaniu; inštalácia, údržba a opravy telekomunikačných zariadení mimo jednotnej telekomunikačnej siete; inštalácia, údržba a opravy telekomunikačných a rádiokomunikačných zariadení pre oblasť ochrany majetku, objektov, osôb a pre bezpečnostné služby; inštalácia, údržba, a opravy počítačov, počítačových komponentov, počítačových sietí a periférnych zariadení k počítačom; kladenie elektrických a optických káblov a vedení; inštalácie elektrických a optických káblov a vedení; stavebné úpravy budov; stavebné úpravy budov súvisiace s inštaláciou počítačových a komunikačných systémov a sietí; výstavba serverových miestností.
41 - Organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie sympózií; organizovanie a vedenie workshopov; organizovanie a vedenie vzdelávacích fór s osobnou účasťou; organizovanie vzdelávacích výstav; online vydávanie elektronických kníh a časopisov; online poskytovanie elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania); koučovanie (školenia); odborné preškoľovanie; online poskytovanie videozáznamov (bez možnosti kopírovania); odborné školenia zamerané na odovzdávanie know-how; online školenia.
42 - Počítačové programovanie; tvorba počítačového softvéru; aktualizovanie počítačového softvéru; grafické dizajnérstvo; kontroly kvality; požičiavanie počítačového softvéru; výskum a vývoj nových výrobkov (pre zákazníkov); údržba počítačového softvéru; návrh počítačových systémov; tvorba a udržiavanie webových stránok (pre tretie osoby); inštalácie počítačového softvéru; prevod (konverzia) počítačových programov alebo údajov (nie fyzický); poradenstvo v oblasti počítačových programov; ochrana počítačov proti počítačovým vírusom; poradenstvo pri tvorbe webových stránok; poskytovanie softvéru prostredníctvom internetu (SaaS); poradenstvo v oblasti informačných technológií; vedecký výskum; zálohovanie údajov mimo pracoviska; uchovávanie elektronických údajov; poskytovanie informácií o počítačových technológiách a programovaní prostredníctvom webových stránok; poskytovanie počítačových technológií prostredníctvom internetu (cloud computing); externé poskytovanie služieb v oblasti informačných technológií; technologické poradenstvo; poradenstvo v oblasti počítačových technológií; poradenstvo v oblasti ochrany údajov; poradenstvo v oblasti internetovej bezpečnosti; vývoj softvéru na softvérové publikácie; poskytovanie počítačovej platformy prostredníctvom internetu (PaaS); vývoj počítačových platforiem; navrhovanie a vývoj softvéru v oblasti mobilných aplikácií; aktualizovanie softvéru v oblasti mobilných aplikácií; programovanie softvéru v oblasti mobilných aplikácií; vývoj počítačového softvéru v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci; programovanie počítačového softvéru v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci; aktualizovanie počítačového softvéru v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci; vývoj počítačového softvéru v oblasti kontrolnej a nápravnej činnosti; programovanie počítačového softvéru v oblasti kontrolnej a nápravnej činnosti; aktualizovanie počítačového softvéru v oblasti kontrolnej a nápravnej činnosti. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  16.03.17, 24.17.04, 26.01.06, 26.11.12, 27.99.09, 27.03.15, 29.01.02 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  žltá a čierna 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Health and Safety s.r.o.; Bartókova 2/d, 811 02 Bratislava-Staré Mesto; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  23.09.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.12.2020 12/2020 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 24.03.2021 06/2021 FG3M
 
POZ 2064-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2064-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 23.09.2020 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 23.09.2020 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 24.09.2020 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 28.09.2020 Typ Platba
4 výsledok rešerše 21.10.2020 Typ Interné listy
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 22.10.2020 Typ Odoslané
6 Odpoveď na správu úradu 23.10.2020 Typ Doručené
7 pokyn na zverejnenie POZ 26.10.2020 Typ Interné listy
8 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 18.03.2021 Typ Odoslané
9 Oznámenie 08.04.2021 Typ Doručené
10 opätovne odoslaný list 12.04.2021 Typ Odoslané
POZ 2064-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku