Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2064-2011
(111)  Číslo ochrannej známky  232666 
(151)  Dátum zápisu  11.07.2012 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  2064-2011 
(220)  Dátum podania prihlášky  02.12.2011 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  03.04.2012 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  03.09.2012 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  29, 35, 40 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  29 - Čerstvé, mrazené, spracované, konzervované tepelne upravené a tepelne neupravené mäso a mäsové výrobky, ryby, hydina a zverina; mäsové výťažky; konzervované, sušené a tepelne spracované ovocie a zelenina; rôsoly, džemy, marmelády, ovocné zaváraniny, ovocné pretlaky; vajcia, mlieko a mliečne výrobky; jedlé oleje a tuky.
35 - Reklamné služby; obchodný manažment, obchodná správa; obchodná administratíva; kancelárske práce.
40 - Mäsiarstvo a údenárstvo, rozrábanie a spracovanie mäsa. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  03.04.04, 03.04.13, 26.04.04, 26.04.06, 26.04.15, 26.04.22, 26.11.02, 27.01.12, 27.05.11, 27.05.19, 25.03.07 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  DALTON, spol. s r.o.; Napájadlá 1/A, 042 47 Košice; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  02.12.2021 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.04.2012 04/2012 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 03.09.2012 09/2012 FG3M
3 Prevody a prechody práv na ochranné známky 02.10.2012 10/2012 PC3M
4 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 04.09.2017 09/2017 TC3M
5 Prevody a prechody práv na ochranné známky 04.09.2017 09/2017 PC3M
 
POZ 2064-2011
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2064-2011
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 02.12.2011 Typ Doručené
2 Podanie individuálnej prihlášky OZ 06.12.2011 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 15.12.2011 Typ Platba
4 výsledok rešerše 21.12.2011 Typ Interné listy
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 12.01.2012 Typ Odoslané
6 Odpoveď na správu úradu 03.02.2012 Typ Doručené
7 pokyn na zverejnenie POZ 06.02.2012 Typ Interné listy
8 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 25.07.2012 Typ Odoslané
9 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 15.08.2012 Typ Doručené
10 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 17.08.2012 Typ Doručené
10a Doklad o prevode 17.08.2012 Typ Doručené
11 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 22.08.2012 Typ Platba
12 dodatok k osvedčeniu OZ 06.09.2012 Typ Odoslané
13 Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 26.05.2017 Typ Doručené
13a Výpis z obchodného registra 26.05.2017 Typ Doručené
13b Príloha inde neuvedená 26.05.2017 Typ Doručené
14 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 26.05.2017 Typ Doručené
14a Príloha inde neuvedená 26.05.2017 Typ Doručené
14b Výpis z obchodného registra 26.05.2017 Typ Doručené
15 Žiadosť o zápis prevodu 26.05.2017 Typ Doručené
15a Doklad o prevode 26.05.2017 Typ Doručené
16 vyžiadanie poplatku 15.06.2017 Typ Odoslané
17 vyžiadanie poplatku 15.06.2017 Typ Odoslané
18 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 28.06.2017 Typ Platba
19 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 10.07.2017 Typ Platba
20 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 10.07.2017 Typ Platba
21 dodatok k osvedčeniu OZ 15.08.2017 Typ Odoslané
22 dodatok k osvedčeniu OZ 15.08.2017 Typ Odoslané
23 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 06.04.2021 Typ Doručené
POZ 2064-2011
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 03.09.2012 KONPRO s.r.o. DALTON, spol. s r.o.
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 07.08.2017 DadinaDobrota s.r.o. KONPRO s.r.o.
3 Prevod majiteľa 07.08.2017 DALTON, spol. s r.o. DadinaDobrota s.r.o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku