Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 206-2019
(111)  Trademark Number  250688 
(151)  Registration Date  19.09.2019 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM  19.09.2019 
(156)  Trademark Renewal Date   
(210)  Application Number  206-2019 
(220)  Application Date  01.02.2019 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  04.06.2019 
(450)  Publication of Registration Date  05.11.2019 
(511)  International Classification of Goods and Services  16, 35, 37, 41, 42 
(511)  List of Classified Goods and Services  16 - Periodiká; periodická a neperiodická tlač a publikácie; časopisy; noviny; tlačoviny; brožúry; tlačivá (formuláre); katalógy; letáky; tlačené publikácie; príručky; knihy; plagáty; kalendáre; prospekty; ročenky; fotografie; albumy; atlasy; firemné listiny; papierové propagačné materiály; pútače z papiera alebo lepenky; grafické reprodukcie; tlačené časové plány a harmonogramy; tlačené reklamné a úžitkové manuály; papierové vlajky; papiernický tovar; kancelárske potreby s výnimkou nábytku; kartón; lepenkové alebo papierové škatule; lepenka; drevitý papier; drevitá lepenka (papiernický tovar); litografické dosky; obaly (papiernický tovar); lepenkové alebo papierové obaly na fľaše; kancelársky papier; spisové obaly (papiernický tovar); obaly na doklady; baliaci papier; lepenkové alebo papierové obaly; adresné štítky do adresovacích strojov; strojčeky na tlačenie adresy; ručné prístroje na etiketovanie; kancelárske obálkovacie stroje; nálepky; lepiace štítky; lepiace pásky na kancelárske účely alebo použitie v domácnosti; lepidlá na kancelárske účely alebo pre domácnosť; rezačky na papier (kancelárske potreby); stroje na lepenie obálok; papierové alebo plastové vrecia; prenosné tlačiarničky (kancelárske potreby); škrobové obalové materiály; bublinové obaly z plastových materiálov na balenie; fólie z regenerovanej celulózy na balenie; plastové fólie na balenie; plastové priľnavé naťahovacie fólie na paletizáciu; viskózové fólie na obaľovanie.
35 - Maloobchodná a veľkoobchodná činnosť s tlačovinami a obalmi, stavebným materiálom, stavebnými pomôckami, nástrojmi a prístrojmi uvedenými v triede 16 tohto zoznamu; sprostredkovanie obchodu s tovarom; reklama; reklama online na počítačovej komunikačnej sieti; rozhlasová a televízna reklama; reklamné činnosti; prenájom reklamných plôch; vydávanie a aktualizovanie reklamných alebo náborových materiálov; zbieranie údajov do počítačových databáz; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch pre zákazníkov; služby porovnávania cien; organizovanie komerčných alebo reklamných výstav a veľtrhov; podpora predaja pre tretie osoby; odborné obchodné poradenstvo; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; inzertné služby; administratívne spracovanie obchodných objednávok; obchodné rady a informácie spotrebiteľom; poskytovanie služieb uvedených v triede 35 tohto zoznamu prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu; obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triedach 35, 37, 41 a 42 tohto zoznamu.
37 - Stavebníctvo; stavebné informácie; odborné poradenstvo v stavebníctve; stavebný dozor; služby stavbyvedúceho; omietanie; natieranie a penetrovanie stavebných povrchov; tepelné izolovanie stavieb a budov; zatepľovanie stavieb, budov, podláh a strešných plášťov; nanášanie podlahových poterov; izolovanie stavieb; interiérové a exteriérové maľovanie a natieranie; štukovanie; sadrovanie; stierkovanie; tapetovanie; montovanie lešení; murárske práce; opravy a údržba budov; montáž interiérov a interiérových prvkov; klampiarstvo a inštalatérstvo; prenájom stavebných strojov a zariadení; prenájom čistiacich strojov; prenájom miešadiel a dopravníkov na omietky a malty; prenájom stavebného náradia; autoservisy (údržba a tankovanie); umývanie dopravných prostriedkov; informácie o opravách vozidiel; údržba a opravy vozidiel; čalúnenie a čalúnnické opravy interiérov v dopravných prostriedkoch; oprava opotrebovaných alebo poškodených motorov; informácie o opravách; inštalovanie a opravy elektrických spotrebičov; odrušovanie elektrických prístrojov a zariadení; poskytovanie služieb uvedených v triede 37 tohto zoznamu prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu; reštaurovanie umeleckých diel; reštaurovanie hudobných nástrojov; reštaurovanie nábytku; reštaurovanie budov.
41 - Vydávanie periodickej a neperiodickej tlače, časopisov, novín, kníh; vydávanie a zverejňovanie textov s výnimkou reklamných alebo náborových; vydávanie časopisov, novín a kníh v elektronickej forme online; online vydávanie a edícia elektronicky reprodukovateľných textov; tvorba audiovizuálnych programov; organizovanie zábavných a kultúrnych podujatí; fotografovanie; filmová tvorba; vzdelávanie; praktický výcvik (ukážky); vzdelávacie kurzy; školenia; informácie o vzdelávaní a možnostiach zábavy; služby nahrávacích štúdií; organizovanie a vedenie kongresov, konferencií a seminárov; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie plesov; organizovanie športových súťaží; organizovanie živých vystúpení; zverejňovanie textov (okrem reklamných); výroba rozhlasových alebo televíznych programov; zábava; pobavenie; poskytovanie služieb uvedených v triede 41 tohto zoznamu prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu.
42 - Certifikácia (kontrola kvality); expertízy (inžinierske práce); poradenstvo v oblasti riadenia kvality; vedecké a technologické služby; výskum v oblasti vedy a priemyslu; priemyselné analýzy; návrh a vývoj počítačového hardvéru a softvéru; inžinierska činnosť v oblasti vedy a technológií; grafické dizajnérstvo; priemyselné dizajnérstvo; navrhovanie obalov; vytváranie a udržiavanie počítačových stránok pre zákazníkov; hosťovanie na počítačových stránkach; návrh a aktualizácia počítačových systémov; zhotovovanie kópií počítačových programov; servis a aktualizovanie počítačových programov; počítačové programovanie; prenájom počítačov a počítačového softvéru; poradenstvo v oblasti počítačového hardvéru a softvéru; inštalácia počítačových programov; prevod údajov a dokumentov z fyzických médií na elektronické médiá; štúdie technických projektov; poskytovanie služieb uvedených v triede 42 tohto zoznamu prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu; architektonické služby; architektonické poradenstvo; vypracovanie stavebných výkresov; štúdie technických projektov; overovanie pravosti umeleckých diel. 
(531)  International Classification of Figurative Elements  26.04.99, 26.04.10, 26.02.07, 26.04.15, 05.05.20, 25.01.25, 26.07.05, 26.07.20, 27.05.19, 29.01.08, 29.01.01 
(540) Trademark
Vyobrazenie
(550)  Kind of Trademark  obrazová 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)  oranžová, biela, čierna 
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Obnova s.r.o.; A. Kmeťa 12, 969 01 Banská Štiavnica 1; SK 
(740)  Attorney(s)  Belička Ivan, Ing.; Švermova 21, 974 04 Banská Bystrica; SK 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  01.02.2029 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 04.06.2019 06/2019 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 05.11.2019 11/2019 FG3M
 
POZ 206-2019
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 206-2019
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 01.02.2019 Type Delivered
1a Vyjadrenie označenia 01.02.2019 Type Delivered
1b Plná moc 01.02.2019 Type Delivered
2 Potvrdenie o podaní 05.02.2019 Type Delivered
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 12.02.2019 Type Payment
4 výsledok rešerše 15.02.2019 Type Internal Letter
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 17.04.2019 Type Sent document
6 Odpoveď na správu úradu 25.04.2019 Type Delivered
7 pokyn na zverejnenie POZ 30.04.2019 Type Internal Letter
8 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 24.09.2019 Type Sent document
POZ 206-2019
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku