Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 206-2019
(111)  Číslo ochrannej známky  250688 
(151)  Dátum zápisu  19.09.2019 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ  19.09.2019 
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  206-2019 
(220)  Dátum podania prihlášky  01.02.2019 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  04.06.2019 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  05.11.2019 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  16, 35, 37, 41, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  16 - Periodiká; periodická a neperiodická tlač a publikácie; časopisy; noviny; tlačoviny; brožúry; tlačivá (formuláre); katalógy; letáky; tlačené publikácie; príručky; knihy; plagáty; kalendáre; prospekty; ročenky; fotografie; albumy; atlasy; firemné listiny; papierové propagačné materiály; pútače z papiera alebo lepenky; grafické reprodukcie; tlačené časové plány a harmonogramy; tlačené reklamné a úžitkové manuály; papierové vlajky; papiernický tovar; kancelárske potreby s výnimkou nábytku; kartón; lepenkové alebo papierové škatule; lepenka; drevitý papier; drevitá lepenka (papiernický tovar); litografické dosky; obaly (papiernický tovar); lepenkové alebo papierové obaly na fľaše; kancelársky papier; spisové obaly (papiernický tovar); obaly na doklady; baliaci papier; lepenkové alebo papierové obaly; adresné štítky do adresovacích strojov; strojčeky na tlačenie adresy; ručné prístroje na etiketovanie; kancelárske obálkovacie stroje; nálepky; lepiace štítky; lepiace pásky na kancelárske účely alebo použitie v domácnosti; lepidlá na kancelárske účely alebo pre domácnosť; rezačky na papier (kancelárske potreby); stroje na lepenie obálok; papierové alebo plastové vrecia; prenosné tlačiarničky (kancelárske potreby); škrobové obalové materiály; bublinové obaly z plastových materiálov na balenie; fólie z regenerovanej celulózy na balenie; plastové fólie na balenie; plastové priľnavé naťahovacie fólie na paletizáciu; viskózové fólie na obaľovanie.
35 - Maloobchodná a veľkoobchodná činnosť s tlačovinami a obalmi, stavebným materiálom, stavebnými pomôckami, nástrojmi a prístrojmi uvedenými v triede 16 tohto zoznamu; sprostredkovanie obchodu s tovarom; reklama; reklama online na počítačovej komunikačnej sieti; rozhlasová a televízna reklama; reklamné činnosti; prenájom reklamných plôch; vydávanie a aktualizovanie reklamných alebo náborových materiálov; zbieranie údajov do počítačových databáz; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch pre zákazníkov; služby porovnávania cien; organizovanie komerčných alebo reklamných výstav a veľtrhov; podpora predaja pre tretie osoby; odborné obchodné poradenstvo; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; inzertné služby; administratívne spracovanie obchodných objednávok; obchodné rady a informácie spotrebiteľom; poskytovanie služieb uvedených v triede 35 tohto zoznamu prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu; obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triedach 35, 37, 41 a 42 tohto zoznamu.
37 - Stavebníctvo; stavebné informácie; odborné poradenstvo v stavebníctve; stavebný dozor; služby stavbyvedúceho; omietanie; natieranie a penetrovanie stavebných povrchov; tepelné izolovanie stavieb a budov; zatepľovanie stavieb, budov, podláh a strešných plášťov; nanášanie podlahových poterov; izolovanie stavieb; interiérové a exteriérové maľovanie a natieranie; štukovanie; sadrovanie; stierkovanie; tapetovanie; montovanie lešení; murárske práce; opravy a údržba budov; montáž interiérov a interiérových prvkov; klampiarstvo a inštalatérstvo; prenájom stavebných strojov a zariadení; prenájom čistiacich strojov; prenájom miešadiel a dopravníkov na omietky a malty; prenájom stavebného náradia; autoservisy (údržba a tankovanie); umývanie dopravných prostriedkov; informácie o opravách vozidiel; údržba a opravy vozidiel; čalúnenie a čalúnnické opravy interiérov v dopravných prostriedkoch; oprava opotrebovaných alebo poškodených motorov; informácie o opravách; inštalovanie a opravy elektrických spotrebičov; odrušovanie elektrických prístrojov a zariadení; poskytovanie služieb uvedených v triede 37 tohto zoznamu prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu; reštaurovanie umeleckých diel; reštaurovanie hudobných nástrojov; reštaurovanie nábytku; reštaurovanie budov.
41 - Vydávanie periodickej a neperiodickej tlače, časopisov, novín, kníh; vydávanie a zverejňovanie textov s výnimkou reklamných alebo náborových; vydávanie časopisov, novín a kníh v elektronickej forme online; online vydávanie a edícia elektronicky reprodukovateľných textov; tvorba audiovizuálnych programov; organizovanie zábavných a kultúrnych podujatí; fotografovanie; filmová tvorba; vzdelávanie; praktický výcvik (ukážky); vzdelávacie kurzy; školenia; informácie o vzdelávaní a možnostiach zábavy; služby nahrávacích štúdií; organizovanie a vedenie kongresov, konferencií a seminárov; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie plesov; organizovanie športových súťaží; organizovanie živých vystúpení; zverejňovanie textov (okrem reklamných); výroba rozhlasových alebo televíznych programov; zábava; pobavenie; poskytovanie služieb uvedených v triede 41 tohto zoznamu prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu.
42 - Certifikácia (kontrola kvality); expertízy (inžinierske práce); poradenstvo v oblasti riadenia kvality; vedecké a technologické služby; výskum v oblasti vedy a priemyslu; priemyselné analýzy; návrh a vývoj počítačového hardvéru a softvéru; inžinierska činnosť v oblasti vedy a technológií; grafické dizajnérstvo; priemyselné dizajnérstvo; navrhovanie obalov; vytváranie a udržiavanie počítačových stránok pre zákazníkov; hosťovanie na počítačových stránkach; návrh a aktualizácia počítačových systémov; zhotovovanie kópií počítačových programov; servis a aktualizovanie počítačových programov; počítačové programovanie; prenájom počítačov a počítačového softvéru; poradenstvo v oblasti počítačového hardvéru a softvéru; inštalácia počítačových programov; prevod údajov a dokumentov z fyzických médií na elektronické médiá; štúdie technických projektov; poskytovanie služieb uvedených v triede 42 tohto zoznamu prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu; architektonické služby; architektonické poradenstvo; vypracovanie stavebných výkresov; štúdie technických projektov; overovanie pravosti umeleckých diel. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.04.99, 26.04.10, 26.02.07, 26.04.15, 05.05.20, 25.01.25, 26.07.05, 26.07.20, 27.05.19, 29.01.08, 29.01.01 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  oranžová, biela, čierna 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Obnova s.r.o.; A. Kmeťa 12, 969 01 Banská Štiavnica 1; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Belička Ivan, Ing.; Švermova 21, 974 04 Banská Bystrica; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  01.02.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 04.06.2019 6/2019 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 05.11.2019 11/2019 FG3M
 
POZ 206-2019
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 08.02.2019 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 206-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 01.02.2019 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
1a Vyjadrenie označenia 01.02.2019 Typ Doručené
1b Plná moc 01.02.2019 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 05.02.2019 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 12.02.2019 Typ Platba
4 výsledok rešerše 15.02.2019 Typ Interné listy
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 17.04.2019 Typ Odoslané
6 Odpoveď na správu úradu 25.04.2019 Typ Doručené
7 pokyn na zverejnenie POZ 30.04.2019 Typ Interné listy
8 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 24.09.2019 Typ Odoslané
POZ 206-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku