Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 2059-2011
(111)  Trademark Number  232839 
(151)  Registration Date  14.08.2012 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date   
(210)  Application Number  2059-2011 
(220)  Application Date  02.12.2011 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  03.05.2012 
(450)  Publication of Registration Date  02.10.2012 
(511)  International Classification of Goods and Services  35, 36, 38, 42, 45 
(511)  List of Classified Goods and Services  35 - Public relations, reklama, on-line reklama na počítačovej komunikačnej sieti, reklamné agentúry, dražby; obchodné alebo podnikateľské informácie; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre zákazníkov); komerčné informačné kancelárie; lepenie plagátov; prieskum trhu; propagácia na internete; poradenstvo v obchodnej činnosti; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; obchodný manažment v oblasti umenia; organizovanie komerčných alebo reklamných výstav a veľtrhov; organizovanie výstav na obchodné a reklamné účely; zbieranie údajov do počítačových databáz; odborné obchodné poradenstvo; zaobstarávanie predplatného pre tretie osoby; prenájom reklamného času vo všetkých komunikačných médiách; prenájom reklamných materiálov; prenájom reklamných priestorov; reklama; vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; prenájom reklamných plôch; uverejňovanie reklamných textov; rozhlasová reklama; rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky); štatistické informácie; televízna reklama; obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triede 36 prostredníctvom komunikačných médií, telekomunikačných prostriedkov, elektronických médií, elektronickej pošty (e-mail) a svetovej počítačovej siete (internet).
36 - Bankovníctvo vrátane elektronického bankovníctva; homebanking; bankové služby; finančníctvo; služby v oblasti finančníctva; prijímanie vkladov vrátane termínovaných vkladov; vedenie bankových účtov klientov; vedenie vkladných knižiek; vydávanie cenín a cenných papierov; poskytovanie úverov a iné formy financovania; investovanie do cenných papierov na vlastný účet; kapitálové investície; financovanie spoločných podnikov; finančný prenájom (lízing); platobný styk a zúčtovanie (klíring); elektronický prevod kapitálu; vydávanie a správa platobných prostriedkov vrátane platobných kariet, cestovných šekov a ich overovanie, úverových (kreditných) a debetných kariet; bankové služby poskytované prostredníctvom siete bankomatov; poskytovanie záruk a kaucií; ručenie; otváranie akreditívov; obstarávanie inkasa vrátane dokumentárneho inkasa; obchodovanie na vlastný účet alebo na účet klienta s valutami a devízovými hodnotami a v oblasti termínovaných obchodov a opcií vrátane kurzových a úrokových obchodov; obchodovanie s prevoditeľnými cennými papiermi; obchodovanie so zlatými a striebornými mincami; finančné maklérstvo, obhosporadovanie cenných papierov klienta na jeho účet vrátane poradenstva (portfólio management); uloženie a správa cenných papierov alebo iných hodnôt; činnosť depozitára; zmenárenská činnosť (nákup devízových prostriedkov); prenájom bezpečnostných schránok a denného a nočného trezoru; úschova cenností v bezpečnostných schránkach; vykonávanie hypotekárnych obchodov; ostatné bankové a finančné činnosti a transakcie; poradenstvo v oblasti bankovníctva a financií; finančné poradenstvo; finančné analýzy; poskytovanie bankových a finančných informácií; výpisy z bankových účtov klientov; finančné odhady a oceňovanie v oblasti bankovníctva; inkasovanie nájomného; sprostredkovanie nehnuteľností; oceňovanie a odhady v oblasti nehnuteľností; prenájom a správa nehnuteľností; informácie o poistení; prenájom bytov; činnosť realitnej kancelárie; poskytovanie všetkých uvedených služieb prostredníctvom komunikačných médií, telekomunikačných prostriedkov, elektronických médií, elektronickej pošty (e-mail) a svetovej počítačovej siete (internet).
38 - Elektronická pošta; telefónna komunikácia; poskytovanie telekomunikačného pripojenia do svetovej počítačovej siete; prenos správ a obrazových informácií pomocou počítača; rádiové vysielanie; rozhlasové vysielanie; telefonické služby; telekomunikačné informácie; telekonferenčné služby; televízne vysielanie; vysielanie upútaviek; vysielanie súťažných programov; tlačové kancelárie; vysielanie káblovej televízie; výzvy (rádiom, telefónom alebo inými elektronickými komunikačnými prostriedkami); poskytovanie audiotextových telekomunikačných služieb; spravodajské služby.
42 - Hosťovanie na počítačových stránkach (webových stránkach); návrh počítačových systémov; obnovovanie počítačových databáz; aktualizovanie počítačových programov; prevod a konverzia počítačových programov a údajov (okrem fyzickej konverzie); prevod a konverzia údajov a dokumentov z fyzických médií na elektronické médiá; tvorba softvéru; vytváranie a udržiavanie počítačových stránok (web) pre zákazníkov, zhotovovanie kópií počítačových programov; priemyselný dizajn; výzdoba interiérov.
45 - Spravovanie autorských práv; licencie práv duševného vlastníctva; konzultačné služby v oblasti duševného vlastníctva; sledovacie služby v oblasti duševného vlastníctva. 
(531)  International Classification of Figurative Elements  27.05.15, 27.05.02, 27.05.19, 24.17.09 
(540) Trademark
Vyobrazenie
(550)  Kind of Trademark  obrazová 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Tatra banka, a. s.; Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava; SK 
(740)  Attorney(s)   
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  02.12.2021 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.05.2012 05/2012 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 02.10.2012 10/2012 FG3M
 
POZ 2059-2011
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 2059-2011
S/N Item Name Date Type Document
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 02.12.2011 Type Delivered
1a Plná moc 02.12.2011 Type Delivered
1b Zoznam tovarov a služieb (SR) 02.12.2011 Type Delivered
1c Vyjadrenie označenia 02.12.2011 Type Delivered
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 29.12.2011 Type Sent document
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 30.12.2011 Type Payment
4 výsledok rešerše 26.03.2012 Type Internal Letter
5 pokyn na zverejnenie POZ 26.03.2012 Type Internal Letter
6 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 28.08.2012 Type Sent document
7 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 06.04.2021 Type Delivered
POZ 2059-2011
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku