Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2058-2003
(111)  Číslo ochrannej známky  207757 
(151)  Dátum zápisu  09.11.2004 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  21.07.2013 
(210)  Číslo prihlášky  2058-2003 
(220)  Dátum podania prihlášky  21.07.2003 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  03.08.2004 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  04.02.2005 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  05 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  05 - Farmaceutické prípravky na humánne a veterinárne použitie; lieky. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  DEPO-MEDRONE 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Pharmacia & Upjohn Company LLC; 100 Route 206 North, Peapack, NJ 07977; US 
(740)  Zástupca (-ovia)  Bušová Eva, JUDr., Advokátska kancelária Bušová, Ursínyová, Bušo; Tobrucká 6, 811 02 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  21.07.2023 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.08.2004 8/2004 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 04.02.2005 2/2005 FG3M
3 Zmeny v údajoch o majiteľoch 06.04.2006 4/2006 TC3M
4 Obnovené ochranné známky 02.07.2013 7/2013 ND3M
 
POZ 2058-2003
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 25.07.2003 3 500,00 SKK
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 13.12.2005 200,00 SKK
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 18.08.2006 200,00 SKK
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 10.04.2013 133,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2058-2003
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Plná moc 21.07.2003 Typ Doručené
Podanie individuálnej prihlášky OZ 21.07.2003 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 29.07.2003 Typ Platba
výsledok rešerše 16.04.2004 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 21.05.2004 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 23.11.2004 Typ Odoslané
Plná moc 02.12.2005 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 02.12.2005 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 15.12.2005 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 06.03.2006 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 15.08.2006 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 15.08.2006 Typ Doručené
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 22.08.2006 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 06.10.2006 Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 09.04.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 12.04.2013 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 06.06.2013 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 24.11.2022 Typ Doručené
POZ 2058-2003
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 03.02.2006 Pharmacia & Upjohn Company LLC Pharmacia & Upjohn Company
2 Zápis alebo zmena zástupcu 07.09.2006 Bušová Eva, JUDr., Advokátska kancelária Bušová, Ursínyová, Bušo FAJNOR IP s. r. o., Fajnorová Mária, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku