Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2055-2011
(111)  Číslo ochrannej známky  232994 
(151)  Dátum zápisu  14.08.2012 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  2055-2011 
(220)  Dátum podania prihlášky  02.12.2011 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  03.05.2012 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  02.10.2012 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 35, 38, 41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Audio-video technika; prístroje telekomunikačnej techniky; satelitná technika; zvukové, obrazové, ako aj zvukovo - obrazové nahrávky na všetkých druhoch nosičov, ako aj v digitálnej (elektronickej podobe); dáta, databázy, programy v elektronickej podobe; elektronické publikácie s možnosťou kopírovania; prístroje na nahrávanie, prenos a reprodukciu zvuku alebo obrazu; hudobná technika-reproduktory; zosilňovače; audio-prístroje; zariadenia na úpravu zvuku a mixáž hudby; nosiče zvukových záznamov; pamäťové médiá všetkých druhov - nahrané i nenahrané; filmy a hudba v elektronickej podobe na celoplošných telekomunikačných sieťach - napr. na internete; elektronické a magnetické audiovizuálne záznamy; prístroje na vedenie, výrobu, prepínanie, premenu, akumuláciu, reguláciu alebo riadenie elektrického prúdu; elektronické kľúče/ kódy; zariadenia na vysielanie, kódovanie a dekódovanie signálov/informácií; batérie a akumulátory; elektrické vodiče-káble všetkých druhov; programové vybavenie počítačov; programy na počítačové hry.
35 - Obchodný manažment v oblasti umenia a živých vystúpení; služby public relations; reklamná, marketingová a inzertná činnosť, najmä v oblasti zábavy, umenia, vzdelávania a výchovy; televízna, rozhlasová a internetová reklama; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; prenájom reklamného času vo všetkých komunikačných médiách, najmä v elektronických; automatizované spracovanie údajov; prenájom reklamných materiálov; prenájom reklamných priestorov; prieskum trhu; prieskum verejnej mienky; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch pre zákazníkov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; prevádzkovanie elektronického obchodu (e-shopu) s audiovizuálnymi nahrávkami (najmä hudba).
38 - Rozhlasové vysielanie; internetové vysielanie rozhlasu; prenos správ a obrazových informácií pomocou počítača; rádiové vysielanie; rozširovanie a zverejňovanie informácií, údajov a správ prostredníctvom informačných a telekomunikačných sietí; služby sprostredkovania audiovizuálnej komunikácie; počítačová digitálna komunikácia; elektronická pošta; prenájom vysielacieho času alebo komunikačného elektronického priestoru; satelitné vysielanie; poskytovanie priestoru na diskusiu na internete; poskytovanie telekomunikačného pripojenia do svetovej počítačovej siete; spravodajské agentúry; telefonická komunikácia.
41 - Tvorba a výroba rozhlasových programov; výroba publicistických, spravodajských, kultúrnych, zábavných, vzdelávacích, športových, ale najmä náboženských programov; výroba hudobných programov; organizovanie a vedenie koncertov; organizovanie zábavných, kultúrnych, vzdelávacích a športových podujatí; činnosť nahrávacieho hudobného štúdia; prenájom audionahrávok; dabing; strih; nakladateľská a vydavateľská činnosť; elektronické publikovanie; vzdelávacia činnosť; moderovanie relácií, programov, podujatí; výroba a prenájom zvukových a zvukovo-obrazových nahrávok; zverejňovanie a vydávanie textov okrem reklamných; poskytovanie elektronických publikácií online (bez možnosti kopírovania); vydávanie a zverejňovanie elektronických publikácií; organizovanie a vedenie koncertov, plesov, športových, hudobných a vedomostných súťaží; služby nahrávacích štúdií; reportérske služby; rozhlasová zábava; prekladateľské služby; rezervácia vstupeniek; prenájom rozhlasových prístrojov. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  Rádio 7 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  TWR media; Banšelova 17, 821 04 Bratislava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  02.12.2021 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.05.2012 05/2012 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 02.10.2012 10/2012 FG3M
 
POZ 2055-2011
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2055-2011
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 02.12.2011 Typ Doručené
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 19.12.2011 Typ Platba
3 Plná moc 12.12.2011 Typ Doručené
4 výsledok rešerše 23.03.2012 Typ Interné listy
5 pokyn na zverejnenie POZ 23.03.2012 Typ Interné listy
6 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 28.08.2012 Typ Odoslané
7 Výpoveď plnej moci 28.04.2015 Typ Doručené
8 všeobecný referátnik 05.06.2015 Typ Odoslané
9 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 06.04.2021 Typ Doručené
POZ 2055-2011
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 03.06.2015 Máčajová Mária, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku