Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2055-2005
(111)  Číslo ochrannej známky  215890 
(151)  Dátum zápisu  13.12.2006 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  07.11.2015 
(210)  Číslo prihlášky  2055-2005 
(220)  Dátum podania prihlášky  07.11.2005 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  07.09.2006 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  01.02.2007 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  32 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  32 - Minerálne vody, stolové vody, ochutené minerálne vody, limonády, pivá, šumivé nápoje, ovocné šťavy, sirupy, nealkoholické nápoje, príchuti na výrobu nápojov, prípravky na výrobu nápojov. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  BIMBOO 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Poděbradka, a.s.; Nymburská 239/VII, 290 01 Poděbrady; CZ 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  07.11.2025 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 07.09.2006 09/2006 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 01.02.2007 02/2007 FG3M
3 Prevody a prechody práv na ochranné známky 06.06.2011 06/2011 PC3M
4 Obnovené ochranné známky 04.08.2015 08/2015 ND3M
 
POZ 2055-2005
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2055-2005
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 07.11.2005 Typ Doručené
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 22.11.2005 Typ Platba
3 Plná moc 24.11.2005 Typ Doručené
4 výsledok rešerše 16.06.2006 Typ Interné listy
5 pokyn na zverejnenie POZ 16.06.2006 Typ Interné listy
6 Plná moc 04.07.2006 Typ Doručené
7 vyžiadanie poplatku 26.07.2006 Typ Odoslané
8 17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 04.08.2006 Typ Platba
9 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 09.01.2007 Typ Odoslané
10 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 28.12.2010 Typ Doručené
10a Doklad o podniku/podnikateľovi 28.12.2010 Typ Doručené
10b Plná moc 28.12.2010 Typ Doručené
11 vyžiadanie poplatku 24.03.2011 Typ Odoslané
12 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 14.04.2011 Typ Platba
13 dodatok k osvedčeniu OZ 06.05.2011 Typ Odoslané
14 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 27.04.2015 Typ Doručené
14a Plná moc 27.04.2015 Typ Doručené
15 vyžiadanie poplatku za obnovu 25.05.2015 Typ Odoslané
16 výsledok prieskumu žiadosti o obnovu zápisu 25.05.2015 Typ Odoslané
17 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 02.06.2015 Typ Platba
18 Plná moc 17.06.2015 Typ Doručené
19 dodatok k osvedčeniu OZ 07.07.2015 Typ Odoslané
20 Žiadosť o zápis prechodu 11.10.2021 Typ Doručené
20a Výpis z obchodného registra 11.10.2021 Typ Doručené
20b Výpis z obchodného registra 11.10.2021 Typ Doručené
21 vyžiadanie poplatku 14.10.2021 Typ Odoslané
22 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 21.10.2021 Typ Platba
POZ 2055-2005
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 04.08.2006 Slobodníková Alžbeta, JUDr. Suchoňová Katarína, JUDr.
2 Prevod majiteľa 20.04.2011 Poděbradka, a.s. HBSW, a. s.
3 Zápis alebo zmena zástupcu 20.04.2011 Slobodníková Alžbeta, JUDr.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku