Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 2053-2011
(111)  Trademark Number  234108 
(151)  Registration Date  13.02.2013 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date   
(210)  Application Number  2053-2011 
(220)  Application Date  02.12.2011 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  05.11.2012 
(450)  Publication of Registration Date  03.04.2013 
(511)  International Classification of Goods and Services  35, 38, 42 
(511)  List of Classified Goods and Services  35 - Internetový obchod (e-shop), najmä s výrobkami pre deti (detská výživa, plienky, kozmetika, doplnky pre deti, hračky, oblečenie a obuv pre deti, fľaše a cumle pre deti), reklamné, marketingové a inzertné služby v rámci tejto triedy; sprostredkovanie obchodu s tovarmi v triedach 1 a 34; sprostredkovanie v oblasti reklamy a predaja tovaru na internete; veľkoobchodné a maloobchodné služby s výrobkami v triedach 1 a 34, najmä s výrobkami pre deti (detská výživa, plienky, kozmetika, doplnky pre deti, hračky, oblečenie a obuv pre deti, fľaše a cumle pre deti); pomoc pri riadení obchodnej činnosti; pomoc pri riadení obchodných a priemyselných podnikov; obchodný manažment a podnikové poradenstvo; obchodné alebo podnikateľské informácie; komerčné informačné kancelárie; obchodný alebo podnikateľský prieskum; hospodárske (ekonomické) prognózy; služby týkajúce sa premiestňovania prevádzok alebo podnikov; marketingové štúdie; analýzy nákupných a veľkoobchodných cien; prieskum trhu; prieskum verejnej mienky; štatistické informácie; styk s verejnosťou; účtovníctvo; revízia účtov (audit); analýzy nákladov; robenie výpisov z účtu; dražby; personálne poradenstvo; posudzovanie efektívnosti prevádzky a racionalizácie práce; nábor zamestnancov; psychologické testovanie s cieľom výberu zamestnancov; príprava a vyhotovenie daňových priznaní; príprava miezd a výplatných listín; sprostredkovateľne práce; služby reklamných agentúr a propagácia, ako je zabezpečovanie reklamy on-line v počítačovej sieti internet; rozhlasové reklamy; televízne reklamy; prenájom reklamnej doby v komunikačných médiách; organizovanie komerčných alebo reklamných výstav a veľtrhov; aktualizovanie a prenájom reklamných materiálov a reklamných plôch; inzercia poštou, predvádzanie tovaru; služby modeliek - predvádzanie na reklamné účely a podporu predaja, rozširovanie reklamných materiálov (letákov, prospektov, tlačovín, vzoriek) zákazníkom, služby exteriérovej reklamy; vydávanie reklamných alebo náborových, propagačných a inzertných textov; vylepovanie plagátov; aranžovanie výkladov; obchodné vedenie umeleckých agentúr; správa hotelov; kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom; sekretárske služby; odkazovacie telefónne služby (pre neprítomných predplatiteľov); stenografia; prepisovanie, písanie na stroji; spracovanie textov; preklad a systemizácia informácií do počítačových databáz; vedenie kartoték a súborov v počítači; vyhľadávanie údajov v počítačových súboroch; kopírovanie alebo rozmnožovanie (reprodukcia) dokumentov, dokladov a podobne; fotokopírovanie; zabezpečovanie predplatného novín a časopisov; prenájom fotokopírovacích a kancelárskych strojov a zariadení; prenájom predajných automatov; zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup tovarov a služieb pre iné podniky); sprostredkovanie služieb v oblasti internetových obchodov (e-shop) a internetových portálov; sprostredkovanie služieb v oblasti telekomunikácií; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre zákazníkov).
38 - Telekomunikačné služby v oblasti internetových obchodu (e-shop) a internetových portálov; telekomunikačné služby; komunikácia pomocou terminálov alebo počítačov; počítačový prenos pošty a obrazu; komunikácia prostredníctvom sietí; tlačová agentúra; diaľkový prenos obrazu a videoobrazu; prevádzkovanie dátovej siete (telekomunikačné služby); prevádzkovanie verejnej mobilnej rádiotelefónnej siete; poradenstvo v oblasti telekomunikačnej techniky; výmena, získavanie a šírenie informácií a správ prostredníctvom telekomunikačnej siete alebo dátovej siete, alebo siete výpočtovej, informačnej, komunikačnej alebo elektronickej techniky, alebo satelitov alebo káblov; šírenie tlačovín a kníh prostredníctvom počítačovej, dátovej, elektronickej, telekomunikačnej alebo informačnej siete; informačné a telekomunikačné služby na internetu uvedené v tejto triede vrátane prevádzkovania elektronických násteniek, diskusných skupín a fór a poskytovanie prístupu k on-line informačným službám a databázam; služby hlasovej schránky; telekomunikačné služby vrátane priameho prepojenia lokálnej zákazníckej pevnej siete so sieťou mobilných telefónov; služby krátkych textových správ; teletext a služby s ním spojené; poskytovanie informácií o telekomunikáciách; komunikácia spočívajúca vo výmene, šírení, získavaní a poskytovaní informácií a správ prostredníctvom telekomunikačných sietí; prevádzkovanie informačných a komunikačných sietí; prenájom telekomunikačných zariadení a prístrojov vrátane telefónov; služby zasielania správ, prenos dát a informácií; služby prístupu a pripojenia k dátovým a informačným sieťam a internetu; komunikačné služby prostredníctvom internetu, vonkajších sietí a vnútorných sietí a ďalších elektronických prostriedkov; poskytovanie telekomunikačných služieb prostredníctvom telekomunikačných technológií (Voice over IP, bezdrôtové technológie); prenájom prístupového času do počítačových databáz.
42 - Konzultačné, asistenčné, analytické, dizajnérske, vyhodnocovacie a programovacie služby týkajúce sa počítačového softvéru, firmvéru, hardvéru a informačných technológií, najmä v oblasti internetových obchodov (e-shop), najmä s výrobkami pre deti (detská výživa, plienky, kozmetika, doplnky pre deti, hračky, oblečenie a obuv pre deti, fľaše a cumle pre deti); konzultácie týkajúce sa hodnotenia, výberu a zavádzania počítačového softvéru, firmvéru, hardvéru, informačných technológií a systému spracovania dát a informačných technológií a to i prostredníctvom telekomunikačných sietí, dodávkou on-line, internetom a sietí World Wide Web; webhosting; webdizajn; výskumné služby; kódovanie a dekódovanie zabezpečovacích systémov (tvorba softvéru), poradenská činnosť v oblasti aplikácie výpočtovej techniky, v oblasti informatiky; vytváranie virtuálnych/počítačových 3D animácií a modelov, informačných technológií; navrhovanie a realizácia automatizovaných systémov riadenia; programátorská činnosť; projekcia počítačových sietí; prenájom softvéru; inštalácie, opravy, údržba a servis softvéru; vytváranie interaktívnych aplikácií umožňujúcich odovzdávanie a tvorbu grafickej podoby prostredníctvom siete internet; programovanie softvéru - návrhy, prevod a konverzia počítačových programov a údajov (okrem fyzickej konverzie); prevod a konverzia údajov a dokumentov z fyzických médií na elektronické médiá; tvorba a údržba počítačových stránok WKB pre zákazníkov; hosťovanie na počítačových webových stránkach; inštalácia počítačových programov; návrh počítačových systémov; programovanie internetových databázových systémov a internetových aplikácií; konštrukcia WWW prezentácií a riešení WWW serverov, najmä v oblasti internetových obchodov (e-shop), najmä s výrobkami pre deti; aktualizácia a údržba počítačových programov; zhotovovanie kópií počítačových programov; technické štúdie v oblasti počítačov a programového vybavenia; výskum, vývoj a tvorba systémov pre elektronické obchodovanie vrátane príslušného softvéru a hardvéru; programovanie multimediálnych aplikácií; vytváranie interaktívnych a grafických programov; počítačové animácie a vizualizácie; grafický dizajn; zavádzanie, aktualizácia, návrhy, štrukturovanie a programovanie či iné vytváranie databáz iných dátových systémov a aplikácií na ich spracovanie vrátane poskytovania prístupu k nim a ich inštalácia; zavádzanie, aktualizácia a údržby, návrhy, štrukturovanie a programovanie alebo iné vytváranie internetových či intranetových počítačových stránok a násteniek (webpages a websites) a internetových či intranetových aplikácií, najmä v oblasti internetových obchodov (e-shop), najmä s výrobkami pre deti (detská výživa, plienky, kozmetika, doplnky pre deti, hračky, oblečenie a obuv pre deti, fľaše a cumle pre deti); hosťovanie (poskytovanie voľného priestoru) pre internetové či intranetové informácie, stránky a nástenky (webpages a websites); hosťovanie (poskytovanie voľného priestoru) pre internetové či intranetové aplikácie; prevod (konverzia) počítačových programov, dát či iných údajov v elektronickej podobe z rôznych formátov do iných formátov; prevod (konverzia) dokumentu, dát či iných údajov z fyzických médií na elektronické médiá; poradenstvo v oblasti výpočtovej a informačnej techniky; odevné návrhárstvo; poskytovanie internetových vyhľadávačov. 
(531)  International Classification of Figurative Elements   
(540)  Trademark  feedo 
(550)  Kind of Trademark  slovná 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Feedo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością; ul. Zielna 37, Varšava; PL 
(740)  Attorney(s)   
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  02.12.2021 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 05.11.2012 11/2012 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 03.04.2013 04/2013 FG3M
3 Prevody a prechody práv na ochranné známky 05.08.2014 08/2014 PC3M
4 Prevody a prechody práv na ochranné známky 05.08.2014 08/2014 PC3M
 
POZ 2053-2011
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 2053-2011
S/N Item Name Date Type Document
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 02.12.2011 Type Delivered
1a Zoznam tovarov a služieb (SR) 02.12.2011 Type Delivered
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 14.12.2011 Type Payment
3 Plná moc 31.01.2012 Type Delivered
4 výsledok rešerše 27.04.2012 Type Internal Letter
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 11.05.2012 Type Sent document
6 Odpoveď na správu úradu 23.05.2012 Type Delivered
6a Zoznam tovarov a služieb (SR) 23.05.2012 Type Delivered
7 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 16.08.2012 Type Sent document
8 Odpoveď na správu úradu 23.08.2012 Type Delivered
9 pokyn na zverejnenie POZ 04.09.2012 Type Internal Letter
10 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 27.02.2013 Type Sent document
11 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 02.04.2014 Type Payment
12 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 02.04.2014 Type Payment
13 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 27.03.2014 Type Delivered
13a Plná moc 27.03.2014 Type Delivered
13b Doklad o prevode 27.03.2014 Type Delivered
13c Doklad o podniku/podnikateľovi 27.03.2014 Type Delivered
13d Doklad 27.03.2014 Type Delivered
14 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 27.03.2014 Type Delivered
14a Doklad o prevode 27.03.2014 Type Delivered
15 dodatok k osvedčeniu OZ 06.08.2014 Type Sent document
16 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 06.04.2021 Type Delivered
POZ 2053-2011
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Prevod majiteľa 04.07.2014 Karaffa Matúš MyMedia s.r.o.
Molčan Martin
2 Zápis alebo zmena zástupcu 04.07.2014 Máčajová Mária, Ing.
3 Prevod majiteľa 04.07.2014 Feedo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Karaffa Matúš
Molčan Martin
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku