Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2053-2011
(111)  Číslo ochrannej známky  234108 
(151)  Dátum zápisu  13.02.2013 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  02.12.2021 
(210)  Číslo prihlášky  2053-2011 
(220)  Dátum podania prihlášky  02.12.2011 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  05.11.2012 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  03.04.2013 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  35, 38, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  35 - Internetový obchod (e-shop), najmä s výrobkami pre deti (detská výživa, plienky, kozmetika, doplnky pre deti, hračky, oblečenie a obuv pre deti, fľaše a cumle pre deti), reklamné, marketingové a inzertné služby v rámci tejto triedy; sprostredkovanie obchodu s tovarmi v triedach 1 a 34; sprostredkovanie v oblasti reklamy a predaja tovaru na internete; veľkoobchodné a maloobchodné služby s výrobkami v triedach 1 a 34, najmä s výrobkami pre deti (detská výživa, plienky, kozmetika, doplnky pre deti, hračky, oblečenie a obuv pre deti, fľaše a cumle pre deti); pomoc pri riadení obchodnej činnosti; pomoc pri riadení obchodných a priemyselných podnikov; obchodný manažment a podnikové poradenstvo; obchodné alebo podnikateľské informácie; komerčné informačné kancelárie; obchodný alebo podnikateľský prieskum; hospodárske (ekonomické) prognózy; služby týkajúce sa premiestňovania prevádzok alebo podnikov; marketingové štúdie; analýzy nákupných a veľkoobchodných cien; prieskum trhu; prieskum verejnej mienky; štatistické informácie; styk s verejnosťou; účtovníctvo; revízia účtov (audit); analýzy nákladov; robenie výpisov z účtu; dražby; personálne poradenstvo; posudzovanie efektívnosti prevádzky a racionalizácie práce; nábor zamestnancov; psychologické testovanie s cieľom výberu zamestnancov; príprava a vyhotovenie daňových priznaní; príprava miezd a výplatných listín; sprostredkovateľne práce; služby reklamných agentúr a propagácia, ako je zabezpečovanie reklamy on-line v počítačovej sieti internet; rozhlasové reklamy; televízne reklamy; prenájom reklamnej doby v komunikačných médiách; organizovanie komerčných alebo reklamných výstav a veľtrhov; aktualizovanie a prenájom reklamných materiálov a reklamných plôch; inzercia poštou, predvádzanie tovaru; služby modeliek - predvádzanie na reklamné účely a podporu predaja, rozširovanie reklamných materiálov (letákov, prospektov, tlačovín, vzoriek) zákazníkom, služby exteriérovej reklamy; vydávanie reklamných alebo náborových, propagačných a inzertných textov; vylepovanie plagátov; aranžovanie výkladov; obchodné vedenie umeleckých agentúr; správa hotelov; kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom; sekretárske služby; odkazovacie telefónne služby (pre neprítomných predplatiteľov); stenografia; prepisovanie, písanie na stroji; spracovanie textov; preklad a systemizácia informácií do počítačových databáz; vedenie kartoték a súborov v počítači; vyhľadávanie údajov v počítačových súboroch; kopírovanie alebo rozmnožovanie (reprodukcia) dokumentov, dokladov a podobne; fotokopírovanie; zabezpečovanie predplatného novín a časopisov; prenájom fotokopírovacích a kancelárskych strojov a zariadení; prenájom predajných automatov; zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup tovarov a služieb pre iné podniky); sprostredkovanie služieb v oblasti internetových obchodov (e-shop) a internetových portálov; sprostredkovanie služieb v oblasti telekomunikácií; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre zákazníkov).
38 - Telekomunikačné služby v oblasti internetových obchodu (e-shop) a internetových portálov; telekomunikačné služby; komunikácia pomocou terminálov alebo počítačov; počítačový prenos pošty a obrazu; komunikácia prostredníctvom sietí; tlačová agentúra; diaľkový prenos obrazu a videoobrazu; prevádzkovanie dátovej siete (telekomunikačné služby); prevádzkovanie verejnej mobilnej rádiotelefónnej siete; poradenstvo v oblasti telekomunikačnej techniky; výmena, získavanie a šírenie informácií a správ prostredníctvom telekomunikačnej siete alebo dátovej siete, alebo siete výpočtovej, informačnej, komunikačnej alebo elektronickej techniky, alebo satelitov alebo káblov; šírenie tlačovín a kníh prostredníctvom počítačovej, dátovej, elektronickej, telekomunikačnej alebo informačnej siete; informačné a telekomunikačné služby na internetu uvedené v tejto triede vrátane prevádzkovania elektronických násteniek, diskusných skupín a fór a poskytovanie prístupu k on-line informačným službám a databázam; služby hlasovej schránky; telekomunikačné služby vrátane priameho prepojenia lokálnej zákazníckej pevnej siete so sieťou mobilných telefónov; služby krátkych textových správ; teletext a služby s ním spojené; poskytovanie informácií o telekomunikáciách; komunikácia spočívajúca vo výmene, šírení, získavaní a poskytovaní informácií a správ prostredníctvom telekomunikačných sietí; prevádzkovanie informačných a komunikačných sietí; prenájom telekomunikačných zariadení a prístrojov vrátane telefónov; služby zasielania správ, prenos dát a informácií; služby prístupu a pripojenia k dátovým a informačným sieťam a internetu; komunikačné služby prostredníctvom internetu, vonkajších sietí a vnútorných sietí a ďalších elektronických prostriedkov; poskytovanie telekomunikačných služieb prostredníctvom telekomunikačných technológií (Voice over IP, bezdrôtové technológie); prenájom prístupového času do počítačových databáz.
42 - Konzultačné, asistenčné, analytické, dizajnérske, vyhodnocovacie a programovacie služby týkajúce sa počítačového softvéru, firmvéru, hardvéru a informačných technológií, najmä v oblasti internetových obchodov (e-shop), najmä s výrobkami pre deti (detská výživa, plienky, kozmetika, doplnky pre deti, hračky, oblečenie a obuv pre deti, fľaše a cumle pre deti); konzultácie týkajúce sa hodnotenia, výberu a zavádzania počítačového softvéru, firmvéru, hardvéru, informačných technológií a systému spracovania dát a informačných technológií a to i prostredníctvom telekomunikačných sietí, dodávkou on-line, internetom a sietí World Wide Web; webhosting; webdizajn; výskumné služby; kódovanie a dekódovanie zabezpečovacích systémov (tvorba softvéru), poradenská činnosť v oblasti aplikácie výpočtovej techniky, v oblasti informatiky; vytváranie virtuálnych/počítačových 3D animácií a modelov, informačných technológií; navrhovanie a realizácia automatizovaných systémov riadenia; programátorská činnosť; projekcia počítačových sietí; prenájom softvéru; inštalácie, opravy, údržba a servis softvéru; vytváranie interaktívnych aplikácií umožňujúcich odovzdávanie a tvorbu grafickej podoby prostredníctvom siete internet; programovanie softvéru - návrhy, prevod a konverzia počítačových programov a údajov (okrem fyzickej konverzie); prevod a konverzia údajov a dokumentov z fyzických médií na elektronické médiá; tvorba a údržba počítačových stránok WKB pre zákazníkov; hosťovanie na počítačových webových stránkach; inštalácia počítačových programov; návrh počítačových systémov; programovanie internetových databázových systémov a internetových aplikácií; konštrukcia WWW prezentácií a riešení WWW serverov, najmä v oblasti internetových obchodov (e-shop), najmä s výrobkami pre deti; aktualizácia a údržba počítačových programov; zhotovovanie kópií počítačových programov; technické štúdie v oblasti počítačov a programového vybavenia; výskum, vývoj a tvorba systémov pre elektronické obchodovanie vrátane príslušného softvéru a hardvéru; programovanie multimediálnych aplikácií; vytváranie interaktívnych a grafických programov; počítačové animácie a vizualizácie; grafický dizajn; zavádzanie, aktualizácia, návrhy, štrukturovanie a programovanie či iné vytváranie databáz iných dátových systémov a aplikácií na ich spracovanie vrátane poskytovania prístupu k nim a ich inštalácia; zavádzanie, aktualizácia a údržby, návrhy, štrukturovanie a programovanie alebo iné vytváranie internetových či intranetových počítačových stránok a násteniek (webpages a websites) a internetových či intranetových aplikácií, najmä v oblasti internetových obchodov (e-shop), najmä s výrobkami pre deti (detská výživa, plienky, kozmetika, doplnky pre deti, hračky, oblečenie a obuv pre deti, fľaše a cumle pre deti); hosťovanie (poskytovanie voľného priestoru) pre internetové či intranetové informácie, stránky a nástenky (webpages a websites); hosťovanie (poskytovanie voľného priestoru) pre internetové či intranetové aplikácie; prevod (konverzia) počítačových programov, dát či iných údajov v elektronickej podobe z rôznych formátov do iných formátov; prevod (konverzia) dokumentu, dát či iných údajov z fyzických médií na elektronické médiá; poradenstvo v oblasti výpočtovej a informačnej techniky; odevné návrhárstvo; poskytovanie internetových vyhľadávačov. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  feedo 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Feedo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością; ul. Zielna 37, Varšava; PL 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  02.12.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 05.11.2012 11/2012 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 03.04.2013 04/2013 FG3M
3 Prevody a prechody práv na ochranné známky 05.08.2014 08/2014 PC3M
4 Prevody a prechody práv na ochranné známky 05.08.2014 08/2014 PC3M
5 Obnovené ochranné známky 27.10.2021 20/2021 ND3M
 
POZ 2053-2011
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2053-2011
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 02.12.2011 Typ Doručené
1a Zoznam tovarov a služieb (SR) 02.12.2011 Typ Doručené
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 14.12.2011 Typ Platba
3 Plná moc 31.01.2012 Typ Doručené
4 výsledok rešerše 27.04.2012 Typ Interné listy
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 11.05.2012 Typ Odoslané
6 Odpoveď na správu úradu 23.05.2012 Typ Doručené
6a Zoznam tovarov a služieb (SR) 23.05.2012 Typ Doručené
7 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 16.08.2012 Typ Odoslané
8 Odpoveď na správu úradu 23.08.2012 Typ Doručené
9 pokyn na zverejnenie POZ 04.09.2012 Typ Interné listy
10 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 27.02.2013 Typ Odoslané
11 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 02.04.2014 Typ Platba
12 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 02.04.2014 Typ Platba
13 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 27.03.2014 Typ Doručené
13a Plná moc 27.03.2014 Typ Doručené
13b Doklad o prevode 27.03.2014 Typ Doručené
13c Doklad o podniku/podnikateľovi 27.03.2014 Typ Doručené
13d Doklad 27.03.2014 Typ Doručené
14 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 27.03.2014 Typ Doručené
14a Doklad o prevode 27.03.2014 Typ Doručené
15 dodatok k osvedčeniu OZ 06.08.2014 Typ Odoslané
16 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 06.04.2021 Typ Doručené
17 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 11.09.2021 Typ Doručené
17a Sprievodný list 11.09.2021 Typ Doručené
17b Plná moc 11.09.2021 Typ Doručené
18 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 14.09.2021 Typ Doručené
18a Plná moc 14.09.2021 Typ Doručené
19 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 21.09.2021 Typ Platba
20 výsledok prieskumu žiadosti o obnovu zápisu 06.10.2021 Typ Odoslané
21 Odpoveď na správu úradu 12.10.2021 Typ Doručené
21a Plná moc 12.10.2021 Typ Doručené
21b Sprievodný list 12.10.2021 Typ Doručené
22 dodatok k osvedčeniu OZ 14.10.2021 Typ Odoslané
23 Odpoveď na správu úradu 15.10.2021 Typ Doručené
23a Plná moc 15.10.2021 Typ Doručené
POZ 2053-2011
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 04.07.2014 Karaffa Matúš MyMedia s.r.o.
Molčan Martin
2 Zápis alebo zmena zástupcu 04.07.2014 Máčajová Mária, Ing.
3 Prevod majiteľa 04.07.2014 Feedo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Karaffa Matúš
Molčan Martin
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku