Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉ







PRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2051-2011
(111)  Číslo ochrannej známky  232991 
(151)  Dátum zápisu  14.08.2012 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  2051-2011 
(220)  Dátum podania prihlášky  02.12.2011 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  03.05.2012 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  02.10.2012 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  29, 30, 35, 40 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  29 - Mäso a mäsové výrobky každého druhu patriace do triedy 29; mäsové výrobky patriace do triedy 29; čerstvé i potravinársky upravené - tepelne spracované, údené, sušené, zmrazené; údeniny všetkých druhov; hydina nie živá; ryby s výnimkou živých; zverina; mäsové výťažky; mlieko; vajcia; mliečne a vaječné výrobky všetkých druhov patriace do tejto triedy; mliečne výrobky pre deti; jedlé oleje a tuky; konzervované, zmrazené, sušené a zavárané ovocie; konzervovaná, zmrazená, sušená a zaváraná zelenina; hotové jedlá a polotovary z uvedených potravín patriace do triedy 29; delikatesy - lahôdky z uvedených potravín patriace do tejto triedy; špeciálne potraviny z uvedených surovín - dietetické, bezlepkové alebo pre deti patriace do tejto triedy; mäsové výrobky pre deti.
30 - Korenie každého druhu - sušené i tekuté, nálevy, dresingy, marinády a omáčky na ochutenie; majonézy a horčice každého druhu; múka, droždie a výrobky z neho - pečivo a chlieb každého druhu, trvanlivé pečivo slané i sladké; sendviče, bagety; pizza; suši; ryža a výrobky z nej; káva; čaj; kakao; cukor; soľ a výrobky z nich; cukrovinky; obilniny na osobnú konzumáciu; müsli; ovsené a kukuričné vločky; kukurica pražená; sójová múka; krupica; potravinárske škroby a soli; potravinárske príchute (arómy); delikatesy/lahôdky z uvedených potravín patriace do tejto triedy.
35 - Maloobchodný, veľkoobchodný a elektronický predaj potravín, najmä mäsa, mäsových výrobkov a hotových jedál; sprostredkovanie v oblasti nákupu a predaja potravín a potravinárskych surovín; poskytovanie obchodných informácií; obchodný manažment - riadenie podniku alebo obchodu; obchodné zastúpenie iných podnikateľských subjektov; reklamná a marketingová činnosť v oblasti potravinárstva; prieskum trhu; predvádzanie výrobkov; organizovanie a usporadúvanie predajných a reklamných akcií; automatizované i ručné spracovanie údajov; administratívne práce.
40 - Spracovanie a úprava potravín, najmä mäsa a mäsových výrobkov; tepelná a iná úprava potravín; konzervovanie potravín; údenie, sušenie a mrazenie potravín; porážka zvierat; mäsiarstvo; údenárstvo; polygrafická činnosť - tlač, potlač obalov výrobkov. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  Tigrík 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  ZEDNÍČEK a. s.; Kunovice 1482, 686 04 Kunovice; CZ 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  02.12.2021 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.05.2012 05/2012 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 02.10.2012 10/2012 FG3M
 
POZ 2051-2011
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2051-2011
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 02.12.2011 Typ Doručené
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 14.12.2011 Typ Platba
3 Plná moc 12.12.2011 Typ Doručené
4 výsledok rešerše 28.03.2012 Typ Interné listy
5 pokyn na zverejnenie POZ 28.03.2012 Typ Interné listy
6 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 28.08.2012 Typ Odoslané
7 Výpoveď plnej moci 27.02.2017 Typ Doručené
8 všeobecný referátnik 13.04.2017 Typ Odoslané
9 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 06.04.2021 Typ Doručené
POZ 2051-2011
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 06.04.2017 Máčajová Mária, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku