Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2050-2011
(111)  Číslo ochrannej známky  232665 
(151)  Dátum zápisu  11.07.2012 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  2050-2011 
(220)  Dátum podania prihlášky  02.12.2011 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  03.04.2012 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  03.09.2012 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  16, 35, 41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  16 - Tlačoviny a polygrafické výrobky; periodická a neperiodická tlač, najmä časopisy, noviny, prílohy novín, knihy, prospekty, letáky, brožúry, katalógy, zoznamy, adresáre, programy, plagáty, fotografie, pohľadnice, kalendáre; knihárske výrobky; propagačné materiály a predmety z papiera, najmä brožúry, letáky, odtlačky; obalový materiál z papiera a plastických hmôt; tlačiarenské typy a štočky; ozdobné predmety z papiera; grafické znaky; grafické zobrazenia, grafiky.
35 - Reklamná a inzertná činnosť; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch pre zákazníkov; multimediálna reklama na počítačovej komunikačnej sieti; prenájom reklamného času vo všetkých komunikačných prostriedkoch; prenájom reklamných plôch; reklama; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; organizovanie výstav a na obchodné a reklamné účely; príprava inzertných stĺpcov; sprostredkovanie obchodu s tovarmi; pomoc pri riadení obchodu; vydávanie reklamných materiálov; vydávanie reklamných alebo náborových textov; rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov; uverejňovanie reklamných textov; konzultačná a poradenská činnosť v oblasti obchodu; spracovanie textov; prieskum trhu; reprografie dokumentov; kopírovanie alebo rozmnožovanie dokumentov; rozhlasová reklama; televízna reklama; zabezpečovanie novinového predplatného pre predplatiteľov; zasielanie reklamných materiálov zákazníkom; zbieranie údajov do počítačových databáz; administratívne spracovanie obchodných objednávok; nábor zamestnancov, obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triede 41.
41 - Nakladateľstvo a vydavateľstvo periodických a neperiodických publikácií, najmä spoločenských, zábavných, vzdelávacích a odborných časopisov, a to tlačených na papierových nosičoch i v elektronickej podobe vrátane textových, zvukových a zvukovo-obrazových správ a informácií na elektronických, magnetických a optických nosičoch všetkých druhov, edičná a publikačná činnosť vrátane nahrávania zvukových a zvukovo-obrazových nosičov a programov pre rozhlasové a televízne vysielanie, požičiavanie publikácií a nahraných zvukových a zvukovo-obrazových nosičov, produkčná a agentúrna činnosť v oblasti zábavy, vzdelávania, kultúry a športu vrátane usporadúvania zábavných a vzdelávacích súťaží a akcií, hobby súťaží, záujmových klubov, stretnutí a prednášok vrátane akcií na podporu zdravého životného štýlu a spoločenského uplatnenia a aktivity záujmových skupín, kultúrnych a/alebo vzdelávacích výstav, informačné, konzultačné, poradenské a obstarávateľské služby v odbore nakladateľskej a vydavateľskej činnosti, produkčná a agentúrna činnosť v oblasti zábavy, kultúry, vzdelávania, záujmovej činnosti a spoločenských aktivít. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  ZLATÉ KRÍŽOVKY 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Avionaut spol. s r.o.; Moyzesova 7, 972 01 Bojnice; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  02.12.2021 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.04.2012 04/2012 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 03.09.2012 09/2012 FG3M
 
POZ 2050-2011
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2050-2011
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 02.12.2011 Typ Doručené
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 16.12.2011 Typ Platba
3 výsledok rešerše 02.02.2012 Typ Interné listy
4 pokyn na zverejnenie POZ 08.02.2012 Typ Interné listy
5 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 25.07.2012 Typ Odoslané
6 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 06.04.2021 Typ Doručené
POZ 2050-2011
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku