Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2050-2003
(111)  Číslo ochrannej známky  207752 
(151)  Dátum zápisu  09.11.2004 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  18.07.2013 
(210)  Číslo prihlášky  2050-2003 
(220)  Dátum podania prihlášky  18.07.2003 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  03.08.2004 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  04.02.2005 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  35, 36 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  35 - Reklama, obchodný manažment a podnikové poradenstvo, prieskum trhu.
36 - Sprostredkovatelia nehnuteľností, prenájom nehnuteľností, správa nehnuteľností, realitné kancelárie. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  APOLLO 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  HB REAVIS Slovakia a. s.; Mlynské nivy 16, Bratislava-Staré Mesto 
(740)  Zástupca (-ovia)  Law & Trust - advokátska kancelária, spol. s r.o.; Mlynské nivy 16, Bratislava-Staré Mesto 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  18.07.2023 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.08.2004 8/2004 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 04.02.2005 2/2005 FG3M
3 Prevody a prechody práv na ochranné známky 02.03.2006 3/2006 PC3M
4 Zmeny v údajoch o majiteľoch 02.03.2006 3/2006 TC3M
5 Prevody a prechody práv na ochranné známky 02.03.2006 3/2006 PC3M
6 Prevody a prechody práv na ochranné známky 02.03.2006 3/2006 PC3M
7 Licenčné zmluvy registrované na ochranné známky 03.05.2007 5/2007 QB3M
8 Opravy chýb alebo zmeny všeobecne 03.05.2007 5/2007 TH3M
9 Zmeny v údajoch o majiteľoch 06.11.2008 11/2008 TC3M
10 Obnovené ochranné známky 02.08.2013 8/2013 ND3M
11 Zmeny v údajoch o majiteľoch 13.01.2021 1/2021 TC3M
12 Prevody a prechody práv na ochranné známky 24.02.2021 4/2021 PC3M
 
 
  Držitelia licencií 
Por. č. Názov/Meno Druh Účinnosť od Stav
  • 35924601 1 Apollo Business center s.r.o.; Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava; SK nevýlučná 29.03.2007 neplatná
  • 35924602 2 Apollo Business Center v.o.s.; Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava; SK nevýlučná 29.03.2007 platná
 
POZ 2050-2003
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 22.07.2003 3 500,00 SKK
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 23.12.2005 1 800,00 SKK
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 11.01.2006 200,00 SKK
18 Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia 03.11.2006 500,00 SKK
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 15.03.2007 200,00 SKK
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 11.09.2008 200,00 SKK
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 03.05.2013 133,00 EUR
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 11.11.2020 15,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2050-2003
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie individuálnej prihlášky OZ 18.07.2003 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 24.07.2003 Typ Platba
výsledok rešerše 06.04.2004 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 21.05.2004 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 23.11.2004 Typ Odoslané
Oznámenie 25.05.2005 Typ Doručené
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 27.12.2005 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o podniku/podnikateľovi 27.12.2005 Typ Doručené
Doklad o prevode 27.12.2005 Typ Doručené
Plná moc 27.12.2005 Typ Doručené
Zmluva 27.12.2005 Typ Doručené
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 02.01.2006 Typ Platba
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 13.01.2006 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 16.01.2006 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis lic. zmluvy / ukončenia lic. zmluvy 11.08.2006 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o podniku/podnikateľovi 11.08.2006 Typ Doručené
Licenčná zmluva 11.08.2006 Typ Doručené
vyžiadanie poplatku 18.09.2006 Typ Odoslané
vyžiadanie poplatku 24.10.2006 Typ Odoslané
18 Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia 08.11.2006 Typ Platba
výsledok prieskumu žiadosti o zápis licencie 18.01.2007 Typ Odoslané
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 19.03.2007 Typ Platba
Odpoveď na správu úradu 19.03.2007 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 19.03.2007 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 05.04.2007 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 23.07.2008 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 23.07.2008 Typ Doručené
vyžiadanie poplatku 28.08.2008 Typ Odoslané
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 18.09.2008 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 26.09.2008 Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 07.03.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o podniku/podnikateľovi 07.03.2013 Typ Doručené
Plná moc 07.03.2013 Typ Doručené
vyžiadanie poplatku za obnovu 22.04.2013 Typ Odoslané
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 07.05.2013 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 04.07.2013 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 15.10.2020 Typ Doručené
Plná moc 15.10.2020 Typ Doručené
Žiadosť o zápis prevodu 15.10.2020 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o prevode 15.10.2020 Typ Doručené
Doklad o prevode 15.10.2020 Typ Doručené
Doklad o prevode 15.10.2020 Typ Doručené
Doklad o prevode 15.10.2020 Typ Doručené
Plná moc 15.10.2020 Typ Doručené
vyžiadanie poplatku 05.11.2020 Typ Odoslané
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 13.11.2020 Typ Platba
výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 25.11.2020 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 21.01.2021 Typ Doručené
Doklad o prevode 21.01.2021 Typ Doručené
Osvedčovacia doložka 21.01.2021 Typ Doručené
všeobecný referátnik 10.02.2021 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 15.02.2021 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zástupcu do registra 06.10.2021 Typ Doručené
Plná moc 06.10.2021 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 11.11.2021 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 21.11.2022 Typ Doručené
POZ 2050-2003
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 12.01.2006 MPT Immo s. r. o. HB REAVIS GROUP, a. s.
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 12.01.2006 HB REAVIS GROUP, a. s. MPT Immo s. r. o.
3 Prevod majiteľa 12.01.2006 Gemco Trading and Exploitation S. A. HB REAVIS GROUP, a. s.
4 Prevod majiteľa 12.01.2006 Cobari Holding B. V. Gemco Trading and Exploitation S. A.
5 Zápis alebo zmena zástupcu 12.01.2006 Advokát & Patentový zástupca, Európsky patentový zástupca, Neuschl Vladimír, JUDr. Ing.
6 Zápis alebo zmena zástupcu 10.02.2021 WATERFIELD Management B. V. Cobari Holding B. V.
Advokát & Patentový zástupca, Európsky patentový zástupca, Neuschl Vladimír, JUDr. Ing.
7 Zápis alebo zmena zástupcu 11.11.2021 WATERFIELD Management B.V. WATERFIELD Management B. V.
Law & Trust - advokátska kancelária, spol. s r.o.
8 Prevod majiteľa 10.02.2021 HB REAVIS Slovakia a. s. WATERFIELD Management B.V.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku