Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2049-2021
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  2049-2021 
(220)  Dátum podania prihlášky  06.08.2021 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 16, 35, 36, 38, 41, 42, 43, 44, 45 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Nahraté počítačové programy; telefónne prístroje; počítačový softvér (nahraté počítačové programy); sťahovateľný softvér na počítačové hry; počítače; notebooky (prenosné počítače); tablety (prenosné počítače).
16 - Časopisy (periodiká); noviny; tlačoviny; ročenky; kalendáre; komiksy; letáky.
35 - Pomoc pri riadení obchodnej činnosti; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; rozširovanie reklamných oznamov; personálne poradenstvo; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); poskytovanie priestoru na diskusiu na internete; sprostredkovanie rozhlasového vysielania; obchodný alebo podnikateľský prieskum; vydávanie reklamných textov; reklama; rozhlasová reklama; vzťahy s verejnosťou (public relations); televízna reklama; reklamné agentúry; prieskum verejnej mienky; prenájom reklamného času v komunikačných médiách; prehľad tlače (výstrižkové služby); služby porovnávania cien; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; obchodné informácie a rady spotrebiteľom; písanie reklamných textov; zostavovanie štatistík; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; tvorba reklamných filmov; marketing: telemarketingové služby; optimalizácia internetových vyhľadávačov na podporu predaja; optimalizácia obchodovania na webových stránkach; platené reklamné služby typu „klikni sem; obchodné sprostredkovateľské služby; aktualizácia a údržba údajov v počítačových databázach; poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom webových stránok; on line poskytovanie obchodného priestoru pre nákupcov a predajcov tovarov a služieb.
36 - Sprostredkovanie nehnuteľností; finančné informácie.
38 - Rozhlasové vysielanie; posielanie správ; televízne vysielanie; spravodajské kancelárie; vysielanie káblovej televízie; komunikácia prostredníctvom počítačových terminálov; prenos správ a obrazových informácií prostredníctvom počítačov; prenos elektronickej pošty; informácie v oblasti telekomunikácií; prenos digitálnych súborov; kontinuálny prenos dát (streaming).
41 - Akadémie (vzdelávanie); organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; rozhlasová zábava; vydávanie textov (okrem reklamných); vzdelávanie; školenia; vydávanie kníh; tvorba rozhlasových a televíznych programov; televízna zábava; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; fotografické reportáže; fotografovanie; reportérske služby; prekladateľské služby; písanie textov; on line poskytovanie digitálnej hudby (bez možnosti kopírovania); on line poskytovanie videozáznamov (bez možnosti kopírovania).
42 - Aktualizovanie počítačového softvéru; údržba počítačového softvéru: analýzy počítačových systémov; návrh počítačových systémov; tvorba a udržiavanie webových stránok (pre tretie osoby); hosťovanie na počítačových stránkach (webových stránkach); inštalácia počítačového softvéru; poradenstvo v oblasti počítačových programov; prenájom webových serverov; poskytovanie internetových vyhľadávačov; poradenstvo pri tvorbe webových stránok; poskytovanie softvéru prostredníctvom internetu (SaaS); poradenstvo v oblasti informačných technológii; predpovede počasia.
43 - Rezervácie ubytovania v penziónoch; rezervácie ubytovania v hoteloch.
44 - Zdravotné poradenstvo.
45 - Zoznamovacie služby; spravovanie autorských práv. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.01.24, 26.01.17, 27.05.03, 27.07.11, 27.07.24, 29.01.01 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  červená, čierna, biela 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Global 24, s.r.o.; Rudlovská 53, 974 01 Banská Bystrica 1; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 2049-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2049-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 06.08.2021 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 06.08.2021 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 06.08.2021 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 20.08.2021 Typ Platba
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 09.11.2021 Typ Odoslané
6 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (vecné chyby) 09.11.2021 Typ Odoslané
POZ 2049-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku