Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2048-2019
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  2048-2019 
(220)  Dátum podania prihlášky  16.09.2019 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 35, 41, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - CD disky; DVD disky; USB kľúče; optické nosiče údajov; gramofónové platne; magnetické pásky; nosiče zvukových nahrávok; kreslené filmy; hudobné mincové automaty; puzdrá na okuliare; hologramy; zvukové prehrávacie zariadenia, prehrávače; televízne prijímače; videokazety; nahraté magnetické nosiče údajov; nahraté optické nosiče údajov; elektronické publikácie (sťahovateľné); prístroje na nahrávanie, prenos a reprodukciu zvuku alebo obrazu; magnetické nosiče údajov; audiovizuálne kompaktné disky; počítačový softvér (nahraté počítačové programy); nahratý softvér na počítačové hry.
35 - Reklama; inzertné služby; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; aktualizovanie reklamných alebo náborových materiálov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); reklamné plagátovanie; vydávanie reklamných alebo náborových textov; podpora predaja pre tretie osoby; poradenstvo pri riadení obchodných aktivít; odborné obchodné poradenstvo; obchodný manažment; obchodná administratíva; kancelárske práce; automatizované spracovanie údajov; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; poradenské služby pri riadení obchodnej činnosti; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov; rozmnožovanie dokumentov; písanie reklamných textov; vydávanie reklamných textov; rozširovanie vzoriek tovarov; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; prenájom reklamných plôch; prenájom reklamných materiálov; prenájom reklamného času v komunikačných médiách; vzťahy s verejnosťou; vyhľadávanie sponzorov; zostavovanie štatistík; organizovanie obchodných podujatí na podporu predaja (pre tretie osoby); prieskum vzťahov medzi občanmi, podnikmi, inštitúciami a spoločenským prostredím; hospodárske (ekonomické) predpovede; komerčné lobistické služby zamerané na rozvoj podnikania a obchodu; prehľad tlače (výstrižkové služby); zbieranie údajov do počítačových databáz; aktualizácia a údržba údajov v počítačových databázach; organizovanie obchodných alebo reklamných veľtrhov; služby porovnávania cien; prepisovanie správ (kancelárske práce); vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre tretie osoby); zoraďovanie údajov v počítačových databázach; organizovanie obchodných alebo reklamných filmových a hudobných veľtrhov; prieskum trhu; prieskum verejnej mienky; poskytovanie informácií pomocou globálnej počítačovej siete v oblasti služieb uvedených v triede 35 tohto zoznamu; poskytovanie služieb uvedených v triede 35 tohto zoznamu prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu; obchodné sprostredkovanie vydavateľských služieb; obchodné sprostredkovanie služieb zastupovania vo všetkých záležitostiach týkajúcich sa patentov, úžitkových vzorov, ochranných známok, priemyselných vzorov, označení pôvodu a topografií v zahraničí; maloobchodné a veľkoobchodné služby s tlačovinami, časopismi, CD a DVD diskami; odborné obchodné riadenie umeleckých činností; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; zásielkové reklamné služby; rozširovanie reklamných oznamov; televízna reklama; reklamné agentúry; spracovanie textov; obchodná správa licencií výrobkov a služieb (pre tretie osoby); rozhlasová reklama; maloobchodné a veľkoobchodné služby s digitálnymi a analógovými nosičmi údajov, s nosičmi zvukových záznamov, s nosičmi zvukovo-obrazových záznamov, s audiovizuálnymi kompaktnými diskami, s počítačovým softvérom (nahraté počítačové programy), s nahratým softvérom na počítačové hry; obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triede 41 tohto zoznamu; poradenské a informačné služby v oblasti služieb uvedených v triede 35 tohto zoznamu; komerčné informačné kancelárie; obchodné sprostredkovanie tvorby, predaja a distribúcie CD a DVD; obchodné sprostredkovanie vystúpení a účinkovania výkonných umelcov, interpretov, sólistov, orchestrálnych telies; podpora predaja (pre tretie osoby).
41 - Požičiavanie audionahrávok; vydávanie časopisov a periodík (okrem reklamných); tvorba televíznych programov; televízna zábava; nahrávacie štúdiá (služby); požičiavanie videopások; organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; prenájom dekorácií na predstavenia; vyučovanie; vzdelávanie; požičiavanie kinematografických filmov; informácie o výchove a vzdelávaní; informácie o možnostiach zábavy; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích podujatí; fitnes kluby (zdravotné a kondičné cvičenia); služby poskytované prázdninovými tábormi (zábava); organizovanie živých vystúpení; organizovanie športových súťaží; plánovanie a organizovanie večierkov; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie sympózií; tvorba videozáznamov; reportérske služby; zábava; diskotéky (služby); produkcia filmov (nie reklamných); hudobné skladateľské služby; vydávanie kníh; nočné kluby (zábava); organizovanie a vedenie koncertov; organizovanie plesov; organizovanie predstavení (manažérske služby); služby orchestrov; tvorba divadelných alebo iných predstavení; rozhlasová zábava; tvorba rozhlasových programov; rezervácie vstupeniek na zábavné predstavenia; organizovanie zábavných, kultúrnych, športových a vzdelávacích podujatí; organizovanie hudobných súťaží (okrem reklamných); organizovanie karnevalov; výchovno-zábavné klubové služby; filmové štúdiá; prenájom kinematografických prístrojov; divadelné predstavenia; tvorba zvukových a zvukovo-obrazových nahrávok; publikačné služby (okrem vydávania reklamných materiálov); vydávanie textov (okrem reklamných); požičiavanie audioprístrojov; požičiavanie videoprístrojov; požičiavanie televíznych prijímačov; poradenské a informačné služby v oblasti služieb uvedených v triede 41 tohto zoznamu; zábavné parky; poskytovanie športovísk; požičiavanie nahrávacích zariadení; poskytovanie informácií v oblasti kultúry, športu; organizovanie súťaží krásy; organizovanie a vedenie konferencií; školenia; elektronická edičná činnosť v malom (DTP služby).
42 - Hosťovanie na počítačových stránkach (webových stránkach); kontroly kvality; expertízy (inžinierske práce); grafické dizajnérstvo; priemyselné dizajnérstvo; tvorba a udržiavanie počítačových stránok (pre tretie osoby); návrh počítačových systémov; zhotovovanie kópií počítačových programov; navrhovanie vzhľadu výrobkov (priemyselné dizajnérstvo); údržba počítačového softvéru; aktualizovanie počítačových programov; počítačové programovanie; prenájom počítačov a počítačového softvéru; prevod údajov alebo dokumentov z fyzických médií na elektronické médiá; poskytovanie služieb uvedených v triede 42 tohto zoznamu prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  SALKO 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  Čierna, Červená, Žltá, Zelená, Modrá, Biela, 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Novotný Pavol; Krušovská 2301/44, 955 01 Topoľčany 1; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 2048-2019
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2048-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 16.09.2019 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 20.09.2019 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 25.09.2019 Typ Platba
4 výsledok rešerše 03.10.2019 Typ Interné listy
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 23.10.2019 Typ Odoslané
6 Odpoveď na správu úradu 30.10.2019 Typ Doručené
7 Odpoveď na správu úradu 31.10.2019 Typ Doručené
8 Odpoveď na správu úradu 31.10.2019 Typ Doručené
9 pokyn na zverejnenie POZ 05.11.2019 Typ Interné listy
POZ 2048-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku