Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2048-2019
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  2048-2019 
(220)  Dátum podania prihlášky  16.09.2019 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  02.12.2019 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 35, 41, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - CD disky; DVD disky; USB kľúče; optické nosiče údajov; gramofónové platne; magnetické pásky; nosiče zvukových nahrávok; kreslené filmy; hudobné mincové automaty; puzdrá na okuliare; hologramy; zvukové prehrávacie zariadenia, prehrávače; televízne prijímače; videokazety; nahraté magnetické nosiče údajov; nahraté optické nosiče údajov; elektronické publikácie (sťahovateľné); prístroje na nahrávanie, prenos a reprodukciu zvuku alebo obrazu; magnetické nosiče údajov; audiovizuálne kompaktné disky; počítačový softvér (nahraté počítačové programy); nahratý softvér na počítačové hry.
35 - Reklama; inzertné služby; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; aktualizovanie reklamných alebo náborových materiálov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); reklamné plagátovanie; vydávanie reklamných alebo náborových textov; podpora predaja pre tretie osoby; poradenstvo pri riadení obchodných aktivít; odborné obchodné poradenstvo; obchodný manažment; obchodná administratíva; kancelárske práce; automatizované spracovanie údajov; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; poradenské služby pri riadení obchodnej činnosti; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov; rozmnožovanie dokumentov; písanie reklamných textov; vydávanie reklamných textov; rozširovanie vzoriek tovarov; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; prenájom reklamných plôch; prenájom reklamných materiálov; prenájom reklamného času v komunikačných médiách; vzťahy s verejnosťou; vyhľadávanie sponzorov; zostavovanie štatistík; organizovanie obchodných podujatí na podporu predaja (pre tretie osoby); prieskum vzťahov medzi občanmi, podnikmi, inštitúciami a spoločenským prostredím; hospodárske (ekonomické) predpovede; komerčné lobistické služby zamerané na rozvoj podnikania a obchodu; prehľad tlače (výstrižkové služby); zbieranie údajov do počítačových databáz; aktualizácia a údržba údajov v počítačových databázach; organizovanie obchodných alebo reklamných veľtrhov; služby porovnávania cien; prepisovanie správ (kancelárske práce); vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre tretie osoby); zoraďovanie údajov v počítačových databázach; organizovanie obchodných alebo reklamných filmových a hudobných veľtrhov; prieskum trhu; prieskum verejnej mienky; poskytovanie informácií pomocou globálnej počítačovej siete v oblasti služieb uvedených v triede 35 tohto zoznamu; poskytovanie služieb uvedených v triede 35 tohto zoznamu prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu; obchodné sprostredkovanie vydavateľských služieb; obchodné sprostredkovanie služieb zastupovania vo všetkých záležitostiach týkajúcich sa patentov, úžitkových vzorov, ochranných známok, priemyselných vzorov, označení pôvodu a topografií v zahraničí; maloobchodné a veľkoobchodné služby s tlačovinami, časopismi, CD a DVD diskami; odborné obchodné riadenie umeleckých činností; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; zásielkové reklamné služby; rozširovanie reklamných oznamov; televízna reklama; reklamné agentúry; spracovanie textov; obchodná správa licencií výrobkov a služieb (pre tretie osoby); rozhlasová reklama; maloobchodné a veľkoobchodné služby s digitálnymi a analógovými nosičmi údajov, s nosičmi zvukových záznamov, s nosičmi zvukovo-obrazových záznamov, s audiovizuálnymi kompaktnými diskami, s počítačovým softvérom (nahraté počítačové programy), s nahratým softvérom na počítačové hry; obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triede 41 tohto zoznamu; poradenské a informačné služby v oblasti služieb uvedených v triede 35 tohto zoznamu; komerčné informačné kancelárie; obchodné sprostredkovanie tvorby, predaja a distribúcie CD a DVD; obchodné sprostredkovanie vystúpení a účinkovania výkonných umelcov, interpretov, sólistov, orchestrálnych telies; podpora predaja (pre tretie osoby).
41 - Požičiavanie audionahrávok; vydávanie časopisov a periodík (okrem reklamných); tvorba televíznych programov; televízna zábava; nahrávacie štúdiá (služby); požičiavanie videopások; organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; prenájom dekorácií na predstavenia; vyučovanie; vzdelávanie; požičiavanie kinematografických filmov; informácie o výchove a vzdelávaní; informácie o možnostiach zábavy; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích podujatí; fitnes kluby (zdravotné a kondičné cvičenia); služby poskytované prázdninovými tábormi (zábava); organizovanie živých vystúpení; organizovanie športových súťaží; plánovanie a organizovanie večierkov; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie sympózií; tvorba videozáznamov; reportérske služby; zábava; diskotéky (služby); produkcia filmov (nie reklamných); hudobné skladateľské služby; vydávanie kníh; nočné kluby (zábava); organizovanie a vedenie koncertov; organizovanie plesov; organizovanie predstavení (manažérske služby); služby orchestrov; tvorba divadelných alebo iných predstavení; rozhlasová zábava; tvorba rozhlasových programov; rezervácie vstupeniek na zábavné predstavenia; organizovanie zábavných, kultúrnych, športových a vzdelávacích podujatí; organizovanie hudobných súťaží (okrem reklamných); organizovanie karnevalov; výchovno-zábavné klubové služby; filmové štúdiá; prenájom kinematografických prístrojov; divadelné predstavenia; tvorba zvukových a zvukovo-obrazových nahrávok; publikačné služby (okrem vydávania reklamných materiálov); vydávanie textov (okrem reklamných); požičiavanie audioprístrojov; požičiavanie videoprístrojov; požičiavanie televíznych prijímačov; poradenské a informačné služby v oblasti služieb uvedených v triede 41 tohto zoznamu; zábavné parky; poskytovanie športovísk; požičiavanie nahrávacích zariadení; poskytovanie informácií v oblasti kultúry, športu; organizovanie súťaží krásy; organizovanie a vedenie konferencií; školenia; elektronická edičná činnosť v malom (DTP služby).
42 - Hosťovanie na počítačových stránkach (webových stránkach); kontroly kvality; expertízy (inžinierske práce); grafické dizajnérstvo; priemyselné dizajnérstvo; tvorba a udržiavanie počítačových stránok (pre tretie osoby); návrh počítačových systémov; zhotovovanie kópií počítačových programov; navrhovanie vzhľadu výrobkov (priemyselné dizajnérstvo); údržba počítačového softvéru; aktualizovanie počítačových programov; počítačové programovanie; prenájom počítačov a počítačového softvéru; prevod údajov alebo dokumentov z fyzických médií na elektronické médiá; poskytovanie služieb uvedených v triede 42 tohto zoznamu prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  SALKO 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Novotný Pavol; Krušovská 2301/44, 955 01 Topoľčany 1; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.12.2019 12/2019 BA3M
 
POZ 2048-2019
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2048-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 16.09.2019 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 20.09.2019 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 25.09.2019 Typ Platba
4 výsledok rešerše 03.10.2019 Typ Interné listy
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 23.10.2019 Typ Odoslané
6 Odpoveď na správu úradu 30.10.2019 Typ Doručené
7 Odpoveď na správu úradu 31.10.2019 Typ Doručené
8 Odpoveď na správu úradu 31.10.2019 Typ Doručené
9 pokyn na zverejnenie POZ 05.11.2019 Typ Interné listy
10 Námietky proti zápisu označenia do registra ochranných známok 02.03.2020 Typ Doručené
10a Plná moc 02.03.2020 Typ Doručené
10b Odôvodnenie námietok 02.03.2020 Typ Doručené
10c Príloha inde neuvedená 02.03.2020 Typ Doručené
11 25 Poplatok za podanie námietok proti zápisu označenia 04.03.2020 Typ Platba
12 Doplnenie námietok 04.03.2020 Typ Doručené
12a Dôkazy, o ktoré sa odôvodnenie námietok opiera 04.03.2020 Typ Doručené
13 vyžiadanie poplatku za podanie námietok 16.04.2020 Typ Odoslané
14 25 Poplatok za podanie námietok proti zápisu označenia 28.04.2020 Typ Platba
15 výzva na vyjadrenie k podaným námietkam 29.04.2020 Typ Odoslané
16 Vyjadrenie k námietkam 03.07.2020 Typ Doručené
16a Sprievodný list 03.07.2020 Typ Doručené
POZ 2048-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku