Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2042-2020
(111)  Číslo ochrannej známky  256191 
(151)  Dátum zápisu  28.09.2021 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ  28.09.2021 
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  2042-2020 
(220)  Dátum podania prihlášky  21.09.2020 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  23.06.2021 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  13.10.2021 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Počítače; ručné počítače; pamäťové dosky; počítačový hardvér; integrované obvody; pamäte integrovaných obvodov; čipy integrovaných obvodov; čipové sady; polovodičové procesory; polovodičové procesorové čipy; polovodičové čipy; mikroprocesory; dosky plošných spojov; elektronické obvodové dosky; základné dosky počítačov; počítačové pamäte; počítačové operačné systémy; mikroradiče; dátové procesory; centrálne procesorové jednotky; polovodičové pamäťové zariadenia; signálne procesory; video obvodové dosky; audio obvodové dosky; audio-video obvodové dosky; video akcelerátory; grafické akcelerátory; multimediálne akcelerátory; video procesory; obaly a puzdrá procesorového čipu; kódované magnetické karty; magnetické disky; optické disky; pružné disky; audiovizuálne kompaktné disky; magnetické pásky; dátové káble; mikročipy; elektronické obvody; modemy; prístroje na spracovanie údajov; prístroje na prenos údajov; počítačové vstupné zariadenia; periférne zariadenia počítačov; pracovné stanice pozostávajúce z procesorov, centrálnych procesorových jednotiek, počítačových monitorov, periférnych zariadení počítačov a počítačových tlačiarní; zariadenia na ukladanie údajov; bezpečnostný softvér; súpravy elektronických čipov; počítačové komponenty; grafické (obrazové) akcelerátory; video akcelerátory; elektronické káble; počítačové káble; telekomunikačné káble; elektronické adaptéry; počítačové adaptéry; telekomunikačné adaptéry; počítačové terminály; počítačové tlačiarne; zobrazovacie jednotky videa; telekomunikačné prístroje a nástroje; kamery; počítačový sieťový hardvér; komunikačné servery (počítačový hardvér); počítačový softvér na spracovanie výpočtov; počítačové pamäte; počítačový softvér na poskytovanie zabezpečenej výpočtové siete; počítačový softvér pre použitie pri poskytovaní zabezpečenej siete cloudového výpočtového spracovania; softvér počítačových operačných systémov; počítačový softvér na pripojenie osobných počítačov, sietí, telekomunikačných prístrojov a aplikácií globálnej počítačovej siete; počítačový softvér na vylepšovanie a poskytovanie prenosu, vysielanie, prijímanie, spracovanie a digitalizovanie dát v reálnom čase; adaptéry počítačových sietí; radiče počítačových sietí; rozhrania počítačových sietí; rozbočovače, prepínače a smerovače počítačových sietí; mikroradiče pre zariadenia, podporujúce internet vecí (internet of things, IoT); sťahovateľný počítačový softvér pre spájanie, prevádzkovanie a spravovanie zariadení, podporujúcich internet vecí (internet of things, IoT); sťahovateľný počítačový softvér pre spájanie, prevádzkovanie a spravovanie mobilných zariadení, podporujúcich mobilný internet vecí (internet of things, IoT); počítačový softvér pre vývoj, udržiavanie a používanie lokálnych a rozľahlých počítačových sietí; počítačový softvér pre vývoj, udržiavanie a používanie interaktívnych audio-video počítačových konferenčných systémov; počítačový softvér pre prijímanie, zobrazovanie a používanie všesmerovo vysielaných video, audio a digitálnych dátových signálov; elektronické riadiace zariadenia pre tvorbu rozhrania a pre riadenie počítačov a globálnych počítačových a telekomunikačných sietí s televíznym a káblovým vysielaním a vybavením; elektronické zariadenia na testovanie integrovaných obvodov; elektronické zariadenia na programovanie integrovaných obvodov; polovodičové zariadenia; počítačový softvér pre vytváranie, podporovanie a spravovanie vzdialeného prístupu a komunikovanie s lokálnymi sieťami (lan), virtuálnymi súkromnými sieťami (vpn), rozľahlými sieťami (wan) a globálnymi počítačovými sieťami; operačný softvér smerovačov, prepínačov, rozbočovačov a serverov; nástroje počítačového softvéru pre podporovanie softvérových aplikácií tretích strán; počítačový softvér pre bezdrôtové sieťové komunikácie; sťahovateľné elektronické publikácie v oblasti elektroniky, polovodičov a integrovaných elektronických prístrojov a zariadení, počítačov, telekomunikácií, zábavy, telefónie a káblových a bezdrôtových komunikácií; počítačový hardvér na použitie v strojovom videní, strojovom učení, hlbokom učení, umelej inteligencii, spracovanie prirodzených jazykov, algoritmoch učenia a analýze dát; počítačový softvér na strojové učenie, dotazy na údaje a analýzu dát; počítačový softvér na kognitívne výpočtové spracovanie, hlboké učenie, umelú inteligenciu; platforma počítačového softvéru pre kognitívne výpočtové spracovanie; počítačový softvér pre grafické znázorňovanie dát; počítačový softvér pre rozpoznávanie vzorov; počítačový softvér pre dolovanie dát; softvér počítačového videnia pre získavanie, spracovanie, analyzovanie a chápanie digitálnych obrazov a extrahovanie vizuálnych dát; sady pre vývoj počítačového softvéru; sady pre vývoj počítačového softvéru pre počítačové videnie, strojové učenie, hlboké učenie, umelú inteligenciu, spracovanie prirodzených jazykov, algoritmov učenia a analýzu dát; sťahovateľný počítačový softvér pre videnie, ktorý používa umelú inteligenciu na videnie a interpretovanie dát, spojenie s hardvérom a ukladanie, spravovanie a spracovanie dát v cloude; nahratý počítačový softvér pre videnie, ktorý používa umelú inteligenciu na videnie a interpretovanie dát, spojenie s hardvérom a ukladanie, spravovanie a spracovanie dát v cloude; počítačový softvér pre zaznamenávanie, spracovanie, prijímanie, reprodukovanie, prenos, modifikovanie, komprimovanie, dekomprimovanie, všesmerové vysielanie, zlučovanie a vylepšovanie zvuku, obrazov, grafiky a dát; algoritmické softvérové programy na prevádzkovanie a riadenie počítačov; počítačový softvér pre vylepšovanie a poskytovanie prenosu, vysielania, prijímania, spracovania a digitalizovania audio a video grafických informácií v reálnom čase; sťahovateľný počítačový softvér pre zbieranie, zostavovanie, spracovanie, vysielanie a šírenie dát globálneho pozičného systému (Global Positioning System, GPS) na použitie v pevných, mobilných a ručných zariadeniach; nahratý počítačový softvér pre zbieranie, zostavovanie, spracovanie, vysielanie a šírenie dát globálneho pozičného systému (Global Positioning System, GPS) na použitie v pevných, mobilných a ručných zariadeniach; elektronické databázy, majúce cestné, geografické, mapové informácie, informácie o sieti verejnej prepravy, informácie o linkách verejnej prepravy, informácie o trasách verejnej dopravy, časové rozvrhy a plány verejnej prepravy a ďalšie informácie o verejnej preprave, zaznamenané na počítačovom médiu; navigačný softvér pre vypočítavanie a zobrazovanie trás; navigačný systém verejnej dopravy, majúci interaktívne digitálne mapové displeje, interaktívne inštrukcie a užívateľsky generované informácie; interaktívny sociálny počítačový softvér na získavanie a zobrazovanie verejnej prepravy, navigačných, geografických, mapových a cestovných informácií; interaktívny sociálny počítačový softvér na umožňovanie vysielania informácií o verejnej preprave, mapových, navigačných, dopravných, informácií a informácií o trasách a bodoch záujmu do telekomunikačných sietí, mobilných telefónov, navigačných zariadení a ďalších mobilných a ručných zariadení; interaktívny sociálny počítačový softvér, ktorý umožňuje výmenu informácií medzi používateľmi; počítačové a počítačom prevádzkované systémy pre autonómne riadenie, vodičom asistované, spojené vozidlá, bezpilotné letecké zariadenia a drony; počítačové softvérové platformy, majúce interaktívne displeje, riadiace systémy a riadiace zariadenia, výstražné systémy, spojovacie, palubné počítače a GPS pre vozidlá, spojené vozidlá, autonómne a bezpilotné vozidlá; viackamerové systémy na použitie vo vozidlách; zariadenie na GPS navigáciu a sledovanie polohy vozidiel; zariadenia na výpočet GPS trasy vozidiel; zariadenia do vozidiel na zaznamenávanie videa; bezdrôtové komunikačné sieťové zariadenia do vozidiel na prenos údajov a obrazu; počítačové softvérové aplikácie na digitálnych virtuálnych agentov, predikčné systémy, strojové učenie, automatizáciu kognitívneho procesu, rozpoznávanie vzoru, rozpoznávanie znakov, vizuálne výpočtové aplikácie, virtualizáciu znalostí, robotiku, drony a bezpilotné vozidlá; počítačové softvérové aplikácie na ovládanie automatického riadenia vozidla; počítačové softvérové aplikácie pre ovládanie automatického riadenia vozidla, autonómne riadenie, navigovanie, asistované riadenie vozidiel a automatické riadenie vozidiel; zariadenia na monitorovanie vozidiel, tvorené počítačovým softvérom a počítačovým hardvérom, senzormi, vysielačmi, prijímačmi a globálnymi pozičnými satelitnými prijímačmi, všetko na použitie v spojení so sledovaním vozidiel a monitorovaním vozidiel.
42 - Poskytovanie dočasného používania on-line nestiahnuteľného softvéru na strojové učenie, dolovanie dát, dotazy na údaje a analýzu dát; poskytovanie dočasného používania on-line nestiahnuteľného softvéru na kognitívne výpočtové spracovanie, hlboké učenie, umelú inteligenciu; poskytovanie dočasného použitia nestiahnuteľného softvéru na dotazy na údaje a analýzu dát; poskytovanie dočasného použitia nestiahnuteľného softvéru na dolovanie dát; poskytovanie dočasného použitia nestiahnuteľného softvéru na kognitívne výpočtové spracovanie, hlboké učenie, umelú inteligenciu; počítačové služby poskytujúce dočasné použitie nestiahnuteľného softvéru, programovacie rozhranie softvérových aplikácií (API) a softvérový widget na strojové učenie, dolovanie údajov, dopytovanie údajov a analýzu údajov; poskytovanie on-line nestiahnuteľného počítačového softvéru videnia pre získavanie, spracovanie, analyzovanie a chápanie digitálnych obrazov a extrahovanie vizuálnych dát; poskytovanie on-line nestiahnuteľných sád vývoja počítačového softvéru; poskytovanie on-line nestiahnuteľných sád vývoja počítačového softvéru pre počítačové videnie, strojové učenie, hlboké učenie, umelú inteligenciu, spracovanie prirodzených jazykov, algoritmy učenia a analýzy dát; poskytovanie on-line nestiahnuteľného softvéru videnia, ktorý používa umelú inteligenciu na videnie a interpretovanie dát, spájanie s hardvérom, a ukladanie, spravovanie a spracovanie dát v cloude; poskytovanie softvéru prostredníctvom internetu (SaaS) na použitie pri poskytovaní funkcionalít výpočtového spracovania v cloude a služieb informačnej techniky (IT), výpočtového spracovania a cloudového výpočtového spracovania; poskytovanie softvéru prostredníctvom internetu (SaaS) na použitie vo výpočtovom spracovaní prostredníctvom globálnej a lokálnej siete; poskytovanie softvéru prostredníctvom internetu (SaaS) ako platformu pre vývoj softvéru pre použitie v spájaní aplikácií k podnikovým systémom a zariadeniam; poskytovanie konzultačných a informačných služieb v oblasti poskytovania softvéru prostredníctvom internetu (SaaS); poskytovanie softvéru prostredníctvom internetu (SaaS) na použitie pri poskytovaní výpočtového spracovania s nízkou latenciou a vysokou šírkou pásma; cloudový výpočtový softvér na použitie pri poskytovaní výpočtového spracovania s nízkou latenciou a vysokou šírkou pásma, služieb informačnej techniky (IT) a výpočtového spracovania prostredníctvom globálnej a lokálnej siete rozmiestňovanie aplikácií po celej on line sieti; poskytovanie počítačových analýz pre tretie osoby; ukladanie do vyrovnávacej pamäte v podobe elektronického ukladania údajov pre tretie osoby; výpočty v podobe analýz počítačového hardvéru a softvéru a smerovania prenosu v podobe monitorovania riadenia internetovej prevádzky pre tretie osoby; konfigurácie počítačových sietí na poskytovanie bezpečnej a dôveryhodnej výpočtovej siete; poskytovanie konzultačných služieb ohľadom počítačového hardvéru a softvéru v oblasti vývoja prostredia, založeného na cloude, s integrovaním aplikácií naprieč rôznymi platformami a pripojenými zariadeniami; poskytovanie počítačových sieťových indexov informácií, webových stránok a zdrojov; poskytovanie dočasného použitia nestiahnuteľného počítačového softvéru na pripájanie, prevádzkovanie a spravovanie sieťových zariadení v internete vecí (internet of things, IoT); poskytovanie on-line nestiahnuteľného počítačového softvéru na pripájanie, prevádzkovanie a spravovanie sieťových zariadení v internete vecí (internet of things, IoT); poskytovanie softvéru prostredníctvom internetu (SaaS); konzultačné služby v oblasti počítačov a bezdrôtového výpočtového spracovania; služby správy počítačových sietí na monitorovanie sieťových systémov na technické účely; hosťovanie digitálneho obsahu na internete; služby monitorovania počítačových sietí na poskytovanie informácií o prevádzke počítačových sietí; prispôsobovanie webového softvéru; navrhovanie počítačového používateľského rozhrania (pre tretie osoby); navrhovanie a vývoj počítačového hardvéru a softvéru; konzultačné služby v oblasti navrhovania a vývoja počítačového hardvéru a softvéru; navrhovanie a vyvíjanie štandardov pre iných v návrhu a implementácii počítačového softvéru, počítačového hardvéru a telekomunikačného vybavenia (inžinierska činnosť); poskytovanie on-line softvéru ako služby na zbieranie, zostavovanie, spracovanie, vysielanie a šírenie dát globálneho pozičného systému (Global Positioning System, GPS); poskytovanie on-line nestiahnuteľného softvéru, majúceho cestné, geografické, mapové informácie, informácie o sieti verejnej prepravy, informácie o linkách verejnej prepravy, informácie o trasách verejnej dopravy, časové rozvrhy a plány verejnej prepravy a ďalšie informácie o verejnej preprave; poskytovanie on-line nestiahnuteľného navigačného softvéru na vypočítavanie a zobrazovanie trás a zdieľanie informácií navigačného systému verejnej dopravy, mapových a cestovných informácií; poskytovanie on-line nestiahnuteľného počítačového softvéru pre na umožňovanie zdieľanie informácií o verejnej preprave, mapových, navigačných, dopravných informácií, informácií o trase a informácií o bodoch záujmu; poskytovanie interaktívneho sociálneho počítačového softvéru, ktorý umožňuje výmenu informácií medzi používateľmi; poskytovanie on-line softvéru ako služby na ovládanie automatického riadenia vozidiel, autonómne riadenie, navigovanie, asistované riadenie vozidiel a automatické riadenie vozidiel. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  27.05.03, 27.99.09, 26.04.05 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Intel Corporation; 2200 Mission College Boulevard, Santa Clara, CA 95052; US 
(740)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, Bratislava-Nové Mesto 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  21.09.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 23.06.2021 12/2021 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 13.10.2021 19/2021 FG3M
 
POZ 2042-2020
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 24.09.2020 96,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2042-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 21.09.2020 Typ Doručené
Sprievodný list 21.09.2020 Typ Doručené
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 21.09.2020 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Sprievodný list 21.09.2020 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 22.09.2020 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 28.09.2020 Typ Platba
výsledok rešerše 21.10.2020 Typ Interné listy
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 19.01.2021 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 17.03.2021 Typ Doručené
Sprievodný list 17.03.2021 Typ Doručené
Odpoveď na správu úradu 17.03.2021 Typ Doručené
Plná moc 17.03.2021 Typ Doručené
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 25.03.2021 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 21.05.2021 Typ Doručené
Sprievodný list 21.05.2021 Typ Doručené
pokyn na zverejnenie POZ 24.05.2021 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 20.10.2021 Typ Odoslané
POZ 2042-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku