Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 2039-2011
(111)  Trademark Number  232664 
(151)  Registration Date  11.07.2012 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date  01.12.2021 
(210)  Application Number  2039-2011 
(220)  Application Date  01.12.2011 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  03.04.2012 
(450)  Publication of Registration Date  03.09.2012 
(511)  International Classification of Goods and Services  35, 38, 41 
(511)  List of Classified Goods and Services  35 - Prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; prenájom reklamného času vo všetkých komunikačných médiách; reklama; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; rozširovanie reklamných oznamov; televízna reklama.
38 - Vysielanie káblovej televízie; komunikácie prostredníctvom optických káblov; počítačová komunikácia; poskytovanie priestoru na diskusiu na internete; poskytovanie telekomunikačných kanálov na telenákupy; televízne vysielanie.
41 - Digitálna tvorba obrazov na výstupných zariadeniach; informácie o možnostiach rekreácie; informácie o možnostiach rozptýlenia; informácie o možnostiach zábavy; informácie o výchove a vzdelávaní; organizovanie predstavení (manažérske služby); reportérske služby; strihanie videopások; organizovanie vedomostných a zábavných súťaží; výroba rozhlasových a televíznych programov; televízna zábava; nahrávanie na videopásky; prenájom videopások; výroba rozhlasových a televíznych programov; zábava, pobavenie; živé predstavenie. 
(531)  International Classification of Figurative Elements  27.03.15, 27.05.04, 27.05.21, 27.05.22, 26.07.25, 27.05.12, 29.01.01, 29.01.08, 22.01.10, 27.99.20, 27.99.22, 27.99.16 
(540) Trademark
Vyobrazenie
(550)  Kind of Trademark  obrazová 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)  červená, čierna, biela 
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  ANTIK Telecom s.r.o.; Čárskeho č. 10, 040 01 Košice; SK 
(740)  Attorney(s)  ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA JUDr. Peter Kerecman spoločnosť s ručením obmedzeným, Kerecman Peter, JUDr.; Rázusova 1, 040 01 Košice; SK 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  01.12.2031 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.04.2012 04/2012 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 03.09.2012 09/2012 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 26.05.2021 10/2021 ND3M
 
POZ 2039-2011
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 2039-2011
S/N Item Name Date Type Document
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 01.12.2011 Type Delivered
1a Plná moc 01.12.2011 Type Delivered
1b Vyjadrenie označenia 01.12.2011 Type Delivered
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 15.12.2011 Type Payment
3 výsledok rešerše 03.02.2012 Type Internal Letter
4 pokyn na zverejnenie POZ 03.02.2012 Type Internal Letter
5 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 25.07.2012 Type Sent document
6 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 06.04.2021 Type Delivered
7 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 07.04.2021 Type Delivered
7a Sprievodný list 07.04.2021 Type Delivered
8 vyžiadanie poplatku za obnovu 23.04.2021 Type Sent document
9 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 28.04.2021 Type Payment
10 dodatok k osvedčeniu OZ 03.05.2021 Type Sent document
POZ 2039-2011
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku