Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2039-2011
(111)  Číslo ochrannej známky  232664 
(151)  Dátum zápisu  11.07.2012 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  2039-2011 
(220)  Dátum podania prihlášky  01.12.2011 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  03.04.2012 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  03.09.2012 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  35, 38, 41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  35 - Prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; prenájom reklamného času vo všetkých komunikačných médiách; reklama; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; rozširovanie reklamných oznamov; televízna reklama.
38 - Vysielanie káblovej televízie; komunikácie prostredníctvom optických káblov; počítačová komunikácia; poskytovanie priestoru na diskusiu na internete; poskytovanie telekomunikačných kanálov na telenákupy; televízne vysielanie.
41 - Digitálna tvorba obrazov na výstupných zariadeniach; informácie o možnostiach rekreácie; informácie o možnostiach rozptýlenia; informácie o možnostiach zábavy; informácie o výchove a vzdelávaní; organizovanie predstavení (manažérske služby); reportérske služby; strihanie videopások; organizovanie vedomostných a zábavných súťaží; výroba rozhlasových a televíznych programov; televízna zábava; nahrávanie na videopásky; prenájom videopások; výroba rozhlasových a televíznych programov; zábava, pobavenie; živé predstavenie. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  27.03.15, 27.05.04, 27.05.21, 27.05.22, 26.07.25, 27.05.12, 29.01.01, 29.01.08, 22.01.10, 27.99.20, 27.99.22, 27.99.16 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  červená, čierna, biela 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  ANTIK Telecom s.r.o.; Čárskeho č. 10, 040 01 Košice; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA JUDr. Peter Kerecman spoločnosť s ručením obmedzeným, Kerecman Peter, JUDr.; Rázusova 1, 040 01 Košice; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  01.12.2021 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.04.2012 04/2012 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 03.09.2012 09/2012 FG3M
 
POZ 2039-2011
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2039-2011
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 01.12.2011 Typ Doručené
1a Plná moc 01.12.2011 Typ Doručené
1b Vyjadrenie označenia 01.12.2011 Typ Doručené
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 15.12.2011 Typ Platba
3 výsledok rešerše 03.02.2012 Typ Interné listy
4 pokyn na zverejnenie POZ 03.02.2012 Typ Interné listy
5 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 25.07.2012 Typ Odoslané
6 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 06.04.2021 Typ Doručené
7 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 07.04.2021 Typ Doručené
7a Sprievodný list 07.04.2021 Typ Doručené
POZ 2039-2011
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku