Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2039-2003
(111)  Číslo ochrannej známky  207658 
(151)  Dátum zápisu  14.10.2004 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  18.07.2013 
(210)  Číslo prihlášky  2039-2003 
(220)  Dátum podania prihlášky  18.07.2003 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  07.07.2004 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  03.01.2005 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  01, 03, 04 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  01 - Priemyselné chemikálie, najmä tenzidy ako chemické prísady do výrobkov; apretačné a bieliace prísady a prípravky na priemyselné účely; biologické prísady a prípravky, enzýmy a enzymatické prípravky na priemyselné využitie; chemické prípravky na čistenie tekutín a zmäkčovanie vody; detergenty a škrob na priemyselné účely; impregnačné látky a namáčacie prípravky na farbenie textílií a kože; chemické prípravky na výrobu pigmentov; chemické prostriedky na konzervovanie potravín a krmív; umelé sladidlá; hnojivá prírodné a umelé pre poľnohospodárstvo, lesníctvo, záhradníctvo a záhradkárske účely; živné soli a roztoky pre vonkajšie a izbové rastliny a kvety; chemické prísady do fungicídov; bakteriálne prípravky patriace do tejto triedy.
03 - Pracie, čistiace, leštiace a apretačné prostriedky a prípravky, najmä pracie prášky, tablety a roztoky, namáčacie prostriedky, bieliace, avivážne a apretačné prípravky; prostriedky na umývanie riadu a sanitárnych zariadení; detergenty a stabilizujúce emulzie; výrobky na osobnú hygienu a výrobky kozmetické, najmä s obsahom tenzidov, napr. mydlá toaletné, medicinálne, dezinfekčné a dezodorizačné kusové, práškové a tekuté, sprchové gély, kúpeľové peny, oleje a soli, stabilizujúce peny na kozmetické a hygienické účely, pleťové mlieka a pleťové vody, zubné pasty, prášky a ústne vody, ústne vody a spreje, šampóny a vlasové vody vrátane farieb a prelivov na vlasy, kozmetické prípravky pre zvieratá.
04 - Priemyselné oleje, mazacie tuky a mazadlá, napr. ako konzervačné prípravky na kožu a textílie; zmesi pohlcujúce prach vrátane jeho zavlažovania a viazania. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  Betamatic 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  VALTECH TORS, a.s.; Na Dole 3973/1, 695 01 Hodonín; CZ 
(740)  Zástupca (-ovia)  Patentová a známková kancelária, Hojčuš Peter, Ing.; Osuského 1/A, 851 03 Bratislava 5; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  18.07.2023 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 07.07.2004 7/2004 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 03.01.2005 1/2005 FG3M
3 Zmeny v údajoch o majiteľoch 04.11.2013 11/2013 TC3M
4 Obnovené ochranné známky 04.11.2013 11/2013 ND3M
 
POZ 2039-2003
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 22.08.2003 3 500,00 SKK
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 22.07.2013 7,00 EUR
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 22.07.2013 133,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2039-2003
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie individuálnej prihlášky OZ -FAX 18.07.2003 Typ Doručené
Plná moc 21.07.2003 Typ Doručené
Podanie individuálnej prihlášky OZ 21.07.2003 Typ Doručené
výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 07.08.2003 Typ Odoslané
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 27.08.2003 Typ Platba
výsledok rešerše 05.04.2004 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 06.05.2004 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 28.10.2004 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 17.06.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 17.06.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 24.07.2013 Typ Platba
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 24.07.2013 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 07.10.2013 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 21.11.2022 Typ Doručené
POZ 2039-2003
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 23.09.2013 VALTECH TORS, a.s. VALTECH TORS, v. o. s.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku