Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2037-2011
(111)  Číslo ochrannej známky  232447 
(151)  Dátum zápisu  12.06.2012 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  2037-2011 
(220)  Dátum podania prihlášky  30.11.2011 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  02.03.2012 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  06.08.2012 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  35, 36, 37, 42, 44 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  35 - Dražby; obchodné alebo podnikateľské informácie; poradenstvo v obchodnej činnosti; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; profesionálne obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; obchodný manažment a podnikové poradenstvo; podpora predaja (pre tretie osoby); odborné obchodné poradenstvo; reklamná činnosť; reklama (on-line) na počítačových komunikačných sieťach; distribúcia reklamných materiálov (letáky, prospekty, tlačivá).
36 - Činnosť realitnej kancelárie; kúpa, predaj a prenájom nehnuteľností; správa nehnuteľností; developerská činnosť v investičnej výstavbe; oceňovanie nehnuteľností; nákup a predaj garáží; prenájom kancelárskych priestorov; sprostredkovanie (maklérstvo); sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností; poskytovanie služieb spojených so správou nehnuteľností.
37 - Stavebníctvo (stavebná činnosť); uskutočňovanie stavieb každého druhu vrátane ich zmien, udržiavacích prác na nich a ich odstraňovanie; údržba nehnuteľností.
42 - Vytváranie a udržiavanie počítačových stránok; hosťovanie na webstránkach; architektonické poradenstvo; interiérová výzdoba.
44 - Navrhovanie úprav krajiny; údržba trávnikov; výkon služieb záhradných architektov; služby v záhradníctve. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.02.03, 26.04.09, 07.01.09, 26.07.11, 07.01.24, 27.05.12, 27.05.10, 29.01.01, 29.01.04, 26.04.24 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  oranžová, modrá 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Krásne bývanie, s.r.o.; Záhonok 1195/17, 960 01 Zvolen; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  30.11.2021 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.03.2012 03/2012 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 06.08.2012 08/2012 FG3M
 
POZ 2037-2011
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2037-2011
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 30.11.2011 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 30.11.2011 Typ Doručené
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 13.12.2011 Typ Platba
3 výsledok rešerše 03.02.2012 Typ Interné listy
4 pokyn na zverejnenie POZ 03.02.2012 Typ Interné listy
5 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 04.07.2012 Typ Odoslané
6 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 06.04.2021 Typ Doručené
POZ 2037-2011
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku