Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2035-2011
(111)  Číslo ochrannej známky  233407 
(151)  Dátum zápisu  12.10.2012 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  2035-2011 
(220)  Dátum podania prihlášky  30.11.2011 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  03.07.2012 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  03.12.2012 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  35, 41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  35 - Administratívne služby v oblasti zdravotníctva; činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov v oblasti zdravotníctva; prieskum trhu a verejnej mienky; reklamné a marketingové služby; sprostredkovateľské služby v oblasti obchodu s tovarom; sprostredkovanie služieb uvedených v tomto zozname služieb.
41 - Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  02.01.23, 04.05.03, 26.03.23, 26.07.03, 27.05.12, 27.05.10, 29.01.01, 29.01.02, 29.01.04, 02.07.23, 05.05.20, 01.15.01, 01.15.17 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  modrá, červená, oranžová, žltá, čierna, zelená 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  KLIENT PRO SK, s.r.o.; Prokopova 15, 851 01 Bratislava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  30.11.2021 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.07.2012 07/2012 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 03.12.2012 12/2012 FG3M
 
POZ 2035-2011
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2035-2011
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 30.11.2011 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 30.11.2011 Typ Doručené
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 27.12.2011 Typ Platba
3 výsledok rešerše 28.02.2012 Typ Interné listy
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 02.03.2012 Typ Odoslané
5 Odpoveď na správu úradu 07.05.2012 Typ Doručené
6 pokyn na zverejnenie POZ 16.05.2012 Typ Interné listy
7 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 26.10.2012 Typ Odoslané
8 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 06.04.2021 Typ Doručené
POZ 2035-2011
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku