Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2029-2016
(111)  Číslo ochrannej známky  244698 
(151)  Dátum zápisu  29.03.2017 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  2029-2016 
(220)  Dátum podania prihlášky  16.09.2016 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  01.12.2016 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  03.05.2017 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  03, 05 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  03 - Ústne vody; prípravky na čistenie zubov.
05 - Výživové doplnky. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  BACTORAL 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  JULAMEDIC s.r.o.; Allendeho 2769/38, 059 51 Poprad; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  neplatná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 01.12.2016 12/2016 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 03.05.2017 05/2017 FG3M
3 Ochranné známky vyhlásené za neplatné 13.10.2021 19/2021 MC3M
 
POZ 2029-2016
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2029-2016
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 16.09.2016 Typ Doručené
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 23.09.2016 Typ Platba
3 výsledok rešerše 31.10.2016 Typ Interné listy
4 pokyn na zverejnenie POZ 31.10.2016 Typ Interné listy
5 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 24.04.2017 Typ Odoslané
6 Návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú 02.07.2020 Typ Doručené
6a Dôkazy, o ktoré sa návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú opiera 02.07.2020 Typ Doručené
6b Dôkazy, o ktoré sa návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú opiera 02.07.2020 Typ Doručené
6c Dôkazy, o ktoré sa návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú opiera 02.07.2020 Typ Doručené
6d Príloha inde neuvedená 02.07.2020 Typ Doručené
6e Príloha inde neuvedená 02.07.2020 Typ Doručené
6f Odôvodnenie návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú 02.07.2020 Typ Doručené
6g Návrh, ako sa má vo veci rozhodnúť 02.07.2020 Typ Doručené
6h Plná moc 02.07.2020 Typ Doručené
7 41 Poplatok - kaucia 07.07.2020 Typ Platba
8 27 Poplatok za návrh na zrušenie OZ alebo vyhlásenie OZ za neplatnú 07.07.2020 Typ Platba
9 výzva na vyjadrenie k návrhu na zrušenie/neplatnosť 31.07.2020 Typ Odoslané
10 Vyjadrenie k návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú 24.09.2020 Typ Doručené
10a Sprievodný list 24.09.2020 Typ Doručené
10b Osvedčovacia doložka 24.09.2020 Typ Doručené
10c Plná moc 24.09.2020 Typ Doručené
10d Osvedčovacia doložka 24.09.2020 Typ Doručené
10e Príloha inde neuvedená 24.09.2020 Typ Doručené
11 Podanie inde neuvedené 30.09.2020 Typ Doručené
11a Príloha inde neuvedená 30.09.2020 Typ Doručené
12 zaslanie vyjadrenia protistrany 01.10.2020 Typ Odoslané
13 Podanie inde neuvedené 14.12.2020 Typ Doručené
13a Príloha inde neuvedená 14.12.2020 Typ Doručené
13b Príloha inde neuvedená 14.12.2020 Typ Doručené
13c Príloha inde neuvedená 14.12.2020 Typ Doručené
14 Žiadosť inde neuvedená 03.02.2021 Typ Doručené
15 zaslanie vyjadrenia protistrany 04.02.2021 Typ Odoslané
16 Vyjadrenie k návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú 19.03.2021 Typ Doručené
16a Sprievodný list 19.03.2021 Typ Doručené
16b Výpis z obchodného registra 19.03.2021 Typ Doručené
17 zaslanie vyjadrenia protistrany 23.03.2021 Typ Odoslané
18 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 30.04.2021 Typ Doručené
18a Sprievodný list 30.04.2021 Typ Doručené
19 prvé predĺženie lehoty 05.05.2021 Typ Odoslané
20 Podanie inde neuvedené 10.06.2021 Typ Doručené
20a Príloha inde neuvedená 10.06.2021 Typ Doručené
20b Sprievodný list 10.06.2021 Typ Doručené
21 menovanie, zvolanie komisie 15.07.2021 Typ Interné listy
22 protokol o rokovaní komisie 19.07.2021 Typ Interné listy
23 protokol o hlasovaní komisie 19.07.2021 Typ Interné listy
24 rozhodnutie o neplatnosti OZ 20.07.2021 Typ Odoslané
25 Žiadosť o vyznačenie právoplatnosti rozhodnutia 19.08.2021 Typ Doručené
25a Príloha inde neuvedená 19.08.2021 Typ Doručené
25b Sprievodný list 19.08.2021 Typ Doručené
26 všeobecný referátnik 08.09.2021 Typ Odoslané
27 vyhláška pre vestník - neplatnosť 08.09.2021 Typ Interné listy
28 vnútrospisový list 29.09.2021 Typ Interné listy
POZ 2029-2016
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku