Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2029-2011
(111)  Číslo ochrannej známky  232441 
(151)  Dátum zápisu  12.06.2012 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  2029-2011 
(220)  Dátum podania prihlášky  29.11.2011 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  02.03.2012 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  06.08.2012 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  41, 42, 45 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  41 - Činnosť politických strán spočívajúca vo vzdelávaní, organizovaní a zhromažďovaní občanov; organizovanie predvolebných kampaní; organizovanie politických mítingov; organizovanie stretnutí politických strán s občanmi; organizovanie politických konvencií; zabezpečovanie výcvikov, kurzov a školení; organizovanie a vedenie kongresov, konferencií, seminárov; organizovanie spoločenských a politických zhromaždení; organizovanie manifestácií a sprievodov; poskytovanie elektronických publikácií on-line (bez možnosti kopírovania); vydávanie kníh, časopisov, periodík; vydávanie textov s výnimkou reklamných alebo náborových; on-line vydávanie kníh a časopisov v elektronickej forma; informácie o výchove a vzdelávaní; pedagogické informácie; poradenstvo v oblasti vzdelávania; knižnice, poskytovanie informácií v oblasti organizovania politických mítingov; poskytovanie konzultácií v oblasti organizovania politiky vzdelávania; poskytovanie informácií týkajúcich sa organizovania politických otázok z oblasti vzdelávania.
42 - Spoločenské, politické alebo politologické analýzy a predpovede; expertné služby v oblasti politického manažmentu.
45 - Činnosť politických strán spočívajúca v zastupovaní záujmov občanov predovšetkým pred verejnými alebo štátnymi orgánmi a inštitúciami; právne služby; právne poradenstvo; právny výskum; poradenstvo v oblasti ľudských práv; sociálne a právne štúdie a prieskumy. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  03.07.11, 03.07.16, 03.07.24, 27.05.08, 27.05.10, 29.01.01, 29.01.04, 29.01.06, 27.99.19, 27.99.13 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  sivá, oranžová, modrá 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  SMS-STRANA.SK s.r.o.; Skuteckého 15, 974 01 Banská Bystrica; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  29.11.2021 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.03.2012 03/2012 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 06.08.2012 08/2012 FG3M
 
POZ 2029-2011
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2029-2011
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 29.11.2011 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 29.11.2011 Typ Doručené
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 07.12.2011 Typ Platba
3 výsledok rešerše 18.01.2012 Typ Interné listy
4 pokyn na zverejnenie POZ 18.01.2012 Typ Interné listy
5 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 04.07.2012 Typ Odoslané
6 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 06.04.2021 Typ Doručené
POZ 2029-2011
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku