Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2026-2019
(111)  Číslo ochrannej známky  251849 
(151)  Dátum zápisu  18.02.2020 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ  18.02.2020 
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  2026-2019 
(220)  Dátum podania prihlášky  16.09.2019 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  05.11.2019 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  02.04.2020 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  34, 35, 39, 41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  34 - Tabak a tabakové náhradky; cigarety a cigary; vodné fajky; elektronické vodné fajky; elektronické cigarety a ústne vaporizéry pre fajčiarov; fajčiarske potreby; zápalky; fajky; kvapalné nikotínové náplne do elektronických cigariet.
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triede 34 tohto zoznamu; maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triede 34 tohto zoznamu prostredníctvom internetu; vydávanie reklamných textov; reklama; prenájom reklamných plôch; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; služby porovnávania cien; marketing; optimalizácia internetových vyhľadávačov na podporu predaja; optimalizácia obchodovania na webových stránkach; obchodné sprostredkovateľské služby; online poskytovanie obchodného priestoru pre nákupcov a predajcov tovarov a služieb; obchodný manažment; obchodná administratíva; kancelárske práce.
39 - Taxislužba; automobilová doprava; dovoz, doprava; doručovanie balíkov; balenie tovarov; doručovanie tovarov; skladovanie tovarov (úschova); prenájom dopravných prostriedkov; doprava, preprava; osobná doprava; expedičné služby; doručovacie služby (správy alebo tovar); doručovacie služby.
41 - Prenájom vodných fajok; požičiavanie vodných fajok; informácie o možnostiach zábavy; zábava; plánovanie a organizovanie večierkov. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  Shishataxi 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  B4H s. r. o.; Nad Lúčkami 16, 841 05 Bratislava-Karlova Ves; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Eva Petránová Advokátska kancelária s. r. o.; Puškinova 16, 080 01 Prešov 1; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  16.09.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 05.11.2019 11/2019 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 02.04.2020 04/2020 FG3M
 
POZ 2026-2019
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2026-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 16.09.2019 Typ Doručené
1a Osvedčovacia doložka 16.09.2019 Typ Doručené
1b Plná moc 16.09.2019 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 17.09.2019 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 23.09.2019 Typ Platba
4 výsledok rešerše 26.09.2019 Typ Interné listy
5 pokyn na zverejnenie POZ 03.10.2019 Typ Interné listy
6 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 21.02.2020 Typ Odoslané
POZ 2026-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku