Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2026-2019
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  2026-2019 
(220)  Dátum podania prihlášky  16.09.2019 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  05.11.2019 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  34, 35, 39, 41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  34 - Tabak a tabakové náhradky; cigarety a cigary; vodné fajky; elektronické vodné fajky; elektronické cigarety a ústne vaporizéry pre fajčiarov; fajčiarske potreby; zápalky; fajky; kvapalné nikotínové náplne do elektronických cigariet.
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triede 34 tohto zoznamu; maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triede 34 tohto zoznamu prostredníctvom internetu; vydávanie reklamných textov; reklama; prenájom reklamných plôch; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; služby porovnávania cien; marketing; optimalizácia internetových vyhľadávačov na podporu predaja; optimalizácia obchodovania na webových stránkach; obchodné sprostredkovateľské služby; online poskytovanie obchodného priestoru pre nákupcov a predajcov tovarov a služieb; obchodný manažment; obchodná administratíva; kancelárske práce.
39 - Taxislužba; automobilová doprava; dovoz, doprava; doručovanie balíkov; balenie tovarov; doručovanie tovarov; skladovanie tovarov (úschova); prenájom dopravných prostriedkov; doprava, preprava; osobná doprava; expedičné služby; doručovacie služby (správy alebo tovar); doručovacie služby.
41 - Prenájom vodných fajok; požičiavanie vodných fajok; informácie o možnostiach zábavy; zábava; plánovanie a organizovanie večierkov. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  Shishataxi 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  B4H s. r. o.; Nad Lúčkami 16, 841 05 Bratislava-Karlova Ves; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Eva Petránová Advokátska kancelária s. r. o.; Puškinova 16, 080 01 Prešov 1; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 05.11.2019 11/2019 BA3M
 
POZ 2026-2019
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2026-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 16.09.2019 Typ Doručené
1a Osvedčovacia doložka 16.09.2019 Typ Doručené
1b Plná moc 16.09.2019 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 17.09.2019 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 23.09.2019 Typ Platba
4 výsledok rešerše 26.09.2019 Typ Interné listy
5 pokyn na zverejnenie POZ 03.10.2019 Typ Interné listy
POZ 2026-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku