Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2026-2014
(111)  Číslo ochrannej známky  239748 
(151)  Dátum zápisu  17.04.2015 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  2026-2014 
(220)  Dátum podania prihlášky  19.11.2014 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  07.01.2015 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  02.06.2015 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  35, 38, 41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  35 - Rozširovanie reklamných oznamov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); reklama; rozhlasová reklama; televízna reklama; reklamné agentúry; obchodné alebo podnikateľské informácie; prenájom reklamného času v komunikačných médiách; marketing.
38 - Rozhlasové vysielanie; televízne vysielanie.
41 - Zábava; rozhlasová zábava; tvorba rozhlasových a televíznych programov; televízna zábava; nahrávacie štúdiá (služby); reportérske služby; hudobná tvorba. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  rádio Vlna 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Radio Services a.s.; Brečtanová 1, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  19.11.2024 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 07.01.2015 01/2015 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 02.06.2015 06/2015 FG3M
3 Prevody a prechody práv na ochranné známky 13.10.2021 19/2021 PC3M
4 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 13.10.2021 19/2021 TC3M
 
POZ 2026-2014
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2026-2014
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 19.11.2014 Typ Doručené
2 Podanie individuálnej prihlášky OZ 19.11.2014 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 28.11.2014 Typ Platba
4 výsledok rešerše 02.12.2014 Typ Interné listy
5 pokyn na zverejnenie POZ 02.12.2014 Typ Interné listy
6 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 06.05.2015 Typ Odoslané
7 Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 08.09.2021 Typ Doručené
7a Plná moc 08.09.2021 Typ Doručené
8 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 08.09.2021 Typ Doručené
8a Plná moc 08.09.2021 Typ Doručené
9 Žiadosť o zápis prechodu 08.09.2021 Typ Doručené
9a Doklad o prechode 08.09.2021 Typ Doručené
9b Osvedčovacia doložka 08.09.2021 Typ Doručené
9c Plná moc 08.09.2021 Typ Doručené
10 vyžiadanie poplatku 22.09.2021 Typ Odoslané
11 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 24.09.2021 Typ Platba
12 dodatok k osvedčeniu OZ 01.10.2021 Typ Odoslané
POZ 2026-2014
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 01.10.2021 Harad, a.s. Radio Services, s.r.o.
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 01.10.2021 Radio Services a.s. Harad, a.s.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku