Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉ







PRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2026-2011
(111)  Číslo ochrannej známky  232438 
(151)  Dátum zápisu  12.06.2012 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  2026-2011 
(220)  Dátum podania prihlášky  29.11.2011 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  02.03.2012 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  06.08.2012 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  03, 05, 18, 20, 21, 25, 28, 31, 35, 44 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  03 - Mydlá; voňavkárske výrobky, éterické oleje, kozmetické prípravky, vlasové vodičky; šampóny a prípravky pre zvieratá chované v domácnosti.
05 - Zverolekárske prípravky, najmä antiparizitiká, krmivá pre citlivé kĺby, odpudzovače.
18 - Aktovky, kufríky, batohy, cestovné kufre, cestovné kožené tašky, diplomatické kufríky, chlebníky, kabelky, kľúčenky ako kožená galantéria, imitácia z kože a výrobky z týchto materiálov, kožené alebo kožou potiahnuté škatule, kožené škatule na klobúky, kožené nite, šnúrky a vlákna, kožené obloženie nábytku, kožené náramenné pásy, cestovné obaly na odevy a šaty, kufríky s toaletnými potrebami, nákupné tašky, peňaženky, peňaženky ako mešteky na peniaze, plážové tašky, pokrývky pre zvieratá, psie obojky a vodidlá, kožené remene a remienky, batohy, sieťky na nákupy, tašky na nosenie detí, torby, vaky pre horolezcov a turistov, kožené vrecká a vrecia na balenie.
20 - Nábytok, zrkadlá, rámy na obrazy; výrobky (nezahrnuté do iných tried) z dreva, korku, trstiny, prútia, rohoviny, kostí, slonovinovej kosti, veľrybích kostíc, mušlí, korytnačiny, jantáru, perlete, sépiolitu a náhradiek týchto materiálov a z plastov; klietky pre zvieratá chované v domácnosti.
21 - Klietky pre zvieratá chované v domácnosti vrátane transportných boxov, pelechov a vankúšov, odpadové nádoby pre zvieratá chované v domácnosti; misky na kŕmenie zvierat a robenie očisty pre zvieratá chované v domácnosti; kefy a hrebene na zvieratá chované v domácnosti.
25 - Odevy všetkých druhov patriacich do triedy 25 vrátane oblečenia pre zvieratá chované v domácnosti a pokrývky hlavy.
28 - Hračky pre zvieratá chované v domácnosti.
31 - Živé zvieratá; čerstvé ovocie a zelenina; semená, rastliny a kvety; potrava pre zvieratá vrátane doplnkov výživy a pochúťok.
35 - Maloobchodné služby v oblasti koženej galantérie, drogérie a kozmetiky, odevov, nábytku, šperkov a chovateľských potrieb.
44 - Chov zvierat; kadernícke salóny; manikúra; masáže; salóny krásy; fyzioterapia; starostlivosť o čistotu zvierat chovaných v domácnosti; upravovanie a česanie zvierat chovaných v domácnosti. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  24.09.02, 24.09.07, 26.04.06, 26.04.22, 26.04.24, 27.05.22, 27.05.12, 27.05.24, 26.11.13, 09.01.07, 27.03.15, 27.99.04, 27.99.19 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Offer, s.r.o.; Námestie Slobody 5, 974 01 Banská Bystrica; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  29.11.2021 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.03.2012 03/2012 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 06.08.2012 08/2012 FG3M
 
POZ 2026-2011
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2026-2011
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 29.11.2011 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 29.11.2011 Typ Doručené
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 20.12.2011 Typ Platba
3 výsledok rešerše 20.01.2012 Typ Interné listy
4 pokyn na zverejnenie POZ 20.01.2012 Typ Interné listy
5 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 04.07.2012 Typ Odoslané
6 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 06.04.2021 Typ Doručené
POZ 2026-2011
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku