Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2025-2005
(111)  Číslo ochrannej známky  218482 
(151)  Dátum zápisu  12.07.2007 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  2025-2005 
(220)  Dátum podania prihlášky  31.10.2005 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  05.04.2007 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  06.09.2007 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  01 - Prídavné kvapaliny na použitie s abrazívami, syntetické materiály na absorpciu oleja, acetanhydrid, anhydrid kyseliny etánovej, acetát celulózy v surovom stave, acetáty, octany, etanáty - chemikálie, acetón, propanón, dimetylketón, acetylén, acetylén tetrachloride, adhezíva - lepiace materiály na priemyselné účely, adhézne prípravky na chirurgické bandážovanie, hnacie plyny do aerosólov, agar-agar, agrochemikálie s výnimkou fungicídov, herbicídov, insekticídov a prípravkov na ničenie buriny a parazitov, surové acrylové živice, actinium, aktívne uhlie, odpeňovacie roztoky do akumulátorov, okyslená voda na dobíjanie akumulátorov, tekutiny na odstraňovanie síranov z akumulátorov, aldehyd amónny, aldehydy, algináty - chemické prípravky, alkalické jodidy na priemyselné účely, alkalické kovy, soli alkalických kovov, alkálie, alkaloidy, alcohol, americium, amoniak, amoniak na priemyselné účely, amónne soli, amylacetát, etanát pentylový, amylalkohol, chemické prípravky na laboratórne analýzy s výnimkou analýz na lekárske alebo zverolekárske účely, anhydridy, antidetonačné látky do spaľovacích motorov, antimóny, antistatické prípravky s výnimkou prípravkov pre domácnosť, kyselina antranilová, apretúrne chemické prípravky na kožu, apretúry, arabská guma na priemyselné účely, argon, arzén, arzeničnan olovnatý, kyselina arzenitá, astát, palivá do atómových reaktorov, bakteriálne prípravky s výnimkou prípravkov na lekárske a zverolekárske účely, enologické baktericídne látky - chemické prípravky na použitie pri výrobe a ošetrovaní vína, bakteriologické prípravky na octové kvasenie, bakteriologické prípravky s výnimkou prípravkov na lekárske a zverolekárske účely, adhezívne prípravky na chirurgické bandážovanie, bárium, zlúčeniny s báriom, baryt, barytový papier, soli do galvanických batérií, bauxit, bentonit, benzénkarboxylová kyselina, benzénové deriváty, kyseliny na báze benzénov, detergentné prísady do benzínov, berkelium, chemické látky na prevzdušnenie betónov, konzervačné prípravky na konzerovanie betónu s výnimkou farieb a olejov, spojivá do betónov, výrobky na konzervovanie betónu s výnimkou farieb a olejov, bezvodý amoniak, bezvodý uhličitan sodný, bieliace (odfarbovacie) prípravky na priemyselné účely, jodidovaná bielkovina, sladová bielkovina, živočíšna alebo rastlinná bielkovina ako surovina, biochemické katalyzátory, biologické prípravky s výnimkou prípravkov na lekárske alebo zverolekárske účely, bizmut, látky na výrobu blýskania, bróm na chemické účely, brzdové kvapaliny, acetát celulóza ako surovina, celulóza, buničina, konzervačné prípravky na cement s výnimkou farieb a olejov, cér, cézium, curium, lampová čerň, lampové sadze na priemyselné účely, chemické činidlá s výnimkou činidiel na lekárske alebo zverolekárske účely, číriace prípravky, číriace prípravky na mušty, číriace prípravky na víno, chemické prípravky na čistenie oleja, prípravky na čistenie plynu, chemické prípravky na čistenie vody, čistiace prípravky chemické na čistenie komínov, soli čpavku, čpavok na priemyselné účely, defolianty, dehydratačné prípravky na priemyselné účely, chemické prípravky na dekarbonizáciu motorov, deriváty celulózy, destilovaná voda, detergentné prísady do benzínu, detergenty na použitie vo výrobnom procese, diagnostické prípravky s výnimkou prípravkov na lekárske alebo zverolekárske účely, diastáza - enzým na priemyselné účely, diatomit, diatomová zemina, diazopapier, dichlór cínu, dichróman draselný, dichróman sodný, dioxalát draslíka, disperzia plastov, naftové disperzné činidlá, olejové disperzné činidlá, ditioničitany, dolomit na priemyselné účely, soli drahých kovov na priemyselné účely, draslík, drevina, drevný lieh - produkty destilácie, drevný lieh - metylalkohol, drevný ocot, opálené drevo, drevovina, dubienky, dusičnan bizmutitý na chemické účely, dusičnan strieborný, dusičnan uránu, dusičnan vápenatý - hnojivo, dusičnany, dusík, dusíkaté hnojivá, dusíkaté vápno - hnojivo, zmesi na opravu duší pneumatík, dysprosium, kaliace látky do emailu, emaily a chemické prípravky na farbenie skla, emulgátory, fotografické emulzie, enologické baktericídy - chemické prípravky na použitie pri výrobe vína, enzymatické prípravky na priemyselné účely, enzýmy na priemyselné účely, epoxidové živice v surovom stave, erbium, estery celulózy na priemyselné účely, etán, etanát olovnatý, etanát olovičitý, éter kyseliny sírovej, étery celulózy na priemyselné účely, étery, etylalkohol, etyléter, etánoxyetán, europium, farbiace kúpele na fotografiu, farbiace soli - tónovacie prípravky na fotografiu, chemické prípravky na výrobu farby, fenol na priemyselné účely, mliečne fermenty na priemyselné účely, fermenty na chemické účely, fermium, ferokyanidy, ferotypové platne - fotografia, filmy so svetlocitlivou vrstvou neexponované, filmy so svetlotlačovou vrstvou neexponované, filtračné materiály - chemické prípravky, filtračné materiály - minerálne látky, filtračné materiály - plastické látky v surovom stave, filtračné materiály - rastlinné látky, chemické prípravky proti fľakom a škvrnám na textilných látkach, flokulačné činidlá, fluór, fluoridové zmesi, formaldehyd na chemické účely, fosfatidy, fosfáty - hnojivá, fosfor, fotocitlivé platne, fotografické emulzie, fotografické platne so svetlocitlivou vrstvou, fotografické redukčné činidlá, fotografický papier, chemické prípravky na použitie vo fotografii, fotometrický papier, francium, chemické aditíva do fungicídov, gáfor na priemyselné použitie, gálium, kyselina galotanická, kyselina galová na výrobu atramentu, galvanický kúpeľ, prípravky na galvanizáciu, garbiarske prípravky na mastenie kože, garbiarske prípravky na vyrobenie koží, getery - chemicky aktívne látky, chemické prípravky s výnimkou pigmentov na výrobu glazúry, keramické glazúry, gleje - lepidlá s výnimkou glejov na kancelárske použitie a pre domácnosť, prípravky na glejenie, glejové prípravky na ošetrovanie stromov, glukóza na priemyselné účely, glukozidy, glutén lepidlo, okrem kancelárskych lepidiel a lepidiel pre domácnosť, glyceridy, glycerín na priemyselné účely, glycol, glykoléter, grafit na priemyselné účely, látky na výrobu gramofónových platní, prípravky na renováciu gramofónových platní, gurjunský balzam na výrobu fermeží, hasiace zmesi, helium, hlina, prípravky na hnojenie, poľnohospodárske hnojivá, holmium, hormóny na aktiváciu dozrievania ovocia, hormóny na rýchlenie dozrievania ovocia, humus, hydráty kvapaliny pre hydraulický obvod, hydrazine, hydrogenuhličitan sodný na chemické účely, hydroxid sodný na priemyselné účely, hydroxidy alkalických kovov, chemické avivážne prípravky na priemyselné účely, chemické činidlá okrem činidiel na lekárske a zverolekárske účely, chemické čističe oleja, chemické látky na laboratórne analýzy s výnimkou analýz na lekárske alebo zverolekárske účely, chemické odlučovače oleja, chemické prípravky na čistenie komínov, chemické prípravky na odmasťovanie, chemické prípravky na odstraňovanie vosku, chemické prípravky na úpravu a opracovanie zliatin kovov, chemické prípravky na vedecké účely, okrem lekárskych a veterinárnych účelov, štiepateľné chemické prvky, chemické tužidlo na kaučuk, chemické tužidlo na papier, priemyselné chemikálie, chemikálie pre lesníctvo okrem fungicídov, herbicídov, insekticídov a prípravkov na ničenie parazitov, adhézne prípravky na chirurgické bandáže, chladiace prípravky - zmesi, chladiace zmesi do motorov vozidiel, chladivá, chlór, chlorečnany, chlorid hlinitý, chlorid horečnatý, chlorid uhličitý, tetrachlórmetán, chloridy, chloristany, chlórnan sodný, chlórové vápno, chrómany, chromité soli, chrómové soli, ílový výplach, chemické aditíva do ílových výplachov, impregnačné látky - chemické na textil, impregrančné prípravky na vodovzdornú úpravu textilu, indikátorový papier, látky proti vytváraniu alebo na odstraňovanie inkrustácie, chemické prísady do insekticídov, jód na chemické účely, jód na priemyselné účely, izopropyltoluén, izotopy na priemyselné účely, spomaľovače do jadrových reaktorov, jodid hlinitý, jódované bielkoviny, jódované soli, kainit, kal vrtný, vrtný výplach, kalcinovaná sóda, bezvodý uhličitan sodný, prípravky na kalenie kovov, kalifornium, kalivá na emaily a sklo, látky proti tvoreniu kameňa, kamenec, kamenná soľ, kaolín, karbid, karbid vápenatý, karbonyl na ošetrovanie rastlín, katalyzátory chemické, katechu - extrakt východoindickej akácie, látky na ochranu kaučuku, kaučuk tekutý, kaučukový roztok, kazeín na priemyselné účely, kebračo na priemyselné účely, keramické glazúry, keramické materiály vo forme častíc ako filter, keramické materiály vo forme častíc na použitie ako prostriedky na filtrovanie, keramické zmesi na spekanie - granulky, prášok, zmesi na výrobu technickej keramiky, ketóny, kinofilmy neexponované opatrené citlivou vrstvou, prípravky proti klíčivosti zeleniny, kompost, konzervačná soľ s výnimkou soli na konzervovanie potravín, konzervačné prísady do farmaceutických prípravkov, chemické látky na konzervovanie potravín, korozívne prípravky, kovové zeminy, alkalické kovy, prípravky na kalenie kovov, prípravky na popúšťanie kovov, prípravky na žíhanie kovov, kovy alkalických zemín, apretúry okrem olejov na kožu, garbiarske prípravky na kože, garbiarske prípravky na úpravu kože, chemické apretúrne prípravky na kožu, chemické prípravky na impregnáciu kože, chemické prípravky na ošetrenie kože, chemické prípravky proti priepustnosti kože, lepidlá na kožu, kremičitan hlinitý, kremík, kreozot na chemické účely, krotónaldehyd, kryogénne prípravky, krypton, chemické ochranné prípravky na prevenciu proti kúkoľu, kultúry mikroorganizmov s výnimkou kultúr na lekárske a zverolekárske účely, galvanizačné kúpele, brzdné kvapaliny, pomocné kvapaliny na použitie s abrazívami, kvapaliny do hydraulických obvodov, kvapaliny na odstraňovanie síranov z akumulátorov, kvapalný kaučuk, chemické látky na kvasenie vína, kvetníky rašelinové na záhradnícke účely, prípravky na konzervovanie kvetov, prípravky na ochranu kvetov, kyánamid vápenatý, dusíkaté vápno ako hnojivo, kyanidy, roztoky na kyanotypiu, kyanotypové plátno, kyselina boritá na priemyselné účely, kyselina citrónová na priemyselné účely, kyselina dusičná, kyselina fluorovodíková, kyselina fosforečná, kyselina chlórová, kyselina chlorovodíková, kyselina chrómová, kyselina jodičná, kyselina mliečna, kyselina mravčia, kyselina octová, kyselina oktadecénová, kyselina oxálová, kyselina etándiová, kyselina peroxodisírová, kyselina pikrová, trinitrofenol, kyselina salicylová, kyselina sebaková, kyselina dekándiová, kyselina soľná, kyselina uhličitá, kyselina vínna, kyselinovzdorné chemické zlúčeniny, kyslík, suchý ľad - oxid uhličitý, lakmusový papier, rozpúšťadlá na laky, lampové sadze na priemyselné účely, lantán, látky podporujúce horenie - chemické prísady do motorových olejov, lecitín ako surovina, prípravky na lejárske formy, lejárske prípravky, lejársky piesok, plagátové lepidlá, lepidlá a gleje na lepenie plagátov, lepidlá na priemyselné účely, lepidlá na tapety, chemické látky pre lesníctvo s výnimkou fungicídov, insekticídov a prípravkov proti parazitom, liadok, liehový ocot, lítium, lutécium, magnetická kvapalina na priemyselné účely, magnezit, manganát, kôra manglového stromu na priemyselné účely, mastenec, mastix na kožu, mastix na pneumatiky, mastné kyseliny, chemické čistiace prostriedky na odstránenie mastnoty, prípravky na oddeľovanie mastnoty, prípravky na odstraňovanie mastnoty pri výrobe tovarov, chemické prípravky proti matneniu okien, chemické látky na matovanie skla, chemické prípravky na údenie mäsa, prípravky na tenzerizáciu mäsa na priemyselné účely, médiá na automatický prenos, meniče iónov ako chemické látky, metaloidy, metán, metylbenzén, metyléter, kultúry mikroorganizmov okrem kultúr mikroorganizmov na lekárske a zverolekárske účely, mikroorganizmy s výnimkou mikroorganizmov na lekárske a zverolekárske použitie, minerálne kyseliny, mliečne fermenty na chemické účely, moridlá na kovy, moridlá na tabak, moridlo na použitie v garbiarstve, morská voda na priemyselné účely, morské chaluhy ako hnojivo, chemické aditíva do motorových palív, chemické prípravky na dekarbonizáciu motorov, prípravky proti vyvretiu chladiacej kvapaliny v motoroch, chladiace zmesi do motorov vozidiel, múka na priemyselné účely, konzervačné prípravky na murivo s výnimkou farieb a lakov, látky na ochranu muriva s výnimkou farieb a olejov, prípravky na čerenie muštov, kovové mydlá na priemyselné účely, naftalín, namáčacie prípravky na bielenie, namáčacie prípravky na farbenie, namáčacie prípravky pre textilný priemysel, nápoje - filtračné látky pre priemysel, nemrznúca zmes, neodým, neón, neptunium, neutralizačné prípravky na neutralizáciu toxických plynov, neutralizačné prípravky toxických plynov, vedľajšie produkty spracovania obilniny na priemyselné účely, lepidlá, spojivá na obkladačky, obrábacie prípravky na konečnú úpravu ocele, lepidlá na obuv, prípravky na úpravu ocele, octan hlinitý, bakteriologické prípravky na octové kvasenie, prípravky zabraňujúce púšťaniu očiek na pančuchách, oddeľovacie a odlepovacie prípravky, odfarbovacie prípravky na priemyselné účely, odglejovacie prípravky, prípravky na odlepenie, prípravky na opracovanie odliatkov, odmasťovacie prípravky na použitie vo výrobnom procese, odpeňovacie roztoky do akumulátorov, odpeňovacie roztoky do batérií, látky na odstránenie lesku, prípravky na ochranu proti ohňu, ohňovzdorné prípravky, ochranné plyny na zváranie, ochranné prípravky na tehlové murivo okrem farieb, chemické prípravky proti matneniu alebo zakaleniu okenného skla, disperzné činidlá na olej, chemické prípravky na čistenie oleja, syntetické materiály na absorpciu oleja, oleje na činenie kože, oleje na konzervovanie potravín, oleje na spracovanie kože, oleje na úpravu kože (garbiarstvo), olivín - chemický prípravok, organické bielidlá, bieliace činidlá, organické čistiace prípravky, ortuť, oxaláty, oxid antimonitý, oxid barnatý, oxid dusný, oxid hlinitý, oxid kobaltitý na priemyselné účely, oxid lítny, oxid manganičitý, oxid olovnatý, oxid ortuťnatý, oxid titaničitý na priemyselné účely, oxid uránu, oxid zirkóničitý, oxidy chrómu, chloridy paládia, prípravky na úsporu palív, palivá do jadrových reaktorov, papier albumínový, papier nitrifikačný, papier regeneračný, papierovina, papierovina - papierová vláknina, peroxid vodíka, peroxoboritan sodný, peroxosírany, peroxouhličitany, chemické prípravky na výrobu pigmentov, činidlá na čírenie a konzervovanie piva, konzervačné činidlá do piva, planografický materiál, planografický papier, disperzné činidlá na plastické hmoty, plastické hmoty ako suroviny, plastisoly, plutónium, látky na čistenie plynu, plynové poháňače do aerosólov, ochranné plyny na zváranie, stužené plyny na priemyselné účely, zmesi na opravu pneumatík, tmely na pneumatiky, prípravky na odstraňovanie politúry, poľnohospodárske chemické prípravky s výnimkou fungicídov, herbicídov, insekticídov a prípravkov na ničenie buriny a parazitov, hnojivá pre poľnohospodárstvo, polónium, prípravky na opúšťanie kovov, potaš - uhličitan draselný, chemické látky na konzervovanie potravín, povrchovo aktívne chemické činidlá, prazeodým, prídavné kvapaliny na použitie s abrazívami, priemyselné hnojivá, priemyselné chemikálie, prípravky izolujúce proti vlhkosti muriva s výnimkou farieb, prípravky na apretovanie a konečnú úpravu textílií, prípravky na odstraňovanie vodného kameňa s výnimkou prípravkov pre domácnosť, prípravky na tvrdé spájkovanie, prípravky na zmäkčovanie vody, prípravky na lejacie formy, prípravky proti tvorbe kotolného kameňa, chemické prísady do fungicídov, chemické prísady do motorových palív, chemické prísady do insekticídov - prostriedkov proti hmyzu, chemické prísady do vrtných kalov, promethium, protactinium, proteín ako surovina, protiskvapalňovacie chemické látky, kyselina pyrogalová, chemikálie na vyplachovanie radiátorov, rádiokatívne prvky na vedecké účely, rádium na vedecké účely, radón, prípravky na reguláciu rastu rastlín, rašelina - hnojivo, rašelinové kvetníky pre záhradníctvo, regeneračný papier, rénium, retardéry - spomaľovacie látky do jadrových reaktorov, röntgenové filmy s citlivou vrstvou, neexponované, ropné dispergačné činidlá, rozjasňovače - chemické prípravky na zjasňovanie farieb na priemyselné účely, rozpúšťadlá na fermeže, rozpúšťadlá na gumu, rubidium, sadze na priemyselné a poľnohospodárske účely, sacharin, salmiak, salmiakový lieh, samarium, samotónovací papier - fotografia, chemické prípravky na sebaobranu, selén, moridlá na semená, senzibilizátory fotografií, scitlivovače, zmesi na výrobu, silikáty, silikóny, síra, síran bárnatý, síran chromito-draselný, síran meďnatý, vitriol, kyselina siričitá, sírny kvet na chemické účely, sírouhlík - disulfid uhličitý, kyselina sírová, scandium, chemické látky na leptanie skla, chemické látky na matnenie skla, kalivá do skla, prípravky proti zakaľovaniu skla, vodné sklo, chemické látky na skvapalňovanie, umelé sladidlá ako chemické prípravky, sladová bielkovina, chemické prípravky proti sneti, chemické ochranné prípravky proti sneti obilnej, kalcinovaná sóda, sodík, soľ ako surovina, soľ kyseliny štavelovej, soli ako hnojivá, soli ako chemické prípravky, soli alkalických kovov, soli drahých kovov na priemyselné účely, soli kovov vzácnych zemín, soli na farbenie kovov, soli na priemyselné účely, soli ortute, soli do galvanických článkov, soli sodíka, soli striebra, postriebrovacie roztoky, soli vápnika, soli zlata, soli železa, spájkovacie pasty, antidetonátory do spaľovacích motorov, keramické kompozície na spekanie - granulky, prášok, spinely ako chemické prípravky, spódium - kostné uhlie, betónové spojivá, lejárske spojivá, kyselina steárová, prípravky obsahujúce stopové prvky pre rastliny, stroncium, stužené plyny na priemyselné účely, bezzeminové rastlinné substráty, suchý ľad - oxid uhličitý, sulfáty, sulfid antimonitý, sulfidy, sulfimid kyseliny benzoovej, sulfónové kyseliny, sumach na garbiarske účely, superfosfáty ako hnojivá, svetlocitlivý papier so svetlocitlivou vrstvou, svetlotlačové plátno ako fotografia, syntetické živice v surovom stave, ochranné prípravky na škridly s výnimkou farieb a olejov, chemické látky na skvapalňovanie škrobu, chemické prípravky na skvapalnenie škrobu chemické prípravky na stekutenie škrobu, škrob ako apretúra, škrob na priemyselné účely, škrobové lepidlá s výnimkou kancelárskych lepidiel a lepidiel pre domácnosť, chemické prípravky proti škvrnám a fľakom na textilných látkach, prípravky proti matneniu šošovky, štepárske tmely na stromy, štepárske vosky, štiepateľné chemické prvky, štiepateľné materiály pre jadrovú energetiku, moridlá na tabak, tálium, tannin, lepidlá na tapetovanie, lepidlá na tapety, tapioková múka na priemyselné účely, tavidlá na tvrdé spájkovanie, ťažká voda, konzervačné prípravky na tehly s výnimkou farieb a olejov, technécium, telúr, tenzné činidlá, terbium, tetraboritan disodný, borax, tetrachloridy, chloridy obsahujúce štyri atómy chlóru, chemické impregnačné prípravky na textil, chemické prípravky na vodovzdornú úpravu textilu, zjasňovacie prípravky na textil, tiokarbanilid, titanit, tlačové dosky do ofsetových tlačení s citlivou vrstvou, tmel na pneumatiky, tmel na štepenie stromov, tmel, nauhličovadlo pre metalurgiu, tmelové konzervačné prípravky s výnimkou farieb a mazadiel, vodoodolné chemické prípravky do tmelov s výnimkou farieb, tmely na obuv, tmely na opravu rozbitých alebo zlomených predmetov, tmely na vypĺňanie dutín stromov, tmely ako impregnačné látky s výnimkou farieb, tmely, spojivá, lepidlá na obkladačky, toluény, tórium, tragant, tragantová guma, trieslové drevo, triesloviny, troska ako hnojivo, túlium, uhličitan horečnatý, uhličitan vápenatý, uhličitany, prípravky zo živočíšneho uhlia, šetriče uhlia, živočíšne uhlie, uhlík, uhlík do filtrov, uhľohydráty, umelé sladidlá ako chemické prípravky, umelé živice v surovom stave, urán, urýchľovače vulkanizácie, chemické látky na impregnáciu usne, chemické prípravky na oživenie usne, ustaľovacie kúpele na fotografie, ustaľovače na fotografie, valchovacia hlina pre textilný priemysel, prípravky na valchovanie, prípravky na valchovanie pre textilný priemysel, ustaľovacie vaničky na fotografie, látky na vytvrdenie vápenca, acetát vápna, prípravky podporujúce varenie na priemyselné účely, vedľajšie produkty spracovania obilnín na priemyselné využitie, ochranné chemické prípravky na vinič, vínny alkohol, vínny kameň s výnimkou kameňa na farmaceutické účely, vínny kameň s výnimkou vínneho kameňa na farmaceutické účely, chemické prípravky na fermentáciu vína, prípravky na čírenie vína, viskóza, vitriol, destilovaná voda, draselná voda, chemické prípravky na čistenie vody, morská voda na priemyselné účely, vodík, vodné sklo, kyselina volfrámová, štepársky vosk, vosk ako chemický čistiaci prípravok, vtáčí lep, vulkanizačné prípravky, vymieňače iónov ako chemické prípravky, výplne stromových dutín (lesníctvo), látky na vytvrdzovanie vápencom, vývojky, fotografické vývojky, prípravky proti vyvretiu chladiacej kvapaliny v motoroch, vyzina s výnimkou vyziny pre domácnosť a na kancelárske účely, vzácne zeminy, witerit, xenon, ytterbium, yttrium, záhradnícke chemikálie s výnimkou fungicídov, herbicídov, insekticídov a prípravkov proti parazitom, zásady ako chemické látky, zemiaková múčka na priemyselné účely, rozsievková zemina, zemina na pestovanie, kovové zeminy, vzácne zeminy, chemické prípravky na zlepšenie pôd, chemické prípravky na úpravu zliatiny kovov, zmäkčovadlá, zmäkčovadlá na priemyselné účely, prípravky na zmäkčovanie vody, zmesi na výrobu gramofónových platní, zoslabovače negatívov na fotografické účely, zváracie pasty, chemické prípravky na zváranie, ochranné plyny na zváranie, zvlhčovacie prípravky na čistenie, zvlhčovacie prípravky na farbenie, zvlhčovacie prípravky pre textilný priemysel, želatína na fotografické účely, žieravé látky na priemyselné účely, akrylové živice v surovom stave, epoxidové živice ako surovina, živočíšne bielkoviny ako surovina, živočíšne uhlie, prípravky zo živočíšneho uhlia.
02 - Alizarínové farbivá, alumíniové farby, anilínové farby, annotto - farbivo, antikorózne mazivá, auramín, azbestové farby, badižón, baktericídne náterové farby, kanadský balzam, roztok na bielenie, bieloba olovnatá, bieloby ako farbivá a farby, bronzové laky, bronzový prášok, čerň ako farbivá a farby, nátery na dechtovú plsť, farbiarske drevo, farbivá na drevo, konzervačné oleje na drevo, konzervačné prípravky na drevo, moridlá na drevo, prípravky na konzervovanie dreva, emailové farby, emaily - laky, strieborné emulzie ako pigment, garbiarska farba, tlačiarenská farba, farba na kožu, farbiarske drevo, potravinárske farbivá, sladové farbivá, farbivá na drevo, farbivá do likérov, farbivá do masla, farbivá do nápojov, farbivá do piva, farbivo červca neopálového, baktericídne farby, emailové farby, ohňovzdorné farby, riedidlá na farby, spojivá na farby, zahusťovače farby, farby na keramiku, farby na obuv, farby, farebné papiere na farbenie veľkonočných vajec, fermeže, fixatívy ako laky, fixatívy na vodové farby, kovové fólie pre maliarov, dekoratérov, polygrafov a umelcov, strieborné fólie, garbiarske farby, git, glazúry ako farby a laky, glejové farby, glejoživice, glieda - oxid olovnatý, gumiguta na maľovanie, hliníkový prášok na farbenie, prípravky proti hrdzi, indigo - farbivo, japonská čerň, japonský čierny lak, kalafúna, kanadský balzam, karamel, kulér ako potravinové farbivo, karbónová čerň - pigment, karbonyl ako konzervačný prostriedok na drevo, karmínová červeň - farbivo z červca neopálového, keramické farby, kopal, náplne do tlačiarní a kopírovacích prístrojov - tonery, koralová fermež, kovové fólie pre maliarov, dekoratérov, tlačiarov a umelcov, kovy vo forme práškov pre maliarov, dekoratérov, tlačiarov a umelcov, farba na kožu, moridlá a farbivá na kožu, kreozot na konzervovanie dreva, kurkuma - farbivo, riedidlo na laky, laky, lampová čerň - pigment, leštidlá na keramiku, farbivá do likérov, farbivá do masla, prípravky proti matneniu kovov, mínium, modridlá - farbivá alebo farby, moridlá, moridlá na drevo, nátery - farby, nátery na strešné krytiny, nátery zabraňujúce nánosom a usadeninám, ochranné nátery na podvozky automobilov, ochranné pásky proti korózii, ochranné prípravky na kovy, antikorozívne oleje, konzervačné oleje na drevo, oleje na konzervovanie dreva, olovená oranž, olovnatá bieloba, oxid kobaltitý - farbivo, oxid olovnatý - glieda, oxid titaničitý - pigment, oxid zinočnatý - zinková beloba - pigment, protikorózne pásky, pigmenty, farbivá do piva, keramická platinová farba, platinové lesky na keramiku, ochranné nátery na podvozky automobilov, podvozky vozidiel, pojivá do farieb, pozlátka, bronzový prášok - farba, hliníkový prášok pre maliarov, umelcov a dekoratérov, protikorózne oleje, ochranné protikorózne prípravky, riedidlá pre farby, sadze - farbivo, sandarac, senna - hlink, sienna - hlink, sikatívy na vysúšanie farieb, sklársky tmel, sladové farbivá, sladový karamel - potravinárske farbivo, spojivá na farby, strieborné fólie, strieborné pasty, strieborné prášky, striebrenky na keramiku, striebro vo forme pasty, sumach do lakov a politúr, šafran - farbivo, šelak, prípravky na odstraňovanie tapety, terpentín - riedidlo na farby, tlačiarenské farby - atrament, tlačiarenské pasty - farby, tlačiarenská farba na gravírovanie, náterový tmel, sklársky tmel, tonery do kopírovacích strojov, tuky proti korózii, moridlá na usne, ustaľovacie prípravky na vodové farby, papieriky na farbenie veľkonočných vajec, ustaľovacie prípravky na vodové farby, vodové náterové farby, vosky - prírodné živice, výťažky z farbiarskeho dreva, zahusťovače do farieb, základné náterové farby, základný ochranný náter na podvozky automobilov, značkovací atrament na zvieratá, značkovacia farba na zvieratá, prírodné živice - surovina, živičné - bitúmenové laky, žlté drevo ako farbivo.
03 - Abrazíva, adstringentné prípravky na kozmetické účely, ambra - parfuméria, amidon - apretačný prípravok, amoniak - čistiaci prípravok, amoniak na použitie ako čistiaci prostriedok, antistatické prípravky na použitie v domácnosti, aromatické látky - esencie, aromatické látky do nápojov - esenciálne oleje, esencie - aromatické látky do zákuskov, avivážne prípravky, badiánová esencia, bergamotový olej, bieliace krémy na pokožku, bieliace prípravky, bieliace prípravky na čistenie bielizne a šatstva, bieliace prípravky na čistenie kože, bieliace prípravky na kozmetické účely, bieliace soli, voňavé vrecúška na bielizeň, farby na fúzy a bradu, brúsivá - prípravky, brúsne plátno, brúsne prípravky, brúsny papier, sklený - brúsny papier, brúsny papier, éterické oleje z cédrového dreva, kozmetické ceruzky, citrónové éterické oleje, leštiaca červeň, prípravky na čistenie za sucha, čistiace mlieka na toaletné účely, čistiace prípravky, čpavok ako čistiaci prípravok, depilačné prípravky, detergenty s výnimkou detergentov na použitie vo výrobnom procese a na lekárske účely, dezinfekčné mydlá, dezodoranty na osobnú potrebu, diamantové brúsivo, vosk na dlážku, epilačné prípravky, esenciálne oleje - éterické, éterické esencie, farbivá na toaletné účely, kozmetické farby, prípravky na odstraňovanie farby, pomády na fúzy, vosk na fúzy, gaultierový olej, geraniol, glazovacie prípravky na bielizeň, heliotropín, holiace prípravky, chemické avivážne prípravky na použitie v domácnosti, chlórnan draselný, ionón (parfuméria), jasmínový olej, javelový lúh, kadidlo, kamenec - antiseptický prípravok, kamenec - antiseptikum, karbid kremíka, karbidy kovu - brúsivo, kolínske vody, korund - brúsivo, kozmetické prípravky, kozmetické prípravky (kozmetika), kozmetické prípravky na zoštíhlenie, kozmetické prípravky pre zvieratá, kozmetické taštičky, bieliace a čistiace prípravky na kožu, konzervačné prípravky na kožu - leštidlá, krémy na kožu, quilajová kôra na pranie, krajčírsky vosk, krém na obuv, bieliace krémy, kozmetické krémy, krémy na kožu, krémy na obuv, krieda na čistenie, prípravky na kučeravenie vlasov, kozmetické prípravky do kúpeľa, kúpeľové soli s výnimkou solí na liečebné účely, základné látky na kvetinové parfumy, výťažky z kvetov (parfuméria), lak na vlasy, prípravky na odstránenie lakov, laky na nechty, lepiace prípravky na lepenie umelých vlasov, lesky na pery, papier na leštenie, leštiaca červeň, leštiace krémy na obuv, leštiace pasty, leštiace prípravky, leštiace a hladiace prípravky, prípravky na vyleštenie, leštiace prípravky na bielizeň, leštiace prípravky na nábytok a dlážku, leštiace prípravky na zubné protézy, leštiace vosky, leštiaci kameň, leštidlá, leštidlá na obuv, levanduľová voda, levanduľový olej, prípravky na líčenie, líčidlá, prípravky na odstraňovanie líčidiel, lúh sodný, práškový mejkap, mandľové mlieko na kozmetické účely, mandľové mydlo, mandľový olej, skrášľovacie masky, práškový mastenec - púder na úpravu, medicinálne mydlá, mentol pre parfumériu, mentolová esencia - éterický olej, kozmetické prípravky na mihalnice, lepidlá na nalepovanie umelých mihalníc, čistiace mlieko na kozmetické účely, farbivá na modrenie bielizne a šatstva, farbiace prípravky na modrenie šatstva, modriace farbivá na modrenie šatstva, modridlá - farbivá na pranie, modridlá na modrenie bielizne, mydielka, mydlá, dezinfekčné mydlá, dezodoračné mydlá, mydlá na holenie, mydlá proti poteniu, mydlá proti poteniu nôh, mydlá s protipotivými účinkami, namáčacie prípravky, predpieracie prípravky, esencie - prísady do nápojov, laky na nechty, ošetrovacie prípravky na nechty, umelé nechty, neutralizačné prípravky na trvalú vlnu, neutralizačné prípravky pri trvalej ondulácii, mydlá proti poteniu nôh, obočenky, ceruzky na obočie - obočenky, kozmetické prípravky na obočie, obrúsky napustené pleťovými vodami, pasty na obťahovacie remene, ozdobné kozmetické obtlačky, obuvnícke vosky, odfarbovače, odhrdzovacie prípravky, odlakovače, odmasťovacie prípravky s výnimkou prípravkov na použitie vo výrobnom procese, prípravky na čistenie odpadových rúr, odstraňovače podlahových parketových voskov - čistiaci prípravok, odstraňovače škvŕn, čistiace prípravky na automobilové okná, oleje do parfumov a vôní, oleje na čistenie, oleje na kozmetické účely, oleje na toaletné účely, kozmetické opaľovacie prípravky, prípravky na ostrenie, spreje na osvieženie dychu, parfumovaná voda, pasty na obťahovacie remene - na britvy, pemza, peroxid vodíka na kozmetické účely, pieskové plátno - brúsny papier, pižmo (parfuméria), plavená krieda, kozmetické prípravky určené na starostlivosť o pleť, pleťová voda po holení, bieliace krémy na pokožku, pomády na kozmetické účely, vulkanický popol na čistenie, kozmetické potreby, pracie prípravky, príchuti do zákuskov - esencie, prípravky na čistenie odpadových rúr, prípravky na čistenie povrchov, prípravky na čistenie umelých chrupov, prípravky na čistenie zubov, prípravky na odstraňovanie vodného kameňa pre domácnosť, prípravky proti poteniu, púder, quilajová kôra na pranie, umelé riasy, rúže, ružový olej, safrol, sklené plátno, sklený - brúsny papier, sklotextil, skrášľovacie masky - kozmetické prípravky, bieliaca sóda, sóda na bielenie, sóda na pranie, soli na bielenie, spojivá - lepidlá na kozmetické účely, spreje na osvieženie dychu, šampóny pre zvieratá chované v domácnosti, škrob na pranie, škrob na bielizeň, šlichtovacie prípravky, špirála na riasy, maskara, tampóny, kozmetické tampóny napustené pleťovým tonikom, čistiace prípravky na tapety, terpentín na odmasťovanie, terpentín ako odmasťovací prípravok, terpény - zmäkčovadlá na textílie, toaletné prípravky, toaletné vody, tripel - kameň na leštenie, tuky na kozmetické účely, umelé mihalnice, umelé nechty, lepidlá na pripevnenie umelých vlasov, prípravky na čistenie umelého chrupu, ústne vody nie na lekárske účely, vata na kozmetické účely, vatové tyčinky na kozmetické účely, vazelína na kozmetické účely, vlasové vody, farbivá alebo tónovače na vlasy, farby na vlasy, prípravky na kučeravenie vlasov, pleťové vody na kozmetické účely, voňavá zmes, voňavkárske výrobky, voňavky, vonné drevo, depilačný vosk, krajčírsky vosk, vosk na fúzy, vosk na leštenie, vosk na parkety, vosk na použitie pri praní, obuvnícke vosky, odstraňovače podlahových parketových voskov - čistiaci prípravok, vosky na parkety, vrecúška s parfumovaným práškom, vulkanický popol na čistenie, vydymovacie prípravky - parfumy, výťažky z kvetov (parfuméria), zjasňovacie prípravky - chemické prípravky na osvieženie farieb pre domácnosť, zmäkčovadlá na bielizeň, šampóny pre zvieratá chované v domácnosti.
04 - Alkohol ako palivo, antracit, benzén, benzín, benzol, drevené brikety, palivové brikety, cerezín, drevené uhlie - palivo, elaín, petrolejový éter, etylakohol, olej do farby, gazolín, generátorový plyn, grafit - na mazanie, horľavé oleje, kerzín - rafinovaný petrolej, lampové knôty, sviečkové knôty, koks, konzervačné prípravky na kožu - oleje a tuky, ochranné prípravky na kožu - oleje a tuky, tuky na kožu, lampové knôty, mazadlá na laná a remene, lanolín, lignit, ligroin, loj, mazacie oleje, mazacie tuky, mazadlá, mazadlá na zbrane, grafit na mazanie, mazut, minerálne palivá, motorové oleje, aditíva s výnimkou chemikálií do motorových palív, motorové palivá - pohonné látky, oleje na konzervovanie muriva, nafta, nafta na kúrenie, nočné lampičky - sviečky, mastiace tuky na obuv, mazadlá na obuv, olej na ochranu muriva, kosťový olej na priemyselné účely, olej na konzervovanie kože, olej na konzervovanie muriva, oleje do farieb, oleje na odstránenie debnenia (stavebníctvo), plyn na osvetlenie, osvetľovacie prostriedky, ozokerit, palivá, palivá na báze alkoholu, palivové drevo, palivové plyny, palivové zmesi do karburátorov, palivový olej, parafín, protišmykové prípravky na pásy, petrolejový éter, plyn na svietenie, podpaľovače, pohonné látky, prchavé pohonné zmesi, priemyselné oleje, priemyselné tuky, prípravky na odstraňovanie prachu, prísady nechemické do motorových palív, protišmykové prípravky na hnacie remene, brikety z rašeliny ako palivo, rašelina - palivo, mazivá na remene, vosky na remene, repkový olej na priemyselné účely, rezné chladiace kvapaliny, ricínový olej na technické účely, ropa, surová alebo rafinovaná, rybí olej nie na ľudskú spotrebu, slnečnicový olej na priemyselné účely, prípravky zo sójového oleja proti priľnavosti kuchynského riadu, stearín, stužené plyny - palivo, sviečky na svietenie, sviečky na vianočné stromčeky, tuky na svietenie, olej na textil, drevené zapaľovacie triesky, tuhý plyn ako palivo, tuk z ovčej kože, priemyselné tuky, tuky na kožu, tuky na obuv, tuky na svietenie, uhlie, kamenné uhlie, uhoľné brikety, uhoľný dechtový olej, uhoľný prach - palivo, vazelína na priemyselné účely, včelí vosk, vosk na priemyselné účely, vosk na svietenie, vosk z karnaubovej palmy, vosk ako surovina, xylén, xylol, prípravky na viazanie prachu na zametanie, drevené triesky na zapaľovanie, papierové pásky na zapaľovanie, mazadlá na zbrane, zmesi na odprašovanie, zmesi na viazanie prachu, zvlhčujúci olej.
05 - Zubné abrazíva, absorpčná vata, absorpčné tampóny, adjuvanciá na lekárske účely, akaricídy - prípravky na ničenie roztočov, akonitín, aldehydy na farmaceutické účely, algicídy, alkalické jodidy na farmaceutické účely, alkaloidy na lekárske účely, zubné amalgámy, aminokyseliny na lekárske účely, aminokyseliny na veterinárske účely, analgetiká, kôra angostura na lekárske účely, antelmintikum, antibiotiká, chemické antikoncepčné prípravky, antipyretiká - lieky proti horúčke, antiseptická vata, antiseptické prípravky, dezinfekčné prípravky, antiuriká - prípravky proti močeniu, aseptická vlna, astmatický čaj, medicínske bahno, bahno na kúpele, bakteriálne jedy, bakteriálne prípravky na lekárske a zverolekárske účely, bakteriologické prípravky na lekárske a zverolekárske účely, balzamovacie prípravky na lekárske účely, balzamy na lekárske účely, biela voda, bielkovinová potrava na lekárske účely, bielkovinové prípravky na lekárske účely, bioicídy, biologické prípravky na lekárske účely, biologické prípravky na zverolekárske účely, bizmutové prípravky na farmaceutické účely, prostriedky proti bolesti hlavy, tyčinky proti bolesti hlavy, tyčinky proti bradaviciam, bróm na farmaceutické účely, bronchodilatačné prípravky, bylinkové čaje na lekárske použitie, liečivé byliny, byliny na fajčenie na lekárske účely, cédrové drevo, netabakové cigarety na lekárske účely, cigarety bez obsahu tabaku na lekárske účely, cukor na lekárske účely, cukrovinky s liečivými prísadami, cupanina na farmaceutické účely, čapíky, chemické činidlá na lekárske a zverolekárske účely, čistiace prípravky - preháňadlá, čistiace prípravky na kontaktné šošovky, dámske vložky, dentifikačné prípravky, detergenty na lekárske účely, dezinfekčné prípravky na hygienické účely, dezodoranty s výnimkou dezodorantov pre osobnú potrebu, diabetický chlieb, diagnostické prípravky na lekárske účely, chemické prípravky na diagnostikovanie tehotnosti, diastáza - enzým meniaci škrob na maltózu - na lekárske účely, dietetické látky upravené na lekárske účely, dietetické nápoje upravené na lekárske účely, dietetické potraviny upravené na lekárske účely, digestívy na farmaceutické účely, digitalín, prípravky na umývanie dobytka, doplnky výživy na lekárske účely, draselné soli na lekárske účely, drogy na liečebné účely, droždie na farmaceutické účely, chemické vodiče pre elektródy elektrokardiogramov, enzymatické prípravky na lekárske účely, enzymatické prípravky na zverolekárske účely, enzýmy na lekárske účely, enzýmy na zverolekárske účely, ergot na farmaceutické účely, kôprové esencie na lekárske účely, estery celulózy na farmaceutické účely, estery na farmaceutické účely, étery celulózy na farmaceutické účely, étery na farmaceutické účely, eukalyptol na farmaceutické účely, eukalyptus na farmaceutické účely, fajčiarske bylinky na lekárske účely, farmaceutické prípravky, farmaceutické prípravky proti lupinám, fenikel na lekárske účely, fenol na farmaceutické účely, mliečne fermenty na farmaceutické účely, fermenty na farmaceutické účely, formaldehyd na farmaceutické účely, fosfáty na farmaceutické účely, fungicídy, chemické prípravky proti fyloxére, gáfor na lekárske účely, gáfrový olej na lekárske účely, kyselina galová na farmaceutické účely, gáza na obväzovanie, gencián na farmaceutické účely, germicídy - dezinfekčné prípravky, glukóza na lekárske účely, glycerín na lekárske účely, glycerofosfáty, guajakol na farmaceutické účely, guma na lekárske účely, gumiguta na lekárske účely, gurjunský balzam na lekárske účely, hematogén, hemoglobín, prípravky proti hemoroidom, hemostatické tyčinky, herbicídy, repelenty proti hmyzu, hojivé hubky, hojivé náplasti, horčica na farmaceutické účely, horčicové obklady, horčicový olej na lekárske účely, horčičné náplasti, horké drevo na lekárske účely, hormóny na lekárske účely, hydrastín, hydrastinín, hydrogenuhličitan sodný na farmaceutické účely, hygienické nohavičky, hygienické vložky, hygienické vložky pre inkontinentných pacientov, chemické činidlá na lekárske a zverolekárske účely, chemické dezinfekčné prostriedky na WC, chemické prípravky na farmaceutické účely, chemické prípravky na lekárske účely, chemické prípravky na zverolekárske účely, chemické vodiče pre elektródy elektrokardiogramov, chemicko-farmaceutické prípravky, chinín na lekárske účely, chinínovník na lekárske účely, chinolín na lekárske účely, chirurgické obväzy, chirurgické plachty, chirurgické tkaniny, chlieb pre diabetikov, chloralhydrát na farmaceutické účely, chloroform, trichlórmetán, výťažky z chmeľu na farmaceutické účely, chirurgické implantačné preparáty - živé tkanivá, medicinálne infúzie, absorpčné nohavičky pre inkontinentných pacientov, hygienické vložky pre inkontinentných pacientov, insekticídy, semeno pre umelú insemináciu, írsky mach - karagén na lekárske účely, izotopy na lekárske účely, jalap - výťažok z jalapového koreňa - preháňadlo, jedy, jód na farmaceutické účely, jodidy na farmaceutické účely, jodoform, jódová tinktúra, jojoba, kalomel, chlorid ortuťnatý, kandis na lekárske účely, kapsele na farmaceutické účely, kapsule na lieky, karagén na lekárske účely, karbonyl - prípravok na hubenie parazitov, kaučuk na zubárske účely, kaustické ceruzky, kebračo na lekárske účely, kokaín, kolódium na farmaceutické účely, kôra kondurango na lekárske účely, roztoky na kontaktné šošovky, liečivé korene, kostný tmel pre chirurgiu a ortopédiu, kozmetické prípravky pre psov, kôprové esencie na lekárske účely, kôra manglového stromu na farmaceutické účely, kôry na farmaceutické účely, kreozot na farmaceutické účely, prísady do krmív na lekárske účely, krotónová kôra, krv na lekárske účely, krvná plazma, prípravky proti kryptogamným rastlinám, chemické prípravky na liečenie kúkoľom, kultúry mikroorganizmov na lekárske a zverolekárske účely, morská voda na kúpanie na lekárske účely, liečivé prípravky do kúpeľa, terapeutické prípravky do kúpeľa, bahno na kúpele, soli do minerálnych kúpeľov, prípravky do perličkových kúpeľov, liečivé kúpeľové soli, kurare, krúžky na kurie oká, liečivá na kurie oká, náplasti na kurie oká, kyseliny na farmaceutické účely, prípravky na kyslíkové kúpele, laktóza, zubné laky, ľanové semená mleté na farmaceutické účely, ľanové semená na farmaceutické účely, laxatíva, lecitín na lekárske účely, prenosné lekárničky plné, lekárničky - plné, lep na muchy, lepiace náplasti na lekárske účely, lepiace prípravky na chytanie múch - mucholapky, lepidlá na umelé chrupy, leukoplast, liečivá na ľudskú spotrebu, liečivá na zverolekárske účely, liečivé cukríky - pastilky, liečivé čaje, liečivé korene, liečivé nápoje, liečivé prípravky na zuby, liečivé rastliny, linimenty - tekuté masti, tampóny impregnované farmaceutickým lotiónom, lotión - prípravky na vymývanie na farmaceutické účely, lotión - prípravky na vymývanie na zverolekárske účely, farmaceutické prípravky na liečenie lupín, lupulín na farmaceutické účely, magnézia - oxid horečnatý na farmaceutické účely, mandľové mlieko na farmaceutické účely, masti na farmaceutické účely, masti na lekárske účely, masti proti popáleninám, materiály na zubné odtlačky, materská kašička na lekárske účely, medicinálne infúzie, medicinálne prípravky na podporu rastu vlasov, medicinálny alkohol, medovková voda na farmaceutické účely, menštruačné nohavičky, menštruačné tampóny, menštruačné vložky, menštruačné vložky - tampóny, mentol, mentol na farmaceutické účely, kultúry mikroorganizmov na lekárske a zverolekárske účely, vývary pre kultúry mikroorganizmov, výživné látky pre mikroorganizmy, živná pôda pre kultúry mikroorganizmov, mikroorganizmy na použitie v lekárstve a zverolekárstve, minerálne prípravky potravinárske, minerálne vody na liečenie, mliečne fermenty na farmaceutické účely, mliečny cukor - laktóza, mliečny tuk, mandľové mlieko na farmaceutické účely, mlieko obohatené bielkovinami, dentálne modelovacie vosky, modelovacie vosky pre zubných lekárov, papier odolný voči moliam, prípravky proti moliam, moleskin na lekárske použitie - silná pevná bavlnená látka, morská voda na kúpele na lekárske účely, lepiace prípravky na chytanie múch, lepy na muchy, pásky na chytanie múch, prípravky na hubenie múch, múka na farmaceutické účely, myrobalánová kôra na farmaceutické účely, prípravky na ničenie myší, prostriedky proti nadúvaniu zvierat, náplasti, gumové náplasti, horčičné náplasti, lepiace náplasti na lekárske účely, náplasti na lekárske účely, náramenné obväzy na chirurgické účely, náramky na lekárske účely, narkotiká, liečivá posilňujúce nervovú sústavu, absorpčné nohavičky pre inkontinentných pacientov, hygienické nohavičky, menštruačné nohavičky, zdravotné nohavičky, horčicové obklady, obklady - teplé zábaly, oblátky na farmaceutické účely, protiparazitické obojky pre zvieratá, hygienické obrúsky, obväzový materiál, chirurgické obväzy, zdravotnícke obväzy, obväzy tlakové, octan hlinitý na farmaceutické účely, octany na použitie ako farmaceutické prípravky, prípravky na vyplachovanie očí, prípravky na odtlačky, odtučňovacie čaje na lekárske účely, olej z tresčej pečene, oleje na lekárske použitie, oleje na lekárske účely, oleje proti ovadom, masti proti omrzlinám na farmaceutické účely, opiáty, ópium, opodeldok, opoterapické prípravky, organoterapické prípravky, ortuťové masti, vankúšiky - náplasti na otlaky, oleje proti ovadom, ovínadlá, oxidodusičnan bizmutitý na farmaceutické účely, papier na horčicové obklady, papier na horčičné náplasti, papier odolný voči moliam, prípravky proti parazitom, adhézne pásky na lekárske účely, lepiace pásky na lekárske účely, pásky na oči na lekárske použitie, pastilky na farmaceutické účely, pásy na hygienické vložky, pektín na farmaceutické účely, pepsíny na farmaceutické účely, peptóny na farmaceutické účely, peroxid vodíka na lekárske účely, pesticídy, pijavice na lekárske účely, krvná plazma, chemické prípravky na ošetrovanie plesne, pľuzgierotvorné prípravky - látky, prípravky na dezinfekciu, plyn na lekárske účely, tabletky na dezinfekciu plynu, tyčinky na dezinfekciu plynu, farmaceutické prípravky na pokožku, prípravky na ošetrenie popálenín, porcelán na zubné protézy, posilňujúce prípravky - tonikum, prípravky proti poteniu, otrava na potkany, potrava na farmaceutické účely, potrava pre dojčatá, dietetické potraviny prispôsobené na lekárske účely, prípravky na sterilizovanie pôdy, práškové kantaridy, preháňadlá, prípravky na čistenie kontaktných šošoviek, prípravky na ničenie lariev, prípravky na omrzliny, prípravky na umývanie zvierat, prípravky na upokojenie, prípravky proti popáleninám na farmaceutické účely, prípravky slúžiace na starostlivosť o ústnu dutinu na lekárske účely, prísady do krmív na lekárske účely, prostredie pre bakteriologické kultúry, prostriedky proti hlístam, prostriedky proti nadúvaniu pre zvieratá, protiparazitické obojky pre zvieratá, protiparazitické prípravky, protireumatické náramky, protireumatické prstene, prípravky na umývanie psov, repelenty pre psov, purgatíva, pyritový prášok, rádioaktívne látky na lekárske účely, rádiologicky kontrastné látky na lekárske účely, rádium na lekárske účely, jedlé rastlinné vlákna s výnimkou výživných, rebarborové korene na farmaceutické účely, repelenty pre psov, repelenty proti hmyzu, ricínový olej na lekárske účely, rozpúšťadlá na odstraňovanie náplastí, roztoky na kontaktné šošovky, rybia múčka na farmaceutické účely, salmiakové pastilky, sedatíva - utišujúce prostriedky, séra, séroterapeutické liečivá, sikatívy na lekárske účely, sírny kvet na farmaceutické účely, sírové knôty na dezinfekciu, sirupy na farmaceutické účely, slad na farmaceutické účely, sladké drievko na farmaceutické účely, sladové mliečne nápoje na lekárske účely, prípravky na ničenie slimákov, smilax (sarsaparila) na lekárske účely, chemické prípravky na liečenie snete obilnej, minerálne soli, soli do minerálnych kúpeľov, soli minerálnych vôd, soli na lekárske účely, soli sodíka na lekárske účely, spermie na umelú insemináciu, sterilizačné prípravky, steroidy, prípravky obsahujúce stopové prvky pre ľudí a zvieratá, strychnín, styptikum - prípravky na zastavenie krvácania, prípravky na ničenie suchej hniloby, sulfoamidy - liečivá, sušené mlieko pre dojčatá, prípravky na ničenie škodcov, škrob na dietetické alebo farmaceutické účely, španielska muška, hojivé špongie, tabakové výťažky ako insekticídy, tabletky na farmaceutické účely, tabletky na zahnanie hladu a chuti do jedla na lekárske použitie, dymové dezinfekčné tablety, tampóny napustené farmaceutickými vodičkami, chemické prípravky na určenie ťarchavosti, tekuté lieky, lieky vo forme nápojov, termálne vody, terpentín na farmaceutické účely, tinktúry - farmaceutické prípravky, tinktúry na lekárske účely, chirurgické tkaniny, zubné tmely, tuky na lekárske účely, tuky na zverolekárske účely, tymol na farmaceutické účely, lepidlá a tmely na umelý chrup, uspávacie prípravky, výrobky slúžiace na starostlivosť o ústnu dutinu na lekárske účely, utišujúce prostriedky, vaginálne kúpele, vakcíny, vankúšiky - náplasti na otlaky, vankúšiky na dojčenie, prípravky na báze vápna na farmaceutické účely, vata na lekárske účely, prírodná vazelína na lekárske účely, vazelína z ropy na lekárske účely, vedľajšie produkty spracovania obilnín na lekárske účely, chemické prípravky na ošetrovanie viniča, vínny kameň na farmaceutické účely, vitamínové prípravky, jedlé rastlinné vlákniny s výnimkou požívatín, lekárske prípravky na podporu rastu vlasov, minerálne vody na lekárske účely, vonné soli, vývary pre bakteriologické kultúry, výživné látky pre mikroorganizmy, prípravky na čistenie vzduchu, prípravky na osvieženie vzduchu, zápary na farmaceutické účely, liečivá na zmiernenie zápchy, zubné amalgámy zo zlata, zliatiny drahých kovov na zubárske účely, lekárske prípravky na zoštíhlenie, zubné amalgámy, zubné brúsivá, zubné cementy, zubné laky, zubné tmely, materiály na plombovanie zubov, zverolekárske prípravky, želatína na lekárske účely, žieravé látky na farmaceutické účely, živočíšne uhlie na farmaceutické účely, žuvacie gumy, žuvačky na lekárske účely.
06 - Alobal - hliníková fólia, alpaka, argentán, pakfón, kovové fitingy na potrubia na stlačený vzduch, kovové baliace fólie, kovové sponky na bankovky, kovové konštrukcie - bazény, bazény - kovové stavby, berýlium - glucínium, kovové bezpečnostné reťaze, bezpečnostné schránky, kovové bicyklové zariadenia na parkovanie, biele kovy, kovové uväzovacie bóje, kovové bóje, majáky s výnimkou svetelných, bramy, kovové brány, kovové bridlicové príchytky, bronz, umelecké diela z bronzu, bronz na náhrobky, kovové telefónne búdky, vystužovacie kovové materiály na stavbu budovy, busty z obyčajných kovov, cermet - kovovo-keramický materiál, kovové cestné zvodidlá, cín, cínové platne - plechy, kovové cisterny, čapy, kovové čapy, mastiace čapy, kovové čeľuste zveráka, písmená a číslovky z obyčajných kovov, kovové debnenie, denverské kliešte na blokovanie pri nesprávnom parkovaní áut, stavebné kovové dielce, kovová dlažba, kovová dlaždicová podlaha, kovové dlážky, plávajúce kovové doky na uväzovanie lodí, kovové nesvietiace domové čísla, domové zvončeky s výnimkou elektrických, kovové dopravné palety, kovové náhrobné dosky, drôt, anténový drôt, drôtené pletivo, jemné drôtené pletivo, drôty z obyčajných kovov, drôty zo zliatin obyčajných kovov - okrem poistkových drôtov, kovové držadlá, rukoväti, kľučky, kovové dvere, kovové dverové obloženie, kovové dverové prahy, dverové pružiny s výnimkou elektrických, kovové dverové rámy, kovové zárubne, dverové zástrčky, kovové dýzy, elektródy na spájkovanie a zváranie, ferotitán, figuríny - sošky z obyčajných kovov, kovové uzávery na fľaše, fľaše na stlačený plyn a skvapalnený vzduch, kovové fľaškové uzávery, kovové baliace fólie, kovové formy na ľad, galenit, germánium, glucínium, oceľové gule, kovové háčiky na šaty, kovové vešiakové háčiky, háčiky - železiarsky tovar, hafnium, hliník, hliníková fólia, hliníkový drôt, kovové zápustné kolíky, kovová sieťka proti hmyzu, horčík, kovové hrobky, hrotnice, kovové chrániče pre stromy, chróm, chromit, chrómové rudy, kovové identifikačné náramky na použitie v nemocniciach, indium, ingoty z obyčajných kovov, inzertné stĺpy kovové, kovové kabíny na striekanie farieb, kovové kabíny na prezliekanie, kovové kabíny na striekanie farieb, kovové spojky a príchytky na káble a rúrky, káble na visuté lanovky, kadmium, kovové kladky, nie ako časť stroja, kladky pre posuvné okná, kovové klapky, ventily drenážnych rúrok, kovové klapky, ventily vodovodné, kovové vzduchovody do ventilačných a klimatizačných zariadení, klince, klopadlá, klopadlá na dvere, kľúče, krúžky z obyčajných kovov na kľúče, kovové kľučky dverí, klziská - kovové konštrukcie, kobalt - surovina, kovové kohútiky na sudy, kokily (lejárstvo), kovové koľajnice, koľajnicové spojky, kovové kolená na potrubie, kovové kolená ako ohyby potrubia, kovové kolieska na nábytok, kovové kolieska na nábytok, kovové kolíky, stenové kovové zápusté kolíky, kovové komínové nástavce, kovové komínové rúry, kovové komíny, dymovody, kovové koncové svorky na laná, kovové stavebné konštrukcie, kovové rámy stavieb, kovové kostry stavieb, kovové kontajnery, kovové flotačné kontajnery, kovové konzervy, kovové konzoly, podpery pre stavebníctvo, kovové kostry budov, kovové koše, kotevné dosky, kovové prístaviská pre kotvenie lodí, kotvy, stavebné kovania, kovania na dvere, kovania na okná, kovové kovanie na kľučky, kovanie na nábytok, kovanie na okná, kovanie na truhly, kovové kovanie na vychádzkové palice, kovové obruče, spojky, kovové vlákna na použitie v poľnohospodárstve, kovy obyčajné - surové alebo ako polotovary, kovové škatule, skrinky, škatule, kovové krídlové okná, kruhové kovové zvierky na rúry kovové krúžky, krúžky na kľúče z obyčajných kovov, kovové kufre, truhlice, kovové lamely, vložky, tenké doštičky, kovové laná, kovové laná s výnimkou elektrických, kovové lávky, kovové lejárske formy, kovové lešenia, liatina, netepaná alebo čiastočne tepaná, limonit, kovové lišty, laty, ložiskový kov, maltovnice - kovové vane na miešanie malty, kovové maltovnice, korytá na miešanie malty, mangán, kovové popruhy na manipulovanie s nákladom, mastiace čapy, tlakové mastenice, kovové matice, meď, surová alebo ako polotovar, medené krúžky, medený drôt neizolovaný, kovové meracie tyčky na meranie hladiny oleja do železničných vozňov, kovové rúčky na metly, kovové míľniky s výnimkou svetelných a mechanických, molybdén, molybdenit, kovové montážne kľúče, mosadz surová alebo ako polotovar, kovové mriežky ako ochrana pred kachľami alebo krbom, kovové nádoby - plechovky, kovové nádoby na potraviny, kovové nádoby na skladovanie a prepravu, kovové nádoby na skladovanie kyselín, kovové nádoby na stlačený plyn alebo skvapalnený vzduch, kovové nádrže, kovové nádrže na tekuté palivá, kovové náhrobky, kovové náhrobné dosky, kovové popruhy na manipuláciu s nákladom, nákovy, prenosné nákovy, nákovy, rohatinky, napínače, napínače na kovové drôty, napínače na kovové pásy, napínače na kovové remene, kovové napínače remeňov, kovové debny na náradie, kovové identifikačné náramky na použitie v nemocniciach, kovové nárazníky, kovové prefabrikáty na nástupištia, kovové násypky nie mechanické, kovové navíjacie cievky s výnimkou mechanických na navíjanie hadíc, kovové navijaky s výnimkou mechanických na navíjanie hadíc, nikel, niób, kovové nity, nízkouhlíková oceľ, kovové nosníky, obalové nádoby z kovu, plechové obaly, obaly z cínového plechu, kovové rúrové objímky, kovové objímky, kovové objímky na potrubie, objímky, prstence, kovové stavebné obklady, kovové obklady stien a priečok pre stavby, kovové lamelové obloženie, kovové obloženie stavieb, kovové obruče na sudy, kovové sudové obruče, obyčajné kovy, surové alebo ako polotovary, nízkouhlíková oceľ, zliatiny ocele, oceľ nespracovaná alebo ako polotovar, oceľoliatina - oceľ na odliatky, oceľové konštrukcie, kovové oceľové kuríny - klietky, oceľové laná, oceľové pásy, oceľové rúry, oceľové stožiare, oceľové trúbky, oceľový drôt, oceľový plech, kovové odkvapové rúry, kovové odpaľovacie rampy, kovové ohrady hrobiek, kovové okenice, kovové okenné rámy, okenné západky, okenné žabice, kovanie na okná, kovové okná, kovové okolesníky, olovo ako surovina alebo polotovar, ostnatý drôt, ostrohy, otvárače dverí s výnimkou elektrických, kovové manipulačné palety, kovové nakladacie palety, kovové prepravné palety, kovové palety na manipuláciu s tovarom, kovové palisády, kovové pamätné tabule, pancierové platne, pancierové plechy, kovové stavebné panely, kovové pánty, závesy, pasce na divú zver, pásiková oceľ, kovové pásky na viazanie alebo balenie, kovové pásky na zväzovanie, pásová oceľ, kovové pásy na manipuláciu s nákladmi, pásy ocele, pásy železa, kovové pažiny, štetovnice, kovové piliny, kovové piloty, písmená a číslice z obyčajných kovov s výnimkou písmen a číslic ako tlačových znakov, kovové platničky, podložky, plech, plechovky, kovové pletivo, plomby, plomby - kovové pečate, kovové ploty, klince pre podkovy, kovové podkovy, kovové podložky, kovové platničky, kovové podpery, kovové podvaly, kovové železničné podvaly, pokladničky, bezpečnostné pokladničky, kovové pokladničky, kovové poklopy, bronzové náhrobné pomníky, kovové pomníky, kovové popruhy na manipulovanie s nákladom, kovové kovanie na postele, kovové posteľové kolieska, postriebrené cínové zlúčeniny, kovové poštové schránky, kovové potrubia, kovové potrubia na vetranie a klimatizáciu, kovové potrubia ústredného kúrenia, kovové kusy na potrubia, kovové vystužovacie materiály na potrubia, kovové prívodné potrubie, kovové materiály na pozemné lanové dráhy, kovové poznávacie (registračné) značky, kovové poznávacie značky, pracky z obyčajných kovov, predvalcované bloky, vývalky - výrobky metalurgie, kovové prefabrikáty - obloženie stavieb, kovové preklady, kovové priečky, priečky kovových zábradlí, kovové priehradové konštrukcie, príchytky, klince, kovové prípojky a odbočky na potrubia, príručné kovové pokladnice, kovové príslušenstvo postelí, pristávacie schodíky kovové pohyblivé pre cestujúcich, kovové prístavné hrádze na kotvenie lodí, pružinové zámky, pružiny (železiarsky tovar), reťaze pre psy, putá, pyroforické kovy, kovanie na rakvy, kovové okenné rámy, kovové skleníkové rámy, kovové rebríky, kovové reklamné stĺpy, kovové vystužovacie materiály na remeňové spony, kovové reťaze, reťaze pre psov, reťaze pre rožný statok, kovové rímsy, kovové rímsy, kovové ozdobné lišty, rohatiny - nákovy, oceľové rolety, kovové obloženie pre ropné vrty, kovové rošty, kovové rúčky a rukoväti na náradie, kovové rúčky na kosy, rudy kovové, kovové krúžky na rukoväti, kovové rukoväti nožov, kovové rúrkové komínové nástavce, kovové rúry, kovové rúry pre zariadenia ústredného kúrenia, kovové príchytky na rúry, kovové schodíky, kovové schodiská, kovové schodnice ako časti schodísk, kovové stupne - schody, bezpečnostné schránky, pokladničky, kovová sieťka proti hmyzu, kovové signalizačné panely s výnimkou svetelných a mechanických, kovové silá, kovové prenosné skleníky, kovové skoby, skoby do ľadu na lezenie, skoby kovové, skoby kovové (horolezecký výstroj), skoby, mačky na lezenie v ľade, kovové skrinky na mäso, kovové skrinky na náradie, kovové skrinky, debny, kovové skrutky, kovové skrutky s maticou, kovové slučkové závesy lanové alebo reťazové na manipuláciu s nákladmi, sochy z obyčajných kovov, sošky - figuríny z obyčajných kovov, spájkovací drôt, mäkké spájky strieborné, mäkké spájky zlaté, kovové spojky na káble a laná s výnimkou elektrických, kovové spojky na neelektrické káble, kovové spojky trúbkové, spojovacie plechy, kovové objímky na spojovacie rúry, kovové spojovacie skrutky na káble, sponky na bankovky kovové, kovové spony, kovové spriahadlá na reťaze, staniol, kovové stanové kolíky, kovové prenosné stavby, stavebné kovania, kovové stavebné panely, kovové stavebný materiál, kovové stavidlá nie ako časti strojov, kovové stély, kovové stĺpy elektrického vedenia, kovové stĺpy pre stavebníctvo, kovové telegrafné stĺpy, kovové stojany na sudy, kovové stojky, kovové zámočnícke stoly, kovové stožiare, kovové stožiare elektrického vedenia, kovové strechy, kovové strešné krytiny, kovové strešné uholníky, strieborná spájka, stroje kovové remeňové spony pre stropy, kovové stropné dosky, kovové svorky na káble a rúry, kovové svorky na laná, kovové svorky na manipulovanie s nákladom, svorník s okom, svorníky, škrabáky na obuv, škrabáky na topánky, kovové škridly, kovové štetovnice - pažiny, kovové identifikačné štítky, kovové vývesné štíty, tantal - kov, kovové telefónne búdky, kovové telegrafné stĺpy, kovové tesniace uzávery, titán, titánové železo, ferotitán, kovové tlakové potrubie, točne, tombak, kovové trámy, kovové železničné traverzy, kovové trysky, kovové tubingové výstuže, turnikety s výnimkou automatických, kovové tyčinky na tvrdé spájkovanie, kovové tyče, uholníky, kovové strešné uholníky, umelecké diela z obyčajných kovov, kovové držiaky na uteráky, kovové uväzovacie bóje, kovové uzávery na tašky, kovové tesniace uzávery na fľaše, uzávery na kufre, debny a kazety, kovové uzávery na posuvné okná, kovové úžľabia, vanádium, kovové vane, vaničky pre vtákov - kovové konštrukcie, kovové rúry pre ventilačné a klimatizačné zariadenia, kovové ventily - nie ako časti strojov, kovové ventily - klapky drenážnych rúrok, kovové ventily - klapky vodovodné, verandy - kovové konštrukcie, kovové veterníky, strešné veterníky, kovové veže na skoky do vody, kovové viazače snopov, visacie zámky, káble pre visutú lanovku, kovové vlákna na použitie v poľnohospodárstve, kovové uväzovacie vlákna, kovové vložky, lamely, tenké doštičky, kovové vodiace lišty, kovové vodovodné potrubia, volfrám, volfrámové železo, kovové voliéry, kovové vonkajšie plášte budov, kovové vonkajšie rolety a žalúzie, železničné výhybky, kovové hroty na vychádzkové palice, kovové výplne dverí, kovové vypúšťacie, odvodňovacie a drenážne rúry, kovové výstuže ropných veží, kovové vystužovacie materiály do betónu, kovové vystužovacie materiály pre potrubia, kovové vystužovacie materiály pre remene, kovové vystužovacie materiály pre stavebníctvo, kovové zámky na vozidlá, kovové zámočnícke stoly, západky, kovové západky na bránky, kovové západky na okná, kovové zarážky dverí, potrubia a rúry pre zariadenia ústredného kúrenia, zariadenie alebo nábytkové kovanie z niklovej mosadze, kovové zárubne, kovové zásteny pri peciach, zásteny pred kozubmi, dverové zástrčky, zástrčky - spojovacie kontakty, kovové zátky na sudy, kovové zátky, neelektrické zatvárače dverí, závesné háky na kotly, závitové krúžky, závlačky, kovové závory, zinok, zirkónium, zlaté spájky, zliatiny na tvrdé spájky, zliatiny obyčajných kovov, kovové značky na vozidlá, kovové značky s výnimkou svetelných a mechanických, zváracie a spájkovacie elektródy, kovové drôty a tyče na zváranie, pasce na zver, cestné zvodidlá z kovu, zvončeky pre zvieratá, zvončeky, zvony, kovové žabice na dvere, kovové žalúzie, drobný železiarsky tovar, železná ruda, napínače na železné pásky, kovový materiál pre železnice, železo ako surovina alebo polotovar, kovové žľaby.
07 - Adhézne remene na kladky, vzduchové pumpy pre akváriá, alternátory, asfaltéry, asfaltovacie stroje, automatické hľadacie kotvy pre loďstvo, axiálne ložiská, baliace stroje, banské rezacie stroje, banské stroje, banské vrtáky, baranidlá - stroje, barany - stroje, betónové miešačky - stroje, bežce pre pletacie stroje, stroje na montáž bicyklov, bicyklové dynamá - generátory, zachytávače a zberače blata - stroje, brány (poľnohospodárske náradie), brúsky - stroje, brúsne kamene - časti strojov, brúsne kotúče - časti strojov, brúsne stroje, brzdové čeľuste s výnimkou brzdových čeľustí do vozidiel, brzdové diely s výnimkou brzdových dielov do vozidiel, brzdové obloženia s výnimkou brzdových obložení do vozidiel, bubny do vyšívacích strojov, buchary, barany, buldozéry, centrifúgy, odstredivky - stroje, cestné stroje, cestné valce, stroje na výrobu cestoviny, cievky - časti strojov, cievky, kazety do tkáčskych stavov, stroje na výrobu cukru, čepele - časti strojov, čerpacie membrány, čerpadlá - časti strojov, motorov a hnacích strojov, čerpadlá na stlačený vzduch, čerpadlá do vykurovacích zariadení, čerpadlá, pumpy - stroje, stroje na výrobu čipky, elektrické stroje a prístroje na čistenie, prístroje na čistenie acetylénu, parné čistiace stroje, čistiace stroje vysokotlakové, člnky - časti strojov, motory pre člny, dávkovače - časti strojov, dávkovače lepiacej pásky - stroje, dezintegrátory, dierkovače do dierkovacích strojov, dierovače, dierkovacie stroje, dlabačky - stroje, dojacie stroje, odsávačky na dojacie stroje, potrubné pneumatické zariadenia na dopravu, dopravníky - stroje, potrubné pneumatické zariadenia na dopravu, dopriadacie stroje, tlačové dosky, drážky pletacích strojov, drevoobrábacie stroje, drviace stroje, drviče, drviace zariadenia - stroje, drviče - stroje na priemyselné účely, držiaky listov píly - časti strojov, dúchadlá, výtlačné ventilátory, dvíhacie vozne, dynamá, ejektory, prúdové čerpadlá, elektrické kladivá, elektrické otvárače na konzervy, eskalátory - pohyblivé schodiská, etiketovacie stroje, expanzné nádoby - časti strojov, extraktory, farbiace stroje, vzduchové kefy - stroje na nanášanie farby, filtre - časti strojov alebo motorov, filtre do motorov na čistenie a chladenie vzduchu, filtrovacie stroje, finišér, formovacie stroje, profilovacie stroje, frézy - stroje, fukary na zrno, fukary, vejačky, pomocný generátorový agregát, generátory elektriny, generátory prúdu, zdroje prúdu, guľkové ložiská, hadice do vysávačov, hlavy valcov do motorov, hnacie motory s výnimkou motorov do pozemných vozidiel, hnacie remene dopravníkov, hnacie reťaze s výnimkou reťazí do pozemných vozidiel, zariadenia na hnojenie, hobľovačky, kyslíkové rezacie horáky - stroje, hrabacie stroje, hrable k hrabacím strojom, prevodové hriadele ale nie pre pozemné vozidlá, hriadele pre stroje, hriadele, kľuky, páky ako časti strojov, hrnčiarsky kruh, hrotovačky, hydraulické motory, hydraulické turbíny, hydraulické zariadenia na otváranie alebo zatváranie dverí - časti strojov, chladiče do motorov a hnacích strojov, ihličkové ložiská, kalolisy, stroje na opracovanie kameňa, karburátory, kardanové spojky, katalycké konvertory, katalyzátory pre motory, kávové mlynčeky s výnimkou ručných, tlačiarske kazety na matrice, elektrické kefy ako časti strojov, zberné kefy na elektrickom dyname, kefy ako časti strojov, pneumatické kladivá, kladivá ako časti strojov, kladkostroje, klapky ako časti strojov, kĺby, spojky, spojenia, styky - časti motorov, klietky guľkových ložísk, stroje na výrobu salám, párkov klobás, kľukové hriadele, kľukové skrine pre stroje, motory a hnacie stroje, zariadenia a stroje pre kníhviazačský priemysel, stroje na ukladanie koľajníc, kolesá ako časti strojov, kolovraty, kompresory, kompresory ako stroje, kompresory do chladiacich zariadení, kondenzačné zariadenia, parné kondenzátory ako časti strojov, palivové konvertory pre zážihové motory, konvertory pre oceliarne, nosné konzoly pre stroje, obuvnícke kopytá ako časti strojov, kosačky, nože do kosačky, kosačky na trávniky - stroje, kotlové rúrky - časti strojov, kotúčové spojky - stroje, automatické kotvy pre námorníctvo, kováčske mechy, kovoobrábacie stroje, stroje na ťahanie kovov, stroje na spracovanie kože, krájače na chlieb - stroje, mechanické zariadenia kŕmenie dobytka, ložiskové krúžky, piestne krúžky, kryty ako časti strojov, elektrické kuchynské stroje, kukuričné zdŕhače - ako stroj, kypriče - ako stroje, látacie stroje, elektrické lepovacie pištole, stroje a prístroje na leštenie - elektrické, leštiace lisy, elektrické leštiace zariadenia na parkety, leštičky, elektrické leštičky na obuv, letecké motory, liahne na vajcia, lietadlové motory, lisovacie stroje, lisy, vinné lisy, lisy - stroje na priemyselné účely, lisy na hrozno, lisy na krmivo, elektrické lisy na ovocie pre domácnosť, motory pre lode, lodné motory, mechanické lopatové nakladače, ihličkové ložiská, antifrikačné ložiská pre stroje z materiálu, ktorý znižuje trenie, ložiská ako časti strojov, ložiskové čapy - časti strojov, lúpačky - stroje na lúpanie, stroje na lúpanie obilia, maliarske stroje, mangle, manipulátory - stroje, manipulátory - zariadenia na nakladanie a vykladanie, stroje na výrobu masla, mastenice ako časti strojov, maticorezy ako stroje, maticové závitníky ako stroje, škatule na matrice - polygrafia, polygrafické matrice, objímky na mazanie - časti strojov, mažiare ako stroje, mlynčeky na mäso ako stroje, mechanické zariadenia na kŕmenie dobytka, mechanizmy pletacích strojov, mechy ako stroje, membrány čerpadla, miazdriace stroje, stroje na miesenie, miešacie stroje, miešače, elektrické na použitie v domácnosti, miešačky, zariadenia na výrobu minerálnej vody, mixéry - stroje, mláťačky, mliekárske stroje, elektrické mlynčeky pre domácnosť, mlynčeky na korenie s výnimkou ručných, mlynčeky pre domácnosť s výnimkou ručných, elektrické mlynčeky na použitie v domácnosti, mlyny - stroje, mostové žeriavy, štartér motocyklov nakopnutím, elektrické motory s výnimkou motorov do pozemných vozidiel, zapaľovacie induktory pre motory, motory na stlačený vzduch, motory s výnimkou motorov do pozemných vozidiel, motovidlá do tkáčskych stavov, mykací povlak - časť mykacích strojov, mykacie stroje, nakladacie rampy, nakladacie výložníky, nákladné výťahy, napájacie zariadenia do rušňových motorov, regulátory - napájače vody, ručné nástroje a náradie na iný než ručný pohon, nástroje ako časti strojov, nástrojové brúsky, nástrojové brúsky - ostričky ako stroje, mechanické navíjacie zariadenia, navijaky, mechanické navijaky na navíjanie hadíc, navijaky alebo rumpály na rybárske siete, nitelnice tkáčskych stavov, nitovacie stroje, nosné konzoly pre stroje, elektrické nože, nože do kosačiek, nože ako časti strojov, nože, čepele, rezačky na slamu - sečkovice, nožné pedály pre šijacie stroje, elektrické nožnice, nožnice na strihanie srsti zvierat - ako stroje, obilné triediče, objímky, krúžky na mazanie - časti strojov, obloženia, tesnenia a armatúry tepelných kotlov - boilerov, obrábacie stroje, zariadenia na obrábanie, obracače sena - stroje, obrážacie stroje, dlabačky, obšívacie stroje, konvertory pre oceliarstvo, oceľotlačové stroj, odlievacie formy - časti strojov, odlučovače oleja, odlučovače vody - separátory, odmastňovacie zariadenia ako stroje, stroje na lisovanie odpadu, odprašovacie zariadenia na čistenie, odsávacie stroje na priemyselné účely, odsávače ako stroje, odsávačky ako časti dojacích strojov, odsávačky pre dojacie stroje, zariadenia na odsávanie prachu na čistenie, odstopkovačky - stroje, odstredivé čerpadlá, odstredivé mlyny, odstredivky na smotanu, odstredivky, žmýkačky, odvádzače kondenzátu, odvodňovacie stroje, odvzdušňovače napájacej vody, ohýbačky ako stroje, ochranné kryty strojov, ojnice na stroje, motory a hnacie stroje, olejové separátory, orezávacie stroje, osievacie stroje, elektrické otvárače na konzervy, ovládacie káble pre stroje, motory a hnacie stroje, pákové buchary, palivové konvertory pre zážihové motory, papierenské stroje, parné generátory alebo kotly ako stroje, parné stroje, parné valce, pásové dopravníky, pásy pre dopravníky, pohyblivé pásy pre chodcov, pásy pre stroje, pečiatkovacie stroje, pedálové šliapadlo pre šijacie stroje, piestové časti, piestové segmenty, piesty ako časti strojov, piesty tlmiča ako časti strojov, pílové listy ako časti strojov, píly - stroje, písmolejárske stroje, elektrické lepovacie pištole, striekacie pištole na farby, pištole - nástroje na použitie s výbušninami, zariadenia pracujúce pod tlakom na točenie piva, pivové pumpy, pláchacie stroje, plamenice rušňových kotlov, plečky - ako stroje, pletacie stroje, pletiarske stavy, pletiarske stroje, plniace dúchadlá, plniace stroje, plničky fliaš, ploché spätné ventily, záklopky - ako časti strojov, pluhy, plunžéry, dúchadlá na stláčanie, odsávanie a prepravu plynov, pneumatické dopravníky, pneumatické kladivá, pneumatické transportéry, pneumatické zariadenie na otváranie a zatváranie dverí - časť stroja, stroje na výrobu podpätkov, podstavce stroja, stojany, podstavce, stojany, skrine pre ložiská hriadeľov, pohyblivé pásy pre chodcov, pohyblivé schodištia, eskalátory, elektricko-mechanické stroje na prípravu pokrmov, poľnohospodárske dopravníky, poľnohospodárske náradie s výnimkou ručného, poľnohospodárske stroje, polygrafické lisy, polygrafické stroje, posúvače papiera do tlačiarne, pracie a premývacie zariadenia, pracie stroj, práčky, práčky na pranie a bielenie, práčky na pranie a farbenie, práčky uvádzané do chodu vhodením mince, prehrievače, preosievacie zariadenia, banské prepravníky, prevodové hriadele ale nie pre pozemné vozidlá, prevodové skrine s výnimkou prevodoviek pre pozemné vozidlá, prevody strojov, prevody s výnimkou prevodov pre pozemné vozidlá, prevody, súkolesia s výnimkou prevodov pre pozemné vozidlá, prevzdušňovacie čerpadlá do akvárií, prevzdušňovače, príklopy - časti tlačiarenských lisov, generátory prúdu, pružiny ako časti strojov, pudlovacie stroje, pulverizátory - stroje, pumpy na mazanie, radlice, stroje na vypletanie rakety, rámy, suporty pletacích strojov, razidlá ako stroje, reaktívne propulzné mechanizmy s výnimkou mechanizmov pre pozemné vozidlá, redukčné súkolesia, ale nie do pozemných vozidiel, redukčné ventily ako časti strojov, regulátory ako časti strojov, regulátory otáčok pre stroje, motory a hnacie stroje, remene dynama, remene adhézne na kladky, remene pre motory a hnacie stroje, remene ventilátorov do motorov, adhézne pásky na remenice, remenice ako časti strojov, hnacie reťaze s výnimkou reťazí pre pozemné vozidlá, reťaze zdvíhadiel - časti strojov, reťazové píly, rezacie stroje, riadiace mechanizmy pre stroje, motory a hnacie stroje, hydraulický riadiaci mechanizmus pre stroje, motory a hnacie stroje, elektrické kuchynské roboty, rotačné tlačiarske stroje, rozprašovacie stroje, rozprašovače ako stroje, rozprašovače odpadových vôd, stroje na spracovanie rudy, ryhovacie pluhy, rýpadlá, rytecké stroje, sádzacie stroje, sádzacie stroje na sádzanie fotosadzbou, samomazné ložiská, satinovacie stroje, sejacie stroje, sekáče do strojov, sekáče na mäso ako stroje, separátory, odlučovače, schránky na štočky, navijak na rybárske siete, sitá ako stroje alebo ich časti, sitá na škváru ako stroje, stroje na opracovanie skla, skrine alebo stojany ako časti strojov, skrine, podstavce, stojany pre ložiská hriadeľov, snehové pluhy, splyňovače, kardanové spojky, spojky s výnimkou spojok pre pozemné vozidlá, spojky, spojenia, styky, klby - časti motorov, spriadacie stroje, spriahadlá s výnimkou spriahadiel pre pozemné vozidlá, statory - ako časti strojov, stavidlá - ako časti strojov, sterotypy ako stroje pre tlač, stojany, podstavce pre ložiskové čapy - časť stroja, stojany, podstavce, skrine pre ložiská hriadeľov, stolové kotúčové píly ako časti strojov, stoly alebo upínacie dosky na stroje, striekacie pištole na farbu, strihacie stroje, strihacie stroje na strihanie srsti zvierat, elektromechanické stroje pre chemický priemysel, stroje na lisovanie, vákuovanie a prepravu zrna, stroje na odstraňovanie vodného kameňa, stroje na pletenie povrazov, stroje na plombovanie, pečatenie fliaš, stroje na rafinériu ropy, stroje na varenie piva, stroje na výrobu nápojov - elektromechanické, stroje na zátkovanie flľaše, stroje pre textilný priemysel, strojové nožnice na strihanie zvierat, strúhacie stroje na zeleninu, strúhačky - ako stroje, redukčné súkolesia ale nie pre pozemné vozidlá, súkolia ako časti strojov, suportová skriňa, krycia doska sústruhu, suporty kĺzne - časti strojov, sústruhy - obrábacie stroje, zariadenia na výrobu sýtenej vody, stroje na výrobu sýtených nápojov, šetriče paliva do motorov, šijacie stroje, elektrické šľahače, elektrické šľahače pre domácnosť, štartér motocyklov - nakopnutím, štartéry pre motory a hnacie stroje, stroje na spracovanie tabaku, taviace stroje, stroje a prístroje na tepovanie kobercov - elektrické, tesnenia, obloženia a armatúry tepelných kotlov - boilerov, tkáčske stavy - stroje, tkáčske člnky, tkáčske vretená, tlačiace valce ako časti tlačiarenských strojov, tlačiace valce do tlačiarenských strojov, tlačiarenské stroje, tlačiarenské stroje na tlačenie na plech, tlačové dosky, piesty tlmiče ako časti strojov, tlmiče motorov, tlakové torkrétovacie prístroje, torzné dynamá s výnimkou dynám pre pozemné vozidlá, záhradné traktory, transmisné reťaze, s výnimkou reťazí pre pozemné vozidlá, pluhy na odstraňovanie trávnikov, trepacie stroje, triediace stroje, triediace stroje na priemyselné účely, tryskové motory s výnimkou motorov pre pozemné vozidlá, hydraulické turbíny, turbíny s výnimkou turbín pre pozemné vozidlá, turbokompresory, uhlíkové kefy, umývacie linky na umývanie automobilov, umývacie zariadenia pre automobily, umývačky fliaš, umývačky riadu, upchávky ako časti strojov, upínacie zariadenia, upínacie vretená ako časti strojov, hladiace stroje na usne, piesty do valcov, valce do strojov, valce do valcovní, valce pre motory a hnacie stroje, valce ako časti strojov, valcovne, valčekové ložiská, ventilátory motorov a hnacích strojov, ventily ako časti strojov, ventily - časti strojov, motorov a hnacích strojov, viazacie stroje na viazanie sena, viazacie stroje na viazanie slamy, viazacie stroje, samoviazače, vibrátory - stroje na priemyselné účely, vložky do filtračných zariadení, vodiace zariadenia ako časti strojov, vodovodné vykurovacie zariadenia ako časti strojov, odlučovače vody - separátory, voľnobežky s výnimkou voľnobežiek pre pozemné vozidlá, zdvíhacie vozne, vrecká do vysávačov, vŕtacie hlavy ako časti strojov, vŕtacie korunky ako časti strojov, vŕtacie stroje, elektrické ručné vŕtačky, vrtákové skľučovadlá ako časti strojov, banské vrtáky, vrtné veže plávajúce alebo neplávajúce, vstrekovania do motorov, vulkanizačné prístroje, výfukové potrubia pre motory, výfuky motorov, výmenníky tepla ako časti strojov, vyorávače ako stroje, vysávače, vysávače na stláčanie, odsávanie a prepravu plynov, vysávače prachu a podobných nečistôt, mechanické výsypky, výťahové laná, remene, výťahy, výťahy, nie lyžiarske vleky, výtlačné ventily ako časti strojov, vývevy - stroje, vzduchové chladiče, vzduchové kefy - stroje na nanášanie farieb, vzduchové kompresory - zariadenia garáží, vzduchové vankúše na manipuláciu s nákladom, vzdušné chladiče, motory do vznášadiel, záhradné traktory, zametacie autá, samohybné zametacie stroje, zapaľovacie induktory, zapaľovacie sviečky do spaľovacích motorov, zapaľovače zážihových motorov, napájacie zariadenia do rušňových motorov, zariadenia na odstraňovanie odpadu, zariadenia na potápanie ako stroje, elektrické zariadenia na sťahovanie a vyťahovanie roliet, zatavovacie stroje na priemyselné účely, závesné a zdvižné háky, závesy ako časti strojov, závitorezy - stroje, zberače vodného kameňa z bojlerov, zberné kefy na elektrickom dyname, zdvíhacie zariadenia, zdvíhadlá, elevátory zdviháky - stroje, zdviháky, závitové stroje, stroje na zemné práce, exkavátory, zošívacie stroje, zotrvačníky ako stroje, dúchadlá alebo fukary na stláčanie, odsávanie alebo prepravu zrna, elektrické zváračky ako stroje, zvislé vratidlo, revolverová hlava sústruhu, žacie hrsťovacie a viazacie stroje, žacie hrsťovačky, žacie stroje, žarnovy, žehliace stroje, stroje na výstavbu železnice, žeraviace sviečky do dieselových motorov, žeriavy, mostové žeriavy, žiarnice ako časti strojov, žliabkovačka, drážkovačka - strojné náradie, žmýkačky.
08 - Barany - ručné nástroje, ubíjačky - ručné nástroje, bitúnkové zariadenia a nástroje na zabíjanie a primárne opracovanie jatočných zvierat, bodáky, boxery - zbrane, nožnice na strihanie fúzov a brady, britvy, holiace strojčeky elektrické aj neelektrické, brúsky - ručné náradie, brúsky na kladivá, brúsne kamene, brúsne kotúče, brúsne kotúče - ručné náradie, brúsne nástroje, brúsy, brúsy - ručné náradie, brúsy, osly, buchary - kladivá, čakany, čapovacie dláta, čepele nožov, čepele, nože - zbrane, česáky - ručné nástroje, ručné náradie na dekontáciu kvapalín, depilačné strojčeky, elektrické aj neelektrické, sklenársky diamant - časti ručných nástrojov, dierovače ako nástroje, dlabacie sekery, duté dláta - ručné nástroje, dláta, rydlá, dláta, vrtáky, hroty - ručné náradie a nástroje, nástroje na sťahovanie kože dobytka, zariadenia na omráčenie dobytka, značkovače na dobytok, drážkové hoblíky, držiaky na pílky, dúchadlo ku kozubu - ručný nástroj, dýky, extirpátory - ručné nástroje, fazetovače, fazetovače - ručné náradie, frézovacie tŕne, ručné frézy, hrable na golf, harpúny, harpúny ako rybárske náčinie, harpúny na lovenie rýb, hladičky, žehličky s výnimkou elektrických, hoblíky, želiezka hoblíky, hoblíky - ručný nástroj, holiace čepele, holiace potreby, puzdrá na holiace potreby, obaly na holiace strojčeky, britvy, puzdrá na holiace strojčeky, britvy, autogénne horáky na rezanie, horolezecké čakany, hrable - ručné náradie, hrable na golf, hroty, špice, ostrie - časti ručných nástrojov a náradia, ručná hustilka, ihlové pilníky, navliekacie očká na ihly, rozprašovače na insekticídy - ručné náradie, jamkovače - ručné nástroje, zariadenia a nástroje na sťahovanie kože jatočných zvierat, kazety na holiace strojčeky, kamenárske alebo murárske kladivá, kladivá - ručné nástroje, kladivá na drvenie kameňa, kliešte, klieštiky, klieštiky na cukor, klieštiky na očné riasy, vyťahovače klincov - ručný nástroj, kliny, kľúče na matice ako ručné nástroje, kľúče - ručné nástroje, nožnice na knôty, otvárače na konzervy s výnimkou elektrických, obuvnícke kopytá, kosáky, kosy, články na kosy, kovové prípravky na razenie, dúchadlo ku kozubu - ručný nástroj, neelektrický krájač vajec, neelektrické krájače na pizzu, krájače na zeleninu, neelektrické krájače syrov, krompáče, krúžkové platne, kulmy na kučeravenie vlasov, kuričské náradie, kyjanice, lejacie panvy, leštiace glazovacie nástroje, elektrické alebo neelektrické leštičky na nechty, nástroje na predierkovanie lístkov, lopatky na sadenie alebo presádzanie, lopaty - ručné náradie, lupienkové píly, luskáčiky s výnimkou luskáčikov z drahých kovov, lyžice - ručné náradie, lyžice, mačety, manikúrové súpravy, elektrické manikúrové súpravy, sekáčiky na mäso - ručné nástroje, meče, puzdrá na meče, trecie misky, misky na peniaze, mlaty, kyje, motyčky na okopávanie, motyčky, plečky ako ručné náradie, motyky, murárske kladivá hranaté s dlhou násadou, naberačky, napínadlá na kovové drôty a pásky - ručné nástroje, nástroje na rezanie, sekanie, krájanie, ručné náradie, nástroje na značkovanie rožného statku, nástrojové brúsky, ostričky ako nástroje, navliekače nití, nebožiece - ručné nástroje, nebožiece, vrtáky - ručné nástroje, elektrické alebo neelektrické leštičky na nechty, kliešte na nechty, pilníky na nechty, škatuľky na nechty s ručnými nástrojmi, nitovacie kladivá - ručné nástroje, nitovačky - ručné nástroje, lovecké nože, nože do mlynčekov - ručné nástroje, rezné nože do hoblíkov, nože na konské kopytá, nože na zeleninu, nože nožníc, nože, listy píly, radlice - ručné nástroje a náradie, nožiarsky tovar, príbor, nožnice, elektrické alebo neelektrické nožnice na strihanie vlasov, nožnice na strihanie zvierat - ručný nástroj, nožnice na trávniky a živé ploty - ručné náradie, oberače na ovocie - ručné náradie, objímky výstružníkov, oblúkové píly, obojručné nože, obušky, palice, ocieľky, pomôcky na ondulovanie vlasov s výnimkou elektrických, opasky - remene na nosenie náradia, orezávačky - ručné nástroje, oslice na kosu, držiaky na osličky, ostriace nástroje, otvárače na konzervy s výnimkou elektrických, páčidlá na poklopy, paginovačky - dierovačky, pedikúrové súpravy, perforovačky - ručné nástroje, pílky - ručné náradie, pilníky - nástroje, elektrické pilníky na nechty, pílové listy ako časti ručných nástrojov, pinzety, epilačné pinzety, ručné pištole na vtlačovanie tmelu, neelektrický krájač na pizzu, ručné poľnohospodárske náradie na ručný pohon, pošvy na meče, príbor - nože, vidličky a lyžice, prístroje na omračovanie dobytka pred porážkou, puzdrá na britvy, žiletky, holiace strojčeky, puzdrá na holiace potreby, holiace potreby, rámy na ručné píly, rašple - ručné nástroje, razidlá - ručné nástroje, razník klincov, remene na ostrenie, remene na žiletky, rezače závitov, rezačky, rezné nože hoblíkov, klieštiky na očné riasy, rohatky so západkou - ručné nástroje, rozpínačky - ručné náradia, ručné rozprašovače insekticídov, rozprašovače insekticídov - ručné náradie, rozprašovače insekticídov - ručné nástroje, rozprašovače prípravkov proti hmyzu - ručné náradie, roztierky, ručné nástroje a náradie na ručný pohon, ručné nástroje na opletanie, ručné vŕtačky - ručné nástroje, rúrkorezy - ručné nástroje, nástroje na rezanie rúry, rydlá - ručné nástroje, ryhovače - ručné nástroje, rýle, rytecké ihly, sekáče, sekačky, rezačky, sekáčiky - ručné nástroje, sekáčiky na mäso - ručné nástroje, sekerky, sekery, sklenárske diamanty - časti ručných nástrojov, skrutkovače, sochory, spájkovačky s výnimkou elektrických, stolárske vrtáky, striebro ako riad alebo príbor, striekačky na rozprašovanie insekticídov, strihacie kliešte na prerezávanie stromov, strihače, strihacie strojčeky na dobytok, ručné strojčeky na strihanie, neelektrické krájače na syry, šable, šidlá, šidlá - ručné nástroje, šidlo na rozpletanie lán, škatuľky na nechty s ručnými nástrojmi, škrabáky - ručné nástroje, škrabky - ručné nástroje, škrabky na ryby, škrabky na zeleninu, škripce, špachtle, stierky ako ručné náradie, štepárske nástroje, štepárske nože, štípacie sekery, tesnenia oceľové, tešly - tesárske sekery, tĺčiky - ručné nástroje, ručné pištole na vtlačovanie tmelu, kovové tvárniace nástroje, ťažobné tyče - baníctvo, uholníky - ručné nástroje, upchávačky - ručné nástroje, upínacie hlavy vrtákov - ručné nástroje, otvárače na ustrice, prístroje na prepichovanie uší, neelektrické krájače na vajcia, valcovačky kovových pásov - ručné nástroje, valcovačky na drôty a kovové pásky - ručné náradie, ručné valchy, valchy - ručné nástroje, vidličky, vidly, vojenské lopatky, vratidlá na závitníky, vreckové nožíky, vŕtačky na ručný pohon, vrtáky - nebožiece, vrtáky - ručné nástroje, priebojníky, vyorávače - ručné nástroje, vypaľovacie želiezka - značkovače, výstružníky, výsuvné časti podpier pre závitníky, vyťahovače klincov, záhradné náradie na ručný pohon, záhradnícke nože, lesné sekáče, záhradnícke nožnice, záhradnícke nožnice - veľké, zariadenia na ničenie rastlinných parazitov, zariadenia na ničenie rastlinných škodcov, zariadenia na prepichnutie uší, zoškrabávacie nástroje, závitnice - ručné nástroje, závitníky - ručné nástroje, sečné a bodné zbrane, ručné zdviháky, ručné závitové zdviháky, zváracie horáky na plyn, zváračské prístroje na plyn, zveráky, zveráky pre stolárov a debnárov, žehličky, hladičky s výnimkou elektrických, železné nástroje na žliabkovanie, želiezka na kučeravenie vlasov, žliabkovače - ručné nástroje.
09 - Acidometre, acidometre do batérií, adjustačné prístroje na diapozitívy, aktinometre, akumulátorové banky, akumulátorové nádoby, akumulátorové skrine, nádoby akumulátorov, platne do akumulátorov, akumulátory do batérií, elektrické akumulátory, elektrické akumulátory do vozidiel, akustické rúry, akustické spriahadlá, akustické vedenie, alidády (zememeračstvo), ampérmetre, anemometre, vetromery, anódové batérie, anódy, antény, antikatódy, apertometre, astrofotografické objektívy, prístroje a zariadenia pre astronómiu, audiovizuálna technika na výučbu, elektrické automatické zatvárače dverí, automobilové výstražné trojuholníky, automobilové zapaľovače, autorádiá, azbestové odevy na ochranu proti ohňu, azbestové ochranné rukavice, nástroje na určovanie azimutu, balasty na osvetľovacie prístroje, meteorologické balóny, akumulátorové banky, barometre, elektrické batérie do automobilov, batérie do svietidiel, batérie do vreckových lámp, meracie zariadenia na benzín, meradlá hladiny benzínu, benzínové čerpadla pre stanice pohonných hmôt, betatróny - urýchľovače elektrónov, bezpečnostné pásy s výnimkou pásov na sedadlá a na športové zariadenia, ochranné bezpečnostné siete, bleskozvody, fotografické blesky, blikavé svetlá, bóje, signalizačné bóje, značkovacie bóje, bóje, majáky svetelné, parkovacie bránky uvádzané do chodu vhodením mince, buzoly, kompasy, bzučiaky, elektrické bzučiaky, elektromagnetické cievky, indukčné cievky, fotografické cievky, elektrické cievky, fotografické clony, clony proti oslepeniu, clony proti radiácii na priemyselné účely, cukromery, cvikre, cyklotróny, prístroje na zaznamenávanie času, automatické časové spínače, čítače čiarových kódov, čipy - mikroprocesorové doštičky, číslicové súradnicové zapisovače, čítacie zariadenia (informatika), čítacie zariadenia na napovedanie pre účinkujúcich, optické čítače, čítače čiarového kódu, elektrické články, galvanické články, požiarnické člny, ďalekohľady, ďalekopisy, dávkovacie lyžice, dávkovače, dozimetre, dekompresné komory, demagnetizačné zariadenia na magnetické pásky, denzitometre, laboratórne destilačné prístroje, destilačné prístroje na vedecké účely, detektory, detektory dymu, detektory kovov na priemyselné alebo vojenské účely, detektory na zisťovanie falošných mincí, detektory na zisťovanie kovov na priemyselné alebo vojenské účely, diagnostické prístroje s výnimkou lekárskych, diaľkomery, telemetre - optické diaľkomery, diaľkové ovládače, elektrodynamické zariadenia na diaľkové ovládanie návestidiel, elektrické zariadenia na diaľkové ovládanie priemyselných operácií, elektrodynamické zariadenia na diaľkové ovládanie železničných uzlov, elektrické zariadenia na diaľkové zapaľovanie, diapozitívy, premietacie prístroje na diapozitívy, rámčeky na diapozitívy, rámovacie zariadenia na diapozitívy, diaprojektory, elektronické diáre, kancelárske dierovacie stroje, difrakčné zariadenia, diktovacie stroje, kompaktné disky, magnetické disky, optické disky, optické kompaktné disky, dochádzkové hodiny, svetelné alebo mechanické dopravné značky, dozimetrické prístroje, dozimetre, elektrické drôty, telefónne drôty, poistkové drôty zo zliatin kovov, dýchacie masky s výnimkou masiek na umelé dýchanie, dýchacie prístroje - respirátory s výnimkou respirátorov na umelé dýchanie, dýchacie prístroje na plávanie pod vodou, dýchacie prístroje s výnimkou prístrojov na umelé dýchanie, dynamometer, dýzy požiarnych hadíc, elektrické dverové zvončeky, drôty, káble - materiály na elektrické vedenie, elektrické zariadenia na diaľkové ovládanie priemyselných procesov, zariadenia na zváranie elektrickým oblúkom, elektricky ohradené priestory, elektrodynamické zariadenia na diaľkové riadenie signalizácie, elektrodynamické zariadenia na diaľkové riadenie železničných uzlov, elektrolyzéry, elektromagnetické cievky, elektronické perá na vizuálne zobrazovacie zariadenia, elektronické publikácie stiahnuté z telekomunikačnej siete, elektronické svetelné ukazovadlo - pomôcka pri vyučovaní a prednáškach, elektronický prístroj na označovanie výrobkov, elektronický vreckový slovník prekladový, elektrónky do rádia, elektrónky so žeravenou katódou, epidiaskopy, ergometre, expozimetre, fakturovacie stroje, detektory na falošné mince, faxy, rezacie prístroje na film, kreslené filmy, strihacie zariadenia na filmy, fotografické filtre, filtre na dýchacie masky, filtre UV lúčov na účely fotografie, fluorescenčné štíty, fotoaparáty, fotoelektrické bunky, leštiace zariadenia na fotografické snímky, sušičky na fotografické snímky, fotokomory, fotokopírky, fotometre, zariadenia a prístroje pre fyziku, galvanické články, galvanizačné zariadenia, galvanizéry, galvanometre, geodetické nástroje, zariadenia na výmenu gramofónových ihiel, gramofónové platne, gramofóny, hasiace prístroje, heliografické prístroje, fotografické hľadáčiky, elektrické hlásiče, hlasovacie zariadenia, meracie hĺbkovacie laná, elektrické zariadenia na vábenie a ničenie hmyzu, hologramy, lodné hovorové rúry, hracie skrinky uvádzané do chodu vhodením mince, hracie zariadenia fungujúce po pripojení na televízne prijímače, hudobné automaty uvádzané do činnosti vhodením mince, hustomery, hydrometre, vodomery, chromatografické prístroje na použitie v laboratóriu, chronografy, chronometre ako prístroje, magnetické identifikačné karty, identifikačné puzdrá na elektrické drôty, gramofónové ihly, indikátory, indikátory množstva, indikátory straty elektrickej energie, indikátory vetra - na určenie smeru vetra, indukčné cievky, induktory, indukty elektrických strojov, informačné tabule elektronické, inklinometre, sklonomery, inkubátory pre kultúry baktérií, integrované obvody, invertory (elektrotechnika), ionizačné prístroje s výnimkou prístrojov na ionizáciu vzduchu, iskrojemy - lapače iskier, elektrické káble, koaxiálne káble, manšón na elektrické káble, káble s optickými vláknami, kalibračné krúžky, kamery, kinematografické kamery, kapilárne rúrky, pamäťové a mikroprocesorové karty v počítačoch, katódové protikorózne prístroje, katódy, kazetový prehrávač, kazety na mikroskopovacie sklíčka, prístroje na strihanie kinofilmov, exponované kinofilmy, kmitomery, koaxiálne káble, magnetické kódovacie matice, kódované magnetické karty, koľajnice na uchytenie projektorov, reflektorov s elektrickým ovládaním, elektrické kolektory, kompaktné disky, komparátory, kompasy, elektrické prístroje na komutáciu, komutátory, koncovky (elektrotechnika), kondenzátory, elektrické kondenzátory, optické kondenzory, konektory, spojky (elektrika), kontaktné šošovky, puzdrá na kontaktné šošovky, elektrické kontakty, elektrické kontakty z drahých kovov, kontrolné a regulačné prístroje elektrické, korekčné šošovky, nástroje na kontrolu kotlov a teplárenských pecí, kozmografické nástroje, prístroje na meranie hrúbky kože, elektrické zariadenia proti krádeži, krajčírske metre, kreslené filmy, krivule, retorty, krokomery, kryštálové detektory, kryty na zásuvky - chrániče pred deťmi, kvantomery, prístroje na kvasenie - laboratórne prístroje, zariadenia na prenos kyslíka, laktodenzimetre, mliekomery, laktomery, optické lampy, lampy do fotokomôr, lampy do tmavých komôr - fotografia, lasery s výnimkou laserov na lekárske účely, laterna magika, leštiace zariadenia na leštenie fotografií, ochranné odevy pre letcov, elektrické prístroje na odstraňovanie líčidiel, liehomery, liehové manometre, automaty na lístky, logy - meracie nástroje, magnetické cylindrické vrstvy, magnetické dekodéry, kódované magnetické karty, magnetické médiá, magnetické páskové jednotky do počítačov, magnetické pásky, magnetofóny, magnetoskopy, magnety, majáky, svetelné bóje, manekín - figurína na resuscitáciu ako učebná pomôcka, manometre, manometre - tlakomery, ochranné masky, potápačské masky, matematické prístroje, izolovaný medený drôt, megafóny, mechanické značky, akustické membrány, membrány do vedeckých prístrojov, meniče diskov do počítačov, elektrické meniče, meracie pomôcky, meracie prístroje, elektrické meracie zariadenia, merače elektrických strát, meračský stôl, meradlá, meteorologické balóny, meteorologické prístroje, metre, metronómy, mierky, mikrofóny, mikrometre, mikrometrické skrutky do optických prístrojov, mikroprocesory, obaly na mikroskopové sklíčka, mikroskopy, mikrotómy, minciere, mincové mechanizmy do televíznych prijímačov, mechanizmy na mincové zariadenia, minútové hodiny na použitie v kuchyni, fotografické misky, modemy, monitorovacie počítačové programy, elektrické monitorovacie prístroje, monitory - počítačový hardvér, prístroje na výskum morského dna, mostové váhy, mriežky na elektrické akumulátory, podložky pod myš, myši (informatika), nabíjacie agregáty pre elektrické batérie, nabíjačky akumulátorov, špeciálny laboratórny nábytok, nákolennice pre robotníkov, námorné kompasy, námorné signalizačné zariadenia, elektrické natáčky, svetelné alebo mechanické návestia, návestné bóje, signálne návestné lampáše, navigačné nástroje, navigačné prístroje vozidiel - palubné počítače, navigačné satelitné prístroje, neónové reklamy, nepriestrelné vesty, nivelačné nástroje, nosiče tmavých platní - fotografia, magnetické nosiče údajov, optické nosiče údajov, astrofotografické objektívy, objektívy (optika), elektrické objímky, objímky elektrických káblov, ochranné obleky proti ohňu, obmedzovače (elektrotechnika), obrúčky cvikrov, nástroje na meranie obrysov, odbočnice, odbočné skrinky (elektrotechnika), odkvapkávacie misky na použitie vo fotolaboratóriu, odkvapkávače na fotografické účely, odmerky zo skla, elektrické odpory, odrazové disky na odevy na zabránenie dopravným nehodám, odrazové sklíčka na oblečenie na zabránenie dopravných nehôd, odrušovače (elektrotechnika), ochranné oblečenie proti ohňu, ohmmetre, ohňovzdorné obaly, ochranná obuv proti žiareniu, ohňu a iným nebezpečenstvám, ochranné helmy, ochranné kombinézy pre letcov, ochranné masky, ochranné obleky proti úrazom, radiácii a ohňu, ochranné prilby na šport, ochranné rukavice proti röntgenovým lúčom na priemyselné účely, ochranné zariadenia proti röntgenovým lúčom s výnimkou zariadení na lekárske účely, ochranné zariadenie proti prepätiu, oktanty, okuláre, nástroje s okuliarami, okuliare, puzdrá na okuliare, rámy na okuliare, okuliare na šport, okuliare, cvikre, puzdrá na cvikre, okuliarové obrúčky, okuliarové rámy, okuliarové sklá, olovká, olovnice, nahrané operačné programy, optické čítače, optické disky, optické kondenzátory, optické lampy, optické nosiče údajov, optické prístroje a nástroje, optické sklo, optické šošovky, optické vlákna, káble s optickým vláknom, optické výrobky, optické žiarovky, ortuťové libely, oscilografy, okuliare proti oslnenie, štíty proti oslneniu, osobné ochranné prostriedky proti nehodám, balasty na osvetľovacie prístroje, otáčkomery, elektrické otvárače dverí, ovoskopy, ozonizéry, ozvučnice ampliónov, samoregulačné palivové čerpadlá, palivové čerpadlá pre čerpacie stanice, pamäte počítačov, parkovacie brány uvádzané do chodu vhodením mince, parkovacie hodiny, magnetické páskové jednotky do počítačov, demagnetizačné zariadenia na magnetické pásky, pásky na čistenie nahrávacích hláv, pásky na zvukové nahrávanie, laboratórne pece, pece na laboratórne experimenty, laboratórne pece, piecky, stroje na počítanie a triedenie peňazí, elektronické perá na vizuálne zobrazovacie jednotky, periférne zariadenia počítačov, periskopy, pipety, výstražné píšťalky, píšťalky na psov, planimetre, planografické prístroje, plášte elektrických káblov, premietacie plátna, plávacie kolesá, plávacie pásy, plávacie vesty, plaváky, plavebné prístroje a nástroje, prístroje na rozbor plynu, plynomery, automatické zariadenia signalizujúce nízky tlak v pneumatikách, počítacie logaritmické pravítko, počítacie dosky, počítacie stroje, počítače, počítače - periférne zariadenia, tlačiarne k počítačom, programy na počítačové hry, počítačové klávesnice, počítačové pamäte, nahrané počítačové programy, počítačové programy - stiahnuté z telekomunikačnej siete, počítačový softvér, počítač-zápisník (notebook), počítadlá, počítadlo guľôčkové, prilby na počúvanie, laboratórne podnosy, podpera zápästia pri práci s počítačom, poistkový drôt, poistky, polarimetre, polovodiče, elektricky vyhrievané ponožky, poplašné zariadenia, posuvné meradlá, posuvné meradlo - kaliber, počítacie stroje na poštové známky, potápačské kombinézy, potápačské masky, potápačské prístroje, potápačské skafandre, zariadenia na rozbor potravy, pozorovacie prístroje, hubice na požiarne hadice, požiarne hlásiče, požiarne striekačky, požiarnické autá, požiarnické člny a lode, požiarnické palice, tesárske pravítka, pravítka, lineáre, metre, prenosný prehrávač, prehrávač kompaktných diskov, premietacie plátna, premietacie prístroje, premietačky na diapozitívy, gramofónové prenosky, prenosný prehrávač, prenosný telefón, ochranné zariadenie proti prepätiu, prerušovače, presné meracie prístroje, presné váhy, dverové priezory, audioprijímače, videoprijímače, ochranné prilby, ochranné prilby na šport, prilby na počúvanie, prípojky (elektrotechnika), prístroje a nástroje na meranie objemu, chemické prístroje a nástroje, prístroje na čistenie gramofónových platní, prístroje na čistenie zvukových diskov, videotelefóny, prístroje na rozbor vzduchu, mechanizmus na vkladanie počítačových diskov, elektrické zariadenia na priťahovanie a ničenie hmyzu, prizmy, procesory - centrálne procesorové jednotky, procesory - základné jednotky samočinného počítača, programy na počítačové hry, nahrané programy obsluhujúce počítač, protipožiarne ochranné odevy, prúdové usmerňovače, prúty pre prútkarov, pružné disky, elektronické publikácie stiahnuté z telekomunikačnej siete, puzdrá na cvikre, puzdrá na kontaktné šošovky, puzdrá na okuliare, pyrometre, radary, rádiá, radič článkov (elektrotechnika), rádiologické zariadenia na priemyselné účely, rádiotelefónne zariadenia, rádiotelegrafické zariadenia, prístroje na rádiové výzvy, rámčeky na diapozitívy, rastre na výrobu štočkov, elektrické redukcie, refraktometre, refraktory, registračné pokladnice, regulátory napätia do automobilov, regulátory osvetlenia divadelnej scény, regulátory otáčok do gramofónov, elektrické regulátory svetla, elektrické relé, reostaty, elektrické reostaty - regulátory na tlmenie svetla, reproduktory, amplióny, respirátory na filtráciu vzduchu, retiazky na cvikre, retiazky na okuliare, automatické riadenie do dopravných prostriedkov, riadiace panely (elektrina), exponované röntgenové filmy, ochranné zariadenia proti röntgenovým lúčom s výnimkou zariadení na lekárske účely, röntgenové prístroje a zariadenia, röntgenové prístroje s výnimkou prístrojov na lekárske účely, röntgenové snímky s výnimkou snímok na lekárske účely, röntgenové trubice s výnimkou trubíc na lekárske účely, rozhrania do počítačov, automatické rozvádzače ako stroje, rozvodné panely, rozvodné panely (elektrina), rozvodné pulty (elektrina), rozvodné skrine, spínacie skrine (elektrina), ručná krátkovlnná vysielačka, ochranné rukavice, ochranné rukavice proti röntgenovým lúčom na priemyselné účely, potápačské rukavice, elektroinštalačné rúry, rúry na laboratórne experimenty, rýchlomery, rýchlomery (fotografia), rýchlomery - tachometre, salinometre - prístroje na meranie obsahu soli vo vode, pôde, samoregulačné palivové čerpadlá, satelitné navigačné prístroje, satelity na vedecké účely, sčítacie stroje, selenoidné ventily - elektromagnetické prepínače, sextanty, sférometre, bezpečnostné siete, ochranné siete proti nehodám, návestné signalizačné zvonce a zvony, svetelné alebo mechanické signalizačné panely, signalizačné píšťalky, požiarne signalizačné zariadenie, elektrické signalizačné zvončeky, signálne návestné lampáše, hmlové signály s výnimkou výbušných, vysielače elektronických signálov, hmlové signály s výnimkou výbušných, simulátory vedenia a riadenia dopravných prostriedkov, sirény, sklo pokryté elektrickými vodičmi, sklonomery, skrinky s nástrojmi na rozbor (mikroskopia), skrinky - škatule na reproduktory, skúmavky, stroje a zariadenia na skúšanie materiálu, skúšobné prístroje s výnimkou prístrojov na lekárske účely, telefónne slúchadlá, smerovky - smerové svetlá, snímače - zariadenia na spracovanie údajov, skenery, snímače dymu - požiarne hlásiče, solárne články, sonary, ultrazvukové lokátory, sondážne plomby, sondážne zariadenia a stroje, sondy na vedecké účely, sonometre, elektrické spájkovačky, spektrografy, spektroskopy, spínače, elektrické spojky, spojky elektrického vedenia, spojky na elektrické káble, spojovacie skrinky (elektrotechnika), sponky na nos pre plavcov a potápačov, akustické spriahadlá, elektrické spriahadlá, spúšte uzávierok (fotografia), statívy na fotoaparáty, stereoskopické zariadenia, stereoskopy, stojančeky na orysovanie, stožiare bezdrôtových telegrafov, stožiare na bezdrôtovú telegrafiu, strihacie zariadenia na strihanie filmov, textové procesory - zariadenia na úpravu a spracovanie textu, sulfitometre, digitálne súradnicové zapisovače, sušičky - zariadenia na použitie v kinematografii, sušičky na fotografie, svahomer, elektronické svetelné ukazovadlo - pomôcka pri vyučovaní a prednáškach, svetelné bóje, majáky, reklamné svetelné tabule, svorky - elektrotechnika, šnúrky na cvikre, šnúrky na okuliare, optické šošovky, špeciálne puzdrá na fotografické aparáty, ochranné prilby na šport, okuliare na šport, štartovacie káble v motoroch, ochranné tvárové štíty, ochranné štíty na tvár, tachometre, tachometre do dopravných prostriedkov, tachometre do vozidiel udávajúce vzdialenosť, tampóny do uší, tampóny do uší pre potápačov, taxametre, laboratórne tégliky, prenosný telefón, telefónne drôty, telefónne mikrofóny, telefónne prístroje, telefónne slúchadlá, telefónny záznamník, telefotografické zariadenia, telegrafné drôty, telegrafy - prístroje, telemetre - optické diaľkomery, teleskopy, teleskopy pre strelné zbrane, teletypy - ďalekopisné zariadenia, televízne prijímače, teodolity, prístroje na kontrolu teploty, teplomery s výnimkou lekárskych, snímače teploty, termoionické žiarivky a elektrónky, termostaty, termostaty do dopravných prostriedkov, tienidlá, tkáčske lupy, tlačiarne k počítačom, tlačidlá zvončekov, zariadenia na meranie tlaku, automatické indikátory nízkeho tlaku v automobilových pneumatikách, tlakomery na ventily, elektrické tlmiče svetla, totalizátory, transformátory (elektrotechnika), tranzistory, trojnožky alebo statívy na fotoaparáty, výstražné trojuholníky, elektroinštalačné trubky, automatické turnikety, mechanizmy pre turnikety, tvárnicové vedenie (elektrina), účtovacie stroje, uhlomery, ukazovatele hladiny vody, ukazovatele tlaku - tlakomery, urinometre, urýchľovače častíc, ušné zátky, váhy, analytické váhy, listové váhy, vákuové manometre, variometre, prístroje a nástroje na váženie, stroje na váženie, vážiace prístroje, ventily selenoidné - elektromagnetické prepínače, verniere, nepriestrelné vesty, bezpečnostné viazania s výnimkou viazaní a postrojov na sedadlá automobilov, videohry, videokamery, videokazety, videopásky, indikátory na určenie smeru vetra, viskozimetre, značkovacie vlákna na elektrické drôty, vlhkomery, hygromery, vlnomery, zariadenia na vnútorné spojenie, zariadenia na meranie hladiny vody - vodoznaky, elektrické vodiče, vodováhy, libely, voltmetre, palubné počítače - navigačné prístroje do vozidiel, vrecková kalkulačka, batérie do vreckovej baterky, vrstvy elektrokeramického materiálu, výbojky elektrické s výnimkou výbojok na osvetlenie, vypínače, vysielacie zariadenia - telekomunikácie, vysielače - telekomunikácie, vysielače elektronických signálov, vysokofrekvenčné prístroje, výškomery, zariadenia na ovládanie výťahov, výtokové rúrky (elektrotechnika), výtyčky - meračské laty, výtyčky - geodetické laty, výtyčky - nivelačné laty, vyučovacie prístroje, vzduchomery, zábavné zariadenia prispôsobené na fungovanie len spolu s televíznymi prijímačmi, zabezpečovacie zariadenia proti odcudzeniu, zafír do gramofónov, záchranné a požiarne rebríky, záchranné bóje, záchranné člny, záchranné pásy, záchranné plachty, záchranné siete, záchranné vesty, záchranné zariadenia, záchranné zariadenia a prístroje na záchranu, zameriavacie ďalekohľady na strelné zbrane, elektrické zámky, zapaľovacia tryska v karburátore, elektrické zariadenia na zapaľovanie, zariadenia na elektrické zváranie, zariadenia na kontrolu frankovania, zariadenia na meranie vzdialeností, zariadenia na rezanie elektrickým oblúkom, zariadenia na spracovanie údajov, elektrické zástrčky, kryty na zásuvky - chrániče pred deťmi, zásuvky, zástrčky a iné elektrické spojky, zatavovanie plastických materiálov - elektrické zariadenia, závažia, závitníkové kalibre, zariadenia na zaznamenávanie vzdialenosti, zememeračské prístroje a nástroje, zememeračské reťaze, poistkové drôty zo zliatiny kovov, značkovacie vlákna pre elektrické drôty, značkovače - pomôcka na šitie, prístroje na kontrolu poštových známok, zosilňovacie elektrónky, zosilňovače, zrkadlá - optika, zrkadlá na kontrolovanie práce, chrániče zubov, zváracie elektródy, elektrické zváracie zariadenia, zváračské prilby, elektrické zváračské prístroje, prístroje na zváranie elektrickým oblúkom, zväčšovacie prístroje (fotografia), zväčšovacie sklá, elektrické signalizačné zvončeky, zvončeky - poplašné zariadenia, návestné zvony, zariadenia na prenášanie zvuku, zvukové nahrávacie zariadenia, disky na zvukové nahrávky, nosiče na zvukové nahrávky, pásky so zvukovými nahrávkami, zvukové poplašné zariadenia, zvukové prehrávacie zariadenia - prehrávače, zvukové signálne zariadenia, zvukovody - akustické linky, elektrické žehličky, bezpečnostné zariadenia pre železničnú dopravu, žiarovky do zábleskových prístrojov.
10 - Aerosólové dávkovače na lekárske účely, kvapkacie ampulky na lekárske účely, prístroje a zariadenia na lekárske analýzy, anesteziologické prístroje, antikoncepčné prípravky s výnimkou chemických, podporné bandáže, ortopedické bandáže na kĺby, barly, chrániče na barly, brušné korzety, brušné pásy, catgut na šitie operačných rán, cumlíky na detské fľaše, cumlíky pre dojčatá, zariadenia na fyzické cvičenie na lekárske účely, čapíky na umelé zuby, dávkovače piluliek, defibrilátor, detské cumle, detské fľaše, diagnostické prístroje na lekárske účely, dialyzér, dialyzátor, dilatátory (chirurgia), chirurgické dlahy, pomôcky na dojčenie, dýchacie prístroje, dýchacie prístroje na umelé dýchanie, dýzy na lekárske účely, elastické pančuchy na chirurgické účely, elektrické prístroje na akupunktúru, elektródy na lekárske použitie, elektrokardiogramy, zariadenia na estetickú masáž, filtre na UV lúče na lekárske účely, fyzioterapeutické zariadenia, galvanické pásy na lekárske účely, galvanické terapeutické zariadenia, gastroskopy, hematometre, prístroje na liečenie hluchoty, vibrátory horúceho vzduchu na lekárske účely, hroty na barly, hydrostatické postele na lekárske účely, hygienické misky, hypodermické - podkožné injekcie, hypogastrické pásy, chirurgické implantáty, chirurgické prístroje a nástroje, chrániče sluchu, ihly na akupunktúru, ihly na lekárske účely, prístroje na inhaláciu na lekárske účely, inhalátory, plachty na použitie pri inkontinencii, inkubátory na lekárske účely, inkubátory pre dojčatá, kanyly, kardiostimulátory, kastračné pinzety, katétre, kefy na čistenie telových dutín, kastrovacie kliešte, klystírové striekačky na lekárske účely, chirurgické kompresory, umelé končatiny, kondómy, prezervatívy, rukavice z konských vlasov na masáž, brušné korzety, korzety na zdravotnícke účely, kremíkové lampy na lekárske účely, kreslá na lekárske alebo zubárske účely, cumle na kŕmenie z fľaše, uzávery na fľaše na kŕmenie, krúžky na prerezávanie zubov, pomôcky na vyrezávanie kurích ôk, kvapkacie nádoby na lekárske účely, kvapkadlá na lekárske účely, vrecúška s ľadom na lekárske účely, lampy na lekárske účely, lancety, laser na lekárske účely, lekárske prístroje a nástroje, lekárske tašky, lekárske vodiace vlákna, lyžice na odmeriavanie liečiv, rukavice na masáž, masážne prístroje, anesteziologické masky, misky na lekárske účely, nábytok vyrobený špeciálne na lekárske účely, načúvacie prístroje pre hluchých, nádoby na moč, nádoby - kazety na lekárske nástroje, nádržky na zavádzanie medikamentov, nafukovacie matrace na lekárske účely, elastické nákolenníky, nákolenníky - ortopedické bandáže na kolená, náprstky - chrániče na prsty na lekárske účely, naslúchadlo pre nedoslýchavých, nádoby na chirurgické a lekárske nástroje, chirurgické nite, nosidlá pre chorých, nosidlá pre pacientov, nosidlá s kolieskami, nože - pomôcky na odstraňovanie kurích ôk, chirurgické nožnice, termoelektrické obklady, ortopedická obuv, podporné obväzy, umelé oči, odevy na operačné sály, odsávačky, odvodňovacie rúrky na lekárske účely, oftalmometre, oftalmoskopy, ohrievacie vankúšiky na prvú pomoc, ochranné zariadenia proti röntgenovým lúčom, operačné stoly, ortopedická obuv, ortopedické výrobky, ortopedické pásky a bandáže na spevnenie kĺbov, ortopedické pásy, ortopedické topánky, ortopedické vložky, ortopedické vložky do topánok, ortopedické výrobky, chirurgické elastické pančuchy, pančuchy na kŕčové žily, elektrické pásy na lekárske účely, ortopedické pásy, pesary, pílky na chirurgické účely, plachty pre inkontinentých pacientov, plachty - chirurgické povlaky, podpory na ploché nohy, umelé pľúca, pľuvadlá na lekárske účely, podbruškové vatované ochranné vložky, podporné vložky na ploché nohy, elektrické vyhrievané podušky na lekárske účely, podušky na lekárske účely, pokrývky na postele, popruhy na lekárske účely, vodné postele na lekárske účely, postele špeciálne vyrobené na lekárske účely, posteľové misy, posteľové vibrátory, pôrodnícke kliešte, pôrodnícke matrace, pôrodnícke prístroje, prietržové pásy, prikladacie banky, elektrické vyhrievacie prikrývky na lekárske účely, prístroje na ortodontológiu, prístroje na vykonávanie krvných skúšok, vlasové protézy, protézy - umelé končatiny, prstence na uľahčenie prerezávania zubov, pumpy na lekárske účely, pupočné pásy, rádiologické clony na lekárske účely, rádiologické prístroje na lekárske účely, rádiové trubice na lekárske účely, resuscitačné prístroje, ochranné zariadenia proti röntgenovým lúčom, ochranné zariadenia proti röntgenovým lúčom na lekárske účely, zariadenia na röntgenové ožarovanie, röntgenové prístroje na lekárske účely, röntgenové snímkovanie na lekárske účely, röntgenové trubice na lekárske účely, röntgenové zariadenia a prístroje na lekárske účely, rozprašovače na lekárske účely, pôrodné zariadenie pre rožný statok, masážne rukavice, rukavice na lekárske účely, rúška pre nemocničný personál, sadrové obväzy, umelé sánky, skalpely, skalpely na chirurgické účely, skúšobné prístroje na lekárske účely, sondy na lekárske účely, spirometre - prístroje na meranie vdychovaného a vydychovaného vzduchu, chirurgické sterilné plachty, stetoskopy, operačné stoly, injekčné striekačky, striekačky na lekárske účely, suspenzory - podpínadlá, svorky chirurgické, šijacie ihly (chirurgia), materiály na šitie (chirurgia), šošovky - intraokulárne protézy ako chirurgické implantáty, špachtle, špáradlá na čistenie uší, chirurgické špongie, ťahacie prístroje na lekárske použitie, tehotenské pásy, teplomery na lekárske účely, teplovzdušné terapeutické zariadenia, termoelektrické obväzy - chirurgia, tlakomery krvného tlaku, ortopedické topánky, trokar - nástroj na nabodnutie telovej dutiny, drenážne trubice na lekárske účely, umelá koža na chirurgické účely, umelé cievy, prístroje na umelé dýchanie, umelé chrupy, umelé končatiny, umelé oči, umelé prsníky, umelé sánky, umelé zuby, umelý chrup, uretrálne injekčné striekačky, uretrálne sondy, urologické prístroje a nástroje, uspávacie vankúše proti nespavosti, filtre UV lúčov na lekárske účely, UV-lampy na lekárske účely, uzávery na detské fľaše, vaginálne striekačky, elektricky vyhrievané vankúše na lekárske účely, uspávacie vankúše pri nespavosti, vankúše proti preležaninám, vankúšiky proti preležaninám, vatové ochranné vložky na podbruško, vibromasážne prístroje, lekárske vodiace vlákna, vlasové protézy, ortopedické vložky, vodné postele na lekárske účely, vodné vaky na lekárske účely, zubné vrtáky, vzduchové vankúše na lekárske účely, zariadenia na hygienu a umývanie telesných dutín, zariadenia na premiestňovanie - prevoz invalidov, zdravotná obuv, zubárske zrkadlá, zrkadlá pre chirurgov, zubárske kreslá, zubné prístroje a nástroje, elektrické zubné prístroje, umelé zuby, zverolekárske prístroje a nástroje, zvieracie kazajky.
11 - Acetylénové horáky, acetylénové reflektory, parné akumulátory, tepelné akumulátory, výhrevné akumulátory, elektrické nízkotlakové autoklávy, automobilové reflektory, zariadenia proti oslneniu do automobilov - výstroj lámp, lampové banky, banské lampy, elektrické vreckové baterky, baterky - svietidlá, benzínové horáky, bezpečnostné lampy, bezpečnostné príslušenstvo do vodných alebo plynových zariadení a na vodovodné alebo plynové potrubia, bicyklové svetlá, bicyklové svietidlá, bidety, bojlery, ohrievače vody, bojlery s výnimkou bojlerov ako častí strojov, cylindre, lampové cylindre, cylindre svietidiel, svietiace domové čísla, čisté komory - sanitná inštalácia, zariadenia na čistenie odpadových vôd, čistiace zariadenia na odpadovú vodu, články do atómových reaktorov, prístroje na dehydratáciu potravín organického pôvodu, destilačné kolóny, destilačné prístroje, destilačné veže, elektrické ohrievače na detské fľaše, dezinfekčné dávkovače na toalety, dezinfekčné kontajnery na toalety, difuzéry k zavlažovacím zariadeniam, difuzéry svetla, drezy, držiaky na lampy a svietidlá, držiaky plynových horákov, dymníky, dymníky pre laboratóriá, dymové hradidlá, dýzy, elektrické lampy, elektrické strojčeky na výrobu jogurtov, stolové elektrické ventilátory, expanzné nádrže pre ústredné vykurovanie, fakle, elektrické filtre na kávu, klimatizačné filtre, filtre - časti zariadení pre priemysel alebo domácnosť, filtre na pitnú vodu, fontány, ozdobné fontány, elektrické fritézy, acetylénové generátory, plynové generátory, grily, horáky, baktericídne horáky, lampové horáky, osvetľovacie horečnaté vlákna, horúce platne, hriankovače, hydranty, chladiace komory, chladiace nádoby, chladiace prístroje a zariadenia, chladiace zariadenia a stroje, ochladzovacie zariadenia a stroje, chladiace zariadenia na chladenie tabaku, chladiace zariadenia na chladenie tekutín, chladiace zariadenia na chladenie vody, chladiarne, plynové chladiče s výnimkou chladičov ako častí strojov, chladnice, mraziace boxy na výrobu ľadu, chladničky, chrániče osvetľovacích telies, chromatografické prístroje na priemyselné účely, inhalačné prístroje s výnimkou prístrojov na lekárske účely, inštalačný materiál na vane, zariadenia na spracovanie jadrových palív a jadrových spomaľovačov, jadrové reaktory, sprchovacie kabíny, laboratórne kahance, acetylénové kahany, plynové kahany, žeraviace kahany, kachle, kamene z lávy na použitie pri grilovaní, pouličné lampy, kandelábre, elektrické kanvice, elektrické filtračné alebo extrakčné kávovary, elektrické filtračné kávovary, elektrické kávovary, elektrické kávové filtre, klimatizačné zariadenia, klimatizačné prístroje, klimatizačné zariadenia do automobilov, klimatizačné zariadenia pre vozidlá, elektricky vyhrievané koberce, kohútiky a kohúty na potrubia, potrubné kohútiky a kohúty, kohútiky, komínové dúchadlo - ventilátor, komínové rúry- dymovody, vyžarovacie komíny - priemysel ropy, konštrukcie pecí a rúr, kostry pecí, kotlové rúry do vykurovacích zariadení, kotlové rúry vykurovacích kotlov, výhrevné kotly, kotly na pranie, kozlík kovový ku kozubu, kozuby, domové kozuby, kresadlové zapaľovače na zapaľovanie plynu, sušiace zariadenia na sušenie krmiva, kuchynské odsávače, elektrické kuchynské potreby na pečenie a varenie, ohrievače do kúpeľa, príslušenstvo na teplovzdušný kúpeľ, kúpeľňové armatúry, kúpeľňové obloženie, kúpeľové vane, kúrenie teplovodné, ohrev teplej vody - bojler, kyslíkovo-vodíkové horáky, laboratórne lampy, stroje a zariadenia na výrobu ľadu, lampáše, lampióny, lampové horáky, elektrické lampy, plynové lampy, germicídne lampy na čistenie vzduchu od baktérií, lampy na kučeravenie vlasov, lampy na osvetľovanie akvárií, lampy na svietenie, ohrievače lepidlo a glej, liehové horáky, kahany, osvetľovacie zariadenia lietadlá, lustre, medziprehrievače vzduchu, mikrovlnné rúry, zariadenia na chladenie mlieka, mraziace zariadenia, mrazničky, chladiace nádoby, nakladače do pecí, elektricky vyhrievané nánožníky, naparovacie prístroje - sauna, nápojové chladničky, objímky na svietidlá, elektrické formy na pečenie oblátky, tvarované obloženie pecí, oblúkové lampy, odmrazovače automobilov, odparovače, odsoľovacie zariadenia, zariadenia na ohrev teplej vody - teplovodné kúrenie, elektrické ohrievacie podušky s výnimkou podušiek na lekárske účely, ohrievače, ponorné ohrievače, elektrické ohrievače na detské fľaše, ohrievače na nohy, nánožníky - elektrické aj neelektrické, ohrievacie železá do žehličiek, ohrievače tanierov, ohrievacie fľaše, ohrievadlá, prístroje na čistenie olejov, olejové horáky, olejové lampy, osvetľovacie prístroje a zariadenia, osvetľovacie zariadenia na dopravné prostriedky, osvetľovacie zariadenia na vzdušné dopravné prostriedky, pražiče na ovocie, ozdobné fontány, zariadenia na výrobu pary, parné akumulátory, parné kotly s výnimkou kotlov ako častí strojov, prenosné kabíny na parné kúpele, pastéry - zariadenia na pasterizáciu, chladiace vane do pecí, chladiace zariadenia do pecí, nakladače do pecí, rošty do pecí, násypné stojany k peciam, tvarovky na pece, pece na rozličné účely, pece, piecky s výnimkou laboratórnych, pece s výnimkou rúr na experimentálne účely, pece, sporáky, piecky, pecové popolníky, rúry na pečenie, pekáč, otočný rošt, pisoáre, filtre na pitnú vodu, plášte svietidiel, čističe plynu ako časti plynových zariadení, prístroje na čistenie plynu, plynové bojlery, plynové generátory, plynové horáky, držiaky na plynové horáky, plynové kondenzátory s výnimkou kondenzátorov ako častí strojov, regulačné a bezpečnostné príslušenstvo k plynovým potrubiam, zapaľovače na zapaľovanie plynu, regulačné a bezpečnostné príslušenstvo na plynové zariadenia, vodovodné podložky, tesniace krúžky, vyhrievané podušky elektrické s výnimkou podušiek na lekárske účely, polievacie zariadenia na automatické zavlažovanie, polymerizačné zariadenia, ponorné ohrievače, automatické dopravníky na prepravu popola, pecové popolníky, ohrievače do postele, potápačské svetlomety, potrubia ako časti sanitnej inštalácie, pouličné lampy, pražiace stroje, pražiče kávy, pražiče na kávu, premietacie lampy, preplachovacie kontajnery, elektrické vyhrievacie prikrývky nie na lekárske účely, prístroje na filtrovanie a čistenie vody v akváriách, prístroje na chladenie vzduchu, prístroje na chlórovanie vody v bazénoch, prístroje na výrobu ľadu, prístroje na vytváranie vĺn, prívodné zariadenia ku kúrenárskym a teplárenským kotlom, prostriedky na odstraňovanie zápachu s výnimkou prostriedkov pre osobnú potrebu, radiátorové uzávery, elektrické radiátory, radiátory na kúrenie, radiátory ústredného kúrenia, zariadenie na otáčanie ražňom, ražne, nukleárne reaktory, automobilové reflektory, reflektory na vozidlá, svetelné reflektory, reflektory vozidiel, regenerátory tepla, príslušenstvo na reguláciu vodných alebo plynových zariadení a na vodovodné alebo plynové potrubia, regulačno-bezpečnostné zariadenia na plynové potrubia, regulačno-bezpečnostné prídavné zariadenia na vodné zariadenia, regulačno-bezpečnostné zariadenia na plynové zariadenia, reťaze farebných žiaroviek, roštnice, rošty do pecí, rošty na opekanie mäsa, rozmrazovacie zariadenia na vozidlá, ohrievače na rozmrazovanie skiel vozidiel, sušiče na ruky do umyvární, komínové rúry, rúry - časti sanitnej inštalácie, rúry s výnimkou rúr na experimentálne účely, sanitárne - toaletné prístroje a zariadenia, zariadenia do sauny, saunovacie zariadenia, vane na sedacie kúpele, záchodové sedadlá, skrubery - práčky plynu ako časti plynových zariadení, pražiace stroje na slad, soláriá ako prístroje, solárne kolektory, solárne pece, spájkovacie lampy, baktericídne spaľovacie komory, laboratórne spaľovacie komory, spaľovne, spaľovacie pece, splachovacie zariadenia, splachovače, splachovacie zariadenia, sporáky, kuchynské sporáky, sporiče paliva, sprchovacie kúty, sprchy, sterilizačné vrecká jednorazové, sterilizátory, stolné variče, stropné svetlá, prístroje a zariadenia na sušenie, zariadenia na sušenie krmiva, vzduchové sušiče, elektrické sušiče bielizne, sušiče na vlasy, sušičky ako prístroje, svetelné gule, banky, svetelné rúry, elektrické svetlá na vianočné stromčeky, svetlá na dopravné prostriedky, svetlá na automobily, potápačské svetlomety, svetlomety na vozidlá, svetlomety, reflektory, svietiace domové čísla, príslušenstvo rúr zo šamotu, šetriče paliva, špirály ako časti destilačných, ohrievacích a ochladzovacích zariadení, pražiace stroje na tabak, zariadenia na chladenie tabaku, tepelné čerpadlá, tepelné generátory, teplovodné vykurovacie zariadenia, teplovzdušné rúry, teplovzdušné zariadenia, termostatické ventily ako časti ústredného kúrenia, objímky na tienidlá, tienidlá na lampy, elektrické tlakové hrnce, tlakové zásobníky vody, toaletné - záchodové misy, toalety - záchody, tvarovky na pece, uhlík do oblúkových lámp, umývadlá, sušiče na ruky do umyvární, zariadenia a stroje na čistenie alebo úprava vody, UV-lampy s výnimkou lámp na lekárske účely, kúpacie vane, kúpeľové vane, vane na sedacie kúpele, elektricky vyhrievané vankúše s výnimkou vankúšov na lekárske účely, vaňové príslušenstvo - armatúry, vaňové zariadenie, variče, varné prístroje a zariadenia, ventilátory ako časti vetracích zariadení, ventilátory (klimatizácia), regulačné ventily na reguláciu hladiny v nádržiach, ventily na reguláciu hladiny v nádržiach, vetracie zariadenia, elektrické svetlá na vianočné stromčeky, elektrické vykurovacie vlákna, horečnaté vlákna na svietenie, vlákna do elektrických lámp, sušiče na vlasy, ohrievače na vodu, prístroje a zariadenia na zmäkčenie vody, sterilizátory vody, zariadenia na filtrovanie vody, zariadenia na prívod vody, zariadenia na úpravu vody, vodovodné zariadenia, vodovody, klimatizačné zariadenia do vozidiel, osvetľovacie zariadenia na vozidlá, vyhrievacie zariadenia na odmrazovanie okien vozidiel, zariadenia na vozidlá proti oslneniu - výstroj lámp, sterilizačné jednorazové vrecká, vreckové baterky, elektrické vreckové baterky, vreckové ohrievače, elektrické výbojky, elektrické výbojky na osvetlenie, prenosné vyhne, výhrevné platne, vyhrievacie telesá, vyhrievacie zariadenia na rozmrazovanie okien automobilov, vykurovacie články, vykurovacie telesá, elektrické vykurovacie telesá, vykurovacie telesá do automobilov, vykurovacie telesá na kúrenie tuhými, tekutými alebo plynnými palivami, vykurovacie zariadenia, vyhrievacie zariadenia, výmenníky tepla s výnimkou výmenníkov ako častí strojov, vypaľovacie pece zubárske, vyvíjače acetylénu, vyžarovacie komíny na použitie v rafinériách ropy, ionizátory na vzduch, ionizátory na čistenie vzduchu, ohrievače vzduchu, sterilizátory na vzduchu, zariadenia na filtrovanie vzduchu, zariadenia na osvieženie vzduch, vzduchové sušiarne, vzduchové ventily do parných vykurovacích telies, stroje a prístroje na čistenie vzduchu, záchodové sedadlá, záchody, prenosné záchody, zapaľovače na zapaľovanie plynu, zapaľovače, prívodné zariadenia ku kúrenárskym a teplárenským kotlom, zariadenia na dezinfikovanie, zariadenia na praženie kávy, zariadenia na spracovanie palív a jadrového materiálu, zariadenia na sušenie, zariadenia na zásobovanie vodou, zariadenia na zmäkčovanie vody, tlakové zásobníky vody, zásuvky na elektrické svetlá, zavlažovacie stroje pre poľnohospodárstvo, zmiešavacie batérie na vodovodné potrubia, zvlhčovače vzduchu na radiátory ústredného kúrenia, výhrevné žeraviace vlákna, žiariče, žiarovky, elektrické žiarovky, žiarovky do automobilových smeroviek, žiarovky do smeroviek na vozidlá.
12 - Autá, autobusy, autokary, automobilové obývacie prívesy, automobilové pneumatiky, automobilové podvozky, automobilové reťaze, automobilové strechy, automobily, karosérie automobilov, plátenné strechy na automobily, autopoťahy, autosedadlá, riaditeľné balóny, vzdušné balóny, kolesá na banské vozíky, batožinové kufre na motocykle, batožinové nosiče na vozidlá, betónové miešačky - vozidlá, bezpečnostné pásy na sedadlá automobilov, bezpečnostné sedadlá pre deti do automobilov, bezpečnostné viazania na autosedadlá - pásy, bicykle, motocykle, bicyklové alebo motocyklové blatníky, bicyklové brzdy, bicyklové hlavy, bicyklové pneumatiky, bicyklové pumpy, bicyklové ráfy, bicyklové rámy, bicyklové reťaze, bicyklové sedlá, bicyklové stojany, bicyklové špice, bicyklové ťahadlá riadenia, bicyklové zvončeky, blatníky, bočné prívesné vozíky, brzdové čeľuste pre vozidlá, brzdové diely pre vozidlá, brzdové obloženia na vozidlá, brzdy pre vozidlá, zvončeky na bicykle, čalúnenie automobilov, čapy na pneumatiky, čelné ochranné sklá, čelné sklá, člnové háky, člnové výložníky, člny, nákladné člny, pracovné člny, detské kočíky, kryty na detské kočíky, pokrývky na detské kočíky, detské kočíky športové alebo skladacie, kryty na detské vozíky, diaľkovo ovládané vozidlá, iné než hračky, dopravné prostriedky na pohyb po zemi, vode, vzduchu a koľajniciach, dreziny, vozíky, adhézne záplaty na opravy duše, bicyklové duše, náradie na opravu duše, duše na kolesá automobilov, duše pneumatík, dvere na dopravné prostriedky, dvojkolesové ručné vozíky, dvojkolesové vozíky, električky, elektromobily, galusky na bicykle, golfové vozíky, lodné háky, obruče hlavy kolies, hnacie motory do pozemných vozidiel, hnacie reťaze do pozemných vozidiel, prevodové hriadele do pozemných vozidiel, hroty na pneumatiky, hydraulické obvody pre vozidlá, hydroplány, hydroplány - klzáky, chladiace vozy, jachty, kabíny lanovej dráhy, kamióny - nákladné vozidlá, kapoty na automobilové motory, kapoty na vozidlá, karavany - obytné prívesy, karosérie dopravných prostriedkov, katapultovacie kreslá pre lietadlá, kesón - dopravný prostriedok, klaksóny automobilov, kľukové skrine ako časti pozemných vozidiel s výnimkou motorov, kľuky na bicykle, detské kočíky, detské športové skladacie kočíky, prikrývky na detské skladacie športové kočíky, športové alebo skladacie kočíky, napínače na špice kolies, okolesníky železničných kolies, ozubené kolesá - súkolesia na bicykle, kolesá automobilov, kolesá na bicykle, kolesá vozidiel, kolieska do vozíkov, lodné komíny, komíny lokomotív, kompy, kormidlá, lodné kormidlové stroje, kormidlové veslá, lodné kostry, kostry člnov, koše - nosiče batožiny na bicykloch, kozmické dopravné prostriedky, kropiace vozy, kryty na detské kočíky, kryty na detské vozíky, vozíky na kufre, brzdové lamely na vozidlá, lanovky, lejacie vozíky, letecké prístroje - stroje a zariadenia, vzdušné dopravné prostriedky, lietadlá, vzducholode, balóny, obojživelné lietadlá, lode, loďky, lodné kormidlá, lodné kostry, lodné rebrá, lokomobily - trakčné motory, lokomotívy, ložiskové čapy hriadeľov, ložiskové čapy náprav, lôžka do dopravných prostriedkov, lúče automobilových kolies, lyžiarske vleky, meniče točivých momentov v pozemných vozidlách, mikrolitrážne automobily - kabínové skútre, mopedy, motocykle, elektrické motory na pozemné vozidlá, ťahacie motory, motory na motocykle, motory na pozemné vozidlá, náboje kolies automobilov, nafukovacie vankúše - ochranné prostriedky pre vodičov pri nehodách, nákladné autá, nákladný voz - dodávka, naklonené roviny na spúšťanie člnov, nápravy pre vozidlá, nárazníky - tlmiče nárazov na koľajové vozidlá, nárazníky vozidiel, nárazníky automobilov, nárazníky na vozidlá, nosiče na lyže na autá, brzdové obloženie do dopravných prostriedkov, obojživelníky - hydroplány, obruče hláv kolies, obruče kolies, obruče na kolesá vozidiel, odstavné miesta pre vozidlá, ochranné siete na dámske bicykle, ochranné zariadenia pre lode, okenné tabule na okná automobilov, okienka - kruhové otvory, okolesníky železničných kolies, opierky na sedadlá automobilov, opravárske náradie na opravu pneumatík, zariadenia do automobilov proti oslneniu, ozubené kolesá a ozubené prevody do pozemných vozidiel, ozubené kolesá, súkolesia na bicykle, padáky, kanoistické pádla, uzávery na palivové nádrže automobilov, pásky na protektorovanie pneumatík, húsenicové pásy na traktory, pásy na pásové vozidlá, pedále na bicykle, plášte na pneumatiky, plávajúce rýpadlá, pneumatiky, automobilové pneumatiky, bicyklové pneumatiky, protišmykové zariadenia na pneumatiky automobilov, pneumatiky na bicykle, pneumatiky na vozidlá, automobilové podvozky, rámy, podvozky automobilov, podvozky automobilov, podvozky vozidiel, podvozky železničných vozňov, pojazdné bufety, pontóny, poťahy na sedadlá bicyklov a motocyklov, poťahy na sedadlá vozidiel, prevodové hriadele na pozemné vozidlá, prevodovky na pozemné vozidlá, prevody do pozemných vozidiel, prikrývky na detské vozíky, protišmykové reťaze, snehové reťaze, protišmykové zariadenia na automobilové pneumatiky, tlmiace pružiny na dopravné prostriedky, pružiny závesov pre automobily, vzduchové pumpy - výbava automobilov, pumpy na bicykle, ráfiky na bicykle, ráfy kolies automobilov, rámy na bicykle, rázsošky, propulzné reaktívne mechanizmy na pozemné vozidlá, reduktory - redukčné ozubené súkolesia do pozemných vozidiel, reštauračné vozne, bicyklové reťaze, protišmykové reťaze, reťaze na bicykle a motocykle, riadené balóny, riadenie na vozidlá - volanty, riadidlá na bicykle a motocykle, rohatinky, sane - dopravný prostriedok, sanitky, sánky, sedačkové výťahy, sedadlá automobilov, sedadlá na bicykle a motocykle, sedadlové poťahy do automobilov, odkladacie siete na batožinu do dopravných prostriedkov, signalizačné zariadenia pri spätnom chode automobilov, sklopné zadné dosky - časti dopravných prostriedkov, sklopné zadné dosky dopravných prostriedkov - časti strojov, lodné samohybné skrutky, smerovky na bicykle, smerovky na vozidlá, smerovky na dopravné prostriedky, spacie vozne, spätné zrkadlá, spojky na pozemné vozidlá, spojky - spriahadlá na vlečenie vozidiel, spojovacie tyče pre pozemné vozidlá - nie ako časti motorov, železničné spriahadlá, spriahadlá pre pozemné vozidlá, spriahadlá - spojky na vlečenie vozidiel, stierače, stojany na bicykle, lodné stožiare, sťažne, stúpadlá do vozidiel, súkolesia - ozubené kolesá na bicykle, súkolesia do pozemných vozidiel, bicyklové špice, špice kolies, športové autá, táčky, bicyklové ťahadlá riadenia, tienidlá proti slnku do automobilov, tlmiace pružiny na vozidlá, tlmiče perovania do vozidiel, tlmiče automobilov, torzné dynamá do pozemných vozidiel, torzné tyče do vozidiel, traktory, transmisné remene do pozemných vozidiel, trojkolky, dodávkové trojkolky, trojkolky, trojkolesové vozíky, tryskové motory do pozemných vozidiel, turbíny do pozemných vozidiel, úchytky na špice na kolesá, uzávery palivových nádrží vozidiel, vagóny, železničné chladiace vagóny, železničné chladiarenské vagóny, ventily na automobilové pneumatiky, veslá, kormidlové veslá, bezpečnostné viazanie na sedadlá automobilov, visutá lanová dráha, transportné vozíky visutej lanovky, vlečné vozidlá, ťahače, lyžiarske vleky, vodné dopravné prostriedky, vojenské vozidlá pre dopravu, voľnobežky pre pozemné vozidlá, chladiarenské vozidlá, zariadenia proti oslepeniu vozidiel, vojenské vozidlá na dopravu, vozidlá na diaľkové ovládanie iné ako hračky, detské vozíky, invalidné vozíky, vidlicové stohovacie alebo nakladacie vozíky, vozíky čistiace, vozíky lanovej dráhy, vozíky na batožinu, vozíky na hadice, vozíky na kufre, vozíky na lejaciu panvu, vozíky na manipuláciu s tovarom, vozíky na nákupy, vozíky na odliatky, železničné vozne, vozne lanovej dráhy, vozy, vrtule, propeler, vyklápacie vozíky, vyklápacie zariadenia ako časti nákladných vozňov a vagónov, vyklápače ako časti nákladných áut, výstuže pre plavidlá, vysúvacie mechanizmy - spojky pre lode, vzducholode, vzduchové pumpy - výbava vozidiel, vzdušné balóny, vznášadlá, zabezpečovacie poplašné zariadenia proti odcudzeniu vozidiel, zabezpečovacie zariadenia proti odcudzeniu vozidiel, zadné dvierka ako časti pozemných vozidiel, zájazdové autobusy, priľnavé gumené záplaty na opravu duší, zariadenia do vozidiel zabraňujúce oslneniu, zariadenia lanovej dráhy, zásobovacie trojkolky, závažie na vyváženie kolies vozidiel, závesné reťazce do dopravných prostriedkov, závesné tlmiče do dopravných prostriedkov, zdvíhacie zadné dvere - časti pozemných vozidiel, zdvižné vozíky, zdvižné zadnice - časti pozemných vozidiel, spätné zrkadlá, zvončeky na bicykle, okolesníky železničné kolesá, železničné spriahadlá, železničné vozne, podvozky na železničné vozne.
13 - Acetylnitrocelulóza, balistické strely, balistické zbrane, strelná bavlna, bengálske ohne, bojové vozidlá, delá, kanóny, delové lafety, detonačné kapsle s výnimkou kapsieľ ako hračiek, detonačné zátky, detonátory, dusičnan amónny - výbušnina, dynamit, guľomety, harpúny ako zbrane, hlavne pušiek, hlavne strelných zbraní, hlavne pušiek, kapsle s výnimkou zábavnej pyrotechniky, kefy na čistenie strelných zbraní, kolískové čapy pre ťažké palné zbrane, lovecké zbrane, lúčiky spúšte strelných zbraní, lúčiky spúšte na pušky, mínomety - mažiare, míny, motorizované zbrane, náboje, munícia, strelivo, granáty, delové strely, nábojnice, puzdro na náboje, zariadenia na plnenie nábojnicových pásov, náramenné pásy na náboje, acetylnitrocelulóza, obaly na pušky, ohňostroje, olovené gule, olovené strely, pažby, petardy, pištole, podstavce pod strelné zbrane, pušný prach, práchno - pušný prach, prachovnice, projektily - zbrane, karabíny - pušky, pušky - strelné zbrane, úderníky na pušky, zameriavacie zrkadlá pušky, strelný prach, puzdrá na náboje - sumky, puzdrá na pušky, puzdrá na strelné zbrane, pyrotechnické výrobky, pyroxylín - nitrát celulózy - strelná bavlna, raketomety, rakety, remene cez prsia na nosenie zbraní, revolvery, rozbušky s výnimkou rozbušiek ako hračiek, rozbušky s výnimkou zábavnej pyrotechniky, signálne rakety, slzotvorné zbrane, zbrane so slzotvorným plynom, strelná bavlna, strelné zbrane, čistiace kefy na strelné zbrane, hľadáčiky na strelné zbrane, munícia do strelných zbraní, strelný prach - nálož, balistické strely, športové strelné zbrane, tlmiče zbraní, trhaviny, výbušniny, úderníky strelných zbraní, výstražné strely v hmle, vzduchové pištole - zbrane, zameriavacie zariadenia na kanóny s výnimkou ďalekohľadov, zameriavacie zariadenia na strelné zbrane s výnimkou ďalekohľadov, zameriavacie zrkadlá, zameriavacie zrkadlá na pušky, zápalné poistky - rozbušky, zápalné poistky - zápalné šnúry, zápalné poistky na použitie s mínami, zápalné šnúry, zariadenia na napĺňanie nábojníc, detonačné zátky, závery strelných zbraní, tlmiče zbraní, zameriavacie zrkadlá na pušky.
14 - Acháty, amulety - šperky, prívesky - šperky, atómové hodiny, klenoty - šperky z emailovanej keramiky, bonboniéry z drahých kovov, brošne ako šperky, budíky, busty z drahých kovov, cedidlá na čaj z drahých kovov, cedidlá z drahých kovov, hodinové a hodinkové ciferníky, ciferníky slnečných hodín, cigaretové násadky z drahých kovov, cigarové násadky z drahých kovov, cukorničky z drahých kovov, dózy na čaj z drahých kovov, čajníky z drahých kovov, čajové sitká z drahých kovov, čajové súpravy z drahých kovov, čaše z drahých kovov, diamanty, doublé - výrobky pokovené drahými kovmi, drahé kamene, drahé kovy ako surovina alebo polotovar, držiaky na obrúsky z drahých kovov, držiaky na špáradlá z drahých kovov, elektrické hodiny a hodinky, klenoty, šperky z emailovanej keramiky, figuríny z drahých kovov, flakóny z drahých kovov, ozdoby z gagátu, gagát - smolné uhlie ako surovina alebo polotovar, gagátové ozdoby, manžetové gombíky, hodinkové sklíčka, hodinky, hodinové ručičky do hodín a hodiniek, hodinové skrinky, hodinové stroje, hodiny, kontrolné hodiny, chronometre, chronometre ako hodinky, chronoskopy na meranie krátkych časových úsekov, ihelníky z drahých kovov, ozdobné ihlice, ihlice - šperky, ihly z drahých kovov, imitácie zlata, ingoty z drahých kovov, irídium, šperky z jantáru, kanvice na kávu z drahých kovov s výnimkou elektrických, karafy z drahých kovov, kávové súpravy z drahých kovov, kazety na cigary z drahých kovov, kazety na ihly z drahých kovov, klenoty, klobúkové ozdoby z drahých kovov, prívesky na kľúče, kontrolné hodiny, koreničky z drahých kovov, košíky z drahých kovov na použitie v domácnosti, hodinárske kotvičky, kovania ku konským postrojom z drahých kovov, cigarové škatule z drahých kovov, škatule na cigary z drahých kovov, škatule, schránky, obaly z drahých kovov, ihlice na kravaty, spony na kravaty, krčahy z drahých kovov, džbány z drahých kovov, krúžky na obrúsky z drahých kovov, kuchynské nádoby z drahých kovov, kuchynské nástroje z drahých kovov, kuchynský a jedálenský riad z drahých kovov, hodinárske kyvadlá, kyvadlové hodiny, luskáčiky z drahých kovov, manžetové gombíky, medailóny - šperky, bižutéria, medaily, medené pliešky, mechanizmy hodín a hodiniek - hodinové a hodinkové strojčeky, nástroje na meranie času, časomiery, mince, peniaze, misky na odkvapkávanie vosku zo sviečok z drahých kovov, misy z drahých kovov, kuchynské nádoby z drahých kovov, nádoby do domácnosti z drahých kovov, nádoby z drahých kovov na použitie v domácnosti, náhrdelníky, náradie pre domácnosť z drahých kovov, náramkové hodinky, náramky na hodinky, náramky - šperky, náušnice odznaky z drahých kovov, olejničky z drahých kovov, olivín - kameň, osmium, ozdobné ihlice, ozdobné skrinky na hodiny, ozdobné stolové misy z drahých kovov, ozdoby na klobúk z drahých kovov, ozdoby na obuv z drahých kovov, paládium, peňaženky z drahých kovov, hodinové perá, perly - klenoty, perly z ambroidu, platina, podnosy z drahých kovov, podnosy z drahých kovov na použitie v domácnosti, podnosy, tácne, tanieriky z drahých kovov, poháriky z drahých kovov - čaše, polievkové misy z drahých kovov, polodrahokamy, popolníky z drahých kovov, pozlátené výrobky, pracky z drahých kovov, prívesky, prstene, hodinkové pružiny, pudrenky z drahých kovov, puzdrá na cigarety z drahých kovov, puzdrá na hodinky, puzdrá na chronometre, na meracie prístroje, hodinky, puzdrá na ihly z drahých kovov, relikvie z drahých kovov, relikvie z drahých kovov remienky na hodinky, retiazkové taštičky z drahých kovov, hodinkové retiazky, retiazky - šperk, retiazky na hodinky, retiazky z drahých kovov, ródium, hodinové ručičky, ruténium, hodinkové sklíčka, slnečné hodiny, slonovina, sochy z drahých kovov, soľničky z drahých kovov, sošky z drahých kovov, spinely - minerály, spony do kravát, stolové stojany z drahých kovov, na olej a ocot, stopky, strieborné nite, strieborné ozdoby, strieborný alebo zlatý riad s výnimkou príborov, strieborný drôt, striebro - riad, striebro ako surovina alebo polotovar, svietniky z drahých kovov, sypacie soľničky z drahých kovov, šalátové misy z drahých kovov, škatuľky na ihly z drahých kovov, šperkovnice z drahých kovov, šperky, klenoty, štras - farebné sklo, dózy na tabak z drahých kovov, tabatierky na cigarety z drahých kovov, tabatierky na cigary z drahých kovov, tabatierky z drahých kovov, taniere z drahých kovov, úchytky na obrúsky z drahých kovov, umelecké diela z drahých kovov, urny z drahých kovov, stojany na vajíčka z drahých kovov, vázy z drahých kovov, viacramenné svietniky z drahých kovov, vlákna z drahých kovov, zápalkové držiaky z drahých kovov, zápalkové škatuľky z drahých kovov, zhášadlá na sviečky z drahých kovov, zlaté vlákna, imitácie zlata, zlato v surovom stave alebo ako polotovar, zlatý a strieborný riad s výnimkou príborov, zliatiny drahých kovov, medené známky.
15 - Akordeóny, bandoneóny, bubny - hudobné nástroje, citary, činely, dirigentské paličky, dusidlá na hudobné nástroje, elektronické hudobné nástroje, flašinety, flauta z bambusu, flauty, gajdy, gitary, gongy, harfové struny, harfy, harmóniá, harmoniky, chromatické ťahacie harmoniky, hoboje, hracie prstene, hudobné nástroje, hudobné skrinky, otáčacie zariadenia na hudobniny, notový materiál, hudobný syntentizátor, huqin - čínske husle, husle, jazýčky na fúkacích nástrojoch, kastanety, klapky na hudobné nástroje, klarinety, klavírne klávesy, klávesy na hudobné nástroje, klaviatúry, klaviatúry na hudobné nástroje, klavírne struny, klavíry, klobúky so zvončekmi - čínske hudobné nástroje, kobylky hudobných nástrojov, kolíky na hudobné nástroje, konský vlas na sláčiky, kontrabasy, kornety - hudobné nástroje, koža na bubny, ladiace kľúče alebo kladivká, ladičky, lýry, mandolíny, mechy do hudobných nástrojov, hudobné nástroje, náustky na hudobné nástroje, nožné páky na hudobné nástroje, okaríny, opierky na husle, organy, otáčacie zariadenia na noty, bubenícke paličky, dirigentské paličky, paličky na bubny, pipa - čínska gitara, podstavce pod hudobné nástroje, puzdrá na hudobné nástroje, regulátory intenzity do mechanických klavírov, rohy - hudobné nástroje, sláčiky, sláky, stojan pre hudobníkov, hudobné strunové nástroje, struny na hudobné nástroje, suona - čínska trúbka, hudobný syntentizátor, tamburína, tamtamy, tlmiče na hudobné nástroje, triangle, trombóny, trúbky - hudobné nástroje, trúby, trumpety, tympany, stojany na tympany, perforované valčeky, valčeky do mechanických klavírov, violy, vzdušnice organov, xylofóny, zvončeky - hudobné nástroje, zvonkohra - hudobný nástroj, žabky sláčikov, židovské harfy - hudobné nástroje.
16 - Adresné štítky do adresovacích strojov, strojčeky na tlačenie adresy, bytové akváriá, albumy, architektonické modely, aritmetické tabuľky, atlasy, atrament, tuš, atramentová tyčinka, baliace materiály na báze škrobu, baliaci papier, biologické vzorky na použitie v mikroskopii - učebné materiály, blahoprajné pohľadnice, rozmnožovacie blany, bridlice na kreslenie, bridlicové tabuľky, brožované knihy, brožúry, bublinové obaly z plastických materiálov na balenie, poklopy na bytové akváriá, fólie z regenerovanej celulózy na balenie, ceruzky, vytlačené cestovné poriadky, cievky s farbiacimi páskami - kancelárska potreba, cifry - znaky, cigarové pásky, časopisy - periodiká, čínsky tuš, dátumové pečiatky, kancelárska pomôcka na dávkovanie lepiacej pásky, jednorazové detské plienkové nohavičky z papiera alebo buničiny, diagramy, dierkovacie karty do žakárových strojov, dierovačky, drevitý papier, držiaky na kriedu, držiaky na písacie potreby, papier do elektrokardiogramov, ručné prístroje na etiketovanie, etikety s výnimkou textilných, škatule s farbami ako školské pomôcky, farebné pásky, figuríny z papierovej drviny, filtračný materiál - papier, filtračný papier, papierové filtre na kávu, umelohmotné fólie na balenie, umelohmotné priľnavé naťahovacie fólie na paletizáciu, fólie z regenerovanej celulózy na balenie, formuláre, fotografie, zariadenia na fotomontáže, frankovacie stroje, galvanotypy - polygrafia, zemské glóbusy, glutín - kancelárske lepidlo alebo lepidlo pre domácnosť, grafické znaky, grafické zobrazenie, grafiky, papierové gule, guličky do guličkových pier, gumené pásky na kancelárske účely, gumičky - kancelárska potreba, gumové plátno - papiernictvo, gumy - lepidlá na kancelárske účely alebo pre domácnosť, gumy na gumovanie, hárky papiera, hektografy, histologické rezy ako učebné pomôcky, hroty pier, hroty pier zo zlata, chromolitografy - polygrafia, kalamár - nádobka na atrament, kalendáre, litografický kameň, kancelárske dierkovače, kancelárske potreby s výnimkou nábytku, kancelárske svorky, predmety z kartónu, kartón - lepenka, kartotékové lístky, katalógy, kávové filtre papierové, knihárske kostice, knihárske nite, knihárske plátno, knihárske súkno, kníhviazačský materiál, knihy, knižné záložky, knižné zarážky, komiksy, kopírovacie ihly na rysovanie alebo kreslenie, kopírovacie zariadenia, navaľovacie hárky na kopírovacie zariadenia, korekčný atrament, tekuté korektory - kancelárske potreby, papierové kornuty, kovové úchytky na kartotečné lístky, škatule na klobúky z lepenky, krajčírska krieda, neelektrická tlačiareň kreditné karty, kresliace uhle, litografická krieda, krieda na písanie, krieda na značenie, krividlá, kružidlá na kreslenie, ozdobné kvetináče z papiera, laminovačky - plastové obaľovače dokumentov ako kancelárska potreba, knihárske látky, lepenka, kartón, lepenkové alebo papierové škatule, lepenkové alebo papierové obaly na fľaše, lepenkové platne - papiernický tovar, kancelárska pomôcka na lepenie, lepiaca páska, lepiace pásky na kancelárske účely a použitie v domácnosti, lepidlá kancelárske alebo pre domácnosť, lepidlá na kancelárske účely a použitie v domácnosti, lepidlá na kancelárske účely a pre domácnosť, leptaný štočok, lístky, listový papier, litografické dosky, litografie, architektonické makety, maliarske plátna, maliarske stojany, maliarske štetce, mapy, geografické mapy, materiály na pečatenie, vrecká na varenie do mikrovlnnej rúry, mištičky na vodové farby, modelovací íl, modelovacie materiály, modelovacie pasty, modelovacie vosky s výnimkou dentálnych, mramorovacie hrebene - potreby pre umelcov, nádobka na atrament - kalamár, nálepky na kancelárske použitie alebo pre domácnosť, nálepky - lepiace štítky, náprstky na ochranu pred zranením, násady na perá, násady na ceruzky, navaľovacie platne do kopírovacích strojov, navaľovacie platne do kopírovacích zariadení, navlhčovacie hubky - kancelárske pomôcky, navlhčovadlá - kancelárske pomôcky, noviny, nože na papier - kancelárske pomôcky, obálkovacie stroje do kancelárií, obálky - papierenský tovar, obaly - papierenský tovar, obaly na doklady, papierové obaly na mliečne výrobky, papierové obaly na spisy, obežníky, obrazy, obrazy - maľby zarámované aj nezarámované, papierové obrúsky, papierové obrúsky na odstraňovanie mejkapu, obrúsky - papierové prestieranie, papierové obrusy, obtlačky, oceľové pierka, oceľové písmená, olejotlače, operadlá na ruky pre maliarov, orezávacie strojčeky na ceruzky - elektrické aj neelektrické, otvárače na listy - kancelárske pomôcky, ozdobné kvetináče z papiera, oznámenia - papiernícky tovar, paginovačky, palety pre maliarov, pantografy - rysovacie pomôcky, papier do kopírovacích strojov, papier do skríň - parfumovaný alebo neparfumovaný, papier do elektrokardiogramov, papier Xuan na čínsku kaligrafiu a čínske maľby, papier, papiernický tovar, papierová kaša - drvina, papierové gule, papierové obrúsky na odstraňovanie šminiek, papierové pásky, papierové pásky a karty na zaznamenávanie počítačových programov, papierové podložky pod poháre, papierové spinky, parafínový papier, paragóny, papierové pásky, pásky do písacích strojov, pásky do tlačiarní k počítačom, pastelky, puzdrá na pasy, pauzovací papier, pečate, pečatné vosky, pečiatkovacie podušky, pečiatky, pečiatky s adresami, perá - kancelárske potreby, perá na tabule nie elektrické, peračníky, peračníky - puzdrá na perá, pergamenový papier, periodiká, pijaky, pijavý papier, hroty na písacie perá zo zlata, písacie potreby, písacie stroje - elektrické aj neelektrické, písmená, plagáty, planogramy, plány, plastické hmoty na modelovanie, plátna na knihárske účely, gumené plátno - papiernictvo, plniace perá, počítacie tabuľky, papierové podbradníky, písacie podložky, podložky na písanie, podložky pod pivové poháre, papierové podložky na stôl - anglické prestieranie, podnosy na listy, podnosy na rozdeľovanie a počítanie mincí, pečiatkovacie podušky, podušky na pečiatkovanie, pohľadnice, poklopy na bytové akváriá, polygrafické písmo, pomôcky na vymazávanie, zakladače - kancelárske obaly, zakladače, šanóny - na voľné listy, portréty, poštové hracie pohľadnice, poštové známky, písacie potreby - súpravy na písanie, písacie potreby, poznámkové zošity, rysovacie pravítka, pravítka - uholníky, príložníky, pretlače, priesvitky - papiernický tovar, priesvitný papier - pauzovací, papierové prikrývky na stôl, príložníky, rysovacie príložníky, pripináčiky, príručky, prospekty, publikácie, pútače z papiera alebo lepenky, puzdrá na pasy, puzdrá na pečiatky, puzdrá na šablóny a formy, puzdrá na šekové knižky, zariadenia na rámovanie fotografií, razúrovacie - vymazávacie papieriky - kancelárska pomôcka, reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky, grafické reprodukcie, rezačky na papier, ročenky, rozmnožovacie zariadenia a stroje, papierové uteráky, ružence, rydlá - rycie ihly, rysovacie dosky, rysovacie perá, rysovacie pomôcky, rysovacie potreby, rysovacie súpravy, rytecké dosky, rytiny, sádzacie rámy, sádzacie rámy - polygrafia, sádzadlá - polygrafia, sadzobnice - polygrafia, samolepky pre domácnosť a na kancelárske účely, papierové servítky, skicáre, skrinky na kancelárske potreby, spevníky, kancelárske spinky, papierové spinky, spinky na papier, spisové obaly - zakladače, perové spony, steatit - krajčírska krieda, maliarske stojany, stojany na fotografie, stojany na pečiatky, stojany na perá a ceruzky, stolové prestieranie z papiera, strieborný papier, kníhviazačské stroje a prístroje - kancelárske, stroje na lepenie obálok, strúhadlá na ceruzky - orezávadlá - elektrické aj neelektrické, svietivý papier, šablóny, gumovacie šablóny, plné šablóny, patróny, školská tabuľa, školské potreby - papier, písacie potreby, škrabky na kancelárske účely, škrobové lepidlá pre domácnosť a kancelárske účely, štetce, štítky - papierové nálepky, adresné štítky do adresovacích strojov, štočky s adresami, perá na tabule nie elektrické, tabule na zapichovanie oznamov, aritmetické tabuľky, papierové alebo kartónové tabuľky, bytové teráriá, tlač - rytiny, tlačené časové plány a harmonogramy, tlačiace pásy s výnimkou textilných, neelektrická tlačiareň kreditných kariet, tlačiarenský lis, prenosné tlačiarničky - kancelárska pomôcka, tlačivá, tlačové písmo, tlačové reglety, tlačové znaky, tlačoviny, toaletný papier, trhacie kalendáre, tuby z kartónu, tuhy do ceruziek - verzatiliek, atramentová tyčinka, účtovné knihy, úderníky písacích strojov, uhľový kopírovací papier, rysovacie uholníky, umelecké litografie, umelohmotné fólie na balenie, umelohmotné fólie naťahovacie na paletizáciu, papierové utierky, papierové utierky na tvár, útržkové bloky, valce do písacích strojov, maliarske valčeky, maliarske valčeky pre domácnosť, väzby na knihy, verzatilky, vinetovacie strojčeky, viskózové fólie na obalovanie, viváriá, papierové vlajky, vodové farby, mištičky na vodové farby, pečatný vosk, vrecia z papiera alebo plastických materiálov, vrecká do mikrovlnných rúr, vrecká na odpadky z papiera alebo plastických materiálov, vrecká na odpadky z papiera alebo plastov, vrecká z papiera alebo plastických materiálov, papierové vreckovky, výšivkové vzory, vyučovacie pomôcky s výnimkou prístrojov a zariadení, vyzina - želatína na kancelárske účely a pre domácnosť, vzory na kopírovanie, vzory na šitie, vzory na výrobu odevov, záložky do kníh, záložky, stužky do kníh, papierové zástavy, zemepisné mapy, zinkografické štočky, zošity, zošívačky - kancelárske pomôcky, dierovacie karty do žakárovacích krosien.
17 - Acetát celulózy - polotovar, acetát celulózy, polotovar, akrylové živice - polotovary, armatúry, fitingy na potrubia na stlačený vzduch s výnimkou kovových, azbest, azbestocementové krytiny, azbestová plsť, azbestové bezpečnostné clony, bezpečnostné azbestové izolácie, azbestové látky, azbestové pätky, vložky, podložky, azbestové plachty, azbestové platne, azbestové tesnenia, azbestové tkaniny, azbestové vlákna, azbestové zásteny pre požiarnikov, azbestový papier, balata - surinamská gutaperča, voľné protispádové bariéry, azbestové bridlicové škridly, fólie z regenerovanej celulózy s výnimkou obalových fólií, chemické prípravky na opravu dier, tesnenia do dilatačných spojov, ebonit, ebonitové formy, ebonitové odliatky, izolátory elektrické vedenie, izolačné farby, filtračný materiál - polospracované peny alebo plastické blany, kovové izolačné fólie, umelohmotné fólie nie ako obaľovací materiál, fólie z plastických materiálov na poľnohospodárske účely, fólie z regenerovanej celulózy s výnimkou fólií na balenie, ebonitové formy, guma ako surovina alebo polotovar, guma surová alebo ako polotovar, gumené laná, gumené záklopky, ochranné gumové objímky na časti strojov, gumové zátky, gumový materiál na protektorovanie pneumatík, gutaperča, polievacie hadice, požiarne hadice, hadice z textilných materiálov, hadice s výnimkou kovových, spojovacie hadice pre chladiče automobilov, kovové fólie na izolácia, izolačná plsť, izolačné hmoty zabraňujúce sálaniu tepla, izolačné laky, izolačné materiály, izolačné náterové farby, izolačné oleje, izolačné pásky, izolačné povlaky, izolačné rukavice, izolačné tkaniny, izolačný papier, izolanty, izolanty - izolačné materiály, izolanty elektrického vedenia, látky na izolovanie budov od vlhkosti, izolátory na káble, kalorimetrické prostriedky na udržiavanie tepla, karbónové vlákna okrem vlákien na textilné použitie, syntetický kaučuk, kaučuk ako surovina alebo polotovar, papier do elektrických kondenzátorov, konské podkovy s výnimkou kovových, kôra ako zvuková izolácia, gumené krúžky na viečka pohárov, gumové krúžky, krúžky tesniace, gumené laná, latex - kaučuk, azbestová lepenka, lepiace pásky s výnimkou pások na lekárske, kancelárske účely a použitie v domácnosti, gumové manšóny na ochranné časti strojov, materiály na brzdové obloženia v polospracovanom stave, materiály na brzdové obloženie ako polotovar, minerálna vlna - izolátor, nálepky s výnimkou nálepiek na lekárske kancelárske účely a použitie v domácnosti, gumové nárazníky, nárazníky - gumené na tlmenie nárazov, elastické nite nie na textilné použitie, potrubné objímky s výnimkou kovových, objímky na potrubia s výnimkou kovových, objímky na rúry s výnimkou kovových, spojkové obloženie, azbestové ochranné clony, azbestové požiarnické ochranné štíty, izolačné oleje, azbestový papier, papier izolačný, papier do elektrických kondenzátorov, adhézne pásky s výnimkou pások na kancelárske a lekárske použitie a použitie v domácnosti, izolačné pásky, lepiace pásky s výnimkou pások pre domácnosť, na lekárske a kancelárske účely, azbestové pätky, vložky, podložky, plastické hmoty, polotovary, plátenné hadice, azbestové platne, azbestová plsť, izolačná plsť, guma na protektorovanie pneumatík, podkladové materiály z gumy a plastov, podložky z penovej gumy na zapichovanie kvetov - polotovar, polievacie hadice, nekovové vystužovacie materiály na potrubia, nekovové spojky na potrubie, tesnenie na potrubie, potrubné objímky s výnimkou kovových, požiarne hadice, azbestové zásteny pre požiarnikov, voľné protispádové bariéry, pružné nite s výnimkou nití na textilné použitie, izolačné rukavice, ohybné rúry s výnimkou kovových, samolepky s výnimkou samolepiek na lekárske, kancelárske účely a pre domácnosť, sklená vlna ako izolačný materiál, sklené vlákna na izoláciu, látky zo sklených vlákien na izoláciu, sľuda, surová alebo čiastočne spracovaná, spájacie rúry chladičov spájkovacie materiály z plastov, výplne dilatačných spojov, spojkové obloženie, armatúry, fitingy na potrubia na stlačený vzduch s výnimkou kovových, syntetická guma, syntetické živice ako polotovar, materiály na zabránenie tepelnej radiácie, tepelné izolanty - nevodivé materiály, materiály zabraňujúce vyžarovaniu tepla, azbestové tesnenia, tesnenia dverí alebo okien, gumové alebo vulkanfíbrové tesnenia - tesniace krúžky, tesnenia dilatačných spojov, tesnenia potrubia, tesnenia, tesniace alebo vypchávkové materiály z gumy alebo plastov, tesniace materiály, tesniace obloženia, tesniace tmely, azbestové tkaniny, tkaniny zo sklených vlákien na izoláciu, tmel, izolačné oleje pre transformátory, trosková vlna - izolačný materiál, umelé živice, umelé živice - polotovary, umelohmotné fólie s výnimkou baliacich fólií, umelohmotné vlákna s výnimkou vlákien na textilné účely, spojovacie valčeky, vata na balenie - utesňovanie, gumové pásky na viečka na poháre, viskózové fólie s výnimkou fólií na balenie, viskózové fólie s výnimkou fólií na obaľovanie, azbestové vlákna, gumové vlákna s výnimkou vlákien pre textilný priemysel, sklené vlákna na izoláciu, umelé vlákna na spájkovanie, umelé vlákna nie na použitie v textilnom priemysle, umelé vlákna s výnimkou vlákien pre textilný priemysel, vulkanizované vlákna, izolačné látky proti vlhkosti, minerálna vlna ako izolačný materiál, sklená vlna ako izolačný materiál, trosková vlna - izolačný materiál, vodotesné krúžky, gumové baliace vrecká, vulkanfíber, vulkanit - ebonit, vypchávkové materiály z gumy a plastov, gumové a plastové výplne, nekovové vystužovacie materiály na potrubia, záklopky gumové alebo vulkanfíbrové, gumové zátky, zvukovo-izolačné materiály, izolátory pre železničnú trať, syntetické živice - polotovary, umelé živice - polotovary.
18 - Aktovky, školské aktovky, aktovky, kufríky, batohy, biče, blana zlatokopecká, cestovné kufre, cestovné tašky, kožené cestovné tašky, črevá na výrobu klobás a párkov, dáždniky, diplomatické kufríky, držiaky na kufre, holina, horolezecké palice, chlebníky, kožené chlopne, chomúty, imitácie kože, podložky pod jazdecké sedlá, jelenica s výnimkou jelenice na čistenie, kabelkové rámy, kabelky, klapky na oči - postroj pre kone, črevá na salámy, párky a klobásy, kľúčenky - kožená galantéria, kostry dáždnikov a slnečníkov, kostry jazdeckého sedla, kovania ku konským postrojom s výnimkou kovaní z drahých kovov, kovanie na postroje, kozinka, imitácie kože, koža jatočných zvierat, koža zvierat, kože zvieracie, kožené alebo kožou potiahnuté škatule, kožené škatule na klobúky, kožené lepenky, kožené nite, šnúrky, vlákna, kožené obloženia nábytku, kožené podbradníky, kožené súčasti vojenského výstroja, kožené šnúrky, kožené náramenné pásy, zlatotepecká kožka, blana, kožušinové pokrývky, kožušiny, kožušiny ako koža zvierat, kožené škatule na klobúky, krupóny, krúžky na dáždniky, lodné kufre, kufre kožené a potiahnuté kožou, kufre z vulkánfíbru, kufrík s toaletnými potrebami, kufríky, kufry, mastené kože, moleskin - imitácia kože, kožené ozdoby na nábytok, náhubky, nákolennice pre kone, nákupné tašky, tašky na náradie, náramenné pásy, kožené náramenné remene, nite na šitie kože, obaly na dáždniky, obaly na hudobné nástroje, cestovné obaly na odevy, cestovné obaly na šaty, obojky pre zvieratá, ohlávky, opraty, kožené ozdoby na nábytok, palice na podporu pri chôdzi, palice na dáždniky, kožené náramenné pásy, peňaženky, peňaženky, mešteky na peniaze, peňaženky nie z drahých kovov, plážové tašky, pobočnica - časť postroja, podložky pod jazdecké sedlá, pokrývky pre zvieratá, poľovnícke tašky, poľovnícke tašky - kapsy, poľovnícke torby, popruhy, opraty, kovanie na postroje, postroje pre zvieratá, poťahy na konské sedlá, kožené povrázky, prikrývky na kone, prikrývky na konské sedlá, kožené puzdrá na pružiny, psie obojky, puzdrá a obaly z vulkánfíbru, puzdrá na navštívenky, rebrá na dáždniky alebo slnečníky, kožené remene, remene, korbáče, biče, kožené remienky, remienky na korčule, remienky ako časti postrojov, kožené remienky, šnúrky, retiazkové taštičky s výnimkou taštičiek z drahých kovov, rúčky na dáždniky, rúčky na kufre, rúčky na vychádzkové palice, rukoväti vychádzkových palíc, plecniaky, jazdecké sedlá, sedlárske výrobky, semiš okrem semišu na čistenie, sieťky na nákupy, slnečníky, gumené časti strmeňov, kožené strmene, strmene - postroj pre kone, strmene, strmeňové remene jazdeckého sedla, školské tašky - aktovky, kožené šnúrky, poľovnícke tašky, tašky na kolieska, tašky na nosenie detí, teľacia koža, torby, torby - poľovnícke tašky, upnutie na sedlá, usne ako surovina alebo polotovar, uzdy, uzdy a postroje pre zvieratá, vaky pre horolezcov, vaky pre turistov, vodidlá, kožené vrecia na balenie, kožené baliace vrecká, vrecká z kože na balenie, kožené baliace vrecká, tašky, vychádzkové palice, vychádzkové sedadlá, piesok do akvárií.
19 - Štrk do akvárií, konštrukcie akvárií, alabaster, alabastrové sklo, altánky, asfalt, asfaltové - bitúmenové potery, povlaky, pokryvy na strechy, asfaltové - bitúmenové výrobky pre stavebníctvo, asfaltové dlažby, azbestocement, azbestová malta, baraky, búdy, bazény - nekovové konštrukcie, bazény - stavby s výnimkou kovových, betón, dielce, výrobky, prefabrikáty z betónu, betónové podpery, stĺpy, zariadenia na bicykle s výnimkou kovových na parkovanie bicyklov, nekovové bicyklové parkovacie zariadenia, bitúmen, asfalt, živice, nekovové bóje, majáky s výnimkou svetelných, brány s výnimkou kovových, bridlica, bridlica ako strešná krytina, bridlicová múčka, telefónne búdky s výnimkou kovových, základné konštrukcie pre budovy s výnimkou kovových, busty z kameňa, betónu alebo mramoru, cement, ohňovzdorné cementové povlaky, cementové platne, cementové potery, spojovacie materiály na cestné opravy, materiály na cestné pokryvy, cestné značky - pásy a platne zo syntetických materiálov, cestné zvodidlá s výnimkou kovových, materiály na stavbu a pokryv cesty, debnenie s výnimkou kovového, debnenie s výnimkou kovového - stavebníctvo, decht, asfalt, pokrývačská dechtová lepenka, osvetľovacia dlažba, svetelná dlažba, svietiaca dlažba, dlažba s výnimkou kovovej, dlaždice, obkladačky stavebné - nekovové, dlaždice s výnimkou kovových, dlaždicové podlahy s výnimkou kovových, dlážka parketová, dlážky s výnimkou kovových, dosky, náhrobné dosky s výnimkou kovových, dosky - stavebné drevo, dosky, latky, drenážne rúry s výnimkou kovových, drevené dlážky, drevené dýhy, drevenné obloženia, opracované drevo, opracované stolárske drevo, pílené drevo, spracované drevo, drevo stavebné, drevo na výrobu sudov, drevo ako polotovar, dvere s výnimkou kovových, dverové prahy s výnimkou kovových, dverové rámy s výnimkou kovových, dýhové drevo, drevené dýhy, esovky - krytina, figuríny z kameňa, betónu alebo mramoru, geotextílie, granit, sklené granule na značkovanie ciest, hlina na tehly, hlina, sieťka nekovová proti hmyzu, hranoly, hrnčiarska hlina - surovina, hrobky s výnimkou kovových, inzertné stĺpy s výnimkou kovových, kabíny na striekanie farieb s výnimkou kovových, kameň, náhrobný kameň, žiaruvzdorný kameň, kamenárske výrobky, náhrobné kamene, kameninové rúry, kameniny pre stavebníctvo, kesóny na konštrukčné práce pod vodou, klapky, ventily drenážnych rúrok s výnimkou kovových a plastových, vinylové koľajnice ako konštrukčný materiál, komínové nástavce s výnimkou kovových, komínové plášte, komínové rúry nekovové, komíny, dymovody s výnimkou kovových, stavebné konštrukcie s výnimkou kovových, konštrukcie s výnimkou kovových, konštrukčné materiály s výnimkou kovových, lisovaný korok, prístavné hrádze na kotvenie lodí s výnimkou kovových, kremeň, kremenný piesok, krídlové okná s výnimkou kovových, surová krieda, krištáľ, strešné krokvy, kurníky nekovové, lejárske formy s výnimkou kovových, stavebná lepenka, asfaltová lepenka bitúmenová, lepenka na stavebné účely, lepenkové platne pre stavebníctvo, lešenia s výnimkou kovových, lišty s výnimkou kovových, makadam, stavebná malta, nekovové míľniky s výnimkou svetelných a mechanických, mozaiky (stavebníctvo), mramor, mriežky s výnimkou kovových, náhrobky s výnimkou kovových, náhrobné dosky s výnimkou kovových, náhrobné kamene, strešné nárožia, nárožia striech, nástupištia, nekovové prefabrikáty, netrieštivé sklo, nistejové sklo - stavebný materiál, nosníky s výnimkou kovových, nekovové obkladačky, dlaždice stavebné, obkladový materiál na budovy s výnimkou kovového, obklady stien a priečok s výnimkou kovových, obklady na budovy s výnimkou kovových, nekovové obklady, vonkajšie plášte stavebné konštrukcie, drevené obloženie, lamelové obloženie s výnimkou kovového, obloženie s výnimkou kovového (stavebníctvo), obruby na náhrobky s výnimkou kovových, odbočky, prípojky potrubia s výnimkou kovových, odkvapové rúry s výnimkou kovových, odpaľovacie rampy s výnimkou kovových, ohňovzdorné cementové povlaky, ohrady hrobiek alebo hrobov s výnimkou kovových, okenice s výnimkou kovových, okenné rámy s výnimkou kovových, okenné sklo s výnimkou okenného skla pre okná automobilov, okná s výnimkou kovových, olivín pre stavebníctvo, omietky stavebný materiál, omietky pre stavebníctvo, palisády s výnimkou kovových, pamätné tabule s výnimkou kovových, nekovové stavebné panely, stavebný papier, parketová dlážka, parketové výlisky, parkety - parketové podlahy, pažiny, štetovnice s výnimkou kovových, cement do pece, striebronosný piesok, piesok do akvárií, piesok s výnimkou lejárskeho, pletivo s výnimkou kovového, ploty s výnimkou kovových, plstený materiál na budovy, podpery s výnimkou kovových, železničné podvaly s výnimkou kovových, podvaly s výnimkou kovových, pojivá a tmely na výrobu brikiet, poklopy s výnimkou kovových, pomníky, s výnimkou kovových, murované poštové schránky, potery s výnimkou kovových, nekovové potrubia pre vzduchotechniku a klimatizáciu, nekovové prívodné potrubie, prasačníky, preglejka, preklady s výnimkou kovových, prenosné kabíny na prezliekanie s výnimkou kovových, priečky s výnimkou kovových, plávajúce prístavné hrádze na uväzovanie lodí s výnimkou kovových, prístavné hrádze pre kotvenie lodí s výnimkou kovových, rámové konštrukcie s výnimkou kovových, okenné rámy s výnimkou kovových, skleníkové rámy s výnimkou kovových, rámy, mriežky s výnimkou kovových, refrakčné materiály, reklamné stĺpy s výnimkou kovových, rímsy s výnimkou kovových, rímsy s výnimkou kovových, ozdobné lišty s výnimkou kovových, rolety vonkajšie okrem kovových a textilných, rúrkové komínové nástavce s výnimkou kovových, drenážne nekovové rúry, kameninové rúry, komínové rúry nekovové, nekovové odkvapové rúry, neohybné nekovové rúry pre stavebníctvo, sadra, samostatné továrenské komíny s výnimkou kovových, schodiská s výnimkou kovových, schodnice ako časti schodísk s výnimkou kovových, nekovová sieťka proti hmyzu, nekovové signalizačné panely s výnimkou svetelných a mechanických, silá s výnimkou kovových, skladacie dvere s výnimkou kovových, sklené granule na značkovanie ciest, prenosné skleníky s výnimkou kovových, alabastrové sklo, izolačné stavebné sklo, stavebné sklo, vápnitý slieň, slinkový odpad, slinok, smola, sochy z kameňa, betónu a mramoru, Sorelov cement, sošky z kameňa, betónu alebo mramoru, spojovacie materiály na opravu ciest, stajne, prenosné stavby s výnimkou kovových, stavebné drevo, stavebné krytiny s výnimkou kovových, stavebné panely s výnimkou kovových, stavebné sklo, stavebný kameň, stavebný materiál s výnimkou kovového, stély s výnimkou kovových, stĺpikovité zábradlie, nekovové stĺpy, stĺpy na elektrické vedenie s výnimkou kovových, stojky s výnimkou kovových, stožiare s výnimkou kovových, stožiare elektrického vedenia s výnimkou kovových, strechy s výnimkou kovových, strešné krytiny s výnimkou kovových, strešné uholníky s výnimkou kovových, stropy, stropné dosky s výnimkou kovových, stupne schodov s výnimkou kovových, šamot, šindle, škridly s výnimkou kovových, štetovnice, pažiny s výnimkou kovových, štrk, štrk do akvárií, tabuľové sklo - stavebný materiál, tabuľové sklo pre stavebníctvo, tehly, hlina na tehly, spojivá na výrobu tehly, telefónne búdky s výnimkou kovových, telegrafné stĺpy s výnimkou kovových, terakota, nekovové tlakové potrubie, trámy s výnimkou kovových, železničné traverzy s výnimkou kovových, trhové stánky, troska - stavebný materiál, trosková tehla, trstina na stavebné účely, tuf, tvárne drevo, tyče, žrde, bidla, uholníky s výnimkou kovových, uhoľný decht, konštrukcie umelých klzísk s výnimkou kovových, umelecké diela z kameňa, betónu a mramoru, umelý kameň, úžľabia s výnimkou kovových, murárske vane a nádrže, vaničky pre vtáky - nekovové konštrukcie, vápenec, vápnitý slieň, vápno, ventily, klapky drenážnych rúrok s výnimkou kovových a plastových, verandy - nekovové konštrukcie, veže na skoky do vody s výnimkou kovových, vitráže, vitrážové okná, vodovodné potrubia s výnimkou kovových, vodovodné ventily s výnimkou kovových a plastových, voliéry s výnimkou kovových, vonkajšie plášte budov s výnimkou kovových, aglomerovaná vylisovaná cukrová trstina ako stavebný materiál, výplne dverí s výnimkou kovových, cement do vysokých pecí, nekovové vystužovacie materiály pre stavebníctvo, xylolit, záhradnícke rámy s výnimkou kovových, zárubne s výnimkou kovových, nekovové značky s výnimkou svetelných a mechanických, žalúzie s výnimkou kovových, žiaruvzdorné drevo, žľaby s výnimkou kovových.
20 - Abrazívne špongie na pokožku, bambus, uväzovacie bóje s výnimkou kovových, búdky pre zvieratá, búdy pre zvieratá chované v domácnosti, busty z dreva, vosku, sadry alebo plastických hmôt, drevené cievky na nite, hodváby a motúzy, čapy s výnimkou kovových, držadlá na časopisy, dávkovače papierových utierok, pripevnené s výnimkou kovových, dekoratívne nástenné ozdoby s výnimkou textilných, dekoratívne predmety vydávajúce zvuk, dekoratívne závesy na steny s výnimkou textilných, vysoké stoličky pre deti, chodúľky pre deti, detské ohrádky, divány, pohovky, domáce podušky pre zvieratá, domové čísla s výnimkou kovových a svietiacich, dopravné palety s výnimkou kovových, kovové dosky a stoly, dosky na krájanie, dosky, poličky na písacie stroje, drevené alebo plastové bedne, drevené alebo plastové debny, drevené alebo plastové nádoby, drevené alebo plastové schránky, drevené hrany a kostry na nábytok, drevené obaly na fľaše, drevené prepravky na fľaše, drevené sudy na stáčanie vína, drevené trámy, snímateľné kryty na drezy, drobný nekovový materiál k truhlám, drobný nekovový materiál na dvere, drobný nekovový materiál na okná, držiaky na záclony a závesy, nie z textilných materiálov, dverové obloženie s výnimkou kovového, dvierka na nábytok, figuríny z dreva, vosku, sadry alebo umelej hmoty, fitingy na rakvy, okrem kovových, korkové zátky do fľaše, fľaškové uzávery, okrem kovových, fľaškové uzávery s výnimkou kovových, vešiakové háčiky s výnimkou kovových, háčiky na šaty s výnimkou kovových, háčiky na záclony, cievky na hadice s výnimkou kovových a mechanických, navíjacie cievky s výnimkou kovových a mechanických na navíjanie hadice, háky na vešanie záclon, hniezdiská pre zvieratá chované v domácnosti, skrinka na hračky, chaise longue - typ čalúneného kresla, chodúľky pre deti, identifikačné náramky na použitie v nemocniciach s výnimkou kovových, identifikačné náramky s výnimkou kovových na použitie v nemocniciach, interiérové žalúzie a rolety lamelové, jantár, jantárové platničky, jantárové tyče, jasle nad žľabom ako poľnohospodárske predmety, jelenie parohy, lanové príchytky, svorky s výnimkou kovových, kade s výnimkou kovových, kadernícke kreslá, kancelársky nábytok, kartotékové skrine, kazety na šperky s výnimkou kaziet z drahých kovov, kladky z plastických hmôt na rolety, plastové klapky, ventily vodovodné, klietky pre zvieratá chované v domácnosti, opierky na knihy, knižnicové police, kohútiky na sudy s výnimkou kovových, koľajnice na záclony a závesy, kolieska na nábytok s výnimkou kovových, nekovové kolíky, nekovové stanové kolíky, stenové kolíky s výnimkou kovových, kolísky, prútené kolísky, koly s výnimkou kovových, komody, zásuvkové kontajnery, bielizníky, flotačné kontajnery s výnimkou kovových, kopytá, koral, korálkové záclony ako dekorácia, ozdobné korálkové záclony, korkové pásy, korkové zátky, korozo - olejová palma, korytnačina, náhradky z korytnačiny, prútené koše, rybárske koše, koše pekárske na chlieb, koše na ryby, koše s výnimkou kovových, kovanie na okná s výnimkou kovového, krajčírske figuríny, krajčírske panny, krbové zásteny, kreslá, krosná, stojany na kvety, latková debna, lavice, pulty, lavičky - nábytok, lávky s výnimkou kovových, ležadlá - rozkladacie, prázdne lekárničky, ležoviská a búdky pre zvieratá chované v domácnosti, plastové lišty na nábytok, ložná miera, obrysnica pre železničné vozne - nie kovové, hydrostatické lôžka s výnimkou lôžok na lekárske účely, nemocničné lôžka, lôžka pre domáce zvieratá, lôžka pre zvieratá chované v domácnostiach, lôžkoviny s výnimkou posteľnej bielizne, preliezky pre mačky, magnety ako dekorácia, nekovové nádoby na miešanie malty, masážne stoly, matice s výnimkou kovových, posteľné matrace, matrace, skrinky na mäso s výnimkou kovových, rúčky na metly s výnimkou kovových, mobiliár - dekoračné prenosné predmety ako doplnok nábytku, ochranné mriežky pre domácnosť, mušle, nábytok, drevené kostry a hrany na nábytok, kancelársky nábytok, kovový nábytok, školský nábytok, nekovové uzávery na nádoby, nekovové nádoby na miešanie malty, nádoby na skladovanie a prepravu s výnimkou kovových, nádoby z dreva alebo plastu, baliace nádoby z plastov, nádoby s výnimkou kovových, nádrže a cisterny s výnimkou kovových a murárskych, nádrže na tekuté palivá s výnimkou kovových, navíjače na navíjanie hadíc s výnimkou kovových a mechanických, nekovové navijaky na navíjanie hadíc s výnimkou mechanických, nekovové kolieska na nábytok, nekovové skrutky, nekovové spojovacie skrutky na káble, nekovové vrchnáky na nádoby, nity s výnimkou kovových, palice na nosenie bremien, novinové stojany, nekovové rukoväti nožov, obalové nádoby z plastických hmôt, obaly na šatstvo, obloženie alebo ozdoby na nábytok s výnimkou kovových, uhlové podpery na obrazové rámy, obruby, rámy na kefy, obruče na sudy s výnimkou kovových, sudové obruče s výnimkou kovových, ochranné kryty na komíny, hlavové opierky ako časti nábytku, opierky na knihy, ozdoby z plastov na potraviny, nakladacie palety s výnimkou kovových, nekovové nakladacie palety, nekovové prepravné palety, palety na manipuláciu s tovarom s výnimkou kovových, palice na nosenie bremien, pánty, závesy s výnimkou kovových, paravány, zásteny - nábytok, jelenie parohy, zvieracie pazúry, klepetá, perleť ako surovina alebo polotovar, písacie stoly, plastické karty slúžiace na otváranie - nekódované, plastové káblové alebo rúrkové spojky, príchytky, plásty, včelárske plásty, rámiky, pletená slama, pletené predmety zo slamy, podhlavníky, podnosy s výnimkou kovových, podstavce na kvety, podstavce, kostry, stojany pre počítače, podušky, podušky pre domáce zvieratá, abrazívne špongie na pokožku, police, nábytkové police, police do registračných skríň, police, stojany, drevené kostry postele, nemocničné postele, vodné postele s výnimkou postelí na lekárske účely, postele, posteľové kolieska s výnimkou kovových, posteľové vybavenie s výnimkou kovového, poštové schránky s výnimkou murovaných a kovových, plastické ozdoby na potraviny, povlaky, obaly na uskladnenie šatstva, štátne poznávacie značky s výnimkou kovových, poznávacie značky s výnimkou kovových, pracovné stoly, hoblice, preliezky pre mačky, prepravky na fľaše, príborníky, príchytky na rúry z plastických hmôt, príslušenstvo k nábytku s výnimkou kovového, príslušenstvo postelí s výnimkou kovového, pristávacie schodíky, nekovové, pohyblivé pre cestujúcich, profily na obrazové rámy, prútený tovar, košikársky tovar, pružinové matrace, psie búdy, pultíky, pulty, pútače z dreva alebo plastických hmôt, rakvy, drevené rámy do úľov, vyšívacie rámy, rámy na obrazy, lišty na rámy na obrazy, rámy, obruby na kefy, ratan, drevené alebo plastové rebríky, regály, registračné skrine, kartotečné skrine, registračné tabule - poznávacie značky s výnimkou kovových, reklamné nafukovacie predmety, zvieracie rohy, rohy zvierat, rohy ako surovina alebo polotovar, roletové a záclonové valce, okenné interiérové rolety - nábytkové vybavenie, rolety z tkaného dreva - nábytkové vybavenie, rúčky a rukoväti na náradie s výnimkou kovových, rúčky na kosy s výnimkou kovových, ručné krosná, rukoväti nástrojov s výnimkou kovových, rukoväti nožov s výnimkou kovových, rysovacie stoly, sedadlá, sépiolit, servírovacie stolíky, schodíky s výnimkou kovových, prenosné pristávacie schody pre pasažierov s výnimkou kovových, sklené tabule pre zrkadlá, striebrené sklo, skrinka na hračky, kartotékové skrinky - nábytok, skrinky na lieky, skrutky s výnimkou kovových, slamené obruby, slamky na pitie, slamníky, slonová kosť ako surovina alebo polotovar, sofy, sošky z dreva, vosku, sadry alebo plastov, spacie vaky na stanovanie, nekovové spojovacie články, stanové kolíky s výnimkou kovových, stavidlá s výnimkou kovových, nie ako časti strojov, stojan na pílenie, krajčírske stojany, stojany na dáždniky, stojany na kabáty, stojany na klobúky, stojany na kvety, stojany na pušky, stojany na sudy s výnimkou kovových, stojany na taniere, stojany, podstavce, kostry na počítače, stolárske umelecké výrobky, stoličky s otvorom, servírovacie stolíky, stolíky pod počítače, stolové dosky, pracovné stoly, zámočnícke stoly s výnimkou kovových, stoly pod písacie stroje, stoly, školský nábytok, šperkovnice s výnimkou šperkovníc z drahých kovov, identifikačné štítky s výnimkou kovových, štítky s výnimkou kovových, vývesné štíty z dreva alebo plastických hmôt, taburetky, nádoby na tekuté palivá s výnimkou kovových, tesniace uzávery s výnimkou kovových, toaletné stolíky, trojnožky, trstina - materiál na tkanie, tyče k rastlinám alebo stromom, tyče na upevnenie schodišťových kobercov, tyče na záclony, tyče s výnimkou kovových, drevené časti úľov, plásty do úľov, umelé plásty, umelecké diela z dreva, vosku, sadry alebo plastov, umelecké stolárske výrobky, skrinky s umývadlom - nábytok, urny pohrebné, ustrice - lastúry, držiaky na uteráky s výnimkou kovových, uväzovacie bóje s výnimkou kovových, tesniace uzávery s výnimkou kovových, uzávery na fľaše s výnimkou kovových, uzávery na fľaše s výnimkou sklených, kovových alebo gumových, uzávery s výnimkou kovových, spacie vaky na kempovanie, valce na záclony a rolety, vankúše, včelie úle, vejáre, veľrybia kosť ako surovina alebo polotovar, ventily s výnimkou kovových, nie ako časti strojov, vešiaky na kľúče, vešiaky na odevy, vešiaky na šaty, vitríny, vlajkové žrde, snímateľné vložky do drezov, vodné postele s výnimkou postelí na lekárske účely, voskové figúrky, vtáčie klietky, preparované, vypchaté vtáky, vypchaté zvieratá, výpustné ventily z plastov, vystavovacie stojany, rámy na vyšívanie, vzduchové matrace s výnimkou matracov na lekárske účely, vzduchové vankúše s výnimkou vankúšov na lekárske účely, schodišťové zábradlia, záclonové háčiky, záclonové koľajnice, záclonové krúžky, záclonové tyče, záklopky, plastové záklopky, zámky na vozidlá s výnimkou kovových, zámky s výnimkou kovových a elektrických, zámočnícke stoly s výnimkou kovových, zátky na sudy s výnimkou kovových, zátky s výnimkou kovových, závesy bambusové, závory s výnimkou kovových, zberné nádrže s výnimkou kovových murovaných, zobrazovacie tabule, sklené tabule pre zrkadlá, zvieracie kopytá.
21 - Aerosólové dávkovače s výnimkou dávkovačov na lekárske účely, nízkotlakové autoklávy s výnimkou elektrických, bavlnený odpad na čistenie, bonboniéry ako kazety na cukrovinky s výnimkou kaziet z drahých kovov, bonboniéry okrem bonboniér z drahých kovov, bonboniéry s výnimkou bonboniér z drahých kovov, bubliny - sklené nádoby, busty z porcelánu, terakoty alebo skla, bytové skleníky - pre rastliny, cedidlá na čaj s výnimkou cedidiel z drahých kovov, cedidlá pre domácnosť, cedidlá s výnimkou cedidiel z drahých kovov, pretláčač cesnaku - kuchynská potreba, cisterny, cukorničky s výnimkou cukorničiek z drahých kovov, kefy na cylindre, dózy na čaj s výnimkou dóz z drahých kovov, čajníky s výnimkou čajníkov z drahých kovov, čajové sitká s výnimkou sitiek z drahých kovov, čajové súpravy s výnimkou súprav z drahých kovov, čajové vajíčka - sitká s výnimkou sitiek z drahých kovov, čaše s výnimkou čiaš z drahých kovov, česadlá na zvieratá, nástroje na čistenie na ručný pohon, čutory, cestovné fľaše, dávkovače mydla, kovové nádoby na dávkovanie papierových utierok, demižóny, ohrievače na detské fľašky okrem elektrických, prenosné detské vaničky, domáce mlynčeky s výnimkou elektrických, žehliace dosky, kuchynské dosky na krájanie, dosky na pranie, drevené vedrá, kade, kovové drôtenky, drôtenky na čistenie, drôtenky na použitie v kuchyni, porcelánové držadlá, držiaky na jedálne lístky, držiaky na kvety a rastliny na aranžovanie kvetov, držiaky na mydlo, držiaky na sviece s výnimkou držiakov z drahých kovov, držiaky na špáradlá s výnimkou držiakov z drahých kovov, dverové porcelánové kľučky, dýzy polievacích hadíc, džbány s výnimkou džbánov z drahých kovov, figuríny z porcelánu, terakoty alebo skla, flakóny nie z drahých kovov, fľaše, cestovné fľaše, formy na ľadové kocky, formy kuchynské na pečenie, formy na pečivo, formy na prípravu jedál, formy na zákusky a koláče, fritézy s výnimkou elektrických, stojany na grily, grily, rošty - potreby na opekanie, sklené gule, gumový zvon na čistenie odpadových potrubí, háčiky, handry na čistenie, handry na umývanie dlážky, hrebene, elektrické hrebene, hrebene na rozčesávanie vlasov, hrebene na zvieratá, hrnce, hrnčeky, hrnčiarsky tovar, hubice na polievacie krhly, predmety na chladenie potravín pre domácnosť obsahujúce chladiace zmesi, chladiace fľaše, prenosné chladiarne neelektrické, prenosné chladiarne s výnimkou elektrických, kovové ihly na ražniči, izotermické vrecká, jelenica na čistenie, kade, putne, kahance na parfumy a aromatické látky, kanvice na kávu s výnimkou elektrických a kanvíc z drahých kovov, kanvice s výnimkou elektrických, karafy, fľaše, karafy s výnimkou karáf z drahých kovov, karuzel - kuchynský predmet, kastróly, filtračné alebo extrakčné kávovary s výnimkou elektrických, kávovary s výnimkou elektrických, kávové filtre s výnimkou elektrických, ručné kávové mlynčeky, kávové súpravy s výnimkou súprav z drahých kovov, kefársky tovar, kefky na umývanie riadu, kefy, elektrické kefy s výnimkou kief ako častí strojov, materiál na výrobu kief, kefy na čistenie nádrží a nádob, kefy na obuv, kefy na umývanie riadu, kefy na zvieratá, keramika na použitie v domácnosti, klietky pre vtáky, voliéry, klietky pre zvieratá chované v domácnosti, pracháče na koberce - ručné nástroje, kefy na kone, koreničky, koreničky okrem koreničiek z drahých kovov, korytá na kŕmenie zvierat, koše na použitie v domácnosti s výnimkou košov z drahých kovov, napínače na košele, košíky na chlieb na použitie v domácnosti, kotlík - hrniec, kovové zásobníky na papierové uteráky a utierky, kozmetické pomôcky, krájače cesta, napínače na kravaty, krčahy s výnimkou krčahov z drahých kovov, kremenné sklo ako polotovar nie na stavebné účely, krištáľ - výrobky z krištáľového skla, kŕmidlá pre hospodárske zvieratá, kropiace ružice na polievanie kvetov, kropiace zariadenia, rozstrekovače, kropidlá, krúžky na obrúsky s výnimkou krúžkov z drahých kovov, krúžky pre hydinu, krúžky pre vtáky, kúdeľ na čistenie, kuchynské mixéry s výnimkou elektrických, kuchynské nádoby s výnimkou nádob z drahých kovov, kuchynské náradie s výnimkou náradia z drahých kovov, neelektrické kuchynské potreby, kuchynský a jedálenský riad nie z drahých kovov, kuchynské hrnce, kuchynský riad s výnimkou riadu z drahých kovov, kvetináče, kvetníky, labutienky, vedierka na ľad, ľadové formy na kocky, lapače hmyzu, kotlíky na ohrievanie lepidla a gleja, usne na leštenie, leštiace prostriedky - okrem prípravkov z papiera a kameňa, leštiace rukavice, leštiace stroje a zariadenia pre domácnosť s výnimkou elektrických, leštiace zariadenia na čistenie topánok s výnimkou elektrických, leštiace zariadenia s výnimkou elektrických, pomôcky na odstraňovanie líčidiel s výnimkou elektrických, lieviky, likérové súpravy, lisy na ovocie pre domácnosť s výnimkou elektrických, lopatka a zmetáčik na omrvinky, lopatky na zákusky, lyžice na obúvanie, obuváky, lyžice, varechy na miešanie - kuchynské predmety, majolika, mangeľ na nohavice, maselnice, maselničky, mechanické metly, metly, miešacie stroje pre domácnosť s výnimkou elektrických, miešače s výnimkou elektrických na použitie v domácnosti, misky, misky alebo nádoby na vylučovanie pre zvieratá chované v domácnosti, misky na robenie očisty pre zvieratá chované v domácnosti, misy, misy na zeleninu, ručné mixéry, šejkre, mliečne sklo - opálové sklo, ručné mlynčeky pre domácnosť, ručné mlynčeky na korenie, mopy, sklené mozaiky nie pre stavebníctvo, lapačky na muchy, pasce na myši, naberačky, kuchynské naberačky, nádoba na chlieb, smetné nádoby, nádoby na ľad, nádoby na odpadky, koše na smeti, nádoby na pitie, nádoby na použitie v domácnosti alebo v kuchyni s výnimkou nádob z drahých kovov, nádoby na smeti, nádržky, napájadlá, napínacie rámy, napínače na obuv, napínače na rukavice, napínače, napínadlá na oblečenie, napináky na obuv, kopytá, tepelnoizolačné nádoby na nápoje - termosky, kefky na nechty, dentálna niť, nočníky, napínače na nohavice, obaly na mydlá, formy na pečenie oblátkok s výnimkou elektrických, kefky na obočie, kefy na obuv, obuváky, oceľová vlna na čistenie, odkladacie stojany na nože, ohánky na muchy, lapačky na muchy, ohrievače na detské fľaše s výnimkou elektrických, olejničky s výnimkou olejničiek z drahých kovov, opalizujúce sklo, otvárače na fľaše, ozdobné črepníky s výnimkou papierových, ozdobné stolové misy s výnimkou mís z drahých kovov, panvice, panvice na smaženie, panvice na vysmážanie, papierové taniere, kahance na aromatické látky a parfémy, pasce na hmyz, pasce na potkany, čističky peria, piknikové koše s riadom, pipety, pipety na víno, pivové poháre, platne proti vyvretiu mlieka, umelé podkladky, podložky s výnimkou papierových nie ako prestieranie, papierové podnosy na použitie v domácnosti, podnosy na použitie v domácnosti s výnimkou podnosov z drahých kovov, podnosy s výnimkou podnosov z drahých kovov, poháre na ovocie, poháriky papierové alebo z plastických hmôt, poháriky s výnimkou pohárikov z drahých kovov, pohlcovače dymu pre domácnosť, poklopy na maslo, pokrievky, uzávery na pokrievky, pokrývky na syrový koláč, polievacie kanvy, polievacie zariadenia, polievkové misy s výnimkou mís z drahých kovov, poľné fľaše, čutory, poprašovače nie elektrické, porcelán, porcelánové ozdoby, dekorácie, tvarované poťahy na žehliace dosky, pasce na potkany, potreby pre domácnosť s výnimkou potrieb z drahých kovov, pracháče na koberce, prachovky, prachovky na nábytok, prasačie štetiny, práškové sklo na dekoráciu, presy na žehlenie nohavíc, príklopy na jedlo, prístroje na odstraňovanie zápachu na osobnú potrebu, pudrenky s výnimkou pudreniek z drahých kovov, puzdrá na hrebene, puzdrá na mydlo, mydlovničky, puzdrá, vrecká, rajnice na pečenie, varenie nie elektrické, kovové ražne na použitie v kuchyni, relikvie okrem relikvií z drahých kovov, riad porcelánový alebo hlinený, riad s výnimkou riadu z drahých kovov, rohy na pitie, stojany na rošty na opekanie, rozprašovače na voňavky, leštiace rukavice, napínače na rukavice, rukavice pre domácnosť, rukavice záhradnícke, ružice na polievacie kanvy, sekací nôž - kuchynský nástroj, semiš na čistenie, schránky na chlieb, sifónové fľaše na sódovú vodu, sitá pre domácnosť, sklená vlna s výnimkou vlny ako izolačného materiálu, sklené banky, sklené banky žiarovky, sklené nádoby, sklené schránky, nite zo skleného vlákna nie na použitie v textilnom priemysle, sklené vlákna s výnimkou vlákien na izoláciu a pre textilný priemysel, sklené zátky, sklenené poháre, maľované výrobky zo skla, sklo na automobilové okná ako polotovar, sklo obsahujúce jemné elektrické vedenie, sklo ako surovina alebo polotovar s výnimkou stavebného skla, smaltované sklo, smetníky, sochy z porcelánu, terakoty alebo skla, soľničky s výnimkou soľničiek z drahých kovov, sošky z porcelánu, terakoty alebo skla, sporiteľničky s výnimkou kovových, stierka - kuchynský predmet, stojany na holiace štetky, stojany na štetky na holenie, stojany na vajíčka, stojany na žehličky, stolové stojany s výnimkou stojanov z drahých kovov na olej a ocot, striekačky na polievanie kvetov a rastlín, ručný strojček na rezance, kovové strojčeky na prípravu zmrzliny a chladených nápojov, strúhadlá pre domácnosť, súpravy kuchynského riadu, sušiaky na bielizeň, svietniky okrem svietnikov z drahých kovov, sýpacie soľničky s výnimkou soľničiek z drahých kovov, šalátové misy s výnimkou mís z drahých kovov, škatuľka na desiatu, škatuľka na pečivo a keksy, šľahače s výnimkou elektrických, šľahače s výnimkou elektrických pre domácnosť, špáradlá, držiaky na špongie, špongie na použitie v domácnosti, špongie na umývanie, štetky na decht s dlhou rúčkou, štetky na holenie, štipce na bielizeň, vývesné štíty z porcelánu alebo skla, tabuľové sklo - surovina, papierové taniere, taniere s výnimkou tanierov z drahých kovov, tanieriky, tácne, podnosy s výnimkou tanierikov z drahých kovov, tepelno-izolačné nádoby - termosky, teráriá - bytové skleníky, termosky, termosky na jedlo, tkaniny na čistenie impregnované čistiacimi prípravkami, tlakové hrnce s výnimkou elektrických, tlakové varné hrnce s výnimkou elektrických, toaletné kufríky, toaletné pomôcky, puzdrá na toaletné potreby, držiaky na toaletný papier, tortové lopatky, trojnožka - kuchynská potreba, tyčinky na koktail, uhliaky, úchytky na obrúsky okrem úchytiek z drahých kovových, umelecké diela z porcelánu, terakoty alebo skla, handry na umývanie dlážky, urny s výnimkou úrn z drahých kovov, leštené usne, stojany na vajíčka s výnimkou stojanov z drahých kovov, váľky na cesto, vane na pranie, vanička na pranie, vaničky, prenosné detské vaničky, vaničky pre vtáky, varešky - kuchynské nástroje, vázy s výnimkou váz z drahých kovov, látkové vedierka, vedierka na ľad na chladenie nápojov, vedierka na ľad na chladenie nápojov, vedrá, drevené vedrá, viacramenné svietniky s výnimkou svietnikov z drahých kovov, vlasy na kefy a štetky, oceľová vlna čistenie, vlnený odpad na čistenie, vodné irigátory na čistenie zubov a masáž ďasien, vojenské šálky, poľné jedálne misky, výlevky, vývrtky, vyzuváky, záhradnícke rukavice, záchodové kefy, sklené zátky, zhášadlá na sviečky, okrem zhášadiel z drahých kovov, zubné kefky elektrické zubné kefky, klietky pre zvieratá chované v domácnosti, žľaby pre dobytok, žľaby, korytá pre zvieratá, válovy.
22 - Motúzy na balenie, špagáty na balenie, surová bavlna, bavlnená kúdeľ, bavlnený odpad ako vypchávkový materiál, bavlnený odpad na čalúnenie a vypchávanie, celtovina, česaná vlna, česaný hodváb, dechtované vetracie plachty (baníctvo), dratvy, drevitá vlna, espartové vlákna - vlákna kavyľa obyčajného, vata na filtrovanie, slamené obalové materiály na fľaše, slamené obaly na fľaše, hobliny - drevené stružliny, surový hodváb, hodvábna priadza, hodvábny odpad - odstrižky, juta, káble s výnimkou kovových, kapok, karbónové vlákna na textilné použitie, kavyľ - vlákno, kokosové vlákna, konope, konopné povrazy, konský vlas, krátka bavlna, kúdeľ, surový ľan, ľan - surovina, lodné zvinovacie laná, laná na vlečenie vozidiel, laná s výnimkou kovových, zvislé posuvné lanká s protizávažím, lanká so závažím na posuvné okná, lišty ako časti horizontálnych žalúzií, perie do lôžkoviny, lyko, markíza zo syntetických materiálov, markízy, markízy - plátenné strechy, pokrývky na maskovanie, siete na maskovanie, morská tráva ako čalúnnický materiál, morské riasy, chaluhy, motúzy, papierové motúzy, mykaná vlna, popruhy s výnimkou kovových na manipulovanie s nákladom, nekovové vlákna na použitie v poľnohospodárstve, vlnený odpad, ovčia vlna, páperové deky, papierové motúzy, pásky na uväzovanie viniča, pásky, pútka s výnimkou kovových, pásky s výnimkou kovových na zväzovanie, perie ako čalúnnický materiál, perie do lôžkovín, perie ako vypchávkový materiál, piliny, lodné plachty, plachty na plachtenie po snehu, pletené vrecká do umývačiek riadu, pletivo na siete, popruhy na manipulovanie s nákladom s výnimkou kovových, poštové vrecia, povrazové rebríky, konopné povrazy, pevne pletené povrazy na zhotovovanie bičov, povrazy, laná, struny, prachové perie, prútené obaly na fľaše, rafia - lyko z rafiovej palmy, ramié - vlákno, povrazové rebríky, rúno, rybárske siete, siete, povrazy na siete, siete na ležanie, visuté lôžka, sieťky, sisal, sklené vlákna na použitie v textilnom priemysle, sklené vlákna na textilné účely, slama ako čalúnnický materiál, slamené obaly na fľaše, slučkové závesy na manipuláciu s nákladmi s výnimkou kovových, srsť zvierat, srsť, vlasy zvierat, stany, strihaná vlna, svorky na manipulovanie s nákladom s výnimkou kovových, šnúry na vešanie obrazov, ťavia srsť - materiál, tesniace alebo vypchávkové materiály s výnimkou gumových a plastových, textil zo surových vlákien, textilné vlákna, surové textilné vlákna, slučky na manipulovanie s tovarom s výnimkou kovových, tráva na čalúnenie, drevené triesky, umelohmotné vlákna na textilné účely, vata na filtrovanie, vata na vypchávanie a tesnenie ako čalúnnický materiál, dechtová vetracia plachta (baníctvo), viazače snopov s výnimkou kovových, pásky na viazanie viniča, kokosové vlákna, textilné vlákna, vlákna s výnimkou kovových na uväzovanie, vlasy, vlna ako surovina alebo spracovaná, česaná vlna, drevitá vlna, mykaná vlna, vlna ako čalúnnický materiál, vlna na čalúnenie, vlnený odpad - odstrižky, laná na vlečenie vozidla, vozové plachty, látkové vrecká na balenie, textilné baliace vrecká, vrecká na prepravu a uchovávanie tovarov, vypchávkové materiály s výnimkou gumových a plastových, vypchávky, zámotky priadky morušovej, povrazy na horizontálne žalúzie.
23 - Bavlnené nite a priadze, jutové nite a priadze, kaučukové priadze na textilné účely, kokosové nite a priadze, konopné nite a priadze, ľanové nite a priadze, látacie nite a priadze, nite, priadze, pružné nite a priadze na textilné použitie, nite zo skleného vlákna na použitie v textilnom priemysle, šijacie nite a priadze, tkaná bavlna, tkaná vlna, tkaný hodváb, nite a priadze z umelého hodvábu, umelé vlákna na použitie v textilnom priemysle, tkaná vlna, vlnené nite a priadze, vyšívacie nite a priadze, ženilkové vlákno.
24 - Barchet, bavlnené textílie, behúne na stôl, látky na bielizeň, plátenná bielizeň, posteľná a stolová bielizeň, biliardové súkno, brokáty, bukram - hrubé voskované plátno, najmä knihárske, cestovné prikrývky, čalúnnické látky, damask - tkanina, drožet - vzorovaná pretkávaná látka, držiaky na záclony a závesy z textilných materiálov, dverové závesy, esparto - látka, textilný filtračný materiál, flanel, flanel na zdravotnícke účely, flauš, gáza, závoj - textília, látky z hodvábu, hodvábne tkaniny na tlačové vzory, hrubé plátno, jutová látka, potlačený kartún, textilné klobúkové podšívky, konopné plátno, konopné tkaniny, krep - textília, krepon - jemná vlnená tkanina, kúpeľňové textílie s výnimkou oblečenia, ľanové tkaniny, látky vlnené, látky s imitáciou kože, textilné obrúsky na odstraňovanie líčidla, lôžkoviny, marabut - látka, materiál na výrobu ženilky, moleskin - textília, siete proti moskytom, mušelín, obloženie nábytku textilnými látkami, poťahy na nábytok, netkané textílie, obliečky na matrace, obliečky na podušky, povlaky na vankúše, obliečky na vankúše, textilné obrúsky, textilné obrúsky na odstraňovanie šminiek, obrúsky - textilné prestieranie, obrusy s výnimkou papierových, obväzovina, riedke plátno na výrobu syra, ozdobné obliečky na vankúše, páperové prikrývky, periny, plachty, plastické materiály - náhradky tkanín, vyšívacie plátna s predkresleným vzorom, plátno s kosoštvorcovým vzorom, plédy, pleteniny - látky, plsť, podložky na stôl s výnimkou papierových - anglické prestieranie, podložky pod poháre alebo taniere - prestieranie, textilné podšívky, pogumovaná tkanina s výnimkou tkaniny na papiernické účely, poťahy na poklopy záchodov, pokrývky na nábytok z plastov, posteľná bielizeň, posteľné pokrývky a prikrývky, posteľné pokrývky z papiera, poťahy na nábytok, poťahy na nábytok z plastických hmôt, prikrývky - väčšinou prešívané, prikrývky a pokrývky na posteľ, prikrývky na stôl s výnimkou papierových, pružné tkaniny, rajón - umelý hodváb ako látka, ramié - látka, zrebné rúcho, rúcho kajúcnika - látka, umývacie rukavice, samolepiaci textil nanášaný teplom, sieťky proti moskytom, sieťovina, spacie vaky nahradzajúce prikrývky, stolové textílie, sýpkovina, ševioty - vlnené tkaniny, štóly, taft, textilné tapety, textílie, textílie na obuv, textílie neprepúšťajúce plyn pre lietajúce balóny, textílie, tkaniny - látky na textilné využitie, tlačiace pásy, tyl, umývacie rukavice, utierky na riad, textilné utierky na tvár, textilné utierky, obrúsky, obliečky na vankúše, vlajky, vlajky s výnimkou papierových, vlnené látky, látky na vložky do topánok, voskované plátno, textilné vreckovky, vyšívacie čalúnnické a gobelínové plátna, predkreslené látky na výšivky, plynonepriepustné látky na vzducholode, záclonky, zamat, zástavovina - tkanina, zástavy s výnimkou papierových, závesy na sprchu z textilných alebo plastových materiálov, textilné alebo umelohmotné závesy, zefír - tkanina, látkové značky, žerzej - pleteniny.
25 - Baretky, bielizeň, osobná bielizeň, bielizeň pohlcujúca pot, bielizeň zabraňujúca poteniu, boa - kožušinová alebo perová ozdoba okolo krku, body - bielizeň, bundy, cyklistické oblečenie, cylindre, čelenky, čiapky, sprchovacie čiapky, čiapky priliehavé, detská výbavička, detské nohavičky, textilné detské plienky, dreváky, espadrily - letná obuv s plátenným zvrškom a podošvou z prírodného materiálu, futbalová obuv, štople na futbalovú obuv, futbalové topánky - kopačky, gabardénové plášte, galoše, gamaše, goliere - oblečenie, gymnastické dresy, gymnastické cvičky, chrániče uší proti chladu ako pokrývka hlavy, kabáty, kapucne, klobúkové kostry, klobúky, kolíky na futbalovú obuv, kombiné, kombinézy - oblečenie, kombinézy na vodné lyžovanie, konfekcia - odevy, korzety, korzety - bielizeň, kostýmy, obleky, košele, košeľové sedlá, kovanie na obuv, kovové časti na obuv, kožušinové štóly, kožušiny - oblečenie, krátke kabátiky, teplé krátke kabáty s kapucňou, krátke jazdecké alebo spodné nohavice, kravaty, kúpacie čiapky, župany, kúpacie plášte, obuv na kúpanie, šľapky na kúpanie, livreje, lyžiarske topánky, manipuly, mantila, manžety - časti odevov, maškarné kostýmy, oblečenie pre motoristov, nánožníky nie elektricky vyhrievané, náprsenky, nepremokavý odev, nohavice, oblečenie z imitácie kože, oblečenie z kože, oblečenie, kovové časti na obuv, lyžiarska obuv, podpätky na obuv, prešívacie remienky na obuv - na spájanie zvrškov a podošiev šitej obuvi, protišmykové pomôcky na obuv, špičky na obuv, vysoká obuv, obuv, odevy, opasky, opasky na doklady a peniaze - súčasť oblečenia, palčiaky, pančuchy, päty na pančuchy, pančuchy absorbujúce pot, pančuškové nohavice, pánske podväzky, pánske spodky, oblečenie z papiera, papuče, päty pančúch, peleríny, plášte, dámske plášte lemované kožušinou, plavky, kúpacie plavky, dámske plavky, pánske plavky, pánske kúpacie plavky, plážová obuv, plážové oblečenie, pletené svetre, pleteniny - oblečenie, pletiarský tovar, detské textilné plienky, látkové plienky, podbradníky nie z papiera, podošvy na obuv, podpätky, podpätky na obuv, podpinky, podprsenky, podšívky - časti odevov, podväzky, podväzky na punčochy, podväzky na ponožky, pokrývky hlavy, ponožky, potítka, pracovné plášte, protišmykové pomôcky na obuv, svetre, pulóvre, pyžamá, ramienka na dámskej bielizni, topánkové rámy, rámy na obuv, rúcha, ornáty, rukavice, rukávniky, vesty pre rybárov, saká, bundy, sandále, sárí, snímateľné goliere, pánske spodky, spodničky, sprchovacie čiapky, sukne, šály, šály uviazané pod krkom, šatky, závoje, šaty, šerpy, čiapkové šilty, šilty na pokrývky hlavy, šnurovacie topánky, šnurovačky, špičky na obuv, topánky na šport, športová obuv, športové tričká, dresy, kožušinové štóly, tričká, tielka, vesty, tógy, celé topánky, topánky, turbany, vlnené šály, vnútorné podošvy, vrecká na odevy, vreckovka ozdobná - súčasť oblečenia, vrchné ošatenie, zástery, závoje, čipková šatka, zvrchníky, zvršky, zvršky - obuv, zvršky topánok, živôtiky, korzety - bielizeň, župany.
26 - Značky na bielizeň, bordúry, bordúry, lemy, obruby na odevy, falošné brady, brmbolce, brošne - doplnky oblečenia, sponky pre cyklistov, látkové poklopy na udržanie teploty čajníkov, čepiec s brmbolcom, ihly do strojov na česanie vlny, krajky, čipky, člnky na pletenie rybárskych sietí, drobné potreby na vyšívanie, elastické pásky na pridržanie rukávov, elastické šnúrky, flitre na odevy, umelé fúzy, galantérny tovar s výnimkou priadzí, ganiere, volány, girlandy, umelé girlandy, gombíky, háčiky - galantérny tovar, háčiky na koberce, háčiky na korzety, háčiky na obuv, háčiky na vyšívanie a háčkovanie, háčiky na živôtiky, štopkací hríbik, vankúšiky na špendlíky, ihelníky - vankúšiky na ihly, ihelníky s výnimkou ihelníkov z drahých kovov, ihly do strojov na česanie vlny, ihly, knihárske šidlá, háčiky na koberce, kokardy - galantérny tovar, háčiky na korzety, uzávery na korzety, kostice do korzetov, krúžky na dierky na obuv šnurovacie krúžky na topánky, umelé kvety, vence z umelých kvetov, látacie hríbiky, látacie ihly, látkové vyšívané poklopy na udržanie teploty čaju, vajec apod., lemovacie pásky na záclony, lemovky, lemovky, šnúrky - galantérny tovar, zúbkované lemy, lemy, bordúry, obruby pre odevy, lupienky - lístky zo sľudy, mašľa alebo stuha do vlasov, monogramy - značky na bielizeň, monogramy na označovanie bielizne, náprstky na šitie, náramenné pásky, výložky, vlasové natáčky s výnimkou elektrických, natáčky papierové, navliekacie ihly, stehované obruby, obruby, lemy, bordúry na odevy, ozdoby na obuv s výnimkou ozdôb z drahých kovov, obuvnícke ihly, očká na odevy, vypchávky, náplecníky odevy, odznaky na odevy s výnimkou odznakov z drahých kovov, opaskové pracky, umelé ovocie, ozdobné brošne, ozdobné ihlice, ozdobné spony, ozdoby do vlasov, ozdoby na klobúky s výnimkou ozdôb z drahých kovov, ozdoby na obuv s výnimkou ozdôb z drahých kovov, ozdoby na šaty, nažehľovacie ozdoby textilných výrobkov, parochne, elastické pásky, pásky - galantérny tovar, pásky na rukávy, patentné gombíky, patentné uzávery, perie - odevný doplnok, písmená ako značky na bielizeň, pletacie ihlice, podkrúžky na odevy, popruhy na vedenie detí, pozamenty, opaskové pracky, pracky - odevné doplnky, kovové vyšívacie priadze, prižehľovacie textílie na opravu textilu, pštrosie perá - odevné doplnky, puzdrá na ihly s výnimkou puzdier z drahých kovov, rozety - galantérny tovar, sedlárske ihly, schránky na šicie potreby, sieťky na vlasy, sponky do vlasov, ozdobné sponky do vlasov, sponky pre cyklistov, sponky, pracky na obuv, spony na obuv, spony na topánky, strapce, strapce - čipkársky tovar, strieborné výšivky, vlasové stuhy, stužky, stužky do vlasov, lemovky, suchý zips, šidlá, šijacie ihly, šijacie škatule, šijacie náprstky, škatuľky na ihly s výnimkou škatuliek z drahých kovov, škatuľky na šitie, vlnené šnúrky, šnúrky do topánok, šnúrky na opásanie, šnúrky, lacetky, špendlíky, ihlice s výnimkou ozdobných šperkov, štartovacie čísla, štartovné čísla, zipsové uzávery na tašky a vrecká, zipsy na tašky a vrecká, tupé príčesky, umelé brady, umelé fúzy, umelé kvety, umelé ovocie, umelé vence, umelé vlasy, uzávery na oblečenie, uzávery na odevy, uzávery na ramienka, uzávery na traky, vence z umelých kvetov, vlasové ihlice, vlasové príčesky, vlasové spony ozdobné, ozdoby do vlasy, spony na ondulovanie vlasy, vlnené šnúrky, volány, vrkoče - zapletené vlasy, vrkoče z vlasov, vrkoče - pletené šnúry, vtáčie perie - odevné doplnky, vypchávky, náplecníky odevov, korzetová výstuž, výstuže golierov, potreby na vyšívanie, kovové nite na výšivky, lemovacie pásky na záclony, nažehľovacie záplaty ako textilné ozdoby - galantéria, nažehľovacie záplaty na opravu textilu, zipsy, zipsy na šaty, zlatá výšivka, značky na bielizeň, žabó, ženilka - ozdobná šnúra.
27 - Koberčeky do automobilov, dlážky - povrchy, dverové rohožky, gymnastické žinenky, koberce, koberčeky, predložky do automobilov, podlahové krytiny, kúpeľňové predložky - rohožky, linoleum, rohože z tkaných povrazov na lyžiarské svahy, podlahové krytiny, vinylové podlahové krytiny, protišmykové rohože, rohožky, ozdobné stuhy, tapety papierové, tapety s výnimkou textilných, umelé trávniky, trstinové rohože, gymnastické žinenky.
28 - Atrapy, autá - hračky; bábiky, bábky, balóniky - hračka, balóny na hranie, bejzbalové rukavice, bazény - tovar na hranie, bedmintonové košíky, stojanové bicykle na cvičenie, stacionárne bicykle na cvičenie, valce na stacionárne bicykle na cvičenie, biliardové stoly uvádzané do činnosti vhodením mince, karty na bingo, štartovacie bloky na šport, boby, Body boards, vrece na tréning boxu, boxerské rukavice, bubliny z mydla ako hračky, cvičebné náradie, cvičebné zariadenie na posilňovanie hrudníka, činky, vzpieračské činky, dáma - hra, detonačné kapsle - pyrotechnika ako hračky, detské fľaše pre bábiky, diaľkovo ovládané hračkárske vozidlá, disky - športové náradie, divadelné masky, domčeky pre bábiky, domino - kocky, držiaky, úchytky na sviečky na vianočné stromčeky, duše do hracích lôpt, pištole na farbu - športové potreby, šermiarske fleurety, stroje na fyzické cvičenie, prostriedky na úpravu golfovej plochy - vybavenie na golf, golfové palice, golfové rukavice, golfové vaky s kolieskami alebo bez koliesok, guľky na hranie, gumipuška - športová potreba, gymnastické zariadenia, harpúny ako športové náradie, hlinené holuby - terče, hojdacie kone, hojdačky, hokejky, hracie automaty uvádzané do činnosti vhodením mince, hracie automaty s výnimkou automatov fungujúcich po pripojení na televízne prijímače, hracie karty, hracie kocky, hracie lopty, hracie žetóny, hračkárske vozidlá diaľkovo ovládané, hračky, hračky pre zvieratá chované v domácnosti, hrany lyží, zariadenia na elektronické hry s výnimkou hier využívajúcich televízne prijímače, hry, chrániče na píšťaly - športový tovar, chrániče na lakte - ako športové potreby, izby pre bábiky, jarmočná manéž - lunapark, kaleidoskopy, kapsle - zábavná pyrotechnika, kapsle do kapsľových pištolí - hračky, kapsle do pištolí na hranie, hracie karty, karty na bingo, klzáky - rogalá, padákové klzáky, kocky, poháre na kocky, stavebnicové kocky - hračky, dojčenské fľaše pre bábiky, kolieskové korčule, kolky, kolky - figúrky, kolky - hra, ruletové kolo, kolobežky, konfety, korčule, krieda na biliardové tága, rukavice na kriket, krúžky - hra pri ktorej sa hádžu krúžky na tyčky, lapače holubov, lopty na hranie, náradie na lukostreľbu, luky na lukostreľbu, lurč - hra s kockami, lyže, hrany na lyže, obaly na lyže, vosky na lyže, poťahy na lyže a surfy, lyžiarske viazanie, mah-jongs - čínska spoločenská hra so 144 kameňmi, mantinely biliardového stola, markér - tabuľka na zaznamenávanie stavu hry, biliardové markéry, divadelné masky, karnevalové masky, šermiarske masky, medvedíky - hračky, modely automobilov, sieťky na motýle, náboje na pištole na farbu - športové vybavenie, rybárske náčinie, nákolennice - športový tovar, nárazové zápalky - zábavná pyrotechnika, rybárske navijáky, navijaky na šarkanov, umelé rybárske návnady, návnady na lovenie alebo chytanie rýb, obaly na lyže, korčuliarska obuv s upevnenými korčuľami, odrazové dosky - športové náradie, ochranné vypchávky - časti športových úborov, opasky pre vzpieračov - športové potreby, ozdoby alebo darčeky rozdávané hosťom pri večierkoch, ozdoby na vianočné stromčeky s výnimkou osvetľovacích telies a cukroviniek, golfové palice, paličky mažoretiek, petardy - zábavná pyrotechnika, pinatas, hračkárske pištole, pištole - hračky, pištole na farbu - športové potreby, popruhy na plachetnice, stožiare, sťažne na plachetnice, plachetnice - malé, rybárske plaváky, plaváky - rybársky výstroj, plutvy na plávanie, plyšové hračky, podberáky pre rybárov, podkovy - hračky, pohár na kocky, vábničky pre poľovníkov, popruhy na plachetnice, posilňovacie stroje, postieľky pre bábiky, postroje pre horolezcov, poťahy na lyže a surfy, povrchové vrstvy na lyžiach, prútené koše na chytanie rýb, rybárske prúty, puky, puzzle, povrazy na rakety, výplety rakiet, rakety - športové náradie, rapkáče, remene na surfy, rozbušky ako hračky - pyrotechnika, bejzbalové rukavice, boxerské rukavice, golfové rukavice, hracie rukavice, šermiarske rukavice, ruletové kolo, rybárske náradie, materiál na zhotovovanie vlascov na rybolov, háčiky na ryby, sánky - športový tovar, siete - športové potreby, sieťky na motýle, skejbordy, umelý sneh na vianočné stromčeky, snehové gule, snežnice, spoločenské hry, stavebné kocky - hračky, stavebnice, stojany na vianočné stromčeky, stoly na stolný tenis, stolové hry, stoly na stolový futbal, stoly na salónny futbal, strunové výplety rakiet, surfovacie dosky, surfovacie lyže, lyže na surfovanie, poťahy na lyže a surfy, remene na surfy, šachové hry, šachovnice, šarkany, šaty pre bábiky, šermiarske masky, šermiarske zbrane, šípky - hra, škrabky na lyže, šmykľavky, špičky biliardových tág, štartovacie bloky na šport, gulečníkové tága, prístroje na vystreľovanie tenisových loptičiek, tenisové siete, terče trikové zariadenia, tulenia koža - obaly na lyže, udice, rybárske udice, upínacie pásy pre horolezcov, vábničky pre poľovníkov, vak s kriketovými potrebami, valčeky do stacionárnych bicyklov, umelé vianočné stromčeky, vĺčkovia - hračky, vodné lyže, vosky na lyže, vozidlá ako hračky, ochranné vypchávky ako časti športových úborov, výplety rakiet, vzduchové pištole - hračky, zariadenia na kulturistiku, zariadenia na telesné cvičenia, zariadenie na bowling, zariadenie na vypúšťanie terčov v podobe hlinených holubov, šermiarske zbrane, zvončeky na vianočné stromčeky, hracie žetóny, živica pre atlétov.
29 - Algináty ako potrava, anšovičky - sardely, arašidové maslo, spracované arašidy, bielkoviny ako potrava, vaječný bielok, bravčová masť, bravčové mäso, brusnicový kompót, bujóny, vývary, prípravky na bujóny, vývary, konzervovaná cibuľa, datle, divina, ovocná dreň, držky, džemy, konzervovaná fazuľa, neživé garnáty - morské raky, haringy, konzervované hľuzovky, nežijúce holotúry - morské živočíchy, homáre - nie živé, konzervovaný hrach, zemiakové hranolky, hrozienka sušené hummus - pasta z cícera, huspenina, hydina - nie živá, výťažky z chaluhy ako potrava, chryzalídy - kukly motýľa priadky morušovej, jablkový kompót, jedlá želatína, jedlé oleje, jedlé tuky, jogurt, kakaové maslo, kandizované ovocie, kaviár, kazeín ako potrava, kefír, klobásy, salámy, párky, kokos sušený, kokosové maslo, kokosový olej, kokosový tuk, bujónové koncentráty, koncentrované vývary, konzervy s ovocím, konzervy s rybami, konzervy so zeleninou, konzumný kostný olej, kôrovce s výnimkou živých, krevety nie živé, krokety, krvavá jaternica, krvavnica, krvná tlačenka, kukuričný olej, kumys - mliečny nápoj, kyslá kapusta, langusty s výnimkou živých, jedlý loj, losos, zemiakové lupienky, spracované mandle, margarín, marmeláda, maslo, arašidové maslo, kakaové maslo, kokosové maslo, mäkkýše neživé, mäso, konzervované mäso, mäsové konzervy, mäsové výťažky, mliečne nápoje s vysokým obsahom mlieka, mliečne výrobky, mlieko, mrazené ovocie, mušle nie živé, mušle jedlé, nie živé, nakladaná zelenina, nakladané uhorky, nasolené potraviny, jedlý olivový olej, konzervované olivy, spracované oriešky, kandizované ovocie, konzervované ovocie, zavárané presladené ovocie, zavárané sladené ovocie, ovocie - kompóty, ovocie naložené v alkohole, ovocná dreň, ovocné rôsoly, ovocné šaláty, ovocné šupky, jedlý olej z palmových orechov, jedlý palmový olej, paradajková šťava na varenie, paradajkový pretlak, pečeňová paštéta, pečienka, pektín na ľudskú spotrebu, peľ ako potrava, rybie plátky, plátky sušeného ovocia, polievky, prípravky na výrobu polievok, solené potraviny, potraviny z rýb, presladené ovocie naložené v cukre, proteín na ľudskú spotrebu, raky s výnimkou živých, jedlý repkový olej, rybia múčka ako požívatina, rybie plátky - filé, konzervované ryby, potravinárske výrobky z ryby, ryby v slanom náleve, ryby s výnimkou živých, saláma v cestíčku, sardinky, sezamový olej, slanina, slimačie vajcia na konzumáciu, jedlý slnečnicový olej, smotana, sójové bôby konzervované ako potrava, srvátka, sušené vajcia, syridlo, syry, ovocné šaláty, zeleninové šaláty, šampiňóny konzervované, šišky zemiakové, šľahačka, konzervovaná šošovica, špik ako potrava, špik z kostí zvierat na jedenie, zeleninové šťavy na varenie, šunka, ovocné šupky, tahini - pasta zo sézamových jadier, tofu, kokosový tuk, tukové nátierky na chlieb, tukové substancie na výrobu jedlých tukov, tuniaky, údeniny, ustrice s výnimkou živých, sušené vajcia, vajcia, zemiakové vločky, voliéry, vývar - bujón, koncentrované vývary, konzervované záhradné bylinky, zázvorový džem, konzervovaná zelenina, sušená zelenina, varená zelenina, zelenina v štipľavom náleve, zeleninové polievky, prípravky na zeleninové polievky, zeleninové šaláty, zeleninové šťavy na varenie, zemiakové lupienky, želatína, jedlá želatína, žĺtok.
30 - Aníz - semená, arašidové cukrovinky, aromatické prípravky do potravín, badián, cestá, cestá na koláče, cestoviny, cigória ako kávová náhradka, cukor, cukríky, cukrovinky, cukrovinky na zdobenie vianočných stromčekov, čaj, ľadový čaj, nápoje na báze čaju, čokoláda, čokoládové nápoje, droždie, droždie do cesta, extrakty nie na lekárske účely, fondán, glukóza na ľudskú spotrebu, halva, horčica, horčicová múčka, chaluhy, vodné riasy, chlieb, chutneys - koreniny, chuťové prísady, lúpaný jačmeň, mletý jačmeň, múka z jačmeňa, jarná rolka, jemné pečivo, jogurty mrazené, kakao, kakaové nápoje, kandis ako potrava, kapary, karamelky, karí korenie, káva, káva nepražená, kávové náhradky na báze rastlín, kávové nápoje, kávové príchuti, kávovinové náhradky, kečup, keksy, klinčeky - korenie, koláče s plnkou, konzervačná soľ, korenie, koreniny, krekery - slané pečivo, anglický krém, krupica, krúpy na ľudskú spotrebu, kuchynská soľ, mletá kukurica, pražená kukurica, kukuričná múka, kukuričné vločky, kurkuma ako potrava, kuskus, prírodný alebo umelý ľad, ľad na osvieženie, ľadový čaj, lepok, lístkové cesto, obilninové lupienky, vločky, makaróny, maltóza, mandľová pasta, mandľové cukrovinky, mandľové pusinky, marcipán, marinády - chuťové prísady, mandľová masa, maslové, tukové cesto, materská kašička na ľudskú spotrebu - nie na lekárske účely, látky na zjemnenie mäsa pre domácnosť, mäsové šťavy, med, melasa, melasový sirup, mentol pre cukrárstvo, mentolové cukríky, mliečne čokoládové nápoje, mliečne kakaové nápoje, mliečne kávové nápoje, morská voda na varenie, múčne potraviny, potravinárska múka, výrobky z múky, múka z fazule, müsli, kávovinové náhradky, čokoládové nápoje, kakaové nápoje, kávové nápoje, prísady do nápojov iné ako esencie, nápoje na báze čajov, nekysnutý chlieb, niťovky, nové korenie, prípravky z obilniny, oblátky, ocot, paradajková omáčka, sójová omáčka, omáčky do šalátov, muškátové orechy, ovocné želé - cukrovinky, lúpaný ovos, mletý ovos, mliečna ovsená kaša, ovsená múka, ovsená potrava, ovsené vločky, jedlé ozdoby na torty, palacinky, paprika - korenina, paradajková omáčka, pastilky - cukríky, pečivo - rožky, pekárenské droždie, kvasnice, perníky, medovníky, pirohy - cestoviny, pirôžky s mäsom, pivný ocot, pizza, potravinárska múka, príchuti do potravín s výnimkou esencií a éterických olejov, škrobovité potraviny, pralinky, zmrzlinové prášky, prášky na výrobu zmrzliny, prášok do pečiva, príchuti - arómy, príchuti do koláčov a zákuskov s výnimkou éterických olejov, príchuti do nápojov s výnimkou éterických olejov, príchuti do potravín s výnimkou esencií a éterických olejov, príchuti do zákuskov a koláčov s výnimkou éterických olejov, príchuti s výnimkou éterických olejov, príchuti do nápojov s výnimkou éterických olejov, prísady do zmrzlín - spojivá, propolis na ľudskú spotrebu, vyrážková pšeničná múka, puding, pukance, pukance kukuričné, quiches - pečivo, rastlinné prípravky ako kávové náhradky, ravioli, rezance, ryža, ryžový koláč, ságo, sendviče, slad na ľudskú spotrebu, prírodné sladidlá, sladké drievka - cukrovinky, sladké drievko, sladový výťažok ako potraviny, slíže, sójová múka, sójová omáčka, kuchynská soľ, soľ na konzervovanie potravín, soľ s prídavkom mletých semien zeleru, spojivá pre údeniny, strúhanka, sucháre, suši, sušienky, sucháre, keksy, biskvity, šafran - korenie, šalátové dresingy, omáčky do šalátov, škorica - korenina, škrob ako potrava, škrobové výrobky ako potrava, prípravky na stuženie šľahačky, stužovače na šľahačky, špagety, šťavy - chuťové prísady, tabbouleh - libanonský šalát, tacos, tapioka, tapioková múka ako potrava, tortillas, torty, vanilín - vanilková náhradka, vanilka - príchuť, včelia kašička na ľudskú spotrebu nie na lekárske účely, cukrovinky na zdobenie vianočných stromčekov, kukuričné vločky, ovsené vločky, morská voda na varenie, výrobky z kakaa, zahusťovacie prípravky na kuchynské použitie, jedlé ozdoby na zákusky, zákusky, koláče, príchuti do zákuskov a koláčov s výnimkou esencií, šalátové zálievky, zázvor, zemiaková múčka na ľudskú spotrebu, prísady do zmrzliny ako spojivo, zmrzlinové poháre, zmrzliny, zvitky, sladké žemle, žuvačky nie na lekárske použitie.
31 - Algae - druh riasy na humánnu alebo živočíšnu spotrebu, algarovila na živočíšnu spotrebu, arašidové výlisky pre zvieratá, arašidy, mleté arašidy pre zvieratá, aromatizovaný piesok pre domáce zvieratá - podstielka, borievky - plody, borovicové šišky, čerstvé záhradné bylinky, čerstvá cibuľa, kvetinové cibule, citróny, citrusové ovocie, cukrová trstina, čakanka, čakankové hľuzy, pieskovaný papier pre zvieratá - podstielka, drevo neočistené od kôry, drevo surové - kmeň, čerstvé egreše, čerstvá fazuľa, čerstvé gaštany, čerstvé hľuzovky, žijúce holotúry - morské živočichy, živé homáre, hospodárske zvieratá, čerstvý hrach, čerstvé hrozno, hydina na chov, živá hydina, chaluhy na humánnu alebo živočíšnu spotrebu, chmeľ, chmeľové šišky, hydina na chov, ikry, jačmeň, jadrové krmivo pre zvieratá, jedlé korene, jedlé predmety na žuvanie pre zvieratá, surové kakaové bôby, klíčky semien na botanické účely, kmene stromov, kokosové orechy, kolové orechy, kopra, surový korok, kôra - surovina, živé kôrovce, kríky, krmivo, prísady do krmiva nie na lekárske účely, krmivo pre dobytok, vápno ako krmivo pre zvieratá, kŕmne zmesi na výkrm hospodárskych zvierat, krovie, krúpy pre hydinu, kukurica, kukuričné výlisky pre dobytok, kvasnice pre dobytok, kvetinové cibule, prírodné kvety, sušené kvety ozdobu, vence z prírodných kvetov, živé langusty, ľanová múčka - suché krmivo, lieskové oriešky, struky rohovníka - svätojánsky chlieb, mandle - ovocie, slamený materiál na prikrytie povrchu pôdy - mulč, matoliny - výlisky ovocia, matoliny - výlisky plodov, živé mäkkýše, mláto, morské kraby, mycélium - podhubie, nápoje pre zvieratá, živé rybárske návnady, neopracované rezivo, prípravky pre nosnice, obilie v nespracovanom stave, zvyškové produkty obilnín pre živočíšnu spotrebu, odpad po destilácii na živočíšnu spotrebu, čerstvé olivy, orechy, otrubová kŕmna zmes pre živočíšnu spotrebu, otruby, čerstvé ovocie, ovos, palmové listy, palmy, paprika - rastlina, peľ - surovina, produkty na podstielku zvierat, podstielka pre zvieratá, pomaranče, pór, posilňujúce prípravky pre zvieratá, potrava pre rožný statok, potrava pre vtáky, potrava pre zvieratá, potrava pre zvieratá chované v domácnosti, priadka morušová, prísady do krmív nie na lekárske účely, proteín na živočíšnu spotrebu, psie sucháre, pšenica, živé raky, rastlinné semená, rastliny, sušené rastliny ako dekorácia, rašelina ako podstielka, raž, rebarbora, repa, výlisky z repky, plody rohovníka, ružové kríky, rybia múčka na kŕmenie zvierat, živé ryby, živé návnady na ryby, nespracovaná ryža, ryžová múka ako krmivo, sadenice, semená rastlín, seno, sépiové kosti pre vtákov, sezam, slad na výrobu piva a liehovín, slama ako krmivo, slama ako podstielka, slama ako materiál na prikrytie pôdy, soľ pre dobytok, stromy, suché krmivo, surová kôra, surový korok, šalát, hlávkový šalát, šampiňónové podhubie na rozmnožovanie, čerstvé šampiňóny, borovicové šišky, chmeľové šišky, škrupina kokosového orecha, škrupiny kakaových orechov, čerstvá šošovica, špik, šrot pre zvieratá, tekvica, prírodné trávniky, drevené triesky na výrobu drevotriesky, uhorky, usadenina po destilácii, živé ustrice, úžitkové domáce zvieratá, oplodnené vajcia na liahnutie, vajíčka priadky morušovej, vápno ako krmivo pre zvieratá, vedľajšie produkty spracovania obilnín pre živočíšnu spotrebu, vence zo živých kvetov, vianočné stromčeky, vinič - rastlina, prípravky na výkrm zvierat, arašidové výlisky pre zvieratá, olejové výlisky, výlisky pre rožný statok, výlisky repky olejnej pre rožný dobytok, vylisovaná cukrová trstina - surovina, zvyšky z destilácie na živočíšnu spotrebu, čerstvá zelenina, čerstvé zemiaky, zrno - obilie, zrno - semená, zrno na živočíšnu spotrebu, chované zvieratá, jedlé predmety na žuvanie pre zvieratá, nápoje pre zvieratá, prípravky na výkrm zvierat, žihľava, živé zvieratá.
32 - Aperitív nealkoholický, arašidové mlieko - nealkoholický nápoj, citronády, nealkoholický jablkový džús, nekvasený hroznový mušt, výťažky z chmeľu na výrobu piva, nealkoholický koktail, prípravky na výrobu likérov, lítna voda, prípravky na výrobu minerálnych vôd, minerálne vody - nápoje, mandľové mlieko - nápoj, mušty, nealkoholické nápoje, prípravky na výrobu nápojov, srvátkové nápoje, nápoje izotonické, nápoje z nealkoholických štiav, nealkoholické výťažky z ovocia, orgeada - nealkoholický nápoj, ovocné šťavy, nealkoholické nápoje z ovocných štiav, paradajková šťava - nápoj, pivná mladinka, pivo, prášky na prípravu šumivých nápojov, príchuti na výrobu nápojov, sarsaparilový nápoj, selterská voda - minerálka, sirupy na výrobu malinoviek, sirupy na výrobu nápojov, sladina, sladové pivo, sóda, srvátkové nápoje, stolové vody, sýtená voda, prípravky na výrobu sýtených vôd, šerbety - nápoje, šerbety - sladené ovocné nápoje, ovocné šťavy, pastilky na výrobu šumivých nápojov, prášky na výrobu šumivých nápojov, tablety na prípravu šumivých nápojov, zázvorové pivo, zeleninové šťavy.
33 - Alkohol z ryže, alkoholické nápoje s výnimkou piva, anízový likér, aperitívy, arak, brandy, vínovica, curaçao - pomarančový likér, destilované nápoje, digestívy - likéry a pálenky, gin, griotka, alkoholický hruškový mušt, alkoholické jablčné mušty, koktaily, liehové esencie, liehové výťažky, alkoholové extrakty, liehoviny, likéry, medovina, mentolový likér, alkoholické nápoje okrem piva, destilované nápoje, alkoholické nápoje obsahujúce ovocie, rum, saké, víno, vodka, vodnár - víno, whisky.
34 - Absorpčný papier do fajok, zväzky cigaretových papierikov, byliny na fajčenie, cigaretové filtre, náustky na cigaretové násadce, cigaretové násadky s výnimkou násadiek z drahých kovov, cigaretové náustky, zásobníky plynu pre cigaretové zapaľovače, cigaretový papier, cigarety, vreckové strojčeky na krútenie cigariet, cigarety obsahujúce cigaretové náhradky s výnimkou cigariet na lekárske účely, cigarové násadky s výnimkou násadiek z drahých kovov, cigary, čističe na fajky, držiaky na zápalky s výnimkou držiakov z drahých kovov, fajky, cigaretové filtre, jantárové hroty na špičky na cigary a cigarety, náustky z jantáru na cigarové a cigaretové špičky, kazety na cigarety s výnimkou kaziet z drahých kovov, kazety na cigarety s výnimkou tabatierok z drahých kovov, kazety na cigarety s výnimkou tabatierok z drahých kovov, kazety na cigary s výnimkou kaziet z drahých kovov, krátke cigary, kresadlá, náustky na cigaretové špičky, odrezávače na cigarové špičky - kutery, pľuvadlá pre konzumentov tabaku, popolníky s výnimkou popolníkov z drahých kovov, stojany na fajky, škatuľka na cigary - udržujúca vlhkosť, šnupavý tabak, cigaretové špičky, tabak, dózy na tabak s výnimkou dóz z drahých kovov, vrecúška na tabak, tabatierky na cigarety s výnimkou tabatierok z drahých kovov, tabatierky s výnimkou tabatierok z drahých kovov, vrecúška na tabak, zápalkové škatuľky s výnimkou škatuliek z drahých kovov, zápalky, zapaľovače pre fajčiarov, zapaľovače pre fajčiarov, zásobníky s plynom do zapaľovačov, žuvací tabak.
35 - Reklamné agentúry, analýzy nákladov, aranžovanie výkladov, príprava a vyhotovenie daňového priznania, dražby, odhady lesného dreva, hospodárske, ekonomické predpovede, spravovanie hotelov, obchodné alebo podnikateľské informácie, vyhľadávanie informácie v počítačových súboroch pre zákazníkov, komerčné informačné kancelárie, kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom, prenájom kancelárskych strojov a zariadení, klasifikovanie alebo zatrieďovanie vlny, pomoc pri riadení komerčných a priemyselných podnikov, komerčné informačné kancelárie, kopírovanie, kopírovanie alebo rozmnožovanie dokumentov, dokladov, lepenie plagátov, marketingové štúdie, príprava mzdy a výplatné listiny, nábor zamestnancov, analýzy nákupných a veľkoobchodných cien, pomoc pri riadení obchodnej činnosti, poradenstvo v obchodnej činnosti, obchodné alebo podnikateľské informácie, poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií, profesionálne obchodné alebo podnikateľské poradenstvo, obchodný alebo podnikateľský prieskum, obchodný manažment a podnikové poradenstvo, obchodný manažment v oblasti umenia, oceňovanie alebo odhady nezoťatého lesného dreva, oceňovanie obchodných podnikov, oceňovanie vlny, odhady alebo oceňovanie nezoťatého dreva v lese, odkazovacie telefónne služby pre neprítomných predplatiteľov, organizovanie komerčných alebo reklamných výstav a veľtrhov, organizovanie výstav na obchodné a reklamné účely, organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné účely, personálne poradenstvo, písanie na stroji, určovanie polohy prepravných vozňov pomocou počítačov, zbieranie údajov do počítačovej databázy, zoraďovanie údajov v počítačovej databáze, oceňovanie a odhady v oblasti podnikania, služby poskytované v súvislosti so sťahovaním podniku, podpora predaja pre tretie osoby, pomoc pri riadení obchodnej činnosti, poradenstvo pri vedení podnikov, poradenstvo v obchodnej činnosti, posudzovanie efektívnosti prevádzky a racionalizácie práce, prenájom predajných automatov, zabezpečovanie predplácania novín a časopisov, zaobstarávanie predplatného pre tretie osoby, hospodárske alebo ekonomické predpovede, predvádzanie - služby modeliek na reklamné účely a podporu predaja, predvádzanie tovaru, služby týkajúce sa premiestňovanie prevádzok a podnikov, prenájom kancelárskych strojov a zariadení, prenájom kopírovacích strojov, prenájom predajných automatov, prenájom reklamného času vo všetkých komunikačných médiách, prenájom reklamných materiálov, prenájom reklamných priestorov, prepisovanie, obchodný prieskum, prieskum trhu, prieskum verejnej mienky, príprava inzertných stĺpcov, reklama, reklama on-line v počítačovej komunikačnej sieti, reklamné agentúry, rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom - letáky, prospekty, tlačivá, vzorky, vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov, rozširovanie reklamných oznamov, prenájom reklamnej plochy, zásielkové reklamné služby, uverejňovanie reklamných textov, reprografia dokumentov, revízia účtov, poradenské služby v oblasti obchodného alebo podnikateľského riadenia, poskytovanie pomoci pri riadenie obchodných alebo priemyselných podnikov, riadenie priemyselných alebo obchodných podnikov, rozhlasová reklama, sekretárske služby, spracovanie textov, administratívna správa hotelov, sprostredkovateľne práce, sprostredkovanie obchodu s elektrickou energiou, stenografia, štatistické informácie, televízne reklamy, psychologické testovanie za účelom výberu, spracovanie textov, účtovníctvo, zostavovanie výpisov z účtov, obchodný manažment v oblasti umenia, vedenie účtovných kníh, vydávanie reklamných alebo náborových textov, vylepovanie plagátov, robenie výpisov z účtu, vzťahy s verejnosťou - prieskum vzťahov medzi podnikmi, inštitúciami a spoločenským prostredím, zásobovacie služby pre tretie osoby - nákup tovarov a služieb pre iné podniky, služby zaoberajúce sa zhromažďovaním výstrižkov z časopisov, zoraďovanie údajov v počítačových databázach.
36 - Finančné analýzy, bankové služby priamo k zákazníkom - home banking, bankovníctvo, burzové maklérstvo, vydávanie ceniny, úschova cenností, vydávanie cestovných šekov, klíring - zúčtovávanie vzájomných pohľadávok a záväzkov - bezhotovostné platenie, colné služby, daňové odhady - služby, dôchodkové fondy, služby na využívanie dôchodkových fondov, elektronický prevod kapitálu, finančné informácie, finančné odhady a oceňovanie - poisťovníctvo, bankovníctvo, nehnuteľnosti, finančné poradenstvo, finančné riadenie, finančné záruky, služby v oblasti finančníctva, finančný lízing, garancie, záruky, kaucie, hypotéky - poskytovanie pôžičiek, informácie o poistení, informácie o poistení, kapitálové investície, investovanie kapitálu, prenájom izby, kancelárie zaoberajúce sa inkasovaním pohľadávok, kapitálové investície, kaucie, záruky, garancie, ručenie, konateľstvo, finančné konzultačné služby, konzultačné služby v oblasti poisťovníctva, kurzové záznamy na burze, likvidácia podnikov - finančné služby, finančný lízing, inkasovanie nájomného, vedenie nájomných domov, oceňovanie a odhady nehnuteľností, prenájom nehnuteľností, správa nehnuteľností, sprostredkovanie nehnuteľností, poistenie proti nehodám, finančné oceňovanie - poistenie, bankovníctvo, nehnuteľnosti, daňové oceňovanie a odhady, oceňovanie alebo odhadovanie numizmatických zbierok, oceňovanie mincí, oceňovanie nehnuteľností, oceňovanie starožitností, oceňovanie šperkov, oceňovanie umeleckých diel, organizovanie dobročinných zbierok, organizovanie zbierok, organizovanie zbierok, overovanie šekov, platenie na splátky, zdravotné poistenie, poistenie pri námornej preprave, uzatváranie poistiek, poistno-technické služby - štatistika, poradenstvo v oblasti poistenia, záručná pôžička, pôžičky - financovanie, prenájom bytov, prenájom fariem, prenájom kancelárskych priestorov, prenájom nehnuteľností, platobné prevody vykonávané elektronicky, realitné kancelárie, finančné riadenie, sporiteľne, správa nehnuteľností, správcovstvo, sprostredkovanie poistenia, sprostredkovanie záruk, sprostredkovanie - maklérstvo, sprostredkovatelia nehnuteľností, oceňovanie starožitností, ubytovacie kancelárie, oceňovanie umeleckých diel, úschova cenností, úschovné služby, úschova v bezpečnostných schránkach, služby týkajúce sa úverových kariet, úverové ústavy, úverové banky, uzatváranie poistiek proti požiaru, vydávanie cenných papierov, vydávanie cestovných šekov, vydávanie kreditných kariet, prevádzkovanie záložne, záruky, kaucie, ručenie, zbieranie peňazí na dobročinné účely, zmenárenské služby, zúčtovacie banky realizujúce bezhotovostné operácie.
37 - Asfaltovanie, leštenie automobilov, mazanie automobilov, opravy automobilov, údržba automobily, autoopravovne, autoservisy, banské dobývanie, údržba a opravy bezpečnostných schránok, budovanie závodov a tovární, prenájom buldozérov, kladenie cestných povrchov, cínovanie, čalúnenie, čalúnnické opravy, čistenie automobilov, čistenie ciest, čistenie exteriérov budov, čistenie interiérov, čistenie komínov, čistenie šatstva, prenájom čistiacich strojov, oprava dáždnikov, demolácia budov, deratizácia, dezinfekcia, banské dobývanie, umývanie dopravných prostriedkov, dozor nad stavbami, inštalovanie a opravy elektrických spotrebičov, oprava fotografických prístrojov, hladenie alebo brúsenie pemzou, oprava hodín, údržba a oprava horákov, chemické čistenie, inštalácia a opravy chladiacich zariadení, stavebné informácie, informácie o opravách, izolovanie proti vlhkosti, izolovanie stavieb, montáž, údržba a opravy kancelárskych strojov a zariadení, klampiarstvo a inštalatérstvo, inštalácia a opravy klimatizačných zariadení, čistenie a opravy kotlov, údržba, čistenie a opravy kože, údržba, čistenie a opravy kožušiny, montáž kuchynských zariadení, lakovanie, glazovanie, údržba a opravy lietadiel, výstavba lodí, interiérové a exteriérové maľovanie a natieranie, mangľovanie, montovanie lešení, murárstvo, murovanie, údržba nábytku, ničenie škodcov s výnimkou na poľnohospodárske účely, nitovanie, oprava obuvy, odrušovanie elektrických prístrojov a zariadení, čistenie okien, oprava opotrebovaných alebo poškodených strojov, oprava pneumatík vulkanizáciou, oprava šatstva, opravovne hodín, podmorské opravy, opravy odevov, opravy zámkov, ostrenie a brúsenie nožov, montáž a opravy pecí, pieskovanie, protektorovanie pneumatík, montáž, údržba a opravy počítačov, podmorské budovanie, podmorské opravy, pokrývačské práce na strechách budov, inštalácia a opravy poplašných systémov proti vlámaniu, povrchové čistenie exteriérov budov, povrchové dobývanie, inštalácia a opravy požiarne hlásičov, pranie alebo čistenie, pranie bielizne, pranie plienok, oprava a údržba premietačiek, prenájom bagrov a rýpadiel, prenájom vozidiel na zametanie, prenájom staveništných žeriavov, protihrdzová úprava, ošetrovanie vozidiel protikorozívnymi nátermi, opravy púmp a čerpadiel, maľovanie a opravy reklamných tabúľ, reštaurovanie nábytku, výstavba a opravy skladov, stavebné informácie, stavebníctvo - stavebná činnosť, stavebný dozor, montáž, údržba a opravy strojov, ničenie škodcov s výnimkou poľnohospodárskych štukovanie, sadrovanie, tapetovanie, montovanie a opravy telefónov, údržba a opravy trezorov, umelecká stolárska výroba a opravy, umývanie automobilov, umývanie dopravných prostriedkov, služby utesňovanie budov, utesňovanie stavieb, valchovanie, vŕtanie studní, vulkanizácia pneumatík, montáž a opravy vykurovacích zariadení, výroba umelého snehu, výstavba a údržba ropovodov, výstavba obchodných a veľtržných stánkov, montáž, inštalácia a opravy výťahov, montáž a opravy zavlažovacích zariadení, žehlenie bielizne.
38 - Elektronická pošta, informačné kancelárie, vysielanie káblovej televízie, informačné kancelárie, telefónna komunikácia, komunikácia prostredníctvom optických káblov, komunikácia cez mobilné telefóny, počítačová komunikácia, komunikácia pomocou počítačových terminálov, posielanie správ, posielanie telegramov, poskytovanie telekomunikačného pripojenia do svetovej počítačovej siete, poskytovanie užívateľského prístupu do svetovej počítačovej siete, elektronická pošta, prenájom faxových prístrojov, prenájom modemov, prenájom prístrojov na prenos správ, prenájom telefónov, prenájom telekomunikačných prístrojov, prenájom zariadení na prenos informácií, prenášanie správ telegrafmi, prenos faxom, prenos signálu pomocou satelitu, prenos správ a obrazových informácií pomocou počítača, prenos telegramov, prenosy správ alebo obrázkov pomocou počítačov, prenosy správ faxami, rozhlasové vysielanie, prenos signálu pomocou satelitu, služby poskytované elektronickými tabuľami - telekomunikačné služby, služby zabezpečujúce vstup do telekomunikačných sietí, telefonické služby, komunikácia pomocou telefónov, telegrafická komunikácia, telegrafický prenos, telegrafné služby, posielanie telegramov, informácie o telekomunikácii, telekomunikačné informácie, telekonferenčné služby, televízne vysielanie, telexové služby, tlačové kancelárie, služby zabezpečujúce vstup do telekomunikačných sietí, rádiové vysielanie, rozhlasové vysielanie, televízne vysielanie, vysielanie káblovej televízie, výzvy rádiom, telefónom alebo inými elektronickými komunikačnými prostriedkami.
39 - Autobusová doprava, automobilová preprava, prenájom automobilov, balenie tovaru, preprava cenností, distribúcia energie, distribúcia tovaru na dobierku, informácie o doprave, lodná trajektová doprava, rezervácia dopravy, nákladná doprava, doprava ropovodom, ťahanie alebo vlečenie pri poruchách dopravných prostriedkov, dopravovanie vlečnými člnmi, doručovacie služby, kuriérske služby, doručovanie balíkov, doručovanie novín a časopisov, doručovanie tovaru, dovoz, doprava, preprava električkou, organizovanie exkurzií, prenájom chladiacich zariadení, uchovávanie informácií, informácie o preprave, informácie o uskladnení, kuriérske služby dokumentov alebo tovaru, kuriérske služby, lámanie ľadu, uvoľňovanie uviaznutých lodí, lodná doprava, lodná preprava tovaru, lodná trajektová doprava, preprava nábytku, prepravovanie nábytku, nakladanie, vykladanie v dokoch, nákladná doprava - kamiónová, sprostredkovanie námornej dopravy, námorná preprava, nosenie batožín, prenájom nosičov na automobily, obsluhovanie prieplavových vrát, organizovanie okružných plavieb, organizovanie ciest, organizovanie exkurzií, organizovanie okružných výletov, osobná doprava, doprava pancierovými vozidlami, služby parkovania automobilov, pilotovanie - riadenie lietadiel, podmorské záchranné práce, poskytovanie pomoci pri doprave, požičiavanie potápačských skafandrov, prenájom automobilov, prenájom dopravných prostriedkov, prenájom garáží, prenájom chladiarenských boxov, prenájom koní, prenájom miesta na parkovanie, prenájom nákladných vozňov, prenájom pojazdných kresiel, prenájom potápačských oblekov, prenájom potápačských zvonov, prenájom pretekárskych vozidiel, prenájom skladísk, prenájom skladovacích kontajnerov, prenájom vozidiel, preprava a skladovanie odpadu, preprava cenností, preprava ropovodom, prepravné služby, riadenie prieplavových vrát, remorkáž, rezervácia v doprave, rezervácia miesteniek na cestovanie, riečna doprava, riečna preprava, rozvod elektrickej energie, rozvod elektriny, prevoz sanitkou, prenájom skladovacích kontajnerov, skladovanie, skladovanie tovaru, skladovanie údajov a dokumentov uložených elektronicky, prenájom skladov, služby v doprave a preprave, sprevádzanie turistov, sprostredkovanie prenájmu lodí, sprostredkovanie prepravy, sťahovanie, sťahovanie nábytku, ťahanie alebo vlečenie dopravných prostriedkov pri poruchách, taxi služba, preprava turistov, sprevádzanie turistov, turistické kancelárie s výnimkou kancelárií poskytujúcich rezerváciu hotelového ubytovania, turistické prehliadky, úschova lodí a člnov, uskladnenie tovaru, uskladňovanie plavidiel - člnov, lodí, uvoľňovanie uviaznutých lodí, vlečenie alebo ťahanie dopravných prostriedkov pri poruchách, rozvod vody, zásobovanie vodou, služby vodičov, služby poskytované výletnými loďami, organizovanie výletov, vypúšťanie satelitov pre zákazníkov, vzdušná doprava, podmorská záchrana, záchrana lodí, plavidiel, záchranné služby, rezervácia zájazdov, železničná preprava.
40 - Apretovanie textílií, bielenie látok, cínovanie, čistenie povrchov chemickými rozpúšťadlami, dámske a pánske krajčírstvo, dekontaminácia nebezpečných odpadov, spracovanie dreva, stínanie a spracovanie dreva, elektrolytické pokovovanie, výroba energie, služby spojené s farbením, farbenie kožušín, farbenie látok, farbenie textilu a textílií, služby fotoateliérov, vyvolávanie fotografických filmov, fototlač, frézovanie, fúkanie skla, galvanizácia, pozinkovanie, garbiarstvo, hobľovanie, chrómovanie, ohňovzdorná impregnácia látok, informácie o úprave a spracovaní materiálov, kadmiovanie, kalandrovanie látok, kalenie kovov, pálenie keramiky, spracovanie kinematografických filmov, kníhviazačstvo, knihárstvo, konzervovanie potravín a nápojov, kotlárstvo, kováčstvo, pokovovanie kovových materiálov, farbenie kože, spracovanie kože, opracovanie kožušiny, kreslenie, rysovanie laserom, laminovanie, ohňovzdorná úprava látky, údržba látky, lemovanie alebo obšívanie látok, lemovanie šiat, leštenie kože, satinovanie, leštenie kožušín, leštenie optických skiel, leštenie trením, likvidácia odpadu, lisovanie ovocia, litografická tlač, magnetizácia, mletie, mlynárstvo, montáž materiálov na objednávku - pre tretie osoby, nekrčivá úprava šatstva, obrusovanie, farbenie obuvy, oddeľovanie farieb, odlievanie kovov, likvidácia odpadu, recyklácia odpadu, spaľovanie odpadu, spracovanie odpadu, ofsetová tlač, ofsetové tlačenie, ofsetová tlač, ohňovzdorná impregnácia látok, ohňovzdorná úprava textilu, odstraňovanie pachov z ovzdušia, pánske krajčírstvo, spracovanie papiera, úprava papiera, pílenie, pokovovanie kovových materiálov, pokovovanie, platovanie, poniklovanie, platovanie niklom, popúšťanie kovov, pozlacovanie, pozlacovanie, platovanie zlatom, predzrážanie látok, prenájom generátorov, prenájom pletacích strojov, preparovanie živočíchov, prešívanie, prešívanie oblečenia, protimoľová úprava kožušín, protimoľová úprava textílií, rafinácia, rámovanie umeleckých diel, recyklácia odpadu, rysovanie laserom, kreslenie, rytie, gravírovanie, satinovanie kožušín, sedlárska výroba, sérigrafia, sieťotlač, spájanie materiálov pre tretie osoby, spájkovanie, spaľovanie odpadu, informácie o spracovaní a úprave materiálov, spracovanie kožušín, spracovanie ropy, striebrenie, platovanie striebrom, služby strihania látok, strihanie látok - strihová služba, súkanie, apretácia textilu, úprava a spracovanie textilu, úprava textílie, tlač, tlačenie, tlačenie vzorov, tónovanie skla, triedenie odpadu a recyklovateľného materiálu, údenie potravín, rámovanie umeleckých diel, úprava a spracovanie kovov, vodovzdorná úprava látok, úprava odevov, úprava šatstva proti zrazeniu, úprava textilu proti moľom, spracovanie vlny, úprava vody, vodovzdorná impregnácia látok, vodovzdorná úprava látok, vulkanizácia - úprava materiálov, vypaľovanie keramiky, výroba elektrickej energie, výsek zvierat, vyšívanie, vyvolávanie filmov, čistenie vzduchu, osviežovanie vzduchu, spracovanie kožušín na zákazku, zhotovovanie kópií kľúčov, zinkografia, výroba štočkov, služby zubných laborantov, zváranie, výsek zvierat.
41 - Akadémie - vzdelávanie, cirkusy, praktické cvičenie - ukážky, prenájom dekorácie, detské jasle a škôlky, diaľkové štúdium, digitálna tvorba obrazov na výstupných zariadeniach, diskotéky - služby, prenájom divadelnej dekorácie, divadelné predstavenia, drezúra zvierat, elektronická edičná činnosť v malom, služby v oblasti estrády, filmová tvorba, prenájom filmových premietačiek a ich príslušenstva, filmové štúdiá, prenájom filmov, fotografická reportáž, fotografovanie, fotografovanie na mikrofilm, prevádzkovanie golfových ihrísk, gymnastický výcvik, prevádzkovanie priestorov s hracími automatmi, hranie o peniaze, hudobné skladateľské služby, informácie o možnostiach rekreácie, informácie o možnostiach rozptýlenia, informácie o možnostiach zábavy, informácie o výchove a vzdelávaní, internátne školy, prevádzkovanie kasína, služby v kempingoch so športovým programom, výchovno-zábavné klubové služby, kluby zdravia - telesné cvičenia, služby pojazdných knižníc, knižnice - požičovne kníh, koncertné siene, sály, organizovanie a vedenie konferencií, organizovanie a vedenie kongresov, korešpondenčné kurzy, organizovanie lotérie, meranie času na športových podujatiach, prevádzkovanie múzeí, služby nahrávacieho štúdia, nahrávanie videopások, nočné kluby, obveselenie, organizácia a vedenie dielní na výučbu, organizovanie a vedenie kolokvií, organizovanie a vedenie konferencií, organizovanie a vedenie kongresov, organizovanie a vedenie seminárov, organizovanie a vedenie sympózií, organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav, organizovanie lotérií, organizovanie plesov, organizovanie predstavení - manažérske služby, organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží, organizovanie súťaží krásy, organizovanie športových súťaží, organizovanie živých vystúpení, služby poskytované orchestrom, zábavné parky, pedagogické informácie, plánovanie a organizovanie večierkov, pomoc pri výbere povolania - poradenstvo v oblasti vzdelávanie, poskytovanie on-line počítačových hier z počítačových sietí, poskytovanie elektronických publikácií on-line bez možnosti kopírovania, postsynchronizácia, dabing, tlmočenie - posunková reč, požičiavanie filmov, požičiavanie filmových premietačiek a príslušenstva, požičiavanie potápačského výstroja, požičiavanie športového výstroja s výnimkou dopravných prostriedkov, požičiavanie videopások, služby prázdninových táborov - zábava, výroba divadelných alebo iných predstavení, prekladateľské služby, prenájom audionahrávok, prenájom audioprístrojov, prenájom rozhlasových a televíznych prijímačov, prenájom štadiónov, prenájom tenisových kurtov, prenájom videokamier, prenájom videorekordérov, prevádzkovanie karaoke, prevádzkovanie kinosál, prevádzkovanie priestorov s hracími automatmi, prevádzkovanie športových zariadení, redigovanie scenárov, informácie o možnostiach rekreácie, služby pre oddych a rekreáciu, reportérske služby, rezervácia vstupeniek, rozhlasová zábava, výroba rozhlasových a televíznych programov, organizovanie a vedenie seminárov, skúšanie, preskúšavanie - pedagogická činnosť, strihanie videopások, organizovanie športových súťaží, organizovanie vedomostných a zábavných súťaží, školenie, škôlky a detské jasle, prenájom športového výstroja s výnimkou dopravných prostriedkov, služby športovísk, prenájom štadiónov, filmové štúdiá, telesné cvičenie, televízna zábava, zverejňovanie textov okrem reklamných, titulky, tvorba videofilmov, umelecké módne agentúry, organizovanie a plánovanie večierkov, nahrávanie na videopásky, rezervácia vstupeniek, výcvik, vydávanie on-line kníh a časopisov v elektronickej forme, vydávanie kníh, vydávanie textov s výnimkou reklamných alebo náborových, náboženská výchova, výroba - tvorba videofilmov, výroba divadelných alebo iných predstavení, výroba rozhlasových a televíznych programov, vzdelávanie, vyučovanie, zábava, pobavenie, zábavné parky, prevádzkovanie zoologických záhrad, cvičenie zvierat, prenájom zvukových nahrávacích zariadení, živé predstavenie.
42 - Aktualizovanie počítačových programov, analýzy výťažnosti ropných polí, arbitrážne služby, architektonické poradenstvo, architektúra - architektonické služby, spravovanie autorských práv, podmorské bádanie, bakteriologický výskum, sledovacie služby v oblasti duševného vlastníctva, expertízy - inžinierské práce, výskum v oblasti fyziky, geodézia, geologické expertízy, geologický prieskum - vyhľadávanie, geologický výskum, grafický dizajn, hosťovanie na počítačových stránkach, služby v oblasti chémie, chemické analýzy, chemický výskum, inštalácia počítačových programov, interiérová výzdoba, kalibrácia, kontrola kvality, kontrola ropných veží, výskum v oblasti kozmetiky, licencie práv duševného vlastníctva, skúšky materiálov, meteorologické informácie, módny dizajn, návrh počítačových systémov, navrhovanie - priemyselný dizajn, navrhovanie obalov, obalový dizajn, obnovovanie počítačových databáz, overovanie pravosti umeleckých diel, počítačové programovanie, aktualizovanie počítačových programov, inštalácia počítačových programov, zhotovovanie kópií počítačových programov, návrh počítačových systémov, poradenské služby v oblasti počítačového hardvéru, podmorský výskum, poradenské služby v oblasti ochrany životného prostredia, poradenstvo v oblasti počítačového hardvéru, poradenstvo v oblasti práv duševného vlastníctva, posudzovanie ropných polí, služby komerčných právnikov, právny výskum, predpovede počasia, meteorologické služby, prenájom počítačov, prenájom počítačového softvéru, prevod a konverzia počítačových programov a údajov okrem fyzickej konverzie, prevod a konverzia údajov a dokumentov z fyzických médií na elektronické médiá, prieskum v oblasti využitia počítačov, projektovanie stavieb, štúdie technických projektov, servis počítačových programov, spravovanie autorských práv, vypracovanie stavebných výkresov, štúdie technických projektov, projektová činnosť, technická kontrola automobilov, technický prieskum, skúšanie textilu, tvorba softvéru, vytváranie a udržiavanie počítačových stránok pre zákazníkov, overovanie pravosti umeleckých diel, umelecký dizajn, urbanistické plánovanie, biologický výskum, strojársky výskum, výskum a vývoj nových výrobkov pre zákazníkov, vytváranie oblakov, výzdoba interiérov, zememeračstvo.
43 - Služby barov, bufety - rýchle občerstvenie, detské jasle, domovy dôchodcov, hotelierske služby, závodné jedálne, jedálne, kaviarne, prevádzkovanie kempov, služby motelov, penzióny, poskytovanie prechodného ubytovania, poskytovanie ubytovania pre zvieratá, prenájom prednáškových sál, prenájom prenosných stavieb, prenájom stoličiek, stolov, obrusov a sklenených výrobkov, prenájom turistických stanov, prevádzkovanie hotelového ubytovania, prevádzkovanie kempov, príprava a dodávka jedál na objednávku do domu, samoobslužné reštaurácie, reštaurácie - jedálne, rezervácia hotelov, rezervácia penziónov, rezervácia prechodného ubytovania, rezervovanie prechodného ubytovania, samoobslužné reštaurácie, turistické ubytovne, ubytovacie kancelárie - hotely, penzióny, prenájom prechodného ubytovanie.
44 - Aranžovanie kvetov, aromaterapeutické služby, česanie zvierat, detoxikácia toxikomanov, farmaceutické poradenstvo, fyzioterapia, letecké a povrchové rozmetávanie hnojív a iných poľnohospodárskych chemikálií, služby chiropraktikov, chov zvierat, implantovanie vlasov, kadernícke salóny, služby krvných bánk, parné kúpele, verejné kúpele za účelom hygieny, liečenie stromov, manikúra, masáže, služby nemocnice, ničenie buriny, ničenie škodcov v poľnohospodárstve, záhradníctve a lesníctve, služby optikov, ošetrovateľské služby, parné kúpele, plastická chirurgia, služby pôrodných asistentiek, prenájom poľnohospodárskych nástrojov a zariadení, psychologické služby, rastlinné škôlky, salóny krásy, sanatóriá, starostlivosť o čistotu zvierat chovaných v domácnosti, stomatológia, liečenie stromov, súkromné kliniky alebo sanatóriá, súkromné sanatóriá alebo kliniky, ničenie škodcov v poľnohospodárstve, záhradníctve a lesníctve, tetovanie, údržba trávnikov, umelé oplodňovanie, útulky, zhotovovanie vencov, verejné kúpele, veterinárna pomoc, vnútorné umelé oplodňovanie, záhradkárske služby, služby záhradných architektov, záhradníctvo, zdravotné strediská, zdravotnícka starostlivosť, zotavovne, zotavovne pre rekonvalescentov, upravovanie, česanie zvierat, starostlivosť o čistotu zvierat chovaných v domácnosti.
45 - Služby agentúr pre adopciu, manželské agentúry - svadobné salóny, poradenstvo v oblasti bezpečnosti, civilná ochrana, detektívne kancelárie, hasenie požiaru, zostavovanie horoskopov, služby krematória, pátranie po nezvestných osobách, nočné stráženie, požičiavanie oblekov a večerných šiat, organizovanie náboženských obradov, osobní strážcovia, otváranie bezpečnostných zámok, pátranie po stratených osobách, pohrebné služby, pohreby, poradenstvo v oblasti bezpečnosti, požičiavanie oblečenia, požičiavanie odevov, požičovňa šiat, sledovanie alarmov proti krádeži, sprevádzanie do spoločnosti, zoznamovacie služby. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  KORLEA 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  KORLEA INVEST, a. s.; Jesenského 25, 040 01 Košice; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Patentová a známková kancelária, Mišľanová Mária; Mikovíniho 18, 040 11 Košice; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  zaniknutá 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ  31.10.2015 
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  31.10.2015 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  uplynutím ochrannej doby 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 05.04.2007 4/2007 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 06.09.2007 9/2007 FG3M
3 Zaniknuté ochranné známky 05.09.2016 9/2016 MA3M
 
POZ 2025-2005
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 05.12.2005 16 100,00 SKK
32 Poplatok za podanie žiadosti o medzinárodný zápis OZ 30.01.2006 2 000,00 SKK
40 Doplatok za podanie žiadosti o medzinárodný zápis OZ 24.02.2006 500,00 SKK
06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 07.06.2006 500,00 SKK
06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 02.01.2007 500,00 SKK
39 Poplatok za pokračovanie v konaní 31.01.2007 1 000,00 SKK

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2025-2005
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Plná moc 31.10.2005 Typ Doručené
Zoznam tovarov a služieb (SR) 31.10.2005 Typ Doručené
Podanie individuálnej prihlášky OZ 31.10.2005 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 18.11.2005 Typ Odoslané
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 07.12.2005 Typ Platba
Žiadosť o medzinárodný zápis ochrannej známky podľa Madridského systému (formulár MM3) 23.01.2006 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Žiadosť o medzinárodný zápis ochrannej známky podľa Madridského systému (formulár MM3) 25.01.2006 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
32 Poplatok za podanie žiadosti o medzinárodný zápis OZ 26.01.2006 Typ Platba
vyžiadanie doplatku 31.01.2006 Typ Odoslané
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 02.02.2006 Typ Odoslané
40 Doplatok za podanie žiadosti o medzinárodný zápis OZ 28.02.2006 Typ Platba
Žiadosť o predĺženie lehoty - FAX 29.03.2006 Typ Doručené
Žiadosť o II. a ďaľšie predĺženie lehoty v konaní -FAX 29.05.2006 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 05.06.2006 Typ Doručené
06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 09.06.2006 Typ Platba
Žiadosť o II. a ďaľšie predĺženie lehoty v konaní -FAX 31.07.2006 Typ Doručené
Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 14.08.2006 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
vyžiadanie poplatku 22.11.2006 Typ Odoslané
06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 04.01.2007 Typ Platba
rozhodnutie o zastavení konania (§ 28 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z.z.) 11.01.2007 Typ Odoslané
Žiadosť o pokračovanie v konaní 22.01.2007 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Zoznam tovarov a služieb (SR) 22.01.2007 Typ Doručené
vyžiadanie poplatku 02.02.2007 Typ Odoslané
39 Poplatok za pokračovanie v konaní 02.02.2007 Typ Platba
rozhodnutie o vyhovení žiadosti o pokračovanie v konaní 12.02.2007 Typ Odoslané
pokyn na zverejnenie POZ 26.02.2007 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 30.07.2007 Typ Odoslané
výzva na doplnenie žiadosti o úkon v medzinárodnom registri OZ 13.05.2008 Typ Odoslané
rozhodnutie o zastavení konania (§ 51 ods. 7 zákona č. 506/2009 Z. z.) 24.07.2008 Typ Odoslané
POZ 2025-2005
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku