Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2020-2011
(111)  Číslo ochrannej známky  232778 
(151)  Dátum zápisu  12.07.2012 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  2020-2011 
(220)  Dátum podania prihlášky  28.11.2011 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  03.04.2012 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  03.09.2012 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  35, 38, 41, 45 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  35 - Obchodný manažment v oblasti umenia; organizovanie výstav na obchodné a reklamné účely; reklamné služby zásielkové; rozširovanie reklamných oznamov; uverejňovanie reklamných textov; vydávanie reklamných alebo náborových textov; reklama; televízna reklama; reklamné agentúry; spracovanie textov, obchodný manažment; obchodná správa; obchodná administratíva; kancelárske práce; televízna a rozhlasová reklama; maloobchodné a veľkoobchodné služby s magnetickými nosičmi údajov, s nosičmi zvukových záznamov, s nosičmi zvukovo-obrazových záznamov, s audiovizuálnymi záznamovými diskami, s programovým vybavením počítačov, so softvérom, s počítačovými hrami; obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triede 41; rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov a materiálov; organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné účely; vydávanie, zverejňovanie a rozširovanie reklamných textov a materiálov; vyhľadávanie sponzorov; poradenské a informačné služby v oblasti uvedených služieb v tejto triede; komerčné informačné kancelárie; sprostredkovanie obchodu s tovarom; obchodné sprostredkovanie tvorby, predaja a distribúcie CD, MC a DVD; obchodné sprostredkovanie vystúpení a účinkovania výkonných umelcov; interpretov, sólistov, orchestrálnych telies; propagácia a reklama v komunikačných médiách.
38 - Televízne vysielanie, satelitné vysielanie, káblové vysielanie, tlačové kancelárie, spravodajské agentúry.
41 - Prenájom audionahrávok; vydávanie kníh, časopisov a periodík; výroba televíznych programov; televízna zábava; služby nahrávacích štúdií; prenájom videopások; výroba videofilmov; organizovanie súťaží (vedomostných alebo zábavných); prenájom dekorácií; vydávanie textov s výnimkou reklamných alebo náborových; vyučovanie, vzdelávanie; požičiavanie filmov; informácie o výchove a vzdelávaní; informácie o možnostiach rozptýlenia; informácie o možnostiach zábavy; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; kluby zdravia (služby); prázdninové tábory (zábava); organizovanie živých vystúpení; živé predstavenie; organizovanie športových súťaží; plánovanie a organizovanie večierkov; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie sympózií, nahrávanie videopások; reportérske služby, zábava; služby diskoték; služby v oblasti estrád; filmová tvorba; prenájom filmov; hudobné skladateľské služby; informácie o možnostiach zábavy; vydávanie kníh; služby nahrávacích štúdií; nahrávanie videopások; nočné kluby; obveselenie; organizovanie a vedenie koncertov; organizovanie plesov; organizovanie predstavení (manažérske služby); organizovanie živých vystúpení; služby poskytované orchestrami; plánovanie a organizovanie večierkov; výroba divadelných alebo iných predstavení; prenájom audionahrávok; rozhlasová zábava; výroba rozhlasových a televíznych programov; predaj vstupeniek na zábavné vystúpenia; rezervácia vstupeniek; zábava; pobavenie; živé predstavenie; výroba hudobných programov; organizovanie zábavných, kultúrnych, športových a vzdelávacích podujatí; organizovanie vedomostných, športových, zábavných, hudobných a športových súťaží; zábavné služby; organizovanie zábav, karnevalov, plesov; moderovanie relácií, programov a podujatí; výchovno-zábavné klubové služby; filmová, divadelná a hudobná tvorba, služby filmových, divadelných a nahrávacích štúdií; požičiavanie filmov; požičiavanie filmových premietacích prístrojov a príslušenstva; divadelné predstavenia; služby agentúr sprostredkujúcich divadelných, koncertných a varietných umelcov; výroba a prenájom zvukových a zvukovo-obrazových nahrávok; vydavateľská a nakladateľská činnosť s výnimkou vydávania reklamných materiálov; zverejňovanie a vydávanie textov okrem reklamných; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; zábavné služby nočných klubov; informácie o možnostiach rozptýlenia; prenájom audioprístrojov; videoprístrojov, videorekordérov, premietačiek, televíznych prijímačov, filmov, kultúrnych a vzdelávacích potrieb a prístrojov; poradenské a informačné služby v oblasti uvedených služieb v tejto triede; tvorba CD, MC a DVD nosičov (služby nahrávacích štúdií); organizovanie živých vystúpení, koncertov, kultúrnych podujatí, vedenie koncertov, služby poskytované orchestrami, plánovanie a organizovanie večierkov; vydavateľská činnosť s výnimkou vydávania reklamných a náborových textov; produkčná činnosť v oblasti zábavy a kultúry, vzdelávanie, zábava, zábavné parky, informácie o možnosti zábavy, služby športovísk, prevádzkovanie športových zariadení, tvorba a výroba televíznych programov, výroba audiovizuálnych programov, výroba videofilmov, televízna zábava, organizovanie kultúrnych, športových, vzdelávacích a zábavných podujatí; prenájom a požičiavanie nahrávacích a premietacích zariadení, osvetľovacích zariadení, dekorácií, filmov, videopások; filmová tvorba, činnosť filmových štúdií; zhromažďovanie a poskytovanie informácií v oblasti kultúry, športu, zábavy a vzdelávania, poskytovanie klubových služieb (výchovno- zábavných), organizovanie a vedenie koncertov, plesov, súťaží krásy, športových súťaží, vedomostných súťaží, zábavných súťaží, výstav na vzdelávacie a kultúrne účely, konferencií, školení, živých vystúpení, večierkov; služby nahrávacích štúdií, reportérske služby; vydavateľská a nakladateľská činnosť s výnimkou vydávania reklamných a náborových textov, elektronická edičná činnosť (DTP služby); nahrávanie videopások; reportérske služby.
45 - Spravovanie autorských práv. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  REPETE 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Jakubec Martin, PhDr.; Skalická cesta 7, 831 02 Bratislava 33; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  28.11.2021 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.04.2012 04/2012 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 03.09.2012 09/2012 FG3M
 
POZ 2020-2011
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2020-2011
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 28.11.2011 Typ Doručené
1a Zoznam tovarov a služieb (SR) 28.11.2011 Typ Doručené
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 20.12.2011 Typ Platba
3 výsledok rešerše 09.01.2012 Typ Interné listy
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 30.01.2012 Typ Odoslané
5 Odpoveď na správu úradu 20.02.2012 Typ Doručené
6 pokyn na zverejnenie POZ 24.02.2012 Typ Interné listy
7 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 20.07.2012 Typ Odoslané
8 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 06.04.2021 Typ Doručené
POZ 2020-2011
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku