Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2019-2011
(111)  Číslo ochrannej známky  233804 
(151)  Dátum zápisu  12.12.2012 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  2019-2011 
(220)  Dátum podania prihlášky  28.11.2011 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  03.09.2012 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  04.02.2013 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  18 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  18 - Usne, koženky a výrobky z týchto materiálov nezahrnuté v iných triedach; koža; surové kože; tašky, kufríky, kufre, vaky, cestovné tašky a batožina všetkých druhov; dáždniky, slnečníky a palice. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  Jolyvia 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  La Bottine 4, s.r.o.; Stará Vajnorská 11, 831 04 Bratislava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  28.11.2021 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.09.2012 09/2012 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 04.02.2013 02/2013 FG3M
3 Prevody a prechody práv na ochranné známky 02.04.2014 04/2014 PC3M
 
POZ 2019-2011
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2019-2011
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 28.11.2011 Typ Doručené
1a Plná moc 28.11.2011 Typ Doručené
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 22.12.2011 Typ Platba
3 výsledok rešerše 23.01.2012 Typ Interné listy
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (vecné chyby) 31.01.2012 Typ Odoslané
5 rozhodnutie o čiastočnom zamietnutí POZ 17.05.2012 Typ Odoslané
6 pokyn na zverejnenie POZ 28.06.2012 Typ Interné listy
7 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 27.12.2012 Typ Odoslané
8 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 28.01.2014 Typ Doručené
8a Plná moc 28.01.2014 Typ Doručené
8b Doklad o prevode 28.01.2014 Typ Doručené
9 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 12.02.2014 Typ Platba
10 Žiadosť o nahliadnutie do spisu - FAX 12.02.2014 Typ Doručené
11 Žiadosť o nahliadnutie do spisu 12.02.2014 Typ Doručené
11a Plná moc 12.02.2014 Typ Doručené
11b Doklad 12.02.2014 Typ Doručené
12 všeobecný referátnik 20.02.2014 Typ Odoslané
13 dodatok k osvedčeniu OZ 07.03.2014 Typ Odoslané
14 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 06.04.2021 Typ Doručené
POZ 2019-2011
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 24.02.2014 La Bottine 4, s.r.o. AD PROPERTY, s.r.o.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 24.02.2014 advokát, Mišík Viktor, Mgr.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku