Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2017-2021
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  2017-2021 
(220)  Dátum podania prihlášky  03.08.2021 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  13.10.2021 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  18, 25 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  18 - Detské turistické nosiče; tašky na nosenie detí; popruhy na vedenie detí; tašky.
25 - Obuv imitujúca chôdzu naboso (barefoot obuv); podrážky na obuv imitujúcu chôdzu naboso (barefoot obuv). 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  25.03.01, 27.05.17, 27.05.03, 26.04.24, 26.04.10, 26.02.05 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Be Lenka s.r.o.; Antona Bernoláka 2202/12, 010 01 Žilina 1; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Mgr. Tomáš Vavro, advokát; Konventná 626/9, 811 03 Bratislava-Staré Mesto; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 13.10.2021 19/2021 BA3M
2 Medzinárodne zapísané ochranné známky 07.12.2021 23/2021 XA3M
 
POZ 2017-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2017-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 03.08.2021 Typ Doručené
1a Sprievodný list 03.08.2021 Typ Doručené
1b Vyjadrenie označenia 03.08.2021 Typ Doručené
1c Vyjadrenie označenia 03.08.2021 Typ Doručené
1d Plná moc 03.08.2021 Typ Doručené
2 Žiadosť o medzinárodný zápis ochrannej známky podľa Madridského systému (formulár MM3) 03.08.2021 Typ Doručené
2a Sprievodný list 03.08.2021 Typ Doručené
2b Plná moc 03.08.2021 Typ Doručené
2c Vyjadrenie označenia 03.08.2021 Typ Doručené
2d Vyjadrenie označenia 03.08.2021 Typ Doručené
2e Príloha inde neuvedená 03.08.2021 Typ Doručené
3 Potvrdenie o podaní 04.08.2021 Typ Doručené
4 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 06.08.2021 Typ Platba
5 32 Poplatok za podanie žiadosti o medzinárodný zápis OZ 06.08.2021 Typ Platba
6 výsledok rešerše 19.08.2021 Typ Interné listy
7 Doplnenie materiálov 23.09.2021 Typ Doručené
7a Sprievodný list 23.09.2021 Typ Doručené
8 pokyn na zverejnenie POZ 24.09.2021 Typ Interné listy
9 Žiadosť do OMPI o medzinárodný zápis 28.09.2021 Typ Odoslané
10 vyžiadanie poplatku v CHF 28.09.2021 Typ Odoslané
11 Notifikácia z OMPI 25.11.2021 Typ Doručené
POZ 2017-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku