Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2013-2019
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  2013-2019 
(220)  Dátum podania prihlášky  12.09.2019 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  05.11.2019 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  24, 25, 35 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  24 - Bavlnené textílie; plátenná bielizeň (s výnimkou spodnej bielizne); posteľná bielizeň; brokáty; bytový textil; čalúnnické textílie; damask (tkaniny); flanel (textílie); flanel pre zdravotníctvo; flauš (textílie); hodvábne textílie; hodvábne tkaniny na tlačové vzory; kanava (riedka tkanina) na tapisérie alebo na vyšívanie; konopné plátno; konopné tkaniny; krep (textílie); krepón (jemná hodvábna tkanina); ľanové textílie; vlnené textílie; textílie s imitáciou kože; textílie; lôžkoviny (bielizeň); marabut (textílie); mušelín, kartún; netkané textílie; obliečky na matrace; obliečky na podušky; obliečky na vankúše; textilné obrúsky; textílie na obuv; ozdobné obliečky na vankúše; plachty; plsť; textilné klobúkové podšívky; textilné podšívky; posteľné pokrývky; posteľné prikrývky; ramia (textílie); riedko tkané konopné plátno; stolová bielizeň (nie papierová); taft (textílie); textilné uteráky; umelý hodváb (textílie); tkaniny; záclony; zamat; textilné alebo plastové závesy; zefír (textílie); textílie; textílie a ich náhradky; textílie pre odevný priemysel.
25 - Baretky; spodná bielizeň; boa (kožušinová ozdoba alebo ozdoba z peria na ovinutie okolo krku); body (spodná bielizeň); bundy; čiapky; gabardénové plášte; goliere (časti odevov); jazdecké krátke nohavice; kabáty; kapucne (časti odevov); klobúky; klobúkové kostry; kombiné (spodná bielizeň); kombinézy (oblečenie); konfekcia (odevy); korzety; kostýmy, obleky; košele; košele s krátkym rukávom; košeľové sedlá; kožušinové kabáty; kožušinové štóly; kožušiny (oblečenie); krátke kabátiky; kravaty; legínsy; legíny; lemy na obuv; livreje; mantila; manžety (časti odevov); nohavice; nohavicové sukne; oblečenie pre bábätká; oblečenie z imitácie kože; oblečenie z kože; oblečenie; obuv; odevy; opasky (časti odevov); opasky na doklady a peniaze (časti odevov); palčiaky; pančuchy; pančuškové nohavice; pánske podväzky; pánske spodky; parky (teplé krátke kabáty s kapucňou); peleríny; plátenná obuv; plavky; pletené svetre; pleteniny (oblečenie); pletiarsky tovar; podprsenky; podväzky; podväzky na pančuchy; podväzky na ponožky; pokrývky hlavy; pončá; ponožky; pracovné plášte; pulóvre; pyžamá; rukavice; rukávniky; sárí; sarongy (veľké šatky na odievanie); spodničky; sukne; svetre; šály; šatky, závoje; šatové sukne; šaty; šerpy; čiapkové šilty; šilty (pokrývky hlavy); šnurovačky; tielka; tričká; tógy; celé topánky; topánky; uniformy; vesty; vlnené šály; vrecká na odevy; ozdobné vreckovky (časti odevov); zástery; závoje; zvrchníky; živôtiky, korzety (spodná bielizeň); župany; kúpacie plášte; odevy.
35 - Sprostredkovanie maloobchodu a veľkoobchodu s tovarmi; administratívne spracovanie obchodných objednávok; obchodné alebo podnikateľské informácie; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; organizovanie módnych prehliadok na podporu predaja; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; obchodná správa licencií výrobkov a služieb pre tretie osoby; obchodné rady a obchodné informácie spotrebiteľom pri výbere tovarov a služieb; obchodný alebo podnikateľský prieskum; organizovanie obchodných alebo reklamných veľtrhov;organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; rozširovanie reklamných oznamov; rozširovanie vzoriek tovarov; zásielkové reklamné služby; marketing; reklama; podpora predaja (pre tretie osoby); podpora predaja (pre tretie osoby) prostredníctvom elektronických médií; inzertná činnosť; rozširovanie reklamných oznamov prostredníctvom elektronických médií; inzertná činnosť prostredníctvom elektronických médií; zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup tovarov a služieb pre iné podniky); maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triedach 24 a 25 tohto zoznamu; obchodné sprostredkovanie služieb v triede 35 tohto zoznamu; maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triedach 24 a 25 tohto zoznamu prostredníctvom internetu; kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom; vydávanie, aktualizovanie a rozširovanie reklamných materiálov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); prieskum trhu; prieskum verejnej mienky; obchodný alebo podnikateľský prieskum; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; uverejňovanie reklamných textov; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch pre zákazníkov; poskytovanie a sprostredkovanie uvedených služieb prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu; dočasné riadenie podnikov; správa finančných záznamov; správa obchodných záznamov; reklamné služby; marketingové služby; vedenie účtovníctva; účtovníctvo, vedenie účtovných kníh, kontrola účtovníctva. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.03.04, 09.03.13, 27.01.05, 24.17.25, 25.03.01, 27.05.03 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  BIELE MORE s.r.o.; Coboriho 1, 949 01 Nitra 1; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Ing. Zuzana Girmanová, GIRMAN IP Management; Olivová 10, 949 01 Nitra 1; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 05.11.2019 11/2019 BA3M
 
POZ 2013-2019
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2013-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 12.09.2019 Typ Doručené
1a Sprievodný list 12.09.2019 Typ Doručené
1b Vyjadrenie označenia 12.09.2019 Typ Doručené
1c Zoznam tovarov a služieb (SR) 12.09.2019 Typ Doručené
1d Plná moc 12.09.2019 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 16.09.2019 Typ Doručené
3 Doplnenie materiálov 13.09.2019 Typ Doručené
3a Sprievodný list 13.09.2019 Typ Doručené
4 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 19.09.2019 Typ Platba
5 výsledok rešerše 30.09.2019 Typ Interné listy
6 pokyn na zverejnenie POZ 01.10.2019 Typ Interné listy
POZ 2013-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku