Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2013-2019
(111)  Číslo ochrannej známky  251840 
(151)  Dátum zápisu  18.02.2020 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ  18.02.2020 
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  2013-2019 
(220)  Dátum podania prihlášky  12.09.2019 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  05.11.2019 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  02.04.2020 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  24, 25, 35 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  24 - Bavlnené textílie; plátenná bielizeň (s výnimkou spodnej bielizne); posteľná bielizeň; brokáty; bytový textil; čalúnnické textílie; damask (tkaniny); flanel (textílie); flanel pre zdravotníctvo; flauš (textílie); hodvábne textílie; hodvábne tkaniny na tlačové vzory; kanava (riedka tkanina) na tapisérie alebo na vyšívanie; konopné plátno; konopné tkaniny; krep (textílie); krepón (jemná hodvábna tkanina); ľanové textílie; vlnené textílie; textílie s imitáciou kože; textílie; lôžkoviny (bielizeň); marabut (textílie); mušelín, kartún; netkané textílie; obliečky na matrace; obliečky na podušky; obliečky na vankúše; textilné obrúsky; textílie na obuv; ozdobné obliečky na vankúše; plachty; plsť; textilné klobúkové podšívky; textilné podšívky; posteľné pokrývky; posteľné prikrývky; ramia (textílie); riedko tkané konopné plátno; stolová bielizeň (nie papierová); taft (textílie); textilné uteráky; umelý hodváb (textílie); tkaniny; záclony; zamat; textilné alebo plastové závesy; zefír (textílie); textílie; textílie a ich náhradky; textílie pre odevný priemysel.
25 - Baretky; spodná bielizeň; boa (kožušinová ozdoba alebo ozdoba z peria na ovinutie okolo krku); body (spodná bielizeň); bundy; čiapky; gabardénové plášte; goliere (časti odevov); jazdecké krátke nohavice; kabáty; kapucne (časti odevov); klobúky; klobúkové kostry; kombiné (spodná bielizeň); kombinézy (oblečenie); konfekcia (odevy); korzety; kostýmy, obleky; košele; košele s krátkym rukávom; košeľové sedlá; kožušinové kabáty; kožušinové štóly; kožušiny (oblečenie); krátke kabátiky; kravaty; legínsy; legíny; lemy na obuv; livreje; mantila; manžety (časti odevov); nohavice; nohavicové sukne; oblečenie pre bábätká; oblečenie z imitácie kože; oblečenie z kože; oblečenie; obuv; odevy; opasky (časti odevov); opasky na doklady a peniaze (časti odevov); palčiaky; pančuchy; pančuškové nohavice; pánske podväzky; pánske spodky; parky (teplé krátke kabáty s kapucňou); peleríny; plátenná obuv; plavky; pletené svetre; pleteniny (oblečenie); pletiarsky tovar; podprsenky; podväzky; podväzky na pančuchy; podväzky na ponožky; pokrývky hlavy; pončá; ponožky; pracovné plášte; pulóvre; pyžamá; rukavice; rukávniky; sárí; sarongy (veľké šatky na odievanie); spodničky; sukne; svetre; šály; šatky, závoje; šatové sukne; šaty; šerpy; čiapkové šilty; šilty (pokrývky hlavy); šnurovačky; tielka; tričká; tógy; celé topánky; topánky; uniformy; vesty; vlnené šály; vrecká na odevy; ozdobné vreckovky (časti odevov); zástery; závoje; zvrchníky; živôtiky, korzety (spodná bielizeň); župany; kúpacie plášte; odevy.
35 - Sprostredkovanie maloobchodu a veľkoobchodu s tovarmi; administratívne spracovanie obchodných objednávok; obchodné alebo podnikateľské informácie; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; organizovanie módnych prehliadok na podporu predaja; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; obchodná správa licencií výrobkov a služieb pre tretie osoby; obchodné rady a obchodné informácie spotrebiteľom pri výbere tovarov a služieb; obchodný alebo podnikateľský prieskum; organizovanie obchodných alebo reklamných veľtrhov;organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; rozširovanie reklamných oznamov; rozširovanie vzoriek tovarov; zásielkové reklamné služby; marketing; reklama; podpora predaja (pre tretie osoby); podpora predaja (pre tretie osoby) prostredníctvom elektronických médií; inzertná činnosť; rozširovanie reklamných oznamov prostredníctvom elektronických médií; inzertná činnosť prostredníctvom elektronických médií; zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup tovarov a služieb pre iné podniky); maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triedach 24 a 25 tohto zoznamu; obchodné sprostredkovanie služieb v triede 35 tohto zoznamu; maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triedach 24 a 25 tohto zoznamu prostredníctvom internetu; kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom; vydávanie, aktualizovanie a rozširovanie reklamných materiálov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); prieskum trhu; prieskum verejnej mienky; obchodný alebo podnikateľský prieskum; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; uverejňovanie reklamných textov; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch pre zákazníkov; poskytovanie a sprostredkovanie uvedených služieb prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu; dočasné riadenie podnikov; správa finančných záznamov; správa obchodných záznamov; reklamné služby; marketingové služby; vedenie účtovníctva; účtovníctvo, vedenie účtovných kníh, kontrola účtovníctva. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.03.04, 09.03.13, 27.01.05, 24.17.25, 25.03.01, 27.05.03 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  BIELE MORE s.r.o.; Coboriho 1, 949 01 Nitra 1; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Ing. Zuzana Girmanová, GIRMAN IP Management; Olivová 10, 949 01 Nitra 1; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  12.09.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 05.11.2019 11/2019 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 02.04.2020 04/2020 FG3M
 
POZ 2013-2019
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2013-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 12.09.2019 Typ Doručené
1a Sprievodný list 12.09.2019 Typ Doručené
1b Vyjadrenie označenia 12.09.2019 Typ Doručené
1c Zoznam tovarov a služieb (SR) 12.09.2019 Typ Doručené
1d Plná moc 12.09.2019 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 16.09.2019 Typ Doručené
3 Doplnenie materiálov 13.09.2019 Typ Doručené
3a Sprievodný list 13.09.2019 Typ Doručené
4 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 19.09.2019 Typ Platba
5 výsledok rešerše 30.09.2019 Typ Interné listy
6 pokyn na zverejnenie POZ 01.10.2019 Typ Interné listy
7 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 21.02.2020 Typ Odoslané
POZ 2013-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku