Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2011-2016
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  2011-2016 
(220)  Dátum podania prihlášky  12.09.2016 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  16, 21, 32, 34, 41, 43 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  16 - Papierové podložky pod pivové poháre; tégliky; papierové pasparty; plagáty; veľké plošné plagáty; papierové podložky pod poháre; útržkové bloky; vývesné tabule (papierové alebo kartónové); papierové fľaše; etikety okrem textilných; pohľadnice; letáky; jedálne lístky z papiera; papierové servítky; ceruzky.
21 - Sklenené čaše; sklenené poháriky; poháre; keramické poháre; keramické džbány; keramické holby; keramické stojany na jedálne lístky; plastové stojany na jedálne lístky; porcelánové tácky; keramické tácky; papierové tácky; porcelánové džbány; kelímky.
32 - Pivo; ľahké pivo; ležiak; minerálne vody (nápoje); sýtené vody; nealkoholické nápoje; nápoje na báze piva; sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov.
34 - Porcelánové popolníky; keramické popolníky; sklenené popolníky.
41 - Organizovanie zábavných podujatí; zábava; organizovanie športových a kultúrnych podujatí.
43 - Poskytovanie prechodného ubytovania; reštaurácie; pohostinské služby (jedlo a nápoje). 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  TANKOVKA 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Pivovary Staropramen s. r. o.; Nádražní 43/84, 150 00 Praha 5; CZ 
(740)  Zástupca (-ovia)  HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátska kancelária; Žižkova 7803/9, 811 02 Bratislava - mestská časť Staré mesto; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 2011-2016
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2011-2016
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 12.09.2016 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 29.09.2016 Typ Odoslané
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 12.10.2016 Typ Platba
4 Plná moc 12.10.2016 Typ Doručené
5 výsledok rešerše 27.10.2016 Typ Interné listy
6 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (vecné chyby) 07.11.2016 Typ Odoslané
7 Odpoveď na správu úradu 09.01.2017 Typ Doručené
8 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 06.07.2017 Typ Doručené
8a Plná moc 06.07.2017 Typ Doručené
9 vyžiadanie poplatku 24.08.2017 Typ Odoslané
10 17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 11.09.2017 Typ Platba
11 výsledok prieskumu žiadosti o zmenu 22.09.2017 Typ Odoslané
12 Odpoveď na správu úradu 10.11.2017 Typ Doručené
12a Príloha inde neuvedená 10.11.2017 Typ Doručené
12b Príloha inde neuvedená 10.11.2017 Typ Doručené
13 oznámenie o zápise zmeny 04.12.2017 Typ Odoslané
14 rozhodnutie o zamietnutí POZ (s vyjadrením) 27.02.2018 Typ Odoslané
15 Podanie rozkladu 14.04.2018 Typ Doručené
15a Plná moc 14.04.2018 Typ Doručené
15b Rozklad 14.04.2018 Typ Doručené
15c Rozklad 14.04.2018 Typ Doručené
16 Odôvodnenie rozkladu 14.05.2018 Typ Doručené
16a Sprievodný list 14.05.2018 Typ Doručené
17 predkladacia správa k rozkladu 22.05.2018 Typ Interné listy
18 všeobecný referátnik 23.05.2018 Typ Odoslané
19 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 26.10.2018 Typ Doručené
19a Osvedčovacia doložka 26.10.2018 Typ Doručené
19b Plná moc 26.10.2018 Typ Doručené
19c Príloha inde neuvedená 26.10.2018 Typ Doručené
19d Osvedčovacia doložka 26.10.2018 Typ Doručené
20 oznámenie o zápise zmeny 14.11.2018 Typ Odoslané
21 Doplnenie materiálov 17.05.2019 Typ Doručené
21a Príloha inde neuvedená 17.05.2019 Typ Doručené
21b Odôvodnenie rozkladu 17.05.2019 Typ Doručené
22 menovanie, zvolanie komisie - rozklad 30.10.2019 Typ Interné listy
23 protokol o rokovaní komisie 30.10.2019 Typ Interné listy
24 protokol o hlasovaní komisie 30.10.2019 Typ Interné listy
25 Rozhodnutie o rozklade (do zápisu) 11.11.2019 Typ Odoslané
26 všeobecný referátnik 08.11.2019 Typ Odoslané
27 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (vecné chyby) 21.01.2020 Typ Odoslané
28 Odpoveď na správu úradu 23.03.2020 Typ Doručené
28a Vyjadrenie k pripomienkam 23.03.2020 Typ Doručené
28b Vyjadrenie k pripomienkam 23.03.2020 Typ Doručené
28c Sprievodný list 23.03.2020 Typ Doručené
POZ 2011-2016
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 23.11.2017 Havel, Holásek & Partners s.r.o., advokátska kancelária INPARTNERS GROUP, Záthurecká Romana, JUDr.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 13.11.2018 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátska kancelária Havel, Holásek & Partners s.r.o., advokátska kancelária
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku