Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2006-2019
(111)  Číslo ochrannej známky  251831 
(151)  Dátum zápisu  18.02.2020 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ  18.02.2020 
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  2006-2019 
(220)  Dátum podania prihlášky  13.09.2019 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  05.11.2019 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  02.04.2020 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 16, 41, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Nahraté a nenahraté magnetické nosiče údajov; nahraté a nenahraté optické nosiče údajov; audiovizuálne kompaktné disky; DVD disky; zariadenia na sledovanie fyzickej aktivity nosené na tele; počítačový softvér pre tvorbu 2D a 3D animácií; vyučovacie prístroje a nástroje; prístroje na nahrávanie, prenos a reprodukciu zvuku; animované filmy.
16 - Fotografie (tlačoviny); grafické vzory (tlačoviny); grafické reprodukcie; ročenky; kalendáre; pečiatky; papiernický tovar; písacie potreby; kresliarske potreby pre výtvarných umelcov; maliarske štetce; vyučovacie pomôcky okrem prístrojov a zariadení.
41 - Výchova; vzdelávanie; praktický výcvik (ukážky); organizovanie vzdelávacích kurzov; organizovanie školení; produkcia filmov (nie reklamných); fotografovanie; organizovanie kultúrnych, spoločenských, umeleckých a zábavných podujatí; organizovanie seminárov; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; organizovanie filmových predstavení.
42 - Vytváranie 2D a 3D animácií (grafické dizajnérstvo); módne návrhárstvo. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  01.15.09, 01.03.02, 01.05.23, 26.01.13, 26.01.16, 26.01.19, 26.01.24, 26.01.03, 26.01.99, 26.11.12, 26.15.01, 26.02.05, 26.07.01, 26.07.04, 27.01.06, 29.01.01, 29.01.08, 29.01.02 
(540) Vyjadrenie